Amerikansk historiefortelling

I denne seksjonen skal vi forsøke å filtrere ut noe av det vi finner interessant av lyd og levende bilder på Internett. Først ut er to amerikanske podkastgodbiter, én fra amerikansk public radio og den andre fra podkasteren P. W. Fenton. To podkaster, som begge bør nytes med høretelefoner og en behagelig stol.

USA er ikke kjent som en stor for­kjem­per for all­menn­kring­kas­ting og pub­lic ser­vice-ori­en­tert radio og fjern­syn. USA har ingen stats­eide kring­kas­te­re, men i ste­det en rek­ke pri­vat­eide pub­lic ser­vice radio- og tvka­na­ler, som del­vis blir finan­siert gjen­nom fri­vil­li­ge penge­ga­ver fra lyt­te­re og seere, og del­vis gjen­nom støt­te fra Cor­po­ra­tion for Pub­lic Broad­cas­ting (CPB) (CPB er et ikke-kom­mer­si­elt pri­vat sel­skap, som ble opp­ret­tet av, og får støt­te fra den ame­ri­kans­ke stat for å pro­mo­te­re allmennkrinkasting). 

Selv om USA har en slags all­menn­kring­kas­ting, har det på langt nær så godt fot­fes­te som her i nord-euro­pa. De har lave lyt­ter- og seer­tall, og gene­relt små bud­sjet­ter å rut­te med i kam­pen mot de sto­re kom­mer­si­el­le nett­ver­ke­ne. Til tross for lav opp­slut­ning og lite mid­ler, fin­nes det like­vel noen gode og popu­læ­re programmer.
En av de størs­te suk­ses­se­ne er This Ame­ri­can Life (TAL).

TAL

TAL blir pro­du­sert av Chi­ca­go Pub­lic Radio, som er en del av det CPB-støt­te­de Natio­nal Pub­lic Radio-nett­ver­ket (NPR). Pro­gram­met er én time langt og kom­mer ut som podkast hver mandag.

Hvert pro­gram tar for seg et tema som blir pre­sen­tert i fle­re akter gjen­nom uli­ke his­to­ri­er, gjen­nfor­talt av inter­es­san­te, ame­ri­kans­ke ‘hver­dags­men­nes­ker’.

TAL er, etter min mening, det yppers­te innen his­to­rie­for­tel­ling og et eksem­pel på hvor effekt­ful­le rene lyd­pro­duk­sjo­ner kan være. Mye tak­ket være pro­gram­le­der Ira Glass og hans evne til å pluk­ke ut, og set­te sam­men, spen­nen­de men­nes­ker og his­to­ri­er. Tema­ene er svært varie­ren­de, alt fra det dypest mør­ke til det hys­te­risk morsomme. 

Pdub

Den and­re podkas­t­an­be­fa­lin­gen er Digi­tal Flot­sam fra podkas­te­ren P.W Fen­ton. I lik­het med TAL er Digi­tal Flot­sam en podkast med his­to­rie­for­tel­ling, men i mot­set­ning til TALs his­to­ri­er fra uli­ke per­soner, er Digi­tal Flot­sam en per­son­lig podkast om, av og med pro­gram­le­de­ren. Med sin radio­venn­li­ge stem­me og gode his­to­ri­er, for­tel­ler Fen­ton om sin opp­vekst (New York på 50-tal­let) og sine man­ge opp­le­vel­ser (blant annet som politi). 

Selv om Digi­tal Flot­sam er pro­du­sert og laget av P.W Fen­ton ale­ne, står ingen ting til­ba­ke på pro­duk­sjo­nen. Sna­re­re tvert i mot. Hver epi­so­de er svært pro­fe­sjo­nelt pro­du­sert og sydd sam­men. Digi­tal Flot­sam er et lære­bok­ek­sem­pel på hvil­ke mulig­he­ter digi­ta­le medi­er gir. Alle kan være kring­kas­te­re, med hele ver­den som ned­slags­felt..

(Digi­tal Flot­sam blir utgitt med ujev­ne mellomrom.)

iTu­nes-len­ker:
This Ame­ri­can LifeDigi­tal Flotsam

RSS:
This Ame­ri­can Life: http://www.thisamericanlife.org/podcast.xml
Digi­tal Flot­sam: http://digitalflotsam.org/rss.xml

(der­som du har for­slag til and­re podkas­ter, video­klipp eller annet medie­flim­mer, send gjer­ne tips til ole@bruseth.com)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen