Rebiya Kadeers organisasjon lanserer nettside

I kampen for uigurane sine menneskerettar lanserer The International Uyghur Human Rights and Democracy Foundation (IUHRDF) si nye nettside.

Raft­opris­vin­na­ren Rebi­ya Kade­er stif­ta orga­ni­sa­sjo­nen etter at ho slapp ut av kine­sisk feng­sel i 2005.

Med­an kine­sis­ke myn­dig­hei­ter tek i bruk sta­dig meir bru­ta­le virke­mid­del i under­tryk­kin­ga av den­ne mus­lims­ke mino­ri­te­ten sine kul­tu­rel­le, reli­giø­se og poli­tis­ke ret­tar, job­bar Kade­er sin orga­ni­sa­sjon for å få inter­na­sjo­nal fokus på uigu­ra­ne sin situa­sjon. På den nye nett­sida doku­men­te­rast brot på uigu­ra­ne sine men­neske­ret­tar, med spe­si­ell fokus på Rebi­ya Kade­er sin hjerte­sak — under­tryk­kin­ga av uiguris­ke kvin­ner og barn.

Rebi­ya Kade­er mot­tok Raft­opri­sen i 2004, med­an ho enno sat fengs­la for sin kri­tikk av kine­sis­ke sty­res­mak­ter. Frå eksil i USA kjem­par ho vida­re, og var sist i Ber­gen under Raft­opri­sen si 20-års­mar­ke­ring i novem­ber.

TEMA

M

enneske
rettigh
eter

52 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen