Tvunget til stillhet i Burma

Nesten en måned har gått siden militærregimet i Burma besluttet å bruke makt overfor fredelige demonstranter. Er folket tvunget til stillhet?

Hele ver­den var vit­ne da mili­tær­jun­ta­ens styr­ker i for­ri­ge måned tyd­de til vold mot demon­stran­te­ne. Demon­stra­sjo­ne­ne, ledet av mun­ker, var de førs­te av sitt slag siden den famø­se masse­de­mon­stra­sjo­nen i 1988. Den gang måt­te 3000 modi­ge men­nes­ker bøte med livet. Hel­ler ikke den­ne gang har bur­me­sis­ke myn­dig­he­ters vol­de­li­ge beslutt­som­het gått upå­ak­tet hen i ver­dens medi­er og diplo­ma­tis­ke kret­ser. Poli­tisk press mot regi­met har imid­ler­tid ikke hind­ret at akti­vis­te­ne nå synes slått av over­mak­ten. I gate­ne i Bur­mas hoved­stad Ran­gon er det nå still­he­ten og fryk­ten som råder. Like­vel er det en spen­ning i luf­ten. Stor­stilt medie­dek­ning, inter­na­sjo­nal for­døm­mel­se og lang­va­ri­ge demon­stra­sjo­ner må vel tel­le for noe?
 
Iføl­ge The Inter­na­tio­nal Herald Tri­bu­ne er situa­sjo­nen like­vel vans­ke­lig. Det har fore­gått en sys­te­ma­tisk og selek­tiv bort­lu­king av sen­tra­le akti­vis­ter og mun­ker. Burme­se­re som avi­sen møter i gate­ne for­kla­rer at det er vans­ke­lig å gjø­re mot­stand uten ster­ke lede­re til å lede an i kam­pen for demo­kra­ti. Men det fin­nes som nevnt lys­punkt. Ver­den over hol­des ukent­li­ge demon­stra­sjo­ner og appel­ler til støt­te for demo­krati­for­kjem­per­ne i Bur­ma, med det kla­re bud­skap om at ver­den ikke har glemt dem. Bur­me­sis­ke myn­dig­he­ter for­døm­mes fra man­ge hold, der­iblant dem USA, som omta­ler mili­tær­jun­ta­en som «ond­sin­net». Noen vil hev­de at den sis­te tids hen­del­ser er begyn­nel­sen på slut­ten for det ulov­li­ge regi­met i Bur­ma. Demo­kra­ti vil kom­me. Spørs­må­let er når.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen