Viktig kunnskapsfellesskap

Selve deltakelsen i fellesskapet Wikipedia er kanskje like viktig som kunnskapen som presenteres, mener førsteamanuensis i medievitenskap Jens Elmelund Kjeldsen.

Dug­nad­sån­den som kjen­neteg­n­er engas­je­mentet på Wikipedia er vanske­lig å forene med en tradis­jonell akademisk pub­lis­er­ingsmod­ell, men­er førstea­manu­en­sis Jens Elmelund Kjeld­sen ved Insti­tutt for infor­masjons- og medieviten­skap, Uni­ver­sitetet i Bergen. Han tror imi­dler­tid at stu­den­ter kan styrke egen læring ved å bidra på Wikipedia.

Wikipedia og forskerne - vignett. Ill: Håvard Legreid

Kjeld­sen, som har retorikk som sitt spe­sialfelt, argu­menter­er for at deltakelsen i kunnskaps­fel­lesskapet Wikipedia kan­skje er like vik­tig som kunnskapen som presenteres.

I Vox Pub­li­cas serie om kvalitet i Wikipedia og forskeres rolle, har Kjeld­sen vur­dert artikke­len om retorikk i bok­mål­sut­gaven av Wikipedia.

Hvor­dan ser du på selve Wikipedia-mod­ellen i forhold til tradis­jonelle redaksjonsmodeller?
“Jeg ser både fordel­er og ulem­per. Men jeg er glad for at vi har Wikipedia. Wikipedia er nyt­tig for mange. Kan­skje mest for­di at det er kunnskaps­fel­lesskap hvor mange kan engas­jere seg. Jeg synes deltakelsen i slike fel­lesskap nesten er vik­tigere enn hva som fak­tisk står på Wikipedia.

Jeg tror også at deltakelse på Wikipedia er gun­stig for stu­den­ter. Gjen­nom aktiv pro­duk­sjon av tekst på Wikipedia, tror jeg man kan lære mer og bedre enn hvis man bare sit­ter og leser pensum.

En svakhet ved Wikipedia er at artik­lene ofte er man­gel­fulle og unyanserte. Jeg har sagt til mine stu­den­ter at de ikke bør ref­erere til Wikipedia. Det betyr ikke at de ikke bør bruke Wikipedia. Wikipedia fun­ger­er bra som et utgangspunkt for ori­en­ter­ing, men da må man også sjekke med andre kilder. Bruk av Wikipedia krev­er bevissthet.”

Har du selv bidratt på Wikipedia?
“Nei.”

Hvis du oppdager noe som er feil, mis­visende eller dårlig i en Wikipedia-artikkel på ditt fagfelt, vil du da ta ini­tia­tiv til å forbedre den?
“Har ikke gjort det selv, utenom en gang da jeg ret­tet på biografiske detal­jer om meg selv i en artikkel.”

Bør forskere engas­jere seg i å høyne kvaliteten på Wikipedia?
“Ja, det burde man. Men, jeg kunne laget en liste så lang som ekva­tor over ting jeg burde gjøre. Jeg har ikke tid. Ut fra merit­ter­ingssys­temene vi har innen­for akademia, gir pub­lis­er­ing på Wikipedia en uttelling på null. Det finnes ingen insen­tiv­er. Men Wikipedia ser ut til å bli en vik­tigere og vik­tigere kunnskap­sres­surs for flere og flere men­nesker, noe som ut fra et formidlingsper­spek­tiv kan­skje vil gjøre Wikipedia til et mer attrak­tivt forum for forskere.”

Hva kan eventuelt gjøres for å engas­jere forskere mer i Wikipedia?
“En vik­tig ting tror jeg er å høyne bevis­s­theten om Wikipedia som kunnskap­sres­surs. Uni­ver­sitetet kunne også kan­skje føre en poli­tikk som i større grad merit­ter­er pop­u­laris­er­ing, deri­blant pub­lis­er­ing på Wikipedia.

Et grunn­leggende prob­lem er at Wikipedia-mod­ellen lig­ger helt på siden av hvor­dan forskere er vant til å tenke. På Wikipedia kan man for eksem­pel ikke snakke om ”min artikkel”. Dug­nad­sar­bei­det som karak­teris­er­er Wikipedia er heller ikke merit­terende på noen måte som akademikere er vant til. Men kan­skje, hvis Wikipedia fort­set­ter å vokse i omfang og gjen­nom­slag, er det mulig at forskere i fremti­den vil se på det som et forum for faglig diskusjon.”

Hvor­dan vil du karak­teris­ere Wikipedia som kanal for forskningsformidling?
“Wikipedia er hen­sik­tsmes­sig med tanke på allmennformidling.”

“Noen deler er riktige, mens andre igjen er feilaktige”

Jens Elmelund Kjeld­sens vur­der­ing av artikke­len om retorikk i bok­mål­sut­gaven av Wikipedia:
(Skala: 1–5, der 1 er best)

  • Rik­tighet: 4
  • Aktu­alitet: 4
  • Full­s­tendighet: 4
  • Forståe­lighet: 3
  • Sam­let karak­ter: 3,75

Utdypende kom­mentar­er:

“Artikke­len er dels preget av feil — både stave­feil og detaljfeil. Jeg synes artikke­len er typisk for Wikipedia-artik­ler i at noen del­er er rik­tige, mens andre igjen er feilak­tige. Dette går ut over hel­heten. Artikke­len er også unyansert i sin frem­still­ing av retorikk.

I forhold til aktu­aliteten synes jeg at artikke­len i alt­for liten grad behan­dler mod­erne retorikk eller mod­erne teoretikere.

Full­s­tendigheten lid­er også av at det er feil og unøyak­tigheter, og at artikke­len i liten grad behan­dler mod­erne retorikk.

Med tanke på forståe­ligheten, synes jeg artikke­len er helt grei. Den er ikke skrevet i et oms­ten­delig fagspråk, og det er bra.

Et generelt prob­lem med artikke­len er at den ikke forteller hele his­to­rien. Jeg får selv lyst til å redi­gere tek­sten, eller snarere — skrive en helt ny. Men jeg er redd for at hvis jeg hadde gjort det, ville det ikke vært i Wikipedias ånd.”

(Artikke­len ble vur­dert i midten av august).

TEMA

W

ikipedi
a

31 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

  1. At kom­mentar­er som “En svakhet ved Wikipedia er at artik­lene ofte er man­gel­fulle og unyanserte” og den totale vur­derin­gen av artikke­len som diskuteres, gjør kan­skje at det med fordel kan dif­fer­en­sieres mel­lom et verk som wikipedia, og mer rigide sam­linger som store norske lek­sikon (SNL.no).

    Akademikere har i så til­felle en gylden mulighet til å sikre at sitt fagfelt er doku­mentert og beskrevet ned til det pin­lig nøyak­tige og konkrete, i neste ver­sjon av snl.no. Det skal nem­lig være åpen for “alle”, med en organ­is­er­ing der fagans­varlige gis en autoritet til å skrive “innen­for” det som ellers åpnes for av brukerdeltagelse.
    Fagans­varlige etter­spør­res på snl.no. Jeg antar at akademikere med pågangsmot tas i mot med de varmeste velkom­sthilsen­er. Framti­dens “off­isielle” lek­sikon skal skapes, og “alle” er tydeligvis invitert.

til toppen