Maktskifte i Sør-Korea: Fortsatt ”solskinnspolitikk”?

Siden 1998 har Sør-koreas politikk overfor deres nabo i nord vært basert på forhandlinger og forsoning. Med en ny president ved roret og en dalende interesse fra George W. Bush fryktes det at ”solskinnspolitikken” blir et avsluttet kapittel.

Det knyt­ter seg usik­ker­het til Sør­ko­reas nye prsi­dent, Lee Myung-Baks poli­tikk over­for Nord-Korea. Fle­re eks­per­ter regist­re­rer sam­ti­dig at USA, hvis inter­es­se for Nord-Koreas atom­ned­rust­nings­ar­beid var påfal­len­de i fjor, nå vel­ger å ret­te fokus mot and­re kon­flik­ter. Pre­si­dent Lee har så langt gitt ster­ke sig­na­ler om at han vil sør­ge for å styr­ke lan­dets for­svar, blant annet ved å mot­set­te seg tid­li­ge­re ved­tak om å byg­ge ned for­sva­ret i både stør­rel­se i antall. For­uten det­te har han uttalt at han mer enn gjer­ne vil møte Nord­koreas leder Kim Jong-il; Lee sine krav om nød­ven­di­ge betin­gel­ser som må lig­ge til grunn gjør imid­ler­tid et slikt møte prak­tisk talt umu­lig.
 
Hva angår USAs vide­re enga­sje­ment i saken synes uklart. Bush-admi­ni­stra­sjo­nens spe­sial­ut­sen­ding i atom­for­hand­lin­ge­ne med Nord-Korea, Chris­to­pher Hill, har gjort vik­ti­ge grep for å myke opp USAs hold­ning til Nord-Korea-spørs­må­let. I Det Hvi­te Hus råder det imid­ler­tid uenig­het om hva som bør være lan­dets poli­tikk. Det­te svek­ker den vide­re utvik­lin­gen, og mulig­gjør at pro­ble­met blir satt mer eller mind­re på vent frem til USAs nes­te pre­si­dent er på plass.
 
Blant til­hen­ger­ne av for­soning og for­hand­ling fin­ner vi tid­li­ge­re uten­riks­mi­nis­ter under Bill Clin­ton, Madelei­ne Albright. Hun adva­rer ame­ri­kans­ke og sør­kore­ans­ke myn­dig­he­ter mot å gjen­inn­føre en kon­fron­ta­sjons­po­li­tikk – ute­luk­ken­de på moralsk grunn­lag. Iføl­ge Albright  vil det­te tje­ne hver­ken sik­ker­hets- eller men­neske­ret­tig­hets­si­tua­sjo­nen på den kore­ans­ke halv­øy.
 
”Sol­skinns­po­li­tik­ken” ble nav­net på tid­li­ge­re pre­si­dent Kim Dae-Jungs for­sonings­po­li­tikk over­for Nord-Korea. Som  lan­dets leder fra 1998–2003 valg­te han for­hand­ling frem­for kon­fron­ta­sjon. For sitt arbeid mot­tok han både Raft­opri­sen og Nobels Freds­pris i 2000. Kim Dae-Jung var sør­ko­reas pre­si­dent fra 1998–2003.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen