Maktskifte i Sør-Korea: Fortsatt ”solskinnspolitikk”?

Siden 1998 har Sør-koreas politikk overfor deres nabo i nord vært basert på forhandlinger og forsoning. Med en ny president ved roret og en dalende interesse fra George W. Bush fryktes det at ”solskinnspolitikken” blir et avsluttet kapittel.

Det knyt­ter seg usikker­het til Sørko­re­as nye prsi­dent, Lee Myung-Baks poli­tikk over­for Nord-Korea. Flere ekspert­er reg­istr­erer sam­tidig at USA, hvis inter­esse for Nord-Kore­as atom­ne­drust­ningsar­beid var påfal­l­ende i fjor, nå vel­ger å rette fokus mot andre kon­flik­ter. Pres­i­dent Lee har så langt gitt sterke sig­naler om at han vil sørge for å styrke lan­dets forsvar, blant annet ved å mot­sette seg tidligere ved­tak om å bygge ned forsvaret i både stør­relse i antall. Foruten dette har han uttalt at han mer enn gjerne vil møte Nord­ko­re­as led­er Kim Jong-il; Lee sine krav om nød­vendi­ge betingelser som må ligge til grunn gjør imi­dler­tid et slikt møte prak­tisk talt umulig.
 
Hva angår USAs videre engas­je­ment i sak­en synes uklart. Bush-admin­is­trasjo­nens spe­sia­lut­send­ing i atom­forhan­dlin­gene med Nord-Korea, Christo­pher Hill, har gjort vik­tige grep for å myke opp USAs hold­ning til Nord-Korea-spørsmålet. I Det Hvite Hus råder det imi­dler­tid uenighet om hva som bør være lan­dets poli­tikk. Dette svekker den videre utviklin­gen, og mulig­gjør at prob­lemet blir satt mer eller min­dre på vent frem til USAs neste pres­i­dent er på plass.
 
Blant tilhengerne av for­son­ing og forhan­dling finner vi tidligere uten­riksmin­is­ter under Bill Clin­ton, Madeleine Albright. Hun advar­er amerikanske og sørko­re­anske myn­digheter mot å gjenin­n­føre en kon­frontasjon­spoli­tikk – utelukkende på moral­sk grunnlag. Ifølge Albright  vil dette tjene hverken sikker­hets- eller men­neskerettighetssi­tu­asjo­nen på den kore­anske halvøy.
 
”Sol­skinnspoli­tikken” ble navnet på tidligere pres­i­dent Kim Dae-Jungs for­son­ingspoli­tikk over­for Nord-Korea. Som  lan­dets led­er fra 1998–2003 val­gte han forhan­dling frem­for kon­frontasjon. For sitt arbeid mot­tok han både Rafto­prisen og Nobels Fred­spris i 2000. Kim Dae-Jung var sørko­re­as pres­i­dent fra 1998–2003.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen