Tvunget til stillhet i Burma

Nesten en måned har gått siden militærregimet i Burma besluttet å bruke makt overfor fredelige demonstranter. Er folket tvunget til stillhet?

Hele ver­den var vitne da mil­itær­jun­taens styrk­er i for­rige måned tydde til vold mot demon­stran­tene. Demon­strasjonene, ledet av munker, var de første av sitt slag siden den famøse massedemon­strasjo­nen i 1988. Den gang måtte 3000 modi­ge men­nesker bøte med livet. Heller ikke denne gang har burme­siske myn­digheters vold­elige beslutt­somhet gått upåak­tet hen i ver­dens medi­er og diplo­ma­tiske kretser. Poli­tisk press mot regimet har imi­dler­tid ikke hin­dret at aktivis­tene nå synes slått av over­mak­ten. I gatene i Bur­mas hov­ed­stad Ran­gon er det nå still­heten og fryk­ten som råder. Likev­el er det en spen­ning i luften. Storstilt mediedekn­ing, inter­nasjon­al fordøm­melse og lang­varige demon­strasjon­er må vel telle for noe?
 
Ifølge The Inter­na­tion­al Her­ald Tri­bune er situ­asjo­nen likev­el vanske­lig. Det har foregått en sys­tem­a­tisk og selek­tiv bortluk­ing av sen­trale aktivis­ter og munker. Burme­sere som avisen møter i gatene fork­lar­er at det er vanske­lig å gjøre mot­stand uten sterke ledere til å lede an i kam­p­en for demokrati. Men det finnes som nevnt lyspunkt. Ver­den over holdes ukentlige demon­strasjon­er og appeller til støtte for demokrat­i­fork­jem­perne i Bur­ma, med det klare bud­skap om at ver­den ikke har glemt dem. Burme­siske myn­digheter fordømmes fra mange hold, deri­blant dem USA, som omtaler mil­itær­jun­taen som “ondsin­net”. Noen vil hevde at den siste tids hen­delser er beg­yn­nelsen på slut­ten for det ulovlige regimet i Bur­ma. Demokrati vil komme. Spørsmålet er når.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen