Amerikansk historiefortelling

I denne seksjonen skal vi forsøke å filtrere ut noe av det vi finner interessant av lyd og levende bilder på Internett. Først ut er to amerikanske podkastgodbiter, én fra amerikansk public radio og den andre fra podkasteren P. W. Fenton. To podkaster, som begge bør nytes med høretelefoner og en behagelig stol.

USA er ikke kjent som en stor fork­jem­per for all­mennkringkast­ing og pub­lic ser­vice-ori­en­tert radio og fjern­syn. USA har ingen stat­sei­de kringkastere, men i stedet en rekke pri­vatei­de pub­lic ser­vice radio- og tvkanaler, som delvis blir finan­siert gjen­nom friv­il­lige penge­gaver fra lyt­tere og seere, og delvis gjen­nom støtte fra Cor­po­ra­tion for Pub­lic Broad­cast­ing (CPB) (CPB er et ikke-kom­mer­sielt pri­vat sel­skap, som ble oppret­tet av, og får støtte fra den amerikanske stat for å pro­motere allmennkrinkasting). 

Selv om USA har en slags all­mennkringkast­ing, har det på langt nær så godt fot­feste som her i nord-europa. De har lave lyt­ter- og seer­tall, og generelt små bud­sjet­ter å rutte med i kam­p­en mot de store kom­mer­sielle nettverkene. Til tross for lav opp­slut­ning og lite midler, finnes det likev­el noen gode og pop­ulære programmer.
En av de største suk­sessene er This Amer­i­can Life (TAL).

TAL

TAL blir pro­dusert av Chica­go Pub­lic Radio, som er en del av det CPB-støt­tede Nation­al Pub­lic Radio-nettver­ket (NPR). Pro­gram­met er én time langt og kom­mer ut som pod­kast hver mandag.

Hvert pro­gram tar for seg et tema som blir pre­sen­tert i flere akter gjen­nom ulike his­to­ri­er, gjen­n­for­t­alt av inter­es­sante, amerikanske ‘hverdags­men­nesker’.

TAL er, etter min mening, det ypper­ste innen his­to­riefortelling og et eksem­pel på hvor effek­t­fulle rene lyd­pro­duk­sjon­er kan være. Mye takket være pro­gram­led­er Ira Glass og hans evne til å plukke ut, og sette sam­men, spen­nende men­nesker og his­to­ri­er. Temaene er svært vari­erende, alt fra det dypest mørke til det hys­terisk morsomme. 

Pdub

Den andre pod­kas­tan­be­falin­gen er Dig­i­tal Flot­sam fra pod­kasteren P.W Fen­ton. I likhet med TAL er Dig­i­tal Flot­sam en pod­kast med his­to­riefortelling, men i mot­set­ning til TALs his­to­ri­er fra ulike per­son­er, er Dig­i­tal Flot­sam en per­son­lig pod­kast om, av og med pro­gram­led­eren. Med sin radiovennlige stemme og gode his­to­ri­er, forteller Fen­ton om sin oppvekst (New York på 50-tal­let) og sine mange opplevelser (blant annet som politi). 

Selv om Dig­i­tal Flot­sam er pro­dusert og laget av P.W Fen­ton alene, står ingen ting tilbake på pro­duk­sjo­nen. Snarere tvert i mot. Hver episode er svært pro­fesjonelt pro­dusert og sydd sam­men. Dig­i­tal Flot­sam er et lære­bokek­sem­pel på hvilke muligheter dig­i­tale medi­er gir. Alle kan være kringkastere, med hele ver­den som ned­slags­felt..

(Dig­i­tal Flot­sam blir utgitt med ujevne mellomrom.)

iTunes-lenker:
This Amer­i­can LifeDig­i­tal Flotsam

RSS:
This Amer­i­can Life: http://www.thisamericanlife.org/podcast.xml
Dig­i­tal Flot­sam: http://digitalflotsam.org/rss.xml

(der­som du har forslag til andre pod­kaster, videok­lipp eller annet medieflim­mer, send gjerne tips til ole@bruseth.com)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen