Kritisk for politiske fanger i Burma

Siden 1988 har over hundre politiske fanger blitt drept i burmesiske fengsler. De siste årene har disse tallene økt drastisk. I desember 2005 fikk ikke Røde Kors lenger besøke burmesiske fengsler for å levere nødvendige medisiner.

Mil­litær­regimet har i det siste gjort det verre for human­itære organ­isas­jon­er å dri­ve effek­tiv virk­somhet, sier Inter­na­tion­al Cri­sis Group (ICG) i sin pressemelding.

Jun­taens harde lin­je mot de human­itære organ­isas­jonene er i ferd med å kaste lan­det ut i en alvorlig krise. Det er av stor betyd­ning at det inter­nasjonale sam­fun­net støt­ter opp under disse organ­isas­jonene for å hin­dre den negat­vive utviklin­gen i lan­det, hevder ICG. 

Assis­tance Asso­ci­a­tion for Polit­i­cal Pris­on­ers har også sendt ut pressemeld­ing om situasjonen. 

TEMA

M

enneske
rettigh
eter

52 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen