Utdanning

Maritim utdanning gir yrkesrettet utdanning i maritime fag. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • utdanning

  Utdanning, fellesbetegnelse for all læring av ferdigheter og kunnskaper. I dagligtale refererer utdanning i hovedsak til læring i grunnskole, videregående skole, høgskole og universitet. Utdanning er også ment å gi allmenndannelse, et minstemål av dannelse som blir sett på som noe som burde være felles for alle innbyggerne i et samfunn. Skole og utdanning i Norge er obligatorisk og gratis for barn og ungdom mellom 6 og 16 år, og all ungdom mellom 16 og 19 år har lovfestet rett til tre års videregående opplæring.

 • befal

  Et befal er en militær leder som er bemyndiget til å befale, ta kommando og gi ordrer. I det norske forsvaret er befal fellesbetegnelse for personell i gradene fra og med sersjant/kvartermester til og med general/admiral. I visse sammenhenger, blant annet i disiplinærlovens forstand, regnes også de øverste menige gradene, korporal, konstabel og spesialist, ledende menig og vingsoldat, som befal.

  Fra wikipedia

 • Fakultet (utdanning)

  Et fakultet er normalt en underavdeling av et universitet som er rettet mot forskning og undervisning i en gruppe relaterte fag, som for eksempel det juridiske fakultet eller det odontologiske fakultet.

 • Maritim utdanning

  Maritim utdanning gir yrkesrettet utdanning i maritime fag.

 • Utdanning i Nederland

  Utdanning i Nederland er preget av mangfold, og er orientert mot behovet og bakgrunnen til eleven.