Når retorikeren blir Frankenstein

Den som taler skaper ikke bare ord, men også mennesker. Måten du tiltaler andre er med på å forme hvem de er. Så pass på at dine ord ikke skaper et monster -- for du risikerer at det plutselig vil vende seg mot deg.

McCains pres­i­dent­val­gkamp har vært sterkt neg­a­tiv og fiendtlig. Reklamer og val­gtaler har forsøkt å knytte Oba­ma til ter­ror­is­ter, kjendis­er, sex-under­vis­ning i skolen og rød sosial­isme (som jo ikke er særlig pop­ulær i USA).

“Hvem er Barack Oba­ma”, spør reklamene — og bildene anty­der et ube­hagelig mørkt og gru­fullt svar. Reklamenes svar skaper ikke bare et bilde av Oba­ma. Det bidrar også til å skape McCains tilhen­gere. For den som taler kon­struer­er ikke bare ord, men også men­nesker. Måten du tiltaler andre er med på å forme hvem de er.

Med sin fiendtlige retorikk risik­er­er McCain som en poli­tisk Franken­stein å forme et mon­ster som vil vende seg mot sin skaper.

Da McCain ved et val­gmøte spurte “Who is the real Barack Oba­ma”, ropte en stemme fra salen “Ter­ror­ist! Kill him!”. McCain fikk et over­ras­ket og svakt avvisende uttrykk i ansik­tet, men han kom­menterte ikke tilropet.

 

Som beskrevet i et tidligere blog­ginn­legg kom­menterte McCain det dog da en kvinne kalte Barack Oba­ma for en araber. Inter­es­sant i seg selv at bare pås­tanden om at en per­son er araber (hva kvin­nen og McCain enn måtte mene med dette) er så alvorlig diskval­i­fis­erende at selv McCain må ta avs­tand fra det og avvise at han er araber med begrun­nelsen: “He is a decent fam­i­ly man”. Aha… “araber” og “decent fam­i­ly man” er åpen­bart helt uforen­lige fenomener.

 

Slike tilhen­gere rep­re­sen­ter­er naturligvis ikke den gjen­nom­snit­tlige McCain-tilhenger. Ikke desto min­dre er det neppe tvil om at den fiendtlige retorikken har vært med til å ans­pore de ube­hagelige syn­spunk­tene. For retorikk er ikke bare ord. Retorikk er ord som for­mer virke­ligheten — og tilhørerne.

TEMA

R

etorikk

104 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

  1. I en noen­lunde for­nuftig ver­den ville Oba­ma ha vun­net med et val­gskred. I en enda mer for­nuftig ver­den ville ikke McCain ha vært delt­ager overhodet.

    I en tvers igjen­nom for­nuftig ver­den ville ingen av dem ha vært på valg.

til toppen