Veiviser i bloggjungelen

Hver dag klikker gjengen bak nettstedet Sonitus seg fra blogg til blogg for å finne de beste innleggene.

For et kna­pt år siden så Hjort­hen, som egent­lig heter Arne Hjorth Johan­sen, beho­vet for et nett­sted som kun­ne lete frem juve­le­ne i den sta­dig vok­sen­de jun­ge­len av blog­ger. Ide­en resul­ter­te i slut­ten av mars 2006 i Sonitus.org. Pro­sjek­tet har som for­mål å ope­re­re som et blogg­fil­ter. Meto­den er å klip­pe fra og len­ke til de bes­te blog­ge­ne, og nett­ste­det opp­da­te­res med en rek­ke nye saker hver dag.

Arne Hjorth Johansen. Foto: Privat


Arne Hjorth Johan­sen er blog­ger og ini­tia­tiv­ta­ker til sonitus.org. (Pri­vat foto)

Redak­sjo­nen på ca fire består for­uten Hjort­hen av Sac­ca­ri­na, Mihoe og Tor And­re Wig­mo­stad, som alle blog­ger selv. Hjorth Johan­sen er ini­tia­tiv­ta­ker og etter eget utsagn den som kan­skje bru­ker mest tid på pro­sjek­tet. Ida står for desig­net og omta­les av Hjorth Johan­sen som dron­nin­gen av dag­bok­blog­ge­re. Og hele redak­sjo­nen er hek­tet på «blog hop­ping», det vil si å beve­ge seg fra blogg til blogg ved å føl­ge len­ke­ne.

Soni­tus dri­ves av pur idea­lis­me og er fritt for annon­ser. Redak­sjo­nen stre­ber etter å være poli­tisk nøy­tral, selv om Hjorth Johan­sen inn­røm­mer at blogg­inn­leg­ge­ne pluk­kes ut på eks­tremt sub­jek­tivt grunn­lag. Det enes­te kri­te­ri­et redak­sjo­nen sty­rer etter, er om inn­leg­get kan ten­kes å ha inter­es­se for and­re. Nett­ste­det prø­ver å fav­ne hele spek­te­ret av nors­ke blog­ger, samt å inklu­de­re de bes­te og mest inter­es­san­te fra utlan­det.

Det nors­ke ordet blogg kom­mer fra det engels­ke blog, som igjen er en for­enk­ling av web log. En blogg er en web­side hvor tekst­inn­leg­ge­ne er ord­net i omvendt kro­no­lo­gisk rekke­føl­ge, alt­så med det nyes­te øverst på siden. Van­lig­vis drei­er det seg om per­son­li­ge, dag­bok­lig­nen­de teks­ter, men blog­ger kan også inne­hol­de poli­tis­ke menings­yt­rin­ger, opp­ford­rin­ger til dis­ku­sjo­ner, kom­men­ta­rer til nyhets­bil­det, dikt og lyrikk eller anmel­del­ser av popu­lær­kul­tu­rel­le pro­duk­ter. Det som kjenne­teg­ner en leven­de blogg er at den opp­da­te­res jevn­lig, det vil si fle­re gan­ger i uken eller hver dag, og nyter godt av leser­nes kom­men­ta­rer.

— Den typis­ke blog­ger er et ungt men­nes­ke med mye fri­tid og trang til å uttryk­ke seg. Ters­ke­len for å star­te egen blogg er svært lav. Gud og hver­mann kan set­te seg ned og for­fat­te et avsnitt som pub­li­se­res umid­del­bart. Blog­ging er gra­tis, blog­ging gir kjapp respons på egne ytrin­ger og blog­ging er avhen­gig­hets­ska­pen­de. Den som har prøvd selv kjen­ner til nett­opp det, fast­slår Hjort­hen.

Blog­ging har på få år etab­lert seg som en egen sjan­ger på net­tet. Mulig­he­ten til å hyper­len­ke til and­re sider kan gi teks­ter en helt ny dimen­sjon. Det er for eksem­pel blitt popu­lært å hyper­len­ke frem­med­ord til defi­ni­sjo­ner i nett­lek­si­ko­net Wiki­pe­dia, eller leg­ge inn len­ker i teks­ten til bil­der, and­re blog­ger eller artik­ler. Blog­gen repre­sen­te­rer en form for inter­ak­tiv infor­ma­sjons­for­mid­ling, hvor pub­li­kum kan respon­de­re umid­del­bart etter at et inn­legg er pub­li­sert. Det­te åpner for tan­ken om at blog­ging i frem­ti­den kan bli et vik­tig ele­ment i den frie, offent­li­ge debatt. Et bidrag til eller en utvi­del­se av ytrings­fri­he­ten.

Ide­en om at bor­ger­ne i det frie demo­kra­ti med blog­gen har fått en ny påvirk­nings­ka­nal, er fris­ten­de. En kanal som ver­ken påvir­kes av eiere, redak­tø­rer eller annon­sø­rer. Med­bor­gar­jour­na­lis­tik kal­les feno­me­net i Sve­ri­ge, eller citizen jour­na­lism på engelsk. Et dags­ak­tu­elt eksem­pel er den svens­ke blog­ge­ren Mag­nus Ljung­kvists grav­en­de med­bor­gar­jour­na­lis­tik. Da det ble kjent at den svens­ke minis­te­ren Maria Bore­li­us had­de benyt­tet seg av svart arbeids­kraft for­di hun etter eget utsagn ikke had­de hatt råd til å gjø­re det etter reg­le­ne, gikk Ljung­kvist saken grun­di­ge­re etter i søm­me­ne. Han var den førs­te til å avslø­re at Bore­li­us’ ekte­mann had­de mil­lion­inn­tek­ter hun unn­lot å opp­ly­se om. Stor­men av kri­tikk som fulg­te før­te til slutt til at Bore­li­us valg­te å si fra seg minis­ter­pos­ten.

Magnus Ljungkvists blogg


Skjerm­bil­de: Mag­nus Ljung­kvists blogg

Som pri­mus motor i Sonitus.org har Hjort­hen lest et uhor­ve­lig antall blog­ger, men tvi­ler på at den jev­ne blog­ger er seriøs nok til å kun­ne påvir­ke poli­tik­ken. Ljung­kvists inn­sats og gjen­nom­slag hører til sjel­den­he­te­ne, mener Hjorth Johan­sen. Han ute­luk­ker ikke at det kan kom­me fle­re sli­ke saker, men kan hel­ler ikke iden­ti­fi­se­re økt poli­tisk makt som en trend blant nors­ke blog­ge­re.

Det­te er selv­føl­ge­lig noe som kan kom­me til å end­res over tid, og det fin­nes eksemp­ler hvor blog­ging er blitt brukt poli­tisk. Hjort­hen nev­ner blog­ging av poli­ti­ke­re selv, som på den måten øns­ker å gjø­re seg mer syn­li­ge og til­gjen­ge­li­ge for sine vel­ge­re. Unge Høy­res leder Tor­bjørn Røe Isak­sen har egen blogg og nylig avgått AUF-leder Gry Lar­sen blog­get i fjor­årets valg­kamp på AUFs hjem­me­si­der. SV-leder Kris­tin Hal­vor­sen dro høs­ten 2004 i gang en blogg. Hal­vor­sen fikk kri­tikk for sjel­den opp­da­te­ring, og valg­te gans­ke raskt å leg­ge ned blog­gen igjen.

Selv om poli­tisk blog­ging ikke har vært noen domi­ne­ren­de trend i Nor­ge til nå, er det like­vel fle­re eksemp­ler på blog­ger med poli­tisk sikte­mål, også uten­om poli­ti­ker­nes rek­ker. Blå­blog­ging er etter hvert blitt et etab­lert begrep, med VamPus som frems­te repre­sen­tant. Blå­blog­ging kom del­vis som en reak­sjon på det dis­se blog­ger­ne opp­fat­ter som venstre­vrid­nin­gen i de etab­ler­te medie­ne. Venstre­ori­en­ter­te blog­ge­re har imid­ler­tid tatt igjen, Mor­ten Drægni er et eksem­pel på det­te.

Det har også skjedd en opp­blomst­ring av femi­nis­tis­ke blog­ger, men iføl­ge Hjorth Johan­sen skal man alt­så være for­sik­tig med å leg­ge for stor vekt på blog­gens demo­kra­tis­ke poten­si­al.

— Blog­gen er først og fremst et medi­um for use­riøs hver­dags­fi­lo­so­fi, sier han. På spørs­mål om Hjort­hen som med­re­dak­tør av Sonitus.org har regist­rert noen utvik­ling innen blog­ging, er han tyde­lig. – Det kom­mer sta­dig fle­re blog­ger, og der­for blir også kva­li­te­ten etter hvert bed­re. Teks­ter av per­son­lig art tren­ger ikke være språk­lig dår­li­ge eller kje­de­li­ge. De viser ofte lit­te­rær kva­li­tet, sier Hjort­hen etter å ha fulgt blogg­ver­de­nen over fle­re år.

TEMA

O

ffentli
ghet

89 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

2 KOMMENTARER

  1. Takk for inter­es­sant artik­kel – og gra­tu­le­rer med det nye nett­ste­det, som vil bli flit­tig brukt her i gård der­som dere fort­set­ter i sam­me lei frem­over.

    Arne Hjorth Johan­sen et al har begått et pent styk­ke arbeid, og har etab­lert et fint utgangs­punkt for utforsk­ning av nye og hit­til ukjen­te blog­ger – så vel som de gam­le, kjen­te.

    Sam­ti­dig vil jeg gjer­ne få gjø­re opp­merk­som på at et bor­ger­jour­na­lis­tisk ini­tia­tiv uten­for blogge­land­ska­pet er lan­sert (skjønt det frem­de­les befin­ner seg på etab­le­rings­sta­di­et): Borgerjournalistene.org.

  2. […] – fle­re inn­gan­ger til blogg­sfæ­ren: Vi har Soni­tus, som gjør en fin jobb med å vise vei til spen­nen­de blogg­inn­legg. Blog­g­revy­en har også sin misjon. Men ta en titt på svens­ke Knuff. Her er det langt fle­re vei­er […]

til toppen