«En tumleplass for glade amatører»

Det blir vanskelig å få forskere til å bidra mer til Wikipedia -- studentoppgaver kan være en bedre idé, mener økonomiprofessor Steinar Vagstad.

Sam­funns­øko­nom Steinar Vag­stad er posi­tiv til Wiki­pe­dia som idé, men mener at det er natur­lig for fors­ke­re å bru­ke tiden sin på annen for­mid­lings­ak­ti­vi­tet enn til bidrag på Wiki­pe­dia.

Wikipedia og forskerne - vignett. Ill: Håvard Legreid

Vag­stad, som er pro­fes­sor i øko­no­mi ved Uni­ver­si­te­tet i Ber­gen, fore­slår i det­te inter­vju­et iste­den at bachelor- og mas­ter­stu­den­ter sti­mu­le­res til å bidra til Wiki­pe­dia, for eksem­pel ved at de gis opp­ga­ver som inne­bæ­rer å skri­ve artik­ler til Wiki­pe­dia om pen­sum­re­la­ter­te emner.

I Vox Pub­li­cas serie om kva­li­tet i Wiki­pe­dia og fors­ke­res rol­le, har Vag­stad vur­dert artik­ke­len om makro­øko­no­mi i bok­måls­ut­ga­ven av Wiki­pe­dia.

Hvor­dan ser du på selve Wiki­pe­dia-model­len?
«Jeg er posi­tiv til ide­en. Det er for eksem­pel posi­tivt at det går an å mer­ke kon­tro­ver­si­el­le artik­ler. På den­ne måten tyde­lig­gjø­res kunn­skaps­mes­si­ge kon­flik­ter innen­for fag­felt. Et neg­a­tivt aspekt ved Wiki­pe­dia er at det ofte er en unøy­ak­tig og til dels feil­ak­tig kil­de. Jeg er hel­ler ikke sær­lig glad i ano­ny­mi­te­ten. Hvis man mener noe, bør man stå for det.

Selv bru­ker jeg Wiki­pe­dia til opp­frisk­ning av kunn­skap, men da som oftest den engels­ke ver­sjo­nen.»

Har du selv bidratt til Wiki­pe­dia?
«Nei. Det tar for mye tid. Jeg har ellers ingen spe­si­el­le reser­va­sjo­ner mot å bidra til Wiki­pe­dia.»

Hvis du opp­da­ger noe som er feil, mis­vi­sen­de eller dår­lig i en Wiki­pe­dia-artik­kel på ditt fag­felt, vil du da selv for­bed­re den eller ta ini­tia­tiv til at and­re gjør det?
«Nei. Det tar for mye tid.»

Bør fors­ke­re enga­sje­re seg i å høy­ne kva­li­te­ten på Wiki­pe­dia?
«Jeg synes ikke det er noe impe­ra­tiv at fors­ke­re bør bidra på Wiki­pe­dia. Wiki­pe­dia kom­mer neden­fra og er en tum­le­plass for gla­de ama­tø­rer. Wiki­pe­dia er kan­skje for tid­kre­ven­de til at fors­ke­re bør bru­ke tid på det. Fors­ke­re bør kan­skje hel­ler bru­ke tiden sin til å for­mid­le kunn­skap på and­re fron­ter.»

Hvis du mener at fors­ke­re bør bidra til Wiki­pe­dia, hva kan gjø­res for at fle­re skal bli inter­es­sert i det­te?
«Jeg tror det blir gans­ke vans­ke­lig, så len­ge pub­li­se­ring på Wiki­pe­dia er ano­nymt. Det er ikke merit­te­ren­de. Fors­ke­re har selv­føl­ge­lig et for­mid­lings­an­svar, men pro­blem­stil­lin­gen blir litt den sam­me som hvor­dan man skal gi folk insen­ti­ver til å bli snil­le­re.

Men en løs­ning kun­ne være å sti­mu­le­re bachelor- eller mas­ter­stu­den­ter til å skri­ve Wiki­pe­dia-art­kler. På obli­ga­to­ris­ke kurs kun­ne man for eksem­pel gi opp­ga­ver som inne­bar skri­ving av Wiki­pe­dia-artik­ler om pen­sum­re­la­ter­te emner. Gjen­nom vei­led­ning vil­le man også da kun­ne kva­li­tets­sik­re den­ne kunn­ska­pen.»

Hvor­dan vil du karak­te­ri­se­re Wiki­pe­dia som kanal for forsk­nings­for­mid­ling og som kunn­skaps­res­surs?
«Jeg synes Wiki­pe­dia er nyt­tig, og da spe­si­elt med tan­ke på første­inn­tak av kunn­skap og skaf­fe seg en rask over­sikt.»

«Ullen og unøyaktig»

Steinar Vag­stads vur­de­ring av artik­ke­len om makro­øko­no­mi i bok­måls­ut­ga­ven av Wiki­pe­dia.
(Ska­la: 1–5, der 1 er best).

 • Rik­tig­het: 2–3
 • Aktua­li­tet: 3–4
 • Full­sten­dig­het: 4
 • For­ståe­lig­het: 3
 • Sam­let karak­ter: 3,25

Utdy­pen­de kom­men­ta­rer:
«Den­ne artik­ke­len vek­ket ikke mye begeist­ring. Jeg synes både den er ullen og unøy­ak­tig. Den er også til dels pre­get av feil­ak­tig­he­ter. Frem­stil­lin­gen av emnet makro­øko­no­mi er vind­skeiv i for­hold til hvor­dan fag­mil­jø­et vil defi­ne­re det.

Jeg fin­ner fle­re gans­ke dis­ku­tab­le påstan­der, som helt mang­ler doku­men­ta­sjon. Man­ge­len på refe­ran­ser svek­ker etter­ret­te­lig­he­ten i artik­ke­len.

Jeg kan hel­ler ikke helt se hvem den­ne artik­ke­len skal være til nyt­te for. Den er såpass ullen og sam­ti­dig feil­ak­tig at enten skjøn­ner du den ikke, eller så skjøn­ner du at den er feil.»

(Artik­ke­len ble vur­dert i midt­en av juni 2008.)

TEMA

W

ikipedi
a

31 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

7 KOMMENTARER

 1. Til infor­ma­sjon: det er fullt mulig å pub­li­se­re på Wiki­pe­dia under fullt navn. Det gjør man enkelt ved å set­te Wiki­pe­dia-bru­ker­nav­net som sitt eget. Jeg vil tro at det er and­re sider ved Wiki­pe­dia-pub­li­se­rin­ger som gir stør­re pro­ble­mer med merit­te­rin­gen…

 2. […] Vox Pub­li­ca trør til med nok et inter­es­sant pro­sjekt, den­ne gan­gen om nors­ke fors­ke­res for­hold til Wiki­pe­dia. Etter snart to tiår som viten­skaps­for­mid­ler er mitt inn­trykk at den nors­ke fors­ker­stand frem­de­les sli­ter med å for­stå medie­land­ska­pet, og første­mann ut i inter­vju­se­ri­en, øko­nom Steinar Vag­stad, gjør dess­ver­re lite for å svek­ke det inn­tryk­ket. Han blir bedt om å vur­de­re artik­ke­len om makro­øko­no­mi, syns den er lite til­freds­stil­len­de men ser intet behov for å bidra til å for­bed­re den. Som han sier: Jeg synes ikke det er noe impe­ra­tiv at fors­ke­re bør bidra på Wiki­pe­dia. Wiki­pe­dia kom­mer neden­fra og er en tum­le­plass for gla­de ama­tø­rer. Wiki­pe­dia er kan­skje for tid­kre­ven­de til at fors­ke­re bør bru­ke tid på det. Fors­ke­re bør kan­skje hel­ler bru­ke tiden sin til å for­mid­le kunn­skap på and­re fron­ter. […]

 3. Vidar Lund says:

  Eg tyk­kjer de kan inter­vjue Trond Tros­te­rud! Han er 1.-amanuensis i samisk ved Uni­ver­si­te­tet i Tromsø, og har skri­vi særs mykje om fins­ke, samis­ke og and­re urals­ke språk på Wiki­pe­dia på nynorsk. Eit godt døme på ein fors­kar som tek for­mid­lings­an­sva­ret på alvor.

 4. […] Aka­de­mia nærer skep­sis og angst for Wiki­pe­dia. Det vil anta­ke­lig bli ytter­li­ge­re doku­men­tert etter­hvert som Vox Pub­li­ca pub­li­se­rer sine inter­vju­er med nors­ke aka­de­mi­ke­re og deres syn på nett­opp Wiki­pe­dia. Jeg vil­le bli over­ras­ket der­som første­mann ut, øko­nom Steinar Vag­stad, er ale­ne i sitt syn: Wiki­pe­dia kom­mer neden­fra og er en tum­le­plass for gla­de ama­tø­rer. Wiki­pe­dia er kan­skje for tid­kre­ven­de til at fors­ke­re bør bru­ke tid på det. Fors­ke­re bør kan­skje hel­ler bru­ke tiden sin til å for­mid­le kunn­skap på and­re fron­ter. […]

 5. Vidar: Man­ge takk for tip­set. Vi skal føl­ge det opp.

 6. […] P 182/08 Arki­vert under: Unca­te­go­rized — pli­ni­us @ 5:39 pm Det nyt­ti­ge tids­skrif­tet Vox Pub­li­ca, som kon­sen­tre­rer seg om kon­se­kven­se­ne  av nye , digi­ta­le medi­er, har star­tet en serie om fors­ker­nes for­hold til Wiki­pe­dia. Eirik Newth har en frisk blogg­post om det førs­te fors­ker­in­ter­vju­et — med øko­no­men Steinar Vag­stad — og fikk en lang hale av kom­men­ta­rer. Det­te stof­fet enga­sje­rer folk — med ret­te. Wiki­pe­dia er et bane­bry­ten­de kunn­skaps­pro­sjekt — og set­ter sto­re spørs­måls­tegn ved man­ge kjen­te og kjæ­re ide­er om for­hol­det mel­lom kunn­ska­pens inn­hold og kunn­ska­pens pro­du­sen­ter. Jeg er enig i Eiriks vur­de­rin­ger — og føy­er bare til noen punk­ter: […]

 7. […] Wiki­pe­dia som at det er laget av ”ama­tø­rer”, for eksem­pel av sam­funns­øko­nom Steinar Vag­stad her. Beteg­nel­sen ”tum­le­plass for gla­de ama­tø­rer”, som Vag­stad bruk­te, dyr­ker et bil­de av […]

til toppen