Veiviser i bloggjungelen

Hver dag klikker gjengen bak nettstedet Sonitus seg fra blogg til blogg for å finne de beste innleggene.

For et knapt år siden så Hjorthen, som egentlig het­er Arne Hjorth Johansen, behovet for et nettst­ed som kunne lete frem juve­lene i den stadig vok­sende jun­ge­len av blog­ger. Ideen resul­terte i slut­ten av mars 2006 i Sonitus.org. Pros­jek­tet har som for­mål å operere som et blog­gfil­ter. Meto­den er å klippe fra og lenke til de beste bloggene, og nettst­edet opp­dateres med en rekke nye sak­er hver dag.

Arne Hjorth Johansen. Foto: Privat


Arne Hjorth Johansen er blog­ger og ini­tia­tiv­tak­er til sonitus.org. (Pri­vat foto)

Redak­sjo­nen på ca fire består foruten Hjorthen av Sac­ca­ri­na, Mihoe og Tor Andre Wig­mostad, som alle blog­ger selv. Hjorth Johansen er ini­tia­tiv­tak­er og etter eget utsagn den som kan­skje bruk­er mest tid på pros­jek­tet. Ida står for designet og omtales av Hjorth Johansen som dron­nin­gen av dag­bok­blog­gere. Og hele redak­sjo­nen er hek­tet på “blog hop­ping”, det vil si å bevege seg fra blogg til blogg ved å følge lenkene.

Soni­tus dri­ves av pur ide­al­isme og er fritt for annonser. Redak­sjo­nen stre­ber etter å være poli­tisk nøy­tral, selv om Hjorth Johansen innrøm­mer at blog­ginn­leggene plukkes ut på ekstremt sub­jek­tivt grunnlag. Det eneste kri­teri­et redak­sjo­nen styr­er etter, er om inn­legget kan tenkes å ha inter­esse for andre. Nettst­edet prøver å favne hele spek­teret av norske blog­ger, samt å inklud­ere de beste og mest inter­es­sante fra utlandet.

Det norske ordet blogg kom­mer fra det engelske blog, som igjen er en foren­kling av web log. En blogg er en web­side hvor tek­stinn­leggene er ord­net i omvendt kro­nol­o­gisk rekke­følge, alt­så med det nyeste øverst på siden. Van­ligvis dreier det seg om per­son­lige, dag­bok­lig­nende tek­ster, men blog­ger kan også inneholde poli­tiske meningsytringer, opp­for­dringer til diskusjon­er, kom­mentar­er til nyhets­bildet, dikt og lyrikk eller anmeldelser av pop­ulærkul­turelle pro­duk­ter. Det som kjen­neteg­n­er en lev­ende blogg er at den opp­dateres jevn­lig, det vil si flere ganger i uken eller hver dag, og nyter godt av lesernes kommentarer.

— Den typiske blog­ger er et ungt men­neske med mye fritid og trang til å uttrykke seg. Terske­len for å starte egen blogg er svært lav. Gud og hver­mann kan sette seg ned og for­fat­te et avs­nitt som pub­lis­eres umid­del­bart. Blog­ging er gratis, blog­ging gir kjapp respons på egne ytringer og blog­ging er avhengighetsskapende. Den som har prøvd selv kjen­ner til net­topp det, fast­slår Hjorthen.

Blog­ging har på få år etablert seg som en egen sjanger på net­tet. Muligheten til å hyper­lenke til andre sider kan gi tek­ster en helt ny dimen­sjon. Det er for eksem­pel blitt pop­ulært å hyper­lenke fremme­dord til defin­isjon­er i net­tlek­sikonet Wikipedia, eller legge inn lenker i tek­sten til bilder, andre blog­ger eller artik­ler. Bloggen rep­re­sen­ter­er en form for inter­ak­tiv infor­masjons­formidling, hvor pub­likum kan respon­dere umid­del­bart etter at et inn­legg er pub­lis­ert. Dette åpn­er for tanken om at blog­ging i fremti­den kan bli et vik­tig ele­ment i den frie, offentlige debatt. Et bidrag til eller en utvidelse av ytringsfriheten.

Ideen om at borg­erne i det frie demokrati med bloggen har fått en ny påvirkn­ingskanal, er fris­tende. En kanal som verken påvirkes av eiere, redak­tør­er eller annon­sør­er. Med­bor­gar­jour­nal­is­tik kalles fenomenet i Sverige, eller cit­i­zen jour­nal­ism på engel­sk. Et dagsak­tuelt eksem­pel er den svenske blog­geren Mag­nus Ljungkvists gravende med­bor­gar­jour­nal­is­tik. Da det ble kjent at den svenske min­is­teren Maria Bore­lius hadde benyt­tet seg av svart arbei­d­skraft for­di hun etter eget utsagn ikke hadde hatt råd til å gjøre det etter reg­lene, gikk Ljungkvist sak­en grundi­gere etter i sømmene. Han var den første til å avs­løre at Bore­lius’ ekte­mann hadde mil­lion­in­ntek­ter hun unnlot å oppl­yse om. Stor­men av kri­tikk som ful­gte førte til slutt til at Bore­lius val­gte å si fra seg ministerposten.

Magnus Ljungkvists blogg


Skjerm­bilde: Mag­nus Ljungkvists blogg

Som primus motor i Sonitus.org har Hjorthen lest et uhorvelig antall blog­ger, men tvil­er på at den jevne blog­ger er ser­iøs nok til å kunne påvirke poli­tikken. Ljungkvists innsats og gjen­nom­slag hør­er til sjelden­hetene, men­er Hjorth Johansen. Han utelukker ikke at det kan komme flere slike sak­er, men kan heller ikke iden­ti­fis­ere økt poli­tisk makt som en trend blant norske bloggere.

Dette er selvføl­gelig noe som kan komme til å endres over tid, og det finnes eksem­pler hvor blog­ging er blitt brukt poli­tisk. Hjorthen nevn­er blog­ging av poli­tikere selv, som på den måten ønsker å gjøre seg mer syn­lige og tilgjen­gelige for sine vel­gere. Unge Høyres led­er Tor­b­jørn Røe Isak­sen har egen blogg og nylig avgått AUF-led­er Gry Larsen blogget i fjorårets val­gkamp på AUFs hjemmesider. SV-led­er Kristin Halvors­en dro høsten 2004 i gang en blogg. Halvors­en fikk kri­tikk for sjelden opp­da­ter­ing, og val­gte ganske raskt å legge ned bloggen igjen.

Selv om poli­tisk blog­ging ikke har vært noen dominerende trend i Norge til nå, er det likev­el flere eksem­pler på blog­ger med poli­tisk sik­temål, også utenom poli­tik­ernes rekker. Blåblog­ging er etter hvert blitt et etablert begrep, med Vam­Pus som frem­ste rep­re­sen­tant. Blåblog­ging kom delvis som en reak­sjon på det disse blog­gerne opp­fat­ter som ven­strevrid­nin­gen i de etablerte medi­ene. Ven­stre­ori­en­terte blog­gere har imi­dler­tid tatt igjen, Morten Dræg­ni er et eksem­pel på dette.

Det har også skjedd en opp­blom­string av fem­i­nis­tiske blog­ger, men ifølge Hjorth Johansen skal man alt­så være for­sik­tig med å legge for stor vekt på bloggens demokratiske potensial.

— Bloggen er først og fremst et medi­um for user­iøs hverdags­filosofi, sier han. På spørsmål om Hjorthen som medredak­tør av Sonitus.org har reg­istr­ert noen utvikling innen blog­ging, er han tydelig. – Det kom­mer stadig flere blog­ger, og der­for blir også kvaliteten etter hvert bedre. Tek­ster av per­son­lig art trenger ikke være språk­lig dårlige eller kjedelige. De vis­er ofte lit­terær kvalitet, sier Hjorthen etter å ha ful­gt blog­gver­de­nen over flere år.

TEMA

O

ffentli
ghet

91 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

2 KOMMENTARER

  1. Takk for inter­es­sant artikkel – og grat­ulerer med det nye nettst­edet, som vil bli flit­tig brukt her i gård der­som dere fort­set­ter i samme lei fremover.

    Arne Hjorth Johansen et al har begått et pent stykke arbeid, og har etablert et fint utgangspunkt for utforskn­ing av nye og hit­til ukjente blog­ger – så vel som de gam­le, kjente.

    Sam­tidig vil jeg gjerne få gjøre opp­merk­som på at et borg­er­jour­nal­is­tisk ini­tia­tiv uten­for blogge­land­skapet er lansert (skjønt det fremde­les befinner seg på etab­ler­ingsstadi­et): Borgerjournalistene.org.

  2. […] – flere innganger til blog­gs­færen: Vi har Soni­tus, som gjør en fin jobb med å vise vei til spen­nende blog­ginn­legg. Blog­grevyen har også sin mis­jon. Men ta en titt på svenske Knuff. Her er det langt flere veier […]

til toppen