Mediekrig og Wikipedia mest lest i 2008

De mest leste artiklene i Vox Publica i fjor -- og litt om våre planer for 2009.

Vox Pub­li­ca er inne i sitt tred­je år. Det er lang tid i nettver­de­nen, så det er på høy tid med en oppuss­ing. Vi har job­bet med desig­nen­dringer en stund, og forholdsvis tidlig på nyåret håper vi å kunne pre­sen­tere Vox Pub­li­ca i ny drakt.

Innholdsmes­sig vil vi beg­ynne 2009 med artik­ler om norske redak­tør­ers syn på ytrings­fri­het, kom­mer­sialis­er­ing og reli­gion, delvis basert på en under­søkelse blant Norsk Redak­tør­foren­ings medlem­mer i høst. Vi arbei­der med en artikkel om jour­nal­is­tikk i virtuelle ver­den­er, og det blir antake­lig også en oppføl­ging av fjorårets sats­ing på debatt om Wikipedia. På vår­parten plan­leg­ger vi en temasats­ing på EU og demokrati.

Vi håper at leserne har fått med seg det nye ini­tia­tivet Ago­rakalen­deren, der alle kan være med på å lage en nasjon­al kalen­der på våre temaom­råder ytrings­fri­het, demokrati og menneskerettigheter.

De fem mest leste artik­lene i 2008:
You have to under­stand war in order to under­stand our culture
Hva men­er forskerne om Wikipedia?
Lokalavis ytringskanal nr. 1 — de unge vel­ger nettet
Kina, OL og menneskerettighetene
Wikipedia — bruk­er­styrt og bidragsvennlig?

I til­legg må vi nevne retorikkbloggen, som ble lansert under val­gkam­p­en i USA. Bloggen var den mest leste enkelt­sek­sjo­nen i fjor. Pla­nen er at denne bloggen videre­føres i 2009.

Slik fant lesere fram til Vox Pub­li­ca i 2008:

  • 43 pros­ent kom fra søkemotorer
  • 42 pros­ent kom fra lenker på andre nettsteder
  • 16 pros­ent kom direk­te til forsiden

TEMA

V

ox Publ
ica

34 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen