Forskning

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Nord-Troms Museum

  Forskning

 • Bilde: Nord-Troms Museum

  Forskning

 • Bilde: Nord-Troms Museum

  Forskning

 • Bilde: Nord-Troms Museum

  Forskning

  Fra Virksomme Ord

 • Økonomisk orientering og videnskapelig forskning

  Økonomisk orientering og videnskapelig forskning Ved verdenskrigens avslutning hadde vi alle en mer eller mindre uklar følelse av at vi var iferd med å gå inn i en ny epoke, - og det ikke minst på det økonomiske område. Vi hadde en følelse av at vi vilde bli tvunget inn på nye, ukjente veier.

 • Fra godkjenning til forskning

  Tittelen jeg har fått oppgitt er: Fra godkjenning til forskning. I prinsippet er ingen en mer kvalifisert person enn en som har tittelen kirke-, utdannings- og forskningsminister.

 • Et sårbart samfunn

  Som utgangspunkt for min redegjørelse vil jeg gjerne ta det godt kjente forhold at vår tid preges av uvanlig raske og dyptgående forandringer i vilkårene for styring av både offentlig og privat virksomhet. Ny teknologi har gitt et enormt potensial for rasjonalisering i nær sagt all virksomhet, og har medvirket til en uvanlig lang oppgangstid i store deler av verdensøkonomien.

  Fra SNL

 • forskning

  Forskning er en prosess som gjennom systematisk arbeid kan frembringe nye kunnskaper og økt viten. Forskning foregår hovedsakelig ved universiteter og høyskoler (som har forskning som hovedoppgave ved siden av undervisning), frittstående forskningsinstitutter og i næringslivets laboratorier som del av en industribedrift. Begrepet vitenskap brukes også særlig om den akademiske forskning.

 • Vitenskap og forskning i Norge

  .

  Fra wikipedia

 • Empirisk forskning

  Empirisk forskning er forskning basert på erfaring om, og iakttakelser, av fenomener og hendelsesforløp – gjerne i form av eksperimenter.

 • Forskning

  Forskning er en aktiv, grundig og systematisk granskning for å finne ny viten og øke kunnskapen.

 • Verdiløs forskning

  Verdiløs forskning eller det som på engelsk kalles junk science eller bunk science er en betegnelse på data, forskning, analyser eller påstander som påstår seg å være vitenskapelige, men som oppfattes som motivert av politiske, finansielle eller andre tvilsomme interesser.