Giske: Reklame på NRK.no eller høyere lisens

Et forbud mot reklame på NRKs nettsider vil føre til høyere lisens eller at NRK ikke får råd til viktige sportsrettigheter, sier kulturminister Trond Giske.

Det er vik­tig for NRK å få sel­ge rekla­me på sine nett­si­der NRK.no, mener kul­tur­mi­nis­ter Trond Gis­ke. Kon­se­kven­sen av et for­bud kan bli at lisen­sen må økes, iføl­ge Gis­ke. Ons­dag møt­te han medie­vi­ter Hall­vard Moe til debatt om tema­et på NRK radios Kul­tur­nytt-sen­ding.

Du kan høre debat­ten via Kul­tur­nytts nett­si­der. Velg pro­gram­met fra 8. august kl. 08.05 i meny­en på høy­re side, eller søk etter pro­gram­met der.

Hva mener du?

At NRK bør få ha rekla­me på net­tet, som i dag, er et av for­sla­ge­ne i all­menn­kring­kas­tings­pla­ka­ten. Spørs­må­let om rekla­me på NRK er et av de som har vakt mest debatt i Vox Pub­li­cas åpne nett­hø­ring. Fle­re av artik­kel­skri­ben­te­ne har også vært inn­om det, og Hall­vard Moe går inn for et reklame­fritt NRK.

— Vi har få kla­ger på NRK når det gjel­der rekla­me på inter­nett. Det hand­ler her også om mulig­he­ten for NRK til å befes­te seg på et områ­de som stort sett er reklame­fi­nan­siert av alle and­re aktø­rer og hvor NRK er kom­met gans­ke i bak­lek­sa. Det kre­ver gans­ke sto­re inves­te­rin­ger å få det til, og da tror vi at å ta bort den eks­tra inn­tekts­mu­lig­he­ten på net­tet vil gjø­re det eks­tra vans­ke­lig for NRK å nå den posi­sjo­nen, sa Gis­ke.

Hall­vard Moe sa han var bekym­ret for at all­menn­kring­kas­tings­pla­ka­ten ikke inne­hol­der nok grunn­leg­gen­de reg­ler for vei­en vide­re for NRK, og at den får for mye preg av prag­ma­tis­ke vur­de­rin­ger.

På spørs­mål om det ikke vil­le være let­te­re å for­sva­re fort­satt lisens­fi­nan­sie­ring hvis NRK var helt rens­ket for rekla­me, svar­te Gis­ke:

— Ja, jeg tror sik­kert man­ge kun­ne tenkt seg det, men vi måt­te reg­ne med å beta­le mer i lisens, da, for å dek­ke opp for de tap­te inn­tek­te­ne, eller aksep­te­re at de aller størs­te sports­ar­ran­ge­men­te­ne og en del and­re ting ikke skul­le fin­nes på NRK. Jeg tror folk er glad for at også NRK kan del­ta i kam­pen om de sto­re arran­ge­men­te­ne og at vi kan opp­le­ve det på NRK.

TEMA

N

RK

93 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen