Raftoprismottaker får endelig passet sitt tilbake

I slutten av oktober i år ble det satt i gang en kampanje av Raftostiftelsen for at Raftoprismottaker Sidi Mohammed Daddach skulle få tilbake sitt pass.

Raft­opris­vin­ner Sidi Moham­med Dad­dach fra Vest-Saha­ra har fått sitt kon­fis­ker­te pass til­ba­ke etter at Raft­o­stif­tel­sen og 30 and­re orga­ni­sa­sjo­ner send­te brev til Marok­kos regje­ring. Myn­dig­he­te­ne kon­fis­ker­te Dad­dach sitt pass 23. novem­ber 2003 da han ble arres­tert på fly­plas­sen i Casa­blan­ca på vei til Gene­ve for å møte FN’s Men­neske­ret­tig­hets­kom­mi­sjon.

Siden da har han vært ute av stand til rei­se ut av Vest-Saha­ra. Han kun­ne ikke kom­me til 20 års-mar­ke­rin­gen til Raft­o­stif­tel­sen av den­ne grunn. Det førs­te han gjor­de da han fikk til­ba­ke pas­set var å rei­se til Alge­rie for å besø­ke sin 91 år gam­le mor.

Sidi Moham­med Dad­dach er tid­li­ge­re sam­vit­tig­hets­fan­ge fra Vest-Saha­ra. Han er sym­bo­let på Sahara­wi-fol­kets kamp for fri­het fra Marok­kos under­tryk­king. Sahara­wie­ne er den opp­rin­ne­li­ge befolk­nin­gen i Vest-Saha­ra. Vest-Saha­ra er kjent som Afri­kas sis­te kolo­ni.

Raft­opris­mot­ta­ke­ren uttryk­ker sin takk­nem­lig­het til Raft­o­stif­tel­sen for å ha satt i gang den­ne aksjo­nen for å leg­ge press på marok­kans­ke myn­dig­he­ter.

Det­te skri­ver han i sin mail til Raft­o­stif­tel­sen 4. desem­ber: «I am very thank­ful to you and to the insti­tu­tion for the great job you did con­cer­ning the pres­sure you did to free my passport. The let­ters you sent to the Moroc­can minis­ter of Interior had great effects on free­ing my passport.»

Mer om saken på Raft­o­stif­tel­sens hjem­me­si­der.

TEMA

R

aftopri
sen

17 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen