Kritisk for politiske fanger i Burma

Siden 1988 har over hundre politiske fanger blitt drept i burmesiske fengsler. De siste årene har disse tallene økt drastisk. I desember 2005 fikk ikke Røde Kors lenger besøke burmesiske fengsler for å levere nødvendige medisiner.

Mil­li­tær­re­gi­met har i det sis­te gjort det ver­re for huma­ni­tæ­re orga­ni­sa­sjo­ner å dri­ve effek­tiv virk­som­het, sier Inter­na­tio­nal Cri­sis Group (ICG) i sin presse­mel­ding.

Jun­ta­ens har­de lin­je mot de huma­ni­tæ­re orga­ni­sa­sjo­ne­ne er i ferd med å kas­te lan­det ut i en alvor­lig kri­se. Det er av stor betyd­ning at det inter­na­sjo­na­le sam­fun­net støt­ter opp under dis­se orga­ni­sa­sjo­ne­ne for å hind­re den neg­at­vi­ve utvik­lin­gen i lan­det, hev­der ICG. 

Assi­stan­ce Associa­tion for Poli­ti­cal Pri­so­ners har også sendt ut presse­mel­ding om situa­sjo­nen. 

TEMA

M

enneske
rettigh
eter

52 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen