Aud Richter

Skuespiller, regissør og instruktør Aud Richter er tema for tredje etappe i Wikipedia-stafetten.

Aud Richter (født 30. mai 1893 som Aud Egede-Nis­sen, død 6. novem­ber 1974) var en norsk film- og teater­skue­spiller, film­pro­dusent og –regis­sør og teaterin­struk­tør. Fram til 1931 arbei­det hun hov­ed­sake­lig som pro­dusent og skue­spiller i tysk film. Etter hjemkom­sten til Norge etablerte hun seg som teater­skue­spiller på 1930-tal­let, og etter 2. ver­den­skrig var hun en pro­duk­tiv instruk­tør på Nation­althe­atret og andre norske scener.

Kun­st­ner­fam­i­lie
Aud Egede-Nis­sens forel­dre var postmester og poli­tik­er Adam Egede-Nis­sen og Geor­ga Wil­hel­ma Ellert­sen. Aud var eldst av 11 søsken, og seks av søsknene hennes ble også skue­spillere – Gerd Grieg, Ada Kramm, Gøril Havrevold, Lill Egede-Nis­sen, Stig Egede-Nis­sen og Oscar Egede-Nis­sen.

Aud giftet seg i 1915 med den tyske film­skue­spilleren Georg Alexan­der. Sam­men fikk de søn­nen Georg. I 1924 skilte Aud seg fra Alexan­der og giftet seg med den øster­rikske film­skue­spilleren Paul Richter. Georg tok ste­farens etter­navn og er kjent som skue­spilleren Georg Richter. Aud skilte seg fra Paul Richter i 1931. I 1940 giftet hun seg for tred­je gang, med byretts­dom­mer Dag Havrevold. Sam­men fikk de søn­nen Dag Havrevold (jr.), som ble født 1938.

Kar­riere i tysk film
Som 18-åring hadde Aud Egede-Nis­sen debutert som teater­skue­spiller i Norge, men alt i 1913 fly­t­tet hun til Dan­mark og beg­y­nte å arbei­de for Dania Biofilm Kom­pag­ni i Køben­havn. I 1914 inviterte teater- og film­man­nen Bjørn Bjørn­son henne med til Berlin, der det var muligheter i den raskt ekspan­derende film­bran­sjen. Dette var beg­yn­nelsen på en bemerkelsesverdig kar­riere i tysk film. I peri­o­den fram til 1931 spilte Aud i over 80 filmer, og hun regis­serte selv ytterligere 18. Til tross for ekteskapene med Alexan­der og Richter beholdt hun i Tysk­land etter­navnet Egede-Nis­sen, og det er dette navnet hun er kjent under i tysk film. I Norge arbei­det hun etter hjemkom­sten på beg­yn­nelsen av 1930-tal­let under etter­navnet Richter.

Fra 1917 nøyde ikke Aud seg med å være skue­spiller i andre sel­skapers filmer i Berlin. Sam­men med Georg Alexan­der startet hun sel­skapet Egede Nis­sen-Film Comp, der hun var kun­st­ner­isk og økonomisk led­er (sel­skapet er også omtalt under navnet Egede-Nis­sen Film­byraa). Alexan­der regis­serte de fleste filmene, mens Aud og søstrene Ada og Gerd spilte de kvin­nelige hov­e­drol­lene. De aller fleste av sel­skapets filmer skal være gått tapt, men omtaler av pro­duk­sjonene anty­der at det hov­ed­sake­lig dreier seg om enkle melo­dra­maer i føl­je­tongstil eller detek­tiv­filmer. I peri­o­den 1917–19 pro­duserte Egede Nis­sen-Film Comp minst 29 filmer.

Vanske­ligere tider og sen­tralis­er­ing i tysk film­bran­sje etter 1. ver­den­skrigs slutt bidro til at Egede Nis­sen-Film Comp ble ned­lagt ved inngan­gen til 1920-tal­let. Aud kon­sen­tr­erte seg nå om sin egen skue­spillerkar­riere, og fikk raskt et gjen­nom­brudd. I 1920 spilte hun i to filmer regis­sert av Ernst Lubitsch. Lis­ten over filmene hennes i peri­o­den 1920–31 kan leses som en oppram­s­ing av mange av de mest berømte regis­sør­navnene fra denne gul­lalderen i tysk film. I til­legg til Lubitsch spilte Aud i filmer av blant andre Friedrich Wil­helm Mur­nau og Fritz Lang. Hun hadde vik­tige roller i stor­filmer som Langs Dr. Mabuse, der Spiel­er og Mur­naus Phan­tom.

Paul Richter hadde også hatt en rolle i Dr. Mabuse. I 1924, året Aud giftet seg med ham, tok Richter steget opp til super­st­jernes­ta­tus med hov­e­drollen i Langs Die Nibelun­gen.

Sam­men med Paul Richter spilte Aud også i den kuriøse krim­i­nalkome­di­en Bergen­sto­get plyn­dret i natt, en norsk-tysk pro­duk­sjon spilt inn i 1928 og basert på Nils Lie og Nor­dahl Griegs krim­i­nal­ro­man.

Teater­skue­spiller og –instruk­tør i Norge
Aud Richter fly­t­tet tilbake til Norge i 1931. Til tross for hennes brede filmer­far­ing skal det norske film­miljøet ikke ha vært særlig inter­essert, og hun kan ikke sies å ha preget norsk film avgjørende. Richter med­vir­ket imi­dler­tid som pro­duk­sjon­sled­er på filmene En glad gutt (1932) og Syn­dere i som­mer­sol (1934). Under 2. ver­den­skrig hadde hun biroller i filmene Hansen og Hansen (1941) og Trysil-Knut (1942).

Men det var som teater­skue­spiller og –instruk­tør at Richter gjorde seg særlig bemer­ket etter hjemkom­sten til Norge. I feb­ru­ar 1934 hadde hun sin første rolle ved Nation­althe­atret som Hermione i Shake­speares Et vin­tereven­tyr. Hun spilte i ytterligere tre oppset­ninger der samme år. I 1935 spilte hun Gertrud i Ham­let.

I 1939 fikk Richter sin debut som teaterin­struk­tør med Arne Skouens stykke Ansikt til ansikt på Søilen Teater. Hun var en mye brukt instruk­tør etter 2. ver­den­skrig, med oppset­ninger på blant annet Den Nationale Scene i Bergen, Det nye teater, Nation­althe­atret og Roga­land Teater i Sta­vanger. Aud Richter instruerte ni ulike oppset­ninger på Nation­althe­atret i peri­o­den 1955–62. Blant stykkene var Oscar Wildes En ideell ekte­mann og Hvem er Ernest?. Hennes oppset­ning av Nils Kjærs Det lykke­lige valg ble en suk­sess både på Nation­althe­atret og Den Nationale Scene i 1959, ifølge Norsk Biografisk Leksikon.

Lit­ter­atur
“Aud Richter” i Norsk Biografisk Lek­sikon s. 360–361, Kunnskaps­for­laget 1999.
Egede-Nis­sen, Aud: Ellert­sen og Egede-Nis­sens sam­lede verk­er, eget for­lag, 2004 (for­fat­teren er niese av Aud Richter).
Øvre­bø, Olav Anders: “Glemte stjern­er. Norske skue­spillere i tysk film 1914–45”, Syn og Segn nr. 3, 1998. Også pub­lis­ert på egne web­sider.

Eksterne lenker
Over­sikt over Aud Richters roller på Nation­althe­atret.
Amazon.com: Filmer med Aud Richter tilgjen­gelig på DVD.
Bib­sys: Bøk­er der Aud Richter med­virk­er.

TEMA

F

ilm

18 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen