Skeptisk til anonymisering

Muligheten for å bidra anonymt svekker Wikipedias etterrettelighet, mener førsteamanuensis i musikk Frode Thorsen.

Bidrags­yte­re til Wiki­pe­dia kan vel­ge å være ano­ny­me. Det svek­ker nett­lek­si­ko­nets etter­ret­te­lig­het grunn­leg­gen­de, mener Fro­de Thor­sen, første­ama­nu­en­sis og leder for Insti­tutt for musikk ved Grieg­aka­de­mi­et, Uni­ver­si­te­tet i Ber­gen.

Wikipedia og forskerne - vignett. Ill: Håvard Legreid

Thor­sen har ikke selv bidratt til Wiki­pe­dia, men han er posi­tivt stemt til den åpne pub­li­se­rings­mo­del­len for øvrig. Fors­ke­re bør ikke påleg­ges å bidra, men insti­tut­ter kan trek­ke inn Wiki­pe­dia i for­bin­del­se med vei­led­ning av stu­den­ter, mener han.

I Vox Pub­li­cas serie om kva­li­tet i Wiki­pe­dia og fors­ke­res rol­le, har Thor­sen vur­dert artik­ke­len om Johann Sebas­ti­an Bach i bok­måls­ut­ga­ven av Wiki­pe­dia.

Hvor­dan ser du på selve Wiki­pe­dia-model­len i for­hold til tra­di­sjo­nel­le redak­sjons­mo­del­ler?
«Det er posi­tivt og svært inter­es­sant at hvem som helst kan pub­li­se­re på Wiki­pe­dia, men jeg har ikke helt san­sen for at man kan være ano­nym. Det svek­ker noe grunn­leg­gen­de ved etter­ret­te­lig­he­ten. Jeg har ikke selv noe sterkt for­hold til Wiki­pe­dia. Bru­ker det av og til selv, men da med et kri­tisk blikk.»

Har du selv bidratt til Wiki­pe­dia?
«Nei.»

Hvis du opp­da­ger noe som er feil, mis­vi­sen­de eller dår­lig i en Wiki­pe­dia-artik­kel på ditt fag­felt, vil du da selv for­bed­re den eller ta ini­tia­tiv til at and­re gjør det?
«Har ikke gjort det. Det bur­de jeg kan­skje begyn­ne med.»

Bør fors­ke­re enga­sje­re seg i å høy­ne kva­li­te­ten på Wiki­pe­dia? Eller bør det­te over­la­tes til de «fas­te» wiki­pe­dia­ner­ne?
«Jeg er til­hen­ger av å bru­ke tid på for­mid­ling, så gjer­ne. Jeg kan også ten­ke meg at det­te kan være en inter­es­sant sjan­ger for stu­den­ter. I så fall kan vi trek­ke det­te inn i vei­led­ning av stu­den­ter.»

Hvis du mener at fors­ke­re bør bidra til Wiki­pe­dia, hva kan gjø­res for at fle­re skal bli inter­es­sert i det­te?
«Man kan og bør ikke påleg­ge fors­ke­re å pub­li­se­re i Wiki­pe­dia, og slik som det­te fun­ge­rer nå, kan vi ikke regist­re­re det­te på noen måte. Vi kan like­vel opp­ford­re ansat­te til å bidra på sine spe­sial­om­rå­der fra tid til annen.»

Hvor­dan vil du karak­te­ri­se­re Wiki­pe­dia som kanal for forskningsformidling/kunnskapsressurs?
«Jeg ser ikke noe poeng i å være for eller i mot — Wiki­pe­dia er der alle­re­de. Spørs­må­let er sna­re­re hvor­dan det utvik­ler seg vide­re. Som kunn­skaps­res­surs synes jeg Wiki­pe­dia både har gode og dår­li­ge sider, men det vik­tigs­te er at det bru­kes med kri­tisk sans.»

«Gammeldags og «romantisk» Bach-forståelse»

Fro­de Thor­sens vur­de­ring av artik­ke­len om Johann Sebas­ti­an Bach i bok­måls­ut­ga­ven av Wiki­pe­dia:
(Ska­la: 1–5, der 1 er best)

  • Rik­tig­het: 3
  • Aktua­li­tet: 3
  • Full­sten­dig­het: 3
  • For­ståe­lig­het: 2
  • Sam­let karak­ter: 2,75

Utdy­pen­de kom­men­ta­rer:
«Artik­ke­len er bruk­bar på det bio­gra­fis­ke mate­ria­let. Teks­ten har språk­pro­ble­mer — noe vir­ker over­satt. Det er også en del unøy­ak­tig­he­ter og i til­legg fin­ner jeg noe upre­sist og til dels feil­ak­tig språk­bruk.

Jeg synes artik­ke­len pre­ges av god for­ståe­lig­het og til­gjen­ge­lig­het.

Fin­ner noen mis­vi­sen­de eksemp­ler i teks­ten. Også fle­re man­gel­ful­le avsnitt.

Artik­ke­len er pre­get av en gam­mel­dags og ”roman­tisk” Bach-for­stå­el­se. Den mang­ler ele­men­ter fra nyere Bach-forsk­ning. Bach som lærd innen­for tri­vi­um og qua­dri­vi­um mang­ler for eksem­pel.

Pre­sen­ta­sjo­nen av Bach-resep­sjo­nen er pre­get av unøy­ak­tig­he­ter. I det hele tatt er artik­ke­len ikke opp­da­tert nok.»

(Artik­ke­len ble vur­dert i midt­en av juni 2008).

TEMA

W

ikipedi
a

31 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen