Raftoprismottaker får endelig passet sitt tilbake

I slutten av oktober i år ble det satt i gang en kampanje av Raftostiftelsen for at Raftoprismottaker Sidi Mohammed Daddach skulle få tilbake sitt pass.

Rafto­prisvin­ner Sidi Mohammed Dad­dach fra Vest-Sahara har fått sitt kon­fiskerte pass tilbake etter at Raftos­tif­telsen og 30 andre organ­isas­jon­er sendte brev til Marokkos reg­jer­ing. Myn­dighetene kon­fiskerte Dad­dach sitt pass 23. novem­ber 2003 da han ble arrestert på fly­plassen i Casablan­ca på vei til Gen­eve for å møte FN’s Menneskerettighetskommisjon.

Siden da har han vært ute av stand til reise ut av Vest-Sahara. Han kunne ikke komme til 20 års-mark­erin­gen til Raftos­tif­telsen av denne grunn. Det første han gjorde da han fikk tilbake pas­set var å reise til Algerie for å besøke sin 91 år gam­le mor.

Sidi Mohammed Dad­dach er tidligere samvit­tighets­fange fra Vest-Sahara. Han er sym­bo­l­et på Saharawi-folkets kamp for fri­het fra Marokkos under­trykking. Saharawiene er den opprin­nelige befolknin­gen i Vest-Sahara. Vest-Sahara er kjent som Afrikas siste koloni.

Rafto­pris­mot­tak­eren uttrykker sin takknem­lighet til Raftos­tif­telsen for å ha satt i gang denne aksjo­nen for å legge press på marokkanske myndigheter.

Dette skriv­er han i sin mail til Raftos­tif­telsen 4. desem­ber: «I am very thank­ful to you and to the insti­tu­tion for the great job you did con­cern­ing the pres­sure you did to free my pass­port. The let­ters you sent to the Moroc­can min­is­ter of Inte­ri­or had great effects on free­ing my passport.»

Mer om sak­en på Raftos­tif­telsens hjemmesider.

TEMA

R

aftopri
sen

17 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen