Medietopper vil diskutere NRKs rolle

Mediebedrifter lite fornøyd med at NRK ikke er med i mandatet for mediestøtteutvalget.

4. feb­ru­ar arran­ger­er Medi­estøt­teut­val­get sin første åpne høring, i lokaler på Han­delshøyskolen BI i Oslo. Det meste av det som kan krype og gå av medi­etop­per stiller, og skal holde korte inn­legg der de vil pre­sen­tere sitt syn på hvor­dan presse- og medi­estøt­ten eventuelt bør reformeres.

Én spe­sielt vik­tig medieak­tør man­gler imi­dler­tid: Kringkast­ingss­jef Hans-Tore Bjerkaas står ikke på talerlis­ten. NRK er som kjent eksplisitt utelukket fra Medi­estøt­teut­val­gets man­dat. Det er mange av de øvrige medies­je­fene mis­fornøyd med. I høring­sut­talelser som de net­topp har lev­ert til utval­get, trekker flere fram at NRKs rolle burde ha vært med i vur­derin­gen. Schib­st­eds Rolv Erik Ryss­dal skriver:

[K]onkurransen blir etter Schib­st­eds vur­der­ing urimelig når den særlig statsstøt­tede statskringkasteren dessuten søk­er å del­fi­nan­siere sin net­tavis-virk­somhet ved annons­esalg. I en medievirke­lighet hvor frem­tidi­ge inntek­tsmod­eller er usikre, og hvor det offentlige net­topp i tråd med dette arbei­der med medi­enes ram­me­betingelser i årene som kom­mer, blir det spe­sielt uheldig med det man godt kan kalle en statssub­si­diert konkur­ran­sevrid­ning for norske net­tavis­ers del. NRKs konkur­ran­sevri­dende virk­somhet på nett bør stans­es, og kan vanske­lig ses isol­ert fra de vur­derin­gene Medi­estøt­teut­val­get ellers gjør seg.

Annons­esal­get på NRKs nettsider er et tema vi vil komme grundi­gere tilbake til i et kom­mende blogginnlegg.

I flere av uttalelsene trekkes også fram moms­fritaket, som i dag gjelder kun papir­pub­lis­erte nyheter, men ikke når de samme sak­ene pub­lis­eres dig­i­talt. Urimelig, men­er medieaktørene.

Her kan du lese hele Schib­st­eds uttalelse.

TEMA

N

RK

96 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen