Kommunevalg = Stortingsvalg

Allerede etter neste års lokalvalg vil vi ha en god pekepinn på hvordan det vil gå ved stortingsvalget i 2013.

Poli­tiske jour­nal­is­ter har lenge sagt at det er en sterk sam­men­heng mel­lom kom­muneval­get og det påføl­gende stort­ingsval­get. De har rett, og om du leser videre får du se hvorfor.

Denne gan­gen ser vi på par­tiene på ven­stres­i­den. Vi slår sam­men alle stemmene til par­tiene på ven­stres­i­den som på ett eller annet tid­spunkt har hatt én eller flere rep­re­sen­tan­ter på Stortinget. Det betyr at vi ser på de sam­lede stemmene til Norges kom­mu­nis­tiske par­ti, Rødt (inkl. RV), Sosial­is­tisk Ven­strepar­ti (inkl SF), Arbei­der­par­ti­et, og ja, Sen­ter­par­ti­et siden 2005.

Ta en titt på grafen under, som vis­er den sam­lede opp­slut­nin­gen om disse par­tiene i stort­ingsval­gene fra 1945–2009, sam­men­lignet med kom­muneval­gene to år før. (Val­gre­sul­tatene er hen­tet fra Bernt Aardal´s hjemme­side, og grafen er laget av meg.)

Likheten er slående. Vi ser at opp­slut­nin­gen er noe lavere ved lokalval­gene og at denne situ­asjo­nen er rimelig sta­bil. Tren­den for ven­stres­i­den er nedadgående, men den strate­giske alliansen med Sen­ter­par­ti­et sikret nok stem­mer til å kapre fler­tal­let av stort­ings­man­datene i 2005. Begge tidsse­riene er autoko­r­rel­erte, det vil si at veldig mye av opp­slut­nin­gen for blokken ved et valg henger sam­men med opp­slut­nin­gen ved val­get fire år tidligere. Dette er ikke uvan­lig for tidsserier, og hvis man tenker etter er det heller ikke så rart at det er slik. Men om man tar med lokalval­gene i bereg­nin­gen, så gjør de fak­tisk det for­rige stort­ingsval­get irrel­e­vant når man skal forut­si opp­slut­nin­gen om det neste valget.

Her er den magiske formelen:

Opp­slut­ning om ven­stres­i­den stort­ingsval­get 2013 = 5,42 + 0,93*venstresidens opp­slut­ning i kom­muneval­get 2011.

Du trenger med andre ord bare å finne den sam­lede opp­slut­nin­gen om par­tiene på ven­stres­i­den, gange det tal­let med 0,93 og så legge til 5,42. Men om du stikker hodet fram og gir ditt stalltips til ven­ner og fam­i­lie, så gjør du det på eget ansvar!

For den spe­sielt inter­esserte: t‑verdien til den uavhengige vari­abe­len er 8,34, N = 16 etter jus­teringer, justert R2 = 0,82, Stan­dard­feilen til regresjo­nen 1,7, Durbin-Wat­son = 1,92.

TEMA

S

torting
svalg

5 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

2 KOMMENTARER

  1. […] glob­alt finanssjokk og en split­tet oppo­sisjon. (Se grafen fra blog­ginn­legget om sam­men­hen­gen mel­lom kom­munevalg og Stort­ingsvalg. Der kan vi se at 2009-val­get ikke ful­gte resul­tatet fra kom­munval­get slik det his­torisk har pleid […]

  2. […] glede for dei av oss som er særskilt inter­esserte, har Svei­n­ung Arne­sen pub­lis­ert forme­len for det kom­mande stort­ingsvalet i 2013. Med ein pen graf, bygd på data frånettstaden til Bernt Aardal, vis­er han at val­opp­slut­naden til […]

til toppen