Sivile rammes i Kinas kamp mot terror

Søndag avverget besetningen på et kinesisk passasjerfly et mulig terroranslag.

Fly­et som var på vei fra Urum­qui, hoved­sta­den i i Xin­jiang-pro­vin­sen, til Bejing, måt­te nød­lan­de etter hen­del­sen. Det­te mel­der Inter­na­tio­nal Herald Tri­bu­ne på sine nett­si­der. I føl­ge kine­sis­ke stat­li­ge medi­er var det to per­soner med uigurisk bak­grunn som for­søk­te å styr­te fly­et. I etter­kant av hen­del­sen med­del­te også kine­sis­ke myn­dig­he­ter om at en grup­pe ter­ror­mis­tenk­te uigu­rer i janu­ar had­de blitt rai­det. Det ble da fun­net mate­ria­le som tydet på at grup­pen vil­le utfø­re et ter­ror-angrep i anled­ning OL i Bejing til som­mer­en.

Kina har de sis­te måne­de­ne økt både fokus og bered­skap i for­hold til ter­ror­fa­ren i lan­det. Ter­ror har tid­li­ge­re ikke utgjort sær­lig risi­ko i strengt over­vå­ke­de Kina. Myn­dig­he­te­ne peker imid­ler­tid på at det fin­nes uigu­rer som vil benyt­te tiden i for­kant av OL til å set­te fokus på sin sak, nem­lig at pro­vin­sen blir uav­hen­gig. Wang Lequan, lede­ren for Kom­mu­nist­par­ti­et i Xin­jiang, utta­ler at de er kla­re til å ”slå hardt ned på dis­se onde kref­te­ne.” Kina mot­tar sam­ti­dig sta­dig kri­tikk for å bru­ke ter­ror­trus­se­len som dek­ke for å slå ned på den uiguris­ke sivil­be­folk­nin­gen. Det­te ram­mer den mus­lims­ke mino­ri­te­ten hardt. Men­neske­ret­tig­hets­brud­de­ne spen­ner vidt: omfat­ten­de begrens­nin­ger på reli­gions- og ytt­rings­fri­het i til­legg til dis­kri­mi­ne­ring i arbeids­li­vet gjør den­ne grup­pen sær­lig dår­lig stilt. Fra kine­sisk side sat­ses det dess­uten stort på å gjø­re uigu­re­ne så kine­sis­ke som mulig ved hjelp av en streng assi­mi­le­rings­po­li­tikk.

Det bor omlag 8 mil­lio­ner uigu­rer i Xin­jiang. Den­ne grup­pen har sin egen kul­tur, språk og reli­gion som skil­ler fol­ket ut fra det øvri­ge Kina. Majo­ri­te­ten kjem­per med fre­de­li­ge mid­ler for et fritt og uav­hen­gig Øst-Turke­stan, som er uigu­re­nes navn på Xin­jiang, i det nord­vest­li­ge Kina. Kine­sis­ke sty­res­mak­ter ser imid­ler­tid utbry­ter-tenden­se­ne som en trus­sel mot sin ter­ri­to­ria­le integri­tet og slår hardt ned på oppo­si­sjo­nen i områ­det. Men­neske­ret­tig­hets­for­kjem­pe­ren Rebi­ya Kade­er mot­tok Raft­opri­sen i 2004 for sitt arbeid for uigu­re­nes ret­tig­he­ter. Hun bor nå i USA etter å ha blittt tvun­get i eksil.

TEMA

K

ina

34 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen