En Thatcher-kur for Frankrike?

Høyresidens presidentkandidat François Fillon lover Thatcher-inspirerte reformer i Frankrike hvis han vinner valget. Hvordan kan dette slå an blant tradisjonelt så lite liberalistiske franskmenn?

27. novem­ber 2016 vant François Fil­lon primær­val­get for par­ti­et Les Répub­li­cains. Han er dermed høyres­i­dens pres­i­den­tkan­di­dat. Sarkozys tidligere statsmin­is­ter sier åpent at han er inspir­ert av Mar­garet Thatcher. 

Når han får fri fra dom­merne og medi­ene, som lur­er på om han har gitt kona Péné­lope en fik­tiv still­ing som par­la­men­tarisk assis­tent, snakker den 63 år gam­le kon­ser­v­a­tive poli­tik­eren om pro­gram­met sitt. Et økonomisk pro­gram som har fått kraftig mot­bør fra ven­stres­i­den: de men­er nem­lig det er neoliberalt. 

Er François Fil­lon Frankrikes Mar­garet Thatch­er? For å finne ut av det, har Vox Pub­li­ca snakket med Jean-Louis Thiéri­ot, som er his­torik­er, advokat og ord­før­er i Beau­voir. Han sit­ter som fylkesråd­giv­er for Les Répub­li­cains i Seine et Marne (Paris region) og er vararep­re­sen­tant til nasjonalforsamlingen.

François Fil­lon, høyres­i­dens pres­i­den­tkan­di­dat, går til valg på et Thatch­er-inspir­ert økonomisk reformprogram.

Thiéri­ots biografi om Thatch­er, Mar­garet Thatch­er, fra kolo­nial­han­del til Over­huset, ble tildelt den store prisen for poli­tisk biografi og Joseph du Teil-prisen fra det franske akademiet for samfunnsvitenskapene. 

“Fellestrekk mellom dagens Frankrike og 70-tallets Storbritannia”

Vox Pub­li­ca: François Fil­lon har ved flere anled­ninger sagt at han er direk­te inspir­ert av Mar­garet Thatch­er. Hun var statsmin­is­ter i Storbri­tan­nia fra 1979 til 1990. Hvor­dan kan man fork­lare at hun fort­set­ter å inspirere poli­tikere i dag?

Serie: Pres­i­dent­val­get i Frankrike

  • Frankrike vel­ger pres­i­dent i vår. Første val­go­m­gang avholdes 23. april. Hvis ingen kan­di­dat får fler­tall, går de to kan­di­datene med flest stem­mer videre til andre val­go­m­gang 7. mai.
  • I en serie dyb­deartik­ler vil Vox Pub­li­ca frem mot val­get pre­sen­tere de vik­tig­ste kan­di­datene og aktuelle poli­tiske temaene.
  • Pres­i­dent­val­get blir sett som et europeisk skjeb­nevalg: En av favorit­tene, Marine Le Pen fra Front Nation­al, ønsker å føre Frankrike ut av euroen, noe mange men­er kan få hele EU til å rakne.

Thiéri­ot: Det er for­di hun over­tok mak­ten i et land som var Europas syke barn, og som reiste seg på spek­takulært vis. I 1975 måtte Storbri­tan­nia be Det Inter­nasjonale penge­fondet om hjelp for å dekke sitt bud­sjet­tun­der­skudd. Se hvor lan­det står i dag. Ni av ti brit­er har nytt godt økonomisk av thatch­eris­men. For de 10 pros­ent fat­tig­ste, stem­mer det imi­dler­tid at det ble en katas­trofe. Det er snakk om langtid­sar­bei­d­sledi­ge, dårlig inte­gr­erte utlendinger. 

Mar­garet Thatch­er er en per­son som skaper splid. Den britiske opin­io­nen ser i henne en av lan­dets store statsmin­istre, på lik lin­je med Win­ston Churchill. Allikev­el er hun hatet i de tidligere gru­veom­rå­dene. Der sang man «The witch is dead!» da hun døde 8. april 2013. En fore­leser ved et fran­sk uni­ver­sitet sa til og med, da han hørte nyheten om Thatch­ers død: «Cham­pagne! Hun er død!». 

VP: Fil­lons økonomiske pro­gram er tydelig høyre­ori­en­tert. Det ser vi i hans forslag om å kutte i statens utgifter med 110 mil­liarder euro, eller om å fjerne for­muesskat­ten til fordel for de rike … Er det over­drevent å sam­men­ligne François Fil­lon og Mar­garet Thatcher? 

Thiéri­ot: Det vi vet med sikker­het, er at det finnes mange fellestrekk mel­lom dagens Frankrike og 70-årenes Storbri­tan­nia: et stort bud­sjet­tun­der­skudd, store offentlige utgifter og struk­turelle hin­dre i arbei­d­sret­ten og på arbei­ds­markedet. Dette er jo hem­sko­er for den franske økonomien.

Sam­men­lign­er vi Frankrike med andre store land i EU, er situ­asjo­nen vår åpen­bart mye alvorligere, og dette gjelder like mye sys­selset­ting og uten­rik­shan­del som økonomisk vekst. Det finnes selvsagt forskjeller mel­lom Frankrike og Thatch­ers Storbri­tan­nia. Se på den penge­poli­tiske situ­asjo­nen: i 1979 opplevde Storbri­tan­nia en alvorlig inflasjon på 16–18 pros­ent. Med euroen slip­per vi jo denne prob­lem­still­in­gen (Den europeiske sen­tral­bankens opp­drag er å bek­jempe inflasjon, red.anm).

For å komme tilbake til François Fil­lon, ser man hos ham en utpreget refor­mvil­je. Slik sett kan hans pros­jekt være beslek­tet med Thatch­ers. Det han fores­lår er imi­dler­tid langt fra like bru­talt som det Thatch­er gjen­nom­førte. Fil­lons forslag om å fjerne 500 000 offentlige still­inger er blitt mye omtalt. Det dreier seg allikev­el ikke om noe annet enn å komme tilbake til 2002-nivået. 

Når det gjelder statens utgifter, plan­leg­ger ikke Fil­lon å gjøre noe med under­skud­det i beg­yn­nelsen av sitt man­dat. Slik vil han kunne gjen­nom­føre sine struk­turelle reformer, og begrense under­skud­det til 3 pros­ent av brut­tonasjon­al­pro­duk­tet i løpet av fem år, slik de europeiske trak­tatene anbe­faler. Mar­garet Thatch­er hadde jo gått inn for et kutt på nesten 15 pros­ent i stat­sut­giftene i løpet av sitt første halvår som statsmin­is­ter. Der­for men­er jeg at man ikke kan snakke om rendyr­ket thatch­erisme når det gjelder François Fillon. 

Mis­tenkt for jobbjuks

  • François Fil­lon er mis­tenkt for å ha gitt kona Péné­lope en fik­tiv still­ing som par­la­men­tarisk assis­tent da han satt i nasjonalforsamlingen.
  • Sak­en har ført til krav om at han skal trekke seg som pres­i­den­tkan­di­dat, men Fil­lon har foreløpig stått imot.
  • Fil­lon avhøres om sak­en 15. mars, og en tiltale er ikke utenkelig.

VP: Uten at dette skal være «rendyr­ket thatch­erisme», ser man allikev­el mange felles trekk mel­lom Fil­lons pro­gram og Thatch­ers politikk …

Thiéri­ot: La oss si at Fil­lons pro­gram byg­ger tydelig på fri konkur­ranse. Å fjerne for­muesskat­ten er for eksem­pel inspir­ert av skatt på kap­i­tal­in­ntek­ter inn­ført av Thatch­er, og dette ble senere inn­ført i de aller fleste europeiske land. Man kan jo si at Thatch­er var den første som inn­førte den typen reform i den europeiske økonomien, som hadde vært preget av den key­ne­sianske mod­ellen siden 1945. Fil­lons pro­gram er også tydelig inspir­ert av Agen­da 2010, inn­ført i 2003 av for­bund­skansler Ger­hard Schröder (Schröder var for­bund­skansler i Tysk­land fra 1998 til 2005. Han inn­førte en rekke lib­erale tiltak for å rette opp Tysk­lands økonomiske situ­asjon. Disse tiltak­ene utgjør «Agen­da 2010». Red.anm.).

Vil franskmenn godta økt ulikhet?

VP:Thatch­ers økonomiske poli­tikk er minst 30 år gam­mel, og var inspir­ert av Chica­go-skolen og Mil­ton Fried­man. Er dette fort­satt aktuelt i 2017?

Thiéri­ot: Det kom­mer an på hva men leg­ger i begrepet «thatch­erisme». Men­er man med dette Chica­go-skolens harde kjerne, er dette utdatert, for­di det drei­de seg i hov­ed­sak om å kon­trollere penge­meng­den i en ver­den preget av sterk inflasjon. Med euroen har vi i dag en annerledes situ­asjon, der kon­trollen over penge­meng­den er ganske streng. 

Når dette først er sagt, kan man fort­satt velge mel­lom en tilbuds­basert økono­mi og en økono­mi basert på etter­spørsel. Det første er ikke utdatert. Den virke­lige forskjellen mel­lom i går og i dag, er at Mar­garet Thatch­er var en fri­han­del­side­olog. Hun var over­be­vist om at fri­han­del kunne føre til økonomisk vekst. Nå har vi 30 års erfar­ing bak oss, og jeg tror at selv de lib­erale i dag forsvar­er en fri­han­del som er sine begren­sninger bevisst. Fri­han­del kan nem­lig føre til krig mel­lom statene som slåss om marke­dene. Ja til en for­nuftig form for han­del, godt støt­tet av geopoli­tiske strate­gi­er, reg­ulert av statene eller stats­for­bund som EU. 

VP: Denne økonomiske poli­tikken lign­er veldig, i sine store lin­jer, på den strenge poli­tikken som føres i Europas sørlig­ste land. Allikev­el ser man i dag at denne poli­tikken har skadelige effek­ter, for eksem­pel på økonomisk vekst. Befolknin­gen forkaster den. Har Fil­lon rett i at Frankrike trenger en slik streng økonomisk politikk?

Frankrike trenger Fil­lons reformer, men­er hans par­tifelle og Thatch­er-biograf Jean-Louis Thiériot.

Thiéri­ot: Fil­lons forslag har over­hodet ingent­ing felles med hes­tekuren Hel­las ble tvunget til. Skat­tesys­temet i Hel­las er uover­sik­tlig. 25 pros­ent av lan­dets økono­mi står stille for­di noen få sit­ter på ekstremt store verdier. Det gjør for eksem­pel Den ortodokse kirken, som ikke skat­ter av ver­di­ene sine … 

Så rent konkret, hva betyr det at Fil­lons poli­tikk er streng? Det betyr at vi går tilbake til antallet offentlig ansat­te vi hadde i 2002. Frankrikes offentlige admin­is­trasjon var jo ikke under­be­man­net i 2002. Det betyr at folk blir bedt om å jobbe litt lenger så de får full pen­sjon. Det er ikke så mye å be om når den gjen­nom­snit­tlige lev­ealderen øker. 

Når det gjelder arbei­d­sledighetstrygd, fores­lår Fil­lon at den begrens­es til 75 pros­ent av inntek­ten, samt at ytelsene avtar fortere. Det siste førte til at arbei­d­sledi­ge kom seg fortere i jobb i alle lan­dene hvor det ble inn­ført. Etter min mening er ikke Fil­lon ultra­l­ib­er­al, han er snarere en god forvalter. 

VP: Han er kan­skje det, men under Mar­garet Thatch­ers tid som statsmin­is­ter økte ulikhetene betrak­telig. Men­er du at fran­skmenn, som er liden­skapelig opp­tatt av likhet, vil god­ta det? 

Thiéri­ot: Jeg vel­ger å svare med en halvveis spøk. I Storbri­tan­nia og Tysk­land finnes det ulikheter, men ingen arbei­d­sledighet. I Frankrike har vi arbei­d­sledighet i til­legg til fat­tig­dom, og ulikheter som øker. Den største ulikheten er at ikke alle får de samme mulighetene på arbei­ds­markedet. Det store prob­lemet i Frankrike, er skil­let mel­lom de som er i arbeid, og de som står uten­for, alt­så forskjellen på dem man på økonomisk språk kaller for insid­ers og out­siders. Når du først har et ben innen­for sys­temet, preges det franske sys­temet av større likeverd. Prob­lemet er at når du ikke er innen­for så kom­mer du ikke inn heller. Dette ser man tydelig i arbei­d­sledigheten blant ung­dom. Den lå på 24 pros­ent i 2016, og er mye lavere i Eng­land. Slik sett kan åpn­ing av arbei­ds­markedet fjerne en del hindre. 

Jeg fore­trekker flere ulikheter med flere folk i jobb, frem­for færre ulikheter med færre folk i jobb. Under sin siste tale i Under­huset sa Mar­garet Thatch­er noe jeg lik­er veldig godt: «Jeg ønsker ikke å bli dømt på om de rike er blitt rikere, men om de fat­tige er blitt min­dre fat­tige». I til­legg skal det mye til før Frankrike når ulikhet­snivåer som vi ser i Storbri­tan­nia eller Tyskland. 

Må raskt i gang med reformer

VP: Så hva sier du, bør François Fil­lon gi Frankrike en kur à la Thatcher?

Thiéri­ot: Ja, delvis, sett i sam­men­heng med det jeg har sagt. Så kom­mer spørsmålet: Vil Fil­lon mak­te å gjen­nom­føre pro­gram­met sitt i Frankrike? Jeg men­er nok at han vil få det til, men det forut­set­ter at han hold­er ut og gjør noe Thatch­er hadde forstått, nem­lig å vinne en sym­bol­sk seier for å bevise at Frankrike er reformer­bart. For Mar­garet Thatch­er kom denne seieren med den 18 måned­er lange gru­vear­bei­der­streiken i 1984–85.

Foto: Rob Bogaerts / Ane­fo — Nation­aal Archiefcba

Mar­i­lyns munn og Caligu­las blikk? Mar­garet Thatch­er i 1983.

Fil­lons seier kunne være om arbei­d­sloven eller pen­sjon­sre­for­men. Men da må han han­dle raskt, i det første halvåret etter val­get mens han fort­satt nyter folkets gun­st. Thatch­er lanserte sine store reformer etter hvert valg. I sin første peri­ode som statsmin­is­ter iverk­sat­te hun omfat­tende kutt i stat­sut­giftene. I sin andre peri­ode tok hun tak i arbei­d­slovens reform. I den tred­je peri­o­den ven­tet hun i to år før hun igangsat­te refor­men om lokalskat­ten. Hun trodde jo at hun var uan­gripelig, og det var det som felte henne. 

Så spørsmålet er: hva kom­mer Fil­lon til å gjøre? Franske poli­tikere pleier å være ganske store i kjeften før et valg, for så å rygge når det røyn­er på. Man kan jo få panikk av min­dre enn Péné­lope-sak­en … (se tek­st­boks, red.anm.).

VP: Ser vi bort fra denne sak­en, vil han mak­te dette i et land som Frankrike som er kjent for sine omfat­tende streiker? 

Thiéri­ot: La oss ikke glemme at streik var også en del av britisk poli­tisk kul­tur i 1970- og 80-årene. Husk «mis­nøyens vin­ter» i 1978–1979. Streike­vak­tene stilte seg foran kraftverkene, noe som førte til strøm­brudd i Lon­don. Så alvorlig var det blitt! Fil­lon vil jo trenge like mye is i magen som Thatch­er da hun, like før den mye omtalte gru­vear­bei­der­streiken, sa til reg­jerin­gen sin: «De kom­mer til å hate dere. Er dere ikke innstilt på at bar­na deres blir plaget på skolen, er det på tide å si opp …». 

Tradisjon for sterk statlig styring

VP: Stat­en har vært tydelig styrende i fran­sk økono­mi siden Lud­vig XIV og hans finans­min­is­ter Col­bert. Stat­en griper inn, igangset­ter og fordel­er. I 1960-årene defin­erte pres­i­dent de Gaulle pro­duk­sjon­s­mål i sin økonomiske plan (Pla­nen). I dag er land­bruk­spro­duk­ter og fly det Frankrike eksporter­er mest. Stat­en har en styrende rolle i de to sek­torene. Er ikke thatch­erisme mile­vis fra den franske colbertisme? 

Thiéri­ot: Vi er jo enige i at Frankrikes økono­mi preges av tydelig col­ber­tisme. Frankrike er så fjernt fra den britiske eller tyske grün­derkul­turen, at Fil­lons reformer opp­fattes som ultra­l­ib­erale. Dette har vært et kjen­netegn i Frankrike siden 1945, da Det nasjonale mot­stand­sråd grunnla det franske trygdesys­temet og nasjon­alis­erte mange bedrifter, bankene for eksempel … 

Det du sier her må nok nyanseres. Se på de Gaulles bestem­melser fra 1959. De favn­er veldig bredt, åpn­er for konkur­ranse og sikret dermed den franske økonomiens inntog i moder­niteten. Frankrike skrev under på Roma-trak­tat­en i 1957, allikev­el hadde franske myn­digheter tenkt å ta i bruk alle beskyt­telsesklausu­lene så fran­sk økono­mi slapp å konkur­rere med resten av Europa. Under de Gaulle fantes jo Pla­nen. Allikev­el glem­mer man for ofte at de Gaulle, da han kom til mak­ten, mente at fran­sk økono­mi måtte konkur­rere med resten av Europa om den skulle moderniseres.

Her lig­ger etter min mening den virke­lige forskjellen mel­lom britisk kap­i­tal­isme og de Gaulles visjon: økono­mi og rik­dom er ikke mål i seg selv, de skal tjene Frankrikes storhet og herredømme. Økonomien tjen­er poli­tikken. Så nå spør jeg deg: hvor i Fil­lons pro­gram står det at stat­en skal styre økonomien i min­dre grad enn før? Det finnes jo ingen pri­va­tis­er­ing i hans pro­gram. Stat­en styr­er fort­satt veldig mye, og dette er også en forskjell mel­lom Fil­lon og Thatcher. 

VP: Apro­pos, men­er du at pri­va­tis­er­ing av offentlige insti­tusjon­er slik Thatch­er gjorde, kan bidra til å blåse liv i fran­sk økono­mi?

Thiéri­ot: Nei. Å pri­va­tis­ere insti­tusjon­er hvor stat­en er aksjonær ville vært rent ide­ol­o­gisk, det ville ikke føre til noe. Men om stat­en får mulighet til bety­delig merver­di som kan brukes i langsik­tige investeringer, eller i en ny stor nasjon­al eller inter­nasjon­al indus­tri­gruppe, hvor­for ikke? Det er jo opplest og ved­tatt at stat­en ikke er en god aksjonær … Jeg vil til og med gå enda lenger, men her snakker vi ikke om Fil­lons pro­gram, det er Jean-Louis Thiéri­ot som snakker. Hva med å starte et stort fran­sk invester­ings­fond? Stat­en kunne selge aksjene sine der den ikke eier mye, og finan­siere fondet med sal­gs­gevin­sten. Hvor­for ikke? De nordiske lan­dene har jo oppret­tet invester­ings­fond som skal brukes til det grønne skiftet. 

“Ballene mine på et fat”

VP: Verken François Mit­ter­rand (sosial­ist­pres­i­dent fra 1981 til 1995) eller Jacques Chirac (høyrepres­i­dent fra 1995 til 2007) lik­te Mar­garet Thatch­er noe særlig. Kan man si at Fil­lon svik­ter en viss fran­sk tradis­jon ved å vise sym­pa­ti for Thatch­er?

Thiéri­ot: Det stem­mer nok når det gjelder Chirac, men mye min­dre når det gjelder Mit­ter­rand. Jacques Chirac var mer sen­trum­sori­en­tert, og han hadde jo ikke tenkt å «rive ned hele huset», slik Fil­lon sier. Thatch­er tvang Storbri­tan­nia gjen­nom bru­tale reformer, og dette ville Chirac helt opplagt aldri gjort. Alle husker Chiracs utbrudd om Thatch­er i 1988 da han var statsmin­is­ter. Det var i Brus­sel under et EU-topp­møte. Etter en heftig diskusjon mel­lom Chirac og Thatch­er om Storbri­tan­nias bidrag til EU-bud­sjet­tet, slenger Chirac fra seg: «Hva mer vil denne mer­ra meg? Bal­lene mine på et fat?». Han trodde at mikro­fo­nen hans var slått av … 

Om artikke­len
Artikke­len er over­satt fra fran­sk av Hélène Celdran.

Når det gjelder Mit­ter­rand og Thatch­er, er det rik­tigere å snakke om et hat- og kjærlighets­forhold. Mit­ter­rand plei­de å si om Thatch­er: «Hun har Mar­i­lyns munn og Caligu­las blikk». Til å starte med mis­lik­te de hveran­dre sterkt. Det ble bety­delig bedre etter hvert. Den 20. novem­ber 1990 ble det holdt topp­møte om sikker­het og europeisk samar­beid i Paris. Thatch­ers posisjon som led­er av det kon­ser­v­a­tive par­ti­et var bety­delig svekket. Hun del­tok selvsagt, og på kvelden var statsover­hoder og reg­jer­ingss­je­fer invitert av Fran­cois Mit­ter­rand til oper­aen i Ver­sailles. Mit­ter­rand insis­terte på å ankomme Opéra Roy­al sam­men med Mar­garet Thatch­er. En stor brite og en stor fran­skmann: Det var en slags gjen­sidig respekt mel­lom disse to poli­tiske rovdyrene. 

TEMA

F

rankrik
e

20 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

  1. […] inter­view pub­liée le 10 mars 2017 dans la revue norvégi­en­ne Vox Pub­li­ca. Tra­duc­tion d’Hélène […]

til toppen