Når retorikeren blir Frankenstein

Den som taler skaper ikke bare ord, men også mennesker. Måten du tiltaler andre er med på å forme hvem de er. Så pass på at dine ord ikke skaper et monster -- for du risikerer at det plutselig vil vende seg mot deg.

McCains pre­si­dent­valg­kamp har vært sterkt neg­a­tiv og fiendt­lig. Rekla­mer og valg­ta­ler har for­søkt å knyt­te Oba­ma til ter­ro­ris­ter, kjen­di­s­er, sex-under­vis­ning i sko­len og rød sosia­lis­me (som jo ikke er sær­lig popu­lær i USA).

«Hvem er Barack Oba­ma», spør rekla­me­ne — og bil­de­ne anty­der et ube­ha­ge­lig mørkt og gru­fullt svar. Rekla­me­nes svar ska­per ikke bare et bil­de av Oba­ma. Det bidrar også til å ska­pe McCains til­hen­ge­re. For den som taler kon­stru­erer ikke bare ord, men også men­nes­ker. Måten du til­ta­ler and­re er med på å for­me hvem de er.

Med sin fiendt­li­ge reto­rikk risi­ke­rer McCain som en poli­tisk Fran­ken­stein å for­me et mons­ter som vil ven­de seg mot sin ska­per.

Da McCain ved et valg­møte spur­te «Who is the real Barack Oba­ma», rop­te en stem­me fra salen «Ter­ro­rist! Kill him!». McCain fikk et over­ras­ket og svakt avvi­sen­de uttrykk i ansik­tet, men han kom­men­ter­te ikke til­ro­pet.

 

Som beskre­vet i et tid­li­ge­re blogg­inn­legg kom­men­ter­te McCain det dog da en kvin­ne kal­te Barack Oba­ma for en ara­ber. Inter­es­sant i seg selv at bare påstan­den om at en per­son er ara­ber (hva kvin­nen og McCain enn måt­te mene med det­te) er så alvor­lig dis­kva­li­fi­se­ren­de at selv McCain må ta avstand fra det og avvise at han er ara­ber med begrun­nel­sen: «He is a decent fami­ly man». Aha… «ara­ber» og «decent fami­ly man» er åpen­bart helt ufor­en­li­ge feno­me­ner.

 

Sli­ke til­hen­ge­re repre­sen­te­rer natur­lig­vis ikke den gjen­nom­snitt­li­ge McCain-til­hen­ger. Ikke desto mind­re er det nep­pe tvil om at den fiendt­li­ge reto­rik­ken har vært med til å anspo­re de ube­ha­ge­li­ge syns­punk­te­ne. For reto­rikk er ikke bare ord. Reto­rikk er ord som for­mer vir­ke­lig­he­ten — og til­hø­rer­ne.

TEMA

R

etorikk

103 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

  1. I en noen­lun­de for­nuf­tig ver­den vil­le Oba­ma ha vun­net med et valg­skred. I en enda mer for­nuf­tig ver­den vil­le ikke McCain ha vært del­ta­ger over­ho­det.

    I en tvers igjen­nom for­nuf­tig ver­den vil­le ingen av dem ha vært på valg.

til toppen