Kommunevalg = Stortingsvalg

Allerede etter neste års lokalvalg vil vi ha en god pekepinn på hvordan det vil gå ved stortingsvalget i 2013.

Poli­tis­ke jour­na­lis­ter har len­ge sagt at det er en sterk sam­men­heng mel­lom kom­mune­val­get og det påføl­gen­de stor­tings­val­get. De har rett, og om du leser vide­re får du se hvor­for.

Den­ne gan­gen ser vi på par­ti­ene på venstre­si­den. Vi slår sam­men alle stem­me­ne til par­ti­ene på venstre­si­den som på ett eller annet tids­punkt har hatt én eller fle­re repre­sen­tan­ter på Stor­tin­get. Det betyr at vi ser på de sam­le­de stem­me­ne til Nor­ges kom­mu­nis­tis­ke par­ti, Rødt (inkl. RV), Sosia­lis­tisk Venstre­par­ti (inkl SF), Arbei­der­par­ti­et, og ja, Sen­ter­par­ti­et siden 2005.

Ta en titt på gra­fen under, som viser den sam­le­de opp­slut­nin­gen om dis­se par­ti­ene i stor­tings­val­ge­ne fra 1945–2009, sam­men­lig­net med kom­mune­val­ge­ne to år før. (Valg­re­sul­ta­te­ne er hen­tet fra Bernt Aardal´s hjem­me­side, og gra­fen er laget av meg.)

Lik­he­ten er slå­en­de. Vi ser at opp­slut­nin­gen er noe lave­re ved lokal­val­ge­ne og at den­ne situa­sjo­nen er rime­lig sta­bil. Tren­den for venstre­si­den er nedad­gå­en­de, men den stra­te­gis­ke alli­an­sen med Sen­ter­par­ti­et sik­ret nok stem­mer til å kap­re fler­tal­let av stor­tings­man­da­te­ne i 2005. Beg­ge tids­se­rie­ne er auto­kor­re­ler­te, det vil si at vel­dig mye av opp­slut­nin­gen for blok­ken ved et valg hen­ger sam­men med opp­slut­nin­gen ved val­get fire år tid­li­ge­re. Det­te er ikke uvan­lig for tids­se­ri­er, og hvis man ten­ker etter er det hel­ler ikke så rart at det er slik. Men om man tar med lokal­val­ge­ne i bereg­nin­gen, så gjør de fak­tisk det for­ri­ge stor­tings­val­get irre­le­vant når man skal for­ut­si opp­slut­nin­gen om det nes­te val­get.

Her er den magis­ke for­me­len:

Opp­slut­ning om venstre­si­den stor­tings­val­get 2013 = 5,42 + 0,93*venstresidens opp­slut­ning i kom­mune­val­get 2011.

Du tren­ger med and­re ord bare å fin­ne den sam­le­de opp­slut­nin­gen om par­ti­ene på venstre­si­den, gan­ge det tal­let med 0,93 og så leg­ge til 5,42. Men om du stik­ker hodet fram og gir ditt stall­tips til ven­ner og fami­lie, så gjør du det på eget ansvar!

For den spe­si­elt inter­es­ser­te: t‑verdien til den uav­hen­gi­ge varia­be­len er 8,34, N = 16 etter jus­te­rin­ger, jus­tert R2 = 0,82, Stan­dard­fei­len til regre­sjo­nen 1,7, Dur­bin-Wat­son = 1,92.

TEMA

S

torting
svalg

5 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

2 KOMMENTARER

  1. […] glo­balt finans­sjokk og en split­tet oppo­si­sjon. (Se gra­fen fra blogg­inn­leg­get om sam­men­hen­gen mel­lom kom­mune­valg og Stor­tings­valg. Der kan vi se at 2009-val­get ikke fulg­te resul­ta­tet fra kom­mun­val­get slik det his­to­risk har pleid […]

  2. […] gle­de for dei av oss som er sær­skilt inter­es­ser­te, har Svein­ung Arne­sen pub­li­sert for­me­len for det kom­man­de stor­tings­va­let i 2013. Med ein pen graf, bygd på data frå­nett­sta­den til Bernt Aar­dal, viser han at val­opp­slut­na­den til […]

til toppen