La folket komme til orde i NRK

Mens avisenes nettdebatter har utviklet seg til å bli treningsarenaer for bred offentlig skriftlig deltakelse, eksisterer det svært få debattprogrammer på norsk radio og fjernsyn som setter den muntlige dialogen i høysetet. I den nye almennkringkastingsplakaten bør NRK få pålegg om å gjøre noe med dette, skriver Egil Skogseth.

I tråd med folke­opp­lys­nings­tra­di­sjo­nen NRK står innen­for, leg­ger Kul­tur- og kirke­de­par­te­men­tet i sitt hørings­no­tat for ny all­menn­kring­kas­tings­pla­kat for NRK opp til at «NRK skal bidra til å frem­me den offent­li­ge sam­ta­len og med­vir­ke til at hele befolk­nin­gen får til­strek­ke­lig infor­ma­sjon til å kun­ne være aktivt med i demo­kra­tis­ke pro­ses­ser». Det­te er vik­tig, men det later til at depar­te­men­tet ikke har fått med seg at bor­ger­ne i dag ikke bare vil mot­ta infor­ma­sjon, men også del­ta i medie­ne. Kun få måne­der etter at Time Magazi­ne kåret «You» — alle ama­tø­re­ne som pro­du­se­rer medie­inn­hold — til årets per­son, er det mer­ke­lig at ikke NRK blir anmo­det om å invi­te­re van­li­ge bor­ge­re til å del­ta i sine debatt­pro­gram­mer. For hvis NRK vir­ke­lig skal bidra til dan­nin­gen av akti­ve bor­ge­re og der­med styr­king av demo­kra­ti­et, er det nød­ven­dig å slip­pe til langt fle­re enn «den pra­ten­de klas­se» i Oslo.

Hvor­for får ikke de enga­sjer­te bor­ger­ne snak­ke under selve pro­gram­met?

NRK eks­pe­ri­men­te­rer rik­tig­nok med de utvi­de­de mulig­he­te­ne for bru­ker­del­ta­kel­se som lig­ger i de nye medie­tek­no­lo­gi­ene, men på debatt­pro­gram­mer som Stand­punkt er det nett­opp kun et kort stand­punkt — et ube­grun­net menings­ut­sagn — som slip­per til per SMS. Det er mulig å fort­set­te dis­ku­sjo­nen med argu­men­ter og reel­le menings­ut­veks­lin­ger på nett­si­de­ne etter sen­ding, men hvor­for får ikke de enga­sjer­te bor­ger­ne snak­ke under selve pro­gram­met? På radio tar NRK kun ut poten­sia­let for bred fol­ke­lig del­ta­kel­se som lig­ger i direk­te over­ført tale én time hver uke — i P1s debatt­pro­gram Rett på.

Selv om man­ge jour­na­lis­ter for­nek­ter at de inne­har makt­po­si­sjo­ner, er det få som betvi­ler at dagens demo­kra­ti i stor grad er (masse)mediert. Når stor­tings­pre­si­den­ten må ryk­ke ut i medie­ne for å lok­ke poli­ti­ker­ne ut av stu­dio­ene og til­ba­ke til Stor­tin­get (tid­li­ge­re kjent som lan­dets vik­tigs­te taler­stol), blir det sam­ti­dig gjort etter­tryk­ke­lig klart at vi ikke len­ger lever i en tid da de vik­tigs­te ord­skif­te­ne pågår i Fol­kets hus, ung­doms­hu­set eller bede­hu­set.

Blog­ger og nett­sam­funn har et styk­ke på vei erstat­tet funk­sjo­nen møte­ne i dis­se fysis­ke rom­me­ne har spilt, men til mot­set­ning fra hos arbei­der­be­ve­gel­sen, fram­halds­rørs­la og kris­ten­fol­ket, er det abso­lutt ingen auto­ma­tikk i at gode argu­men­ter fram­ført på de digi­ta­le all­men­nin­ge­ne får kon­se­kven­ser for de poli­tis­ke beslut­nings­pro­ses­se­ne. NRKs debatt­pro­gram­mer der­imot, hører poli­ti­ker­ne på. Som offent­lig all­menn­kring­kas­ter pålig­ger det der­for redak­tø­rer og jour­na­lis­ter i NRK et sær­lig ansvar. Da de så langt i kun begren­set grad har tatt det­te ansva­ret, bør depar­te­men­tet, gjer­ne med hen­vis­ning til lisen­s­in­sti­tut­tets legi­ti­mi­tet hos fol­ket (se blant annet dis­ku­sjon om det­te i Vox Pub­li­ca), påleg­ge NRK rol­len som ord­sty­rer for ord­skif­ter med bred fol­ke­lig del­ta­kel­se. I vårt moder­ne demo­kra­ti er det­te en like vik­tig opp­ga­ve som det å over­fø­re infor­ma­sjon om demo­kra­tis­ke pro­ses­ser til bor­ger­ne.

For å tyde­lig­gjø­re vik­tig­he­ten av bred fol­ke­lig del­ta­kel­se i NRKs debatt­pro­gram­mer, kan kule­punkt 2 i all­menn­kring­kas­tings­pla­ka­ten del 1 «NRK skal under­støt­te og styr­ke demo­kra­ti­et» omfor­mu­le­res slik:

• NRK skal ved å inklu­de­re et bredt utvalg av den nors­ke befolk­ning i sine debatt­pro­gram­mer bidra til å frem­me den offent­li­ge sam­ta­len. NRK skal med­vir­ke til at hele befolk­nin­gen får til­strek­ke­lig infor­ma­sjon til å kun­ne være aktivt med i demo­kra­tis­ke pro­ses­ser.

Artik­kel­for­fat­te­ren er viten­ska­pe­lig assis­tent ved Peda­go­gisk forsk­nings­in­sti­tutt, Uni­ver­si­te­tet i Oslo. Som med­lem i forsknings/redaksjonsgruppen til nett­ra­dio­sta­sjo­nen Demo­sta­sjon har Skog­seth del­tatt i et sosio­lo­gisk eks­pe­ri­ment med nye, del­ta­ker­ori­en­ter­te pro­gram­for­ma­ter. Resul­ta­te­ne fra Demo­sta­sjon blir dis­ku­tert i fire av bidra­ge­ne til anto­lo­gi­en Medi­er og demo­kra­ti som vil bli gitt ut på Spar­ta­cus for­lag høs­ten 2007.

TEMA

N

RK

95 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

  1. […] Pub­li­cas åpne nett­hø­ring om NRKs fram­tid — vars­let her for et par uker siden — er kom­met godt i gang. […]

til toppen