Det beste fra Norden: nyhets­ap­pli­ka­sjo­ner og datajournalistikk

Prisdryss til VG for datajournalistikk. Sjekk vinnerprosjektene og en ny, stor oversikt over spennende datajournalistikk.

Årets #noda, nordisk data­jour­nal­is­tikkon­fer­anse, er just fer­dig i Helsin­ki og for tred­je gang ble det det ut pris for Nor­dens beste data­jour­nal­is­tikk. Det var i år 53 kan­di­dater som kjem­pet om æren, og VG stakk av med prisen i to av fire kategorier. 

Årets konkur­ranse hadde en ny kat­e­gori, beste mobile data­jour­nal­is­tikk, som den finske all­mennkringkasteren YLE vant med en ny leken Tin­der-vari­ant på det gam­le val­go­mat-kon­septet. SVT tok prisen for beste app­likasjon med visu­alis­erin­gen Fly­k­t­ingström­mar till EU, mens VG alt­så tok prisene for både beste under­søk­ende jour­nal­is­tikk og beste fea­ture. De norske ofrene er et gigan­tisk arbeid, og iden­ti­fis­er­er både hvem og hvor nord­menn gav sitt liv i andre verdenskrig.

Skjermbilde fra VGs prisvinnende prosjekt om de norske ofrene i 2. verdenskrig.

Skjerm­bilde fra VGs prisvin­nende pros­jekt om de norske ofrene i 2. verdenskrig.

Alle data­jour­nal­is­tikkpros­jek­ter er sår­bare for dataråte, så vi får krysse fin­grene for at VG klar­er å holde denne i live lenge, så vel som at Nasjon­al­bib­lioteket eller lik­nende finner en god måte å ta vare på arbei­det til VG inn i fremtiden. 

Det var VGs ned­lasterne som tok prisen for under­søk­ende jour­nal­is­tikk. Det er gøy å se at gjen­gen i VG år etter år lev­er­er store gode tunge dat­apros­jek­ter, de har tydeligvis et godt mask­ineri for å få til denne typen jour­nal­is­tikk. Blant de nomin­erte finner vi også Sun­n­mør­sposten, Bergens Tidende og innsyn.no (FVN) fra Norge. Dag­bladet, Sta­vanger Aften­blad, NRK, TV2 og Adresseav­isen hadde også arbei­der påmeldt. Alle de nomin­erte arbei­dene kan stud­eres på kon­fer­ansens nettsider, og også på nodabase.net hvor eksem­pler på god data­jour­nal­is­tikk sam­les av NXT Media.

Flere godbiter

Når vi først er på ressurs-sam­linger med data­jour­nal­is­tikk, så har vi også en opp­da­ter­ing. I 2010 lagde vi en liste over inno­v­a­tiv og spen­nende data­jour­nal­is­tikk pre­sen­tert som nyhet­sap­p­likasjon­er. Nå har vi fått tak i en ny opp­datert liste fra Joakim Karlsen, høyskolelek­tor ved Høgskolen i Øst­fold og for­fat­ter av flere artik­ler om data­jour­nal­is­tikk og fagfel­tet mel­lom teknolo­gi og his­to­riefortelling. Lis­ten er ispedd noen ekstra god­biter, f.eks. Jonathan Strays nye bok om data for jour­nal­is­ter og den svært mat­nyt­tige “Quartz guide to bad data”.

Karlsen forteller at det er en tydelig smit­te­ef­fekt på hvilke for­mater som velges, slik at etter at New York Times lagde sin berømte Snow­fall, så finner vi i nå i etter­tid en hel mengde slike “snow­falls”. Dette ser ut til å være en mote, som alle hop­per på og lager til det er over-brukt. Ellers er det fort­satt, som vi også ser i noda-nom­i­nasjonene, de største redak­sjonene som led­er an, sam­tidig som det er tydelig at faget fort­satt er veldig per­son­avhengig. Det er “guruer” der ute som ofte fun­ger­er som hjørnestein i pros­jekt etter pros­jekt, og som etter resul­tatene å dømme led­er fagfel­tet ved i stor grad per­son­lig å definere hva og hvor­dan ting skal gjøres. 

Portal-sider:

Saker:

Og enda noen godbiter for den gryende datajournalist

TEMA

D

atajour
nalisti
kk

31 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen