Wikipedia — brukerstyrt og bidragsvennlig?

Medieelevene på Langhaugen videregående fikk seg både negative og positive overraskelser da de prøvde seg som skribenter på Wikipedia, rapporterer lektor Kjersti Sivertsen.

Wikipedia er trolig den flit­tigst bruk­te kilden for skolear­bei­der på videregående skole. Elever sjekker Wikipedia for en kjapp over­sikt over fel­tet, før de eventuelt går videre til andre kilder. Dette uten egentlig å ha noe forhold til nettst­edet, og uten å reflek­tere så nøye over hva Wikipedia er. Som tre medieelever på videregående konkluderer:

Vi tenker van­ligvis ikke på at noen sit­ter og skriv­er skikke­lige gode lek­sikon­tek­ster for å legge dem ut på Wikipedia. Wikipedia er bare en side som “bare” er der når vi leit­er etter infor­masjon på inter­nett. (Merete, Michelle, Kamilla).

Gjen­nom pros­jek­tet “Jour­nal­is­tikk og ytrings­fri­het i tred­je ver­den” ville Media 2.-klassen ved Lang­hau­gen videregående skole i Bergen prøve å utforske Wikipedia og finne svar på noen spørsmål:

Er det slik som noen hevder, at på Wikipedia kan “hvem som helst” nærmest ukri­tisk pro­dusere “hva som helst”, og at det er mer eller min­dre til­feldig hvilke feil og man­gler som blir ret­tet og ryd­det opp i?

Elevene delte seg opp i grup­per, og hver gruppe fikk tildelt et land. Norske Wikipedia (både bok­mål- og nynorskut­gaven) hadde lite eller intet stoff på dette fel­tet. Vi benyt­tet et temanum­mer fra Ver­dens­ma­gasinet X som utgangspunkt. Opp­draget var at elevene skulle pro­dusere artik­ler om ytrings­fri­het og situ­asjo­nen for jour­nal­is­ter og media i ”sitt” land, og legge disse ut på Wikipedia. Sjan­geren på besvarelsen var kort og gre­it “artikkel”, uten at vi på forhånd hadde satt oss nøye inn i hvor­dan “artikkel” defineres i Wikipedia-systemet.

Beskyttelse mot useriøse bidrag

Det første vi erfarte, var Wikipedias beskyt­telse mot user­iøse bidrag. Vi kunne ikke legge ut og redi­gere stoff fra skolens ip-adresse, den var blokkert på grunn av “ved­varende van­dal­isme”; dette gjaldt samtlige mask­in­er vi prøvde fra. Dermed måtte elevene legge ut artik­lene sine hjem­me­fra, og det gikk noen dager før vi var sam­let i klassen og kunne diskutere hva som skjed­de med artik­lene våre og hvor­dan vi skulle jobbe videre med dem.

Sjanger- og formproblematikk – møtet med “wikipedianerne”

Det andre vi erfarte var at de fleste av artik­lene tem­melig raskt ble fanget opp av det vi kan kalle for “Wikipedia-uni­ver­set”. Det var tydelig at for­men på våre artik­ler ikke var helt i overensstem­melse med Wikipedias ret­ningslin­jer og ram­mer. Mange artik­ler fikk en meld­ing i toppfel­tet om at de var uen­cyk­lo­pe­diske, og at de måtte ryd­des opp i, ellers ville de bli slet­tet. Om dette forteller elevene:

Vi skrev en artikkel angående ytrings­fri­het og jour­nal­is­tikk i Brasil, og mediesen­sur og situ­asjo­nen for gravende jour­nal­is­ter. Artikke­len skulle postes på Wikipedia, en side som viste seg å ha stren­gere krav enn det vi hadde for­ven­tet. Vi var allerede fra starten av veldig nøye på å få artikke­len mest mulig lek­sikalsk, men det viste den seg å ikke være (ifølge Wikipedias mest aktive brukere/administratorer). Vi var heldigvis ikke alene om å få artikke­len stem­plet som “ulek­sikalsk”, og det kunne virke som ingen i klassen helt skjønte hvilken form en Wikipedia-artikkel bør ha. “Wikipedi­an­erne” mente at artikke­len var for debattpreget. Vi skjøn­ner egentlig fort­satt ikke hvor­for, for sak­ene og sta­tis­tikken er ikke ryk­ende ferske. Artikke­len sier heller noe om hvor­dan situ­asjo­nen var mel­lom 2002 og våren 2008, enn hvor­dan forhold­ene er i dag. Infor­masjo­nen vi hen­tet, var fra tro­verdi­ge kilder (Veg­ard og Patrick)

Bare fem min­ut­ter etter at tek­sten var lagt ut, hadde noen vært inne og lagt til både røde og blå lenker. Samme kveld hadde også noen vært inne og lagt til at vi man­glet refer­anser, noe vi så abso­lutt ikke hadde tenkt over. Vi hadde jo bare sam­let litt stoff her og der… Etter noen dager, da artikke­len var oppdaget av disse Wikipedia-men­neskene, hadde vi også fått beskjed om å endre tek­sten slik at den ble mer lek­sikon­ak­tig. (Merete, Michelle og Kamilla)

Utover dette skjed­de ingen markante endringer av tek­stene, og ingen nærmere fork­lar­ing om hvor­dan vi best kunne rydde. Innhold­et i artik­lene ble ikke kom­mentert eller foran­dret på.

Wikipedia-Torget

Etter noen dager fikk en av artikkelfor­fat­terne en meld­ing på diskusjon­ssi­den på sin artikkel: På Wik­pe­dia-Tor­get var det startet en diskusjon om våre artik­ler. At dette Tor­get fantes var ukjent for oss, og her fikk vi et lite innblikk i “innsi­d­en” av Wikipedia-uni­ver­set. Debat­ten foregikk mel­lom men­nesker som bruk­er ordene “vi”, “oss”, “vårt pros­jekt” og lig­nende om Wikipedia. De var først og fremst opp­tatt av for­men på våre artik­ler, at den går utover rammene for Wikipedia. Innhold­et ble opp­fat­tet som inter­es­sant og rel­e­vant, bort­sett fra at noe har for utpreget nyhets- og debat­tkarak­ter. Struk­tur ble også diskutert, burde artik­lene ligge under lan­dom­taler, eller burde det kan­skje opprettes en por­tal om ytrings­fri­het som våre temaer kunne sortere under? Hvem vi var og hvilken type pros­jekt dette var ble også diskutert samt at de øns­ket dia­log med oss. Noen fant ut at vi antageligvis var stu­den­ter eller et eller annet skolepros­jekt, og var irritert for­di vi tydeligvis ikke hadde satt oss godt nok inn i ret­ningslin­jer før vi la ut stoff. Andre var mer bal­anserte og kon­struk­tivt hjelpsomme.

Resul­tatet av denne diskusjo­nen, som ennå pågår når dette skrives, er at de nå har oppret­tet en side for stu­den­topp­gaver. Her er det lenker til maler og ret­ningslin­jer, fork­laringer og råd om hvor­dan man går frem for å dri­ve skolepros­jek­ter gjen­nom Wikipedia samt en over­sikt over pågående skolepros­jekt med de artik­lene pros­jek­tet job­ber på. Alle artik­lene fra Lang­hau­gen lig­ger nå på denne por­tal­en. (Bort­sett fra en som over­hodet ikke er kom­mentert, om ytrings­fri­het i Mex­i­co. Vi lur­er på om grun­nen er at den opp­fyller Wikipedia-krav, eller om det er for­di de ikke har sett den.)

Gode råd?

Prob­lemet med all denne aktiviteten og alt dette engas­je­mentet er at rådene elevene fikk er vanske­lige å forstå. I stedet for å fork­lare — enten på denne stu­den­topp­gaves­i­den eller på diskusjon­ssi­den til de respek­tive artik­lene — hva man konkret skal gjøre for å heve stan­dar­d­en på artikke­len, hen­vis­er de til Wikipedias ret­ningslin­jer, maler og “de fem søy­lene”. De ber oss også om å bruke engelske Wikipedia som mod­ell, men for noen av artik­lene — når vi går dit — blir dette rådet meningsløst å følge. Selv etter å ha lest dem mange ganger, er rådene vanske­lige å bruke, også for lærer.

Vi forsøk­te å følge rådene deres, men gav etter hvert opp. Rådene deres er for avanserte for oss å forstå. Vi vil helst at de skal fikse litt på artik­lene selv, hvis det er så veldig vik­tig (Merete, Michelle, Kamilla)

12. sept 2008 kl 12.56: Jeg leg­ger inn spørsmål om hjelp på xx sin diskusjon­s­side på hans opp­for­dring. Han svar­er med å klippe inn de fem søy­lene osv og hen­vise meg til den engelske artikke­len (Kari­na)

Vi fikk også en meld­ing på kon­toen vår fra xx. Vi lurte på hvor­for ikke de hadde fore­tatt seg noen endringer selv, i og med at de har det klart for seg hvor­dan de vil ha det (Oda og Ingrid)

En av de mest aktive bidragsyterne på Tor­get har nå tilbudt seg at noen av Wikipedias admin­is­tra­tor­er kan komme og holde kurs for oss om hvor­dan man skal gå frem når man pro­duser­er artik­ler for Wikipedia.

Tungvint system

En annen erfar­ing var at det var tungvint å komme i dia­log med dette “wikipedi­an­er-uni­ver­set”. Ung­dom er vant med bruk­er­venn­ligheten til Face­book, YouTube og andre lig­nende webunivers der det bare er å trykke på knap­pen “add a com­ment” for å poste bidrag eller komme i kon­takt med folk. Vi hadde rett og slett prob­le­mer med å finne ut hvor­dan vi skulle legge ut kom­mentar­er på dette Tor­get, eller stille spørsmål i tilknyt­ning til selve artik­lene. På Tor­get er bidragsyterne iden­ti­fis­ert med bruk­er­navn, der kan man gå inn og ta kon­takt med den enkelte “wikipedi­an­er”. Men det var vanske­lig å finne hvor på den siden man kom i kon­takt med ved­k­om­mendes e‑post.

Wikipedia-hierarkiet

Det vik­tig­ste vi fant ut om gjen­nom dette pros­jek­tet, er at “hvem som helst” ikke ukri­tisk kan pro­dusere “hva som helst” på Wikipedia. Wikipedia overvåkes av ivrige admin­is­tra­tor­er som engas­jer­er seg veldig i nye bidrag som legges inn. Man er veldig streng på at rammene for en encyk­lo­pe­di respek­teres, og at struk­turen på lek­sikonet er logisk og funksjonell. Men vi har kan­skje inntrykk av at wikipedi­an­erne er mer enige om hva og hvor­dan Wikipedia ikke er og ikke skal være, enn på hva hel­heten og enkelt­bidra­gene skal være og inneholde (vi har fått få eller ingen kom­mentar­er på innhold­et i artik­lene våre).

Vi er også over­ras­ket over det store engas­je­mentet som ble utvist i forbindelse med våre artik­ler, og spe­sielt er vi over­ras­ket over typen engas­je­ment. Vi forestilte oss Wikipedia mer som et bruk­er­styrt nettsam­funn i den for­stand at her leg­ger noen ut noe, så kom­mer andre til og videreutvikler stof­fet — om det er på struk­tur- eller innhold­splan. Slik ser det ikke ut til å være. Tvert imot virk­er det som det struk­turelt og teknisk er en tem­melig høy terskel for å bidra til dette leksikonet.

Dette pros­jek­tet har, i mye større grad enn det som i utgangspunk­tet var menin­gen, lært oss om hvor­dan Wikipedia fun­ger­er, og at det i mye større grad er et “lek­sikon” styrt av enkelt­per­son­er, med deres ram­mer og regler, enn en side der alle som ønsker kan skrive inn og bruke sin egen form. (Veg­ard og Patrick)

Akku­rat dette med at det finnes admin­is­tra­tor­er var nytt for oss. Det ser ut som det finnes et hier­ar­ki hvor van­lige bidragsytere er under­lagt admin­is­tra­torene. Det er selvsagt pos­i­tive sider ved et slikt kon­troll­sys­tem for at nettst­edet skal frem­stå som et ser­iøst kunnskap­slek­sikon. Men på den andre siden forsøk­er Wikipedia å frem­stå som demokratisk, og nesten anark­istisk, og dette stem­mer jo da ikke like godt (Kristof­fer og Daniel).

Det er også tydelig at de norske Wikipedia-utgavene er lek­si­ka i utvikling. Selv om det virk­er vanske­lig for nye brukere å skjønne sys­temet, vit­ner diskusjonene på Tor­get om at det innad i “wikipedi­an­er-uni­ver­set” er både demokrati og høyt under taket. Bidragsyterne her prøver og “tvil­er” seg frem til forslag til løs­ninger på nye utfor­dringer og prob­le­mer som opp­står underveis.

TEMA

W

ikipedi
a

31 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

6 KOMMENTARER

 1. Inter­re­sant innblikk i Wikipedia.

 2. Wikipedianer says:

  At Wikipedia prøver å frem­stå som et demokrati og nesten-anar­ki er ikke rik­tig. Tvert imot er “Wikipedia er ikke et demokrati” et av de mantra som gjen­tas oftest, og er til og med ned­felt i ret­ningslin­jen “Hva Wikipedia ikke er”. Og Wikipedia er hvert­fall ikke noe anar­ki. Det er et lek­sikon som har som mål å ha en enhetlig utform­ing og som stiller krav til både form, stil og rel­e­vans, i til­legg til at folk må oppføre seg ordentlig i omgan­gen med andre. Er man ikke fra før kjent med hvor­dan Wikipedia fun­ger­er må man reg­ne med at bidra­gene ens kan bli kraftig redi­gert, diskutert og av og til slet­tet. Wikipedi­an­erne beskriv­er gjerne Wikipedia som et mer­i­tokrati. Nye bidragsyteres bidrag vil bli nøye overvåket og gått etter i sømmene, mens de som har vist at bidrar for­nuftig over tid blir en del av “sam­fun­net” og opp­når defin­isjon­s­makt. Admin­is­tra­tor­er har mest inn­fly­telse, men hov­ed­sake­lig som et mer­i­tokratisk kollegium.

 3. Jeg var bortreist da disse artik­lene ble skrevet på Wikipedia, men fikk sak­en omtrent i fanget da jeg kom hjem og litt liten tid til å opp­datere meg på sak­en. Jeg tror at om noen ønsker å lage et slikt pros­jekt så er det best å først definere pros­jek­tet og så skrive artik­lene. Det er også en fordel om lær­eren som under­vis­er klassen har en viss erfar­ing med å skrive på Wikipedia. Om en kom­mer i dia­log med brukere på wikipedia under utformin­gen av pros­jek­t­si­den vil det være mye enklere. 

  En bør tilpasse sjan­geren på artikke­len til en lek­sikonar­tikkel, fak­taop­plysninger som kan doku­menteres med kilder som kan ver­ti­fis­eres. Til sist er det den generelle wik­i­for­ma­terin­gen som en lær­er seg under­veis, men som det også er mulig å spørre brukere på wikipedia om. 

  Det kan være en fordel om elevene oppret­ter per­son­lige bruk­erkon­to­er hjemme de vil da kunne logge inn som brukere på skolen da en van­ligvis ikke blokker­er brukere men IP-adressen til skolen for­di det dessverre ofte er et prob­lem at det blir «lekt» med artik­ler på Wikipedia. Mange brukere har en klad­de­side under eget bruk­er­navn der de utvikler artik­ler. Dette kan være en god ide for elever da de her kan prøve og feile i fred og ro før artikke­len legges i hovedrommet.

  Mitt inntrykk av disse artik­lene er at de er skrevet og så ønsker en å pub­lis­ere dem på Wikipedia. Om en beg­yn­ner i andre enden ser på hvor­dan en god Wikipedi­aar­tikkel er skrevet og så skriv­er med dette som en rettes­nor så vil denne pros­essen bli litt smidi­gere. I dette til­fel­let er det mulig å få besøk i klassen av wikipedi­anere for­di noen er stasjon­ert i Bergen om de ønsker det. Det er også laget en helt generell pre­sen­tasjon av Wikipedia til nvukon­fer­ansen 2007 som er tilgjen­gelig på nett som en pdf-fil: nvukon­fer­ansen 2007.

 4. For oss som bidrar på Wikipedia på bokmål/riksmål er dette en meget nyt­tig tilbakemeld­ing, som jeg vil gjøre mitt for at vi opp­sum­mer­er og føl­ger opp best mulig. 

  Det er lett å glemme hvor vanske­lig det var når en beg­y­nte, spe­sielt når en har holdt på med dette i noen år. Så mange takk til både lær­er og elever for tiden som ble brukt på dette og denne artikkelen!

  Ulf Larsen
  Friv­il­lig bidragsyter, Wikipedia/Wikimedia

 5. Axel Faye says:

  Som mod­er­a­tor for en web­side som baser­er seg på bare Kora­nen, ble min hen­vis­ning til artikke­len om Islam slet­tet, og jeg fikk trusler om at nye forsøk ville bli betrak­tet som redigeringskrig!!!
  Artikke­len om Islam er skrevet av Det mus­limske brorskap (Mus­lim­brø­drene) = The Mus­lim Broth­er­hood, som er en inter­nasjon­al poli­tisk organ­isas­jon som er for­budt i flere mus­limske land. Mus­lim­brø­drene vil ha religiøst styre og shar­i­alover i alle land, se Wikipedia.

 6. […] De fem mest leste artik­lene i 2008: You have to under­stand war in order to under­stand our cul­ture Hva men­er forskerne om Wikipedia? Lokalavis ytringskanal nr. 1 — de unge vel­ger net­tet Kina, OL og men­neskerettighetene Wikipedia — bruk­er­styrt og bidragsvennlig? […]

til toppen