Medietopper vil diskutere NRKs rolle

Mediebedrifter lite fornøyd med at NRK ikke er med i mandatet for mediestøtteutvalget.

4. febru­ar arran­ge­rer Medie­støtte­ut­val­get sin førs­te åpne høring, i loka­ler på Han­dels­høy­sko­len BI i Oslo. Det mes­te av det som kan kry­pe og gå av medie­top­per stil­ler, og skal hol­de kor­te inn­legg der de vil pre­sen­te­re sitt syn på hvor­dan pres­se- og medie­støt­ten even­tu­elt bør refor­me­res.

Én spe­si­elt vik­tig medie­ak­tør mang­ler imid­ler­tid: Kring­kas­tings­sjef Hans-Tore Bjerk­aas står ikke på taler­lis­ten. NRK er som kjent eks­pli­sitt ute­luk­ket fra Medie­støtte­ut­val­gets man­dat. Det er man­ge av de øvri­ge medie­sje­fe­ne mis­for­nøyd med. I hørings­ut­ta­lel­ser som de nett­opp har levert til utval­get, trek­ker fle­re fram at NRKs rol­le bur­de ha vært med i vur­de­rin­gen. Schib­steds Rolv Erik Ryss­dal skri­ver:

[K]onkurransen blir etter Schib­steds vur­de­ring uri­me­lig når den sær­lig stats­støt­te­de stats­kring­kas­te­ren dess­uten søker å del­fi­nan­siere sin nett­avis-virk­som­het ved annonse­salg. I en medie­vir­ke­lig­het hvor frem­ti­di­ge inn­tekts­mo­del­ler er usik­re, og hvor det offent­li­ge nett­opp i tråd med det­te arbei­der med medie­nes ram­me­be­tin­gel­ser i åre­ne som kom­mer, blir det spe­si­elt uhel­dig med det man godt kan kal­le en stats­sub­si­di­ert kon­kur­ranse­vrid­ning for nors­ke nett­avi­sers del. NRKs kon­kur­ranse­vri­den­de virk­som­het på nett bør stan­ses, og kan vans­ke­lig ses iso­lert fra de vur­de­rin­ge­ne Medie­støtte­ut­val­get ellers gjør seg.

Annonse­sal­get på NRKs nett­si­der er et tema vi vil kom­me grun­di­ge­re til­ba­ke til i et kom­men­de blogg­inn­legg.

I fle­re av utta­lel­se­ne trek­kes også fram moms­fri­ta­ket, som i dag gjel­der kun papir­pub­li­ser­te nyhe­ter, men ikke når de sam­me sake­ne pub­li­se­res digi­talt. Uri­me­lig, mener medie­ak­tø­re­ne.

Her kan du lese hele Schib­steds utta­lel­se.

TEMA

N

RK

93 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen