Mediekrig og Wikipedia mest lest i 2008

De mest leste artiklene i Vox Publica i fjor -- og litt om våre planer for 2009.

Vox Pub­li­ca er inne i sitt tred­je år. Det er lang tid i nett­ver­de­nen, så det er på høy tid med en oppus­sing. Vi har job­bet med designend­rin­ger en stund, og for­holds­vis tid­lig på nyåret håper vi å kun­ne pre­sen­te­re Vox Pub­li­ca i ny drakt.

Inn­holds­mes­sig vil vi begyn­ne 2009 med artik­ler om nors­ke redak­tø­rers syn på ytrings­fri­het, kom­mer­sia­li­se­ring og reli­gion, del­vis basert på en under­sø­kel­se blant Norsk Redak­tør­for­enings med­lem­mer i høst. Vi arbei­der med en artik­kel om jour­na­lis­tikk i vir­tu­el­le ver­de­ner, og det blir anta­ke­lig også en opp­føl­ging av fjor­årets sat­sing på debatt om Wiki­pe­dia. På vår­par­ten plan­leg­ger vi en tema­sat­sing på EU og demo­kra­ti.

Vi håper at leser­ne har fått med seg det nye ini­tia­ti­vet Agora­ka­len­de­ren, der alle kan være med på å lage en nasjo­nal kalen­der på våre tema­om­rå­der ytrings­fri­het, demo­kra­ti og men­neske­ret­tig­he­ter.

De fem mest les­te artik­le­ne i 2008:
You have to under­stand war in order to under­stand our cul­tu­re
Hva mener fors­ker­ne om Wiki­pe­dia?
Lokal­avis ytrings­ka­nal nr. 1 — de unge vel­ger net­tet
Kina, OL og men­neske­ret­tig­he­te­ne
Wiki­pe­dia — bru­ker­styrt og bidrags­venn­lig?

I til­legg må vi nev­ne reto­rikk­blog­gen, som ble lan­sert under valg­kam­pen i USA. Blog­gen var den mest les­te enkelt­sek­sjo­nen i fjor. Pla­nen er at den­ne blog­gen videre­fø­res i 2009.

Slik fant lese­re fram til Vox Pub­li­ca i 2008:

  • 43 pro­sent kom fra søke­mo­to­rer
  • 42 pro­sent kom fra len­ker på and­re nett­ste­der
  • 16 pro­sent kom direk­te til for­si­den

TEMA

V

ox Publ
ica

34 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen