Åpne data tar ikke av uten kunnskapsdeling

Et sammendrag og noen refleksjoner etter Bergen Open-konferansen om åpne data, medier og nyskaping.

Inter­es­sen for åpne data er på vei opp, ingen tvil om det. For et år siden had­de det garan­tert vært umu­lig å sam­le 70 del­ta­ke­re til en kon­fe­ran­se om data­dre­vet jour­na­lis­tikk, visu­ali­se­ring og seman­tikk!

Ber­gen Open sam­let aktø­rer fra pri­va­te bedrif­ter (medi­er, IKT, design), stat, kom­mu­ne, fyl­ke, forsk­ning og høy­ere utdan­ning — akku­rat den mik­sen av folk og til­nær­mings­må­ter som gjør det­te til et av de mest spen­nen­de nye fel­te­ne innen kunn­skaps­ba­sert inno­va­sjon og nærings­ut­vik­ling akku­rat nå.

Arran­gø­ren Medi­A­re­na har lagt ut pre­sen­ta­sjo­ner; få også med deg Infor­ma­tions Johan­nes Weh­ners lys­bil­der.

Jon Hoem har laget en kro­no­lo­gisk opp­sum­me­ring av hvert inn­legg. Og Media­Are­na-fol­ke­ne har fulgt opp med kro­nikk i Ber­gens Tiden­de om Vest­lan­dets digi­ta­le frem­tid.

Mine sub­jek­ti­ve inn­trykk, far­get av en spe­sial­in­ter­es­se for de jour­na­lis­tis­ke side­ne av videre­bruk av data, er kort opp­sum­mert dis­se:

  • Arbeids­kre­ven­de for­mat­kaos: Det begyn­ner å bli en del gode eksemp­ler på jour­na­lis­tis­ke data­kilde­pro­sjek­ter. Tor Olav Mør­seth fra Ber­gens Tiden­de (BT) pre­sen­ter­te avi­sens tra­fikk­of­fer­se­rie. Hoved­kil­de er Sta­tens veg­ve­sens data­sett om tra­fikk­ulyk­ker. Mør­seth for­tal­te om tid­kre­ven­de arbeid for å få ut tall og mye jobb med å ret­te opp feil i data­grunn­la­get. Gene­relt etter­lys­te han kom­pe­tanse­he­ving blant dem som job­ber med data­kil­der i de offent­li­ge virk­som­he­te­ne, og ikke minst mer stan­dar­di­ser­te data­for­ma­ter. I dag må en gjø­re sam­me jobb med å lage sys­te­mer hver gang en har et nytt pro­sjekt, sa Mør­seth.
  • Fra sta­tis­ke til dyna­mis­ke data­sett: Hvis data­grunn­la­get opp­da­te­res dyna­misk, vil tje­nes­te­ne man lager få leng­re leve­tid, sa Erik Bug­ge fra Essens i for­len­gel­sen av Mør­seths poeng. Dyna­mis­ke data er en vik­tig for­ut­set­ning for å få nok igjen for inves­te­rin­gen i nye tje­nes­ter. Data må kun­ne gjen­bru­kes internt i for eksem­pel en redak­sjon, eller gjen­nom deling med and­re aktø­rer.
  • Visu­ali­se­ring er ana­ly­se: Visu­ali­se­ring av data­kil­der er ikke «bare» en desig­n­opp­ga­ve — det er også en ana­lyse­me­to­de i seg selv, for­di man i arbeids­pro­ses­sen fil­tre­rer vekk støy og sty­rer bru­ke­ren til det inter­es­san­te i et data­ma­te­ria­le, sa Jostein Rysse­vik fra Ideas2evidence. Medie­ne er ikke kom­met så langt med det­te, men­te han — fort­satt for­mid­ler de kvan­ti­ta­tiv infor­ma­sjon i hoved­sak som «døde» tabel­ler eller gra­fikk. Til god data­vi­su­ali­se­ring kre­ves det både IT-kom­pe­tan­se, meto­de­kunn­skap og evner til his­to­rie­for­tel­ling. (Rysse­vik var­tet opp med Char­les Joseph Minards fan­tas­tis­ke Napo­le­on-gra­fikk fra 1869 — ale­ne verdt hele semi­nar­da­gen!)

For min del styr­ket semi­na­ret meg i tro­en på at deling av kunn­skap er en avgjø­ren­de for­ut­set­ning for at vyene om åpne data som inno­va­sjons­rå­stoff kan vir­ke­lig­gjø­res. Og med «deling» mener jeg:

  • Del rådata, kon­kur­rer om ide­er: Vi for­lan­ger av offent­li­ge virk­som­he­ter at de fri­gir sine data­kil­der. Redak­sjo­ner og and­re mil­jø­er som får inn­syn i offent­lig sek­tors data­sett, bør også dele råda­ta­ene med hver­and­re. Det er ulo­gisk å sit­te på data­kil­der som vi ellers betrak­ter som fel­les­ska­pe­ts eien­dom. Kon­kur­ran­sen skal ikke dreie seg om råstoff­til­gan­gen, men om hvem som kom­mer opp med de bes­te for­ed­lings­ide­ene.
  • Del kom­pe­tan­se: Det er nep­pe rea­lis­tisk at en redak­sjon — eller et annet enkelt­mil­jø — byg­ger opp all kom­pe­tan­se som trengs til data­dre­vet jour­na­lis­tikk eller tje­neste­ut­vik­ling. Der­imot kan det opp­stå øko­sys­te­mer av spe­sial­kom­pe­tan­se rundt stør­re aktø­rer som redak­sjo­ner, kunn­skaps­be­drif­ter og uni­ver­si­te­ter. Håvard Ferstad fra BT var inne på det­te: Medi­er vil sam­ar­bei­de med hver­and­re, og de vil hen­te spe­sial­kom­pe­tan­se uten­fra til feks. å gra­ve i data­kil­der.
  • Del… visitt­kort: Kon­sep­tet åpne data ska­per et fel­les rom for folk som gjør så uli­ke ting som visu­ali­se­ring for olje­bran­sjen, ana­ly­se av klima­data og pro­gram­me­ring av appli­ka­sjo­ner for mobil­te­le­fo­ner. Alle dis­se mil­jø­ene igjen kan være res­sur­ser for redak­sjo­ner, på en kva­li­ta­tivt annen måte enn som tra­di­sjo­nel­le inter­vju­ob­jek­ter. Men nett­opp for­di aktø­re­ne som gra­vi­te­rer mot tema­et åpne data er så for­skjel­li­ge, er faren eks­tra stor for at man job­ber på sam­me felt, i sam­me by, uten en gang å vite om hver­and­re. Prak­tisk ret­te­de sam­ar­beids­fora er der­for den førs­te, bana­le brik­ken som må på plass.

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen