Interaktiv: Raftoprisen 2007

Vox Publicas første multimedia-produksjon tar for seg Raftoprisen 2007 og er laget av studenter ved Universitetet i Bergen.

Vin­ner av Raft­opri­sen 2007 er orga­ni­sa­sjo­nen Natio­nal Cam­paign on Dalit Human Rights, som arbei­der for dali­te­nes — de kaste­lø­ses — ret­tig­he­ter i det indis­ke sam­fun­net. Klikk på bil­det for å se en engelsk­språk­lig multi­me­dia-pro­duk­sjon om pris­vin­ne­ren og utde­lin­gen, inklu­dert video, foto­gra­fi, tekst og lyd­opp­tak.

Pro­duk­sjo­nen er laget av stu­den­te­ne Dani­el Strie­tzel, Erlend Bjel­land og Joar E.M. Klet­te som ledd i kur­set «Manu­skrip­ter og medi­er» ved Insti­tutt for infor­ma­sjons- og medie­vi­ten­skap, Uni­ver­si­te­tet i Ber­gen.

raftopris2007_tekst-illustrasjon.jpg

TEMA

R

aftopri
sen

17 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen