Korrupsjonsmåling med svakheter

Norge har et reelt korrupsjonsproblem, men den ledende internasjonale indeksen må leses med kritisk blikk.

23. sep­tem­ber pre­sen­ter­te Trans­pa­rency Inter­na­tio­nal (TI) den årli­ge over­sik­ten over kor­rup­sjon i ver­den — Cor­rup­tion Per­cep­tions Index (CPI). Lis­ten tar for seg 180 land og tar sik­te på å gjen­gi hvor­dan kor­rup­sjons­ni­vå­et i det enkel­te land opp­fat­tes av offent­li­ge tje­neste­menn og poli­ti­ke­re.

Dek­nin­gen i nors­ke nyhets­me­di­er ble domi­nert av at Nor­ge var et av lan­de­ne som falt mest på kor­rup­sjons­in­dek­sen.

– Den­ne indek­sen er et vik­tig måle­in­stru­ment på hvor­dan kor­rup­sjon i ver­dens uli­ke land opp­fat­tes i dag, og Nor­ge støt­ter TIs arbeid med den­ne finan­si­elt. Indek­sen har vært og er svært vik­tig for å set­te kor­rup­sjons­pro­ble­ma­tik­ken på dags­or­den i Nor­ge og i ver­den for øvrig, sier kor­rup­sjons­eks­pert Hen­rik Lun­den, som er senior­råd­gi­ver i Norad.

Bør suppleres

Men det har også vært ret­tet kri­tikk mot indek­sens meto­do­lo­gi. For det fin­nes svak­he­ter ved å måle kor­rup­sjon basert på opp­fat­tel­sen av kor­rup­sjons­gra­den i de uli­ke land.

– En svak­het kan for eksem­pel være at om kor­rup­sjon slås ned på effek­tivt, vil nød­ven­dig­vis antall offent­lig kjen­te kor­rup­sjons­sa­ker i et land øke, for­kla­rer Lun­den.

Det kan føre til en opp­fat­ning av at antall fak­tis­ke kor­rup­sjons­til­fel­ler øker, og et land vil da fal­le på indek­sen — selv om antall fak­tis­ke kor­rup­sjons­sa­ker er sta­bilt eller syn­ker.

– Men antall kor­rup­sjons­sa­ker i et land kan selv­føl­ge­lig også øke, og føre til at et land fal­ler på indek­sen, pre­si­se­rer han.

Lun­den mener man der­for må sam­men­hol­de indek­sen med annen type infor­ma­sjon for å avkla­re hvor­vidt antall kor­rup­sjons­sa­ker øker eller mins­ker i et land.

– Den noto­ris­ke vans­ke­lig­he­ten med å måle kor­rup­sjon som per defi­ni­sjon er skjult og for­dekt, kom­mer da inn.

– Hvil­ke and­re svak­he­ter har indek­sen?

– Den måler kor­rup­sjons­grad internt i et land, men ikke hvil­ken rol­le et land even­tu­elt kan spil­le i å fasi­li­te­re eller bekjem­pe kor­rup­sjon i and­re land.

Også pro­sjekt­le­der Harald Mathi­sen i anti­kor­rup­sjons­pro­sjek­tet U4 er kri­tisk til kri­te­ri­ene Trans­pa­rency bru­ker (se eget inter­vju).

Trans­pa­rency rede­gjør for meto­den de har brukt i et eget notat (pdf, 154 KB).

Norge i fritt fall

Måten indek­sen utfor­mes på kan alt­så være en årsak til at Nor­ge har til­bake­gang fra i fjor til i år, etter at fle­re pro­fi­ler­te saker har vært i medie­nes søke­lys.

Sam­men­lik­net med våre nor­dis­ke nabo­land kom­mer Nor­ge svært dår­lig ut på årets TI-indeks. Ska­la­en som går fra 0 til 10, og de minst kor­rup­te lan­de­ne får høy­est poeng­sum. Nor­ge får 7,8 poeng på ska­la­en, og fal­ler der­med fra en 9. plass i fjor til 14. plass. Det til­sva­rer et fall på nær­me­re 10 pro­sent­po­eng, iføl­ge Trans­pa­rency Nor­ge. Dan­mark og Sve­ri­ge top­per lis­ten sam­men med New Zea­land, mens fat­ti­ge, kon­flikt­fyl­te land som Soma­lia, Bur­ma, Irak, Hai­ti og Afgha­ni­stan inn­tar de fem neders­te plas­se­ne.

– Sta­dig fle­re høyt pro­fi­ler­te skan­da­ler i de sene­re år har økt for­stå­el­sen av at Nor­ge fak­tisk har et reelt kor­rup­sjons­pro­blem og ikke et skinn­pro­blem, skri­ver gene­ral­sek­re­tær Jan Bor­gen i en presse­mel­ding fra Trans­pa­rency Inter­na­tio­nal Nor­ge.

Europa: Siemens-skandale, franske politikere…

Mens kor­rup­sjon og fat­tig­dom i de lavest ran­ger­te lan­de­ne utgjør et stort pro­blem, viser lis­ten iføl­ge TI at opp­merk­som­he­ten rundt kor­rup­sjon øker også i lan­de­ne på øvre del av lis­ten.

Nor­ge er nem­lig ikke det enes­te euro­pe­is­ke lan­det med høyt brut­to nasjo­nal­pro­dukt (BNP) per inn­byg­ger som gjør det dår­li­ge­re enn i fjor. Også land som Fin­land, Stor­bri­tan­nia, Frank­ri­ke og Tysk­land har mis­tet poeng på over­sik­ten.

Jacques Chirac er blitt etterforsket for korrupsjon. Her i et hyggeligere øyeblikk. (foto: rudenoon. CC: by-nc-nd).

Jac­ques Chi­rac er blitt etter­fors­ket for kor­rup­sjon. Her i et hyg­ge­li­ge­re øye­blikk. (foto: rudenoon. CC: by-nc-nd).

I dis­se lan­de­ne har den ene kor­rup­sjons­an­kla­gen etter den and­re pre­get nyhets­bil­det i året som gikk. I Tysk­land pågår retts­sa­ke­ne frem­de­les etter at det i novem­ber 2006 ble avdek­ket at Sie­mens skal ha betalt rundt 1,3 mil­li­ar­der euro i bestik­kel­ser til sine kli­en­ter. Frank­ri­ke går fra 7,3 til 6,9 poeng, blant annet etter grans­kin­gen av tid­li­ge­re pre­si­dent Jac­ques Chi­rac og tid­li­ge­re stats­mi­nis­ter Domi­ni­que de Vill­e­pin.

Ingen fremgang for USA

Stor­bri­tan­nia befin­ner seg to plas­ser bak Nor­ge, på en 16. plass. Også på øyri­ket har bevisst­he­ten rundt kor­rup­sjon økt, i så stor grad at stats­mi­nis­ter Gor­don Brown tok opp pro­ble­met spe­si­fikt i en tale til Labour-par­ti­et 23. sep­tem­ber.

– Alle trans­ak­sjo­ner må være gjen­nom­sik­ti­ge og ikke skjult, sa Brown.

Hel­ler ikke USA har fått bukt med kor­rup­sjons­pro­ble­met i lan­det. Ame­ri­ka­ner­ne er frem­de­les et av de dår­ligst plas­ser­te vest­li­ge lan­de­ne med en 18. plass, mye på grunn av den utstrak­te lobby­virk­som­he­ten og ord­nin­gen med valg­do­na­sjo­ner, iføl­ge TI.

Krever handling

Den øken­de kor­rup­sjo­nen i de rike lan­de­ne med­fø­rer reak­sjo­ner fra orga­ni­sa­sjo­nen:

– Det kre­ves en har­de­re lin­je for å tak­le kor­rup­sjon i de mer pri­vi­le­ger­te lan­de­ne, hvor hånd­he­vel­sen av lov­ver­ket er uro­vek­ken­de ujevn, sier Hugu­et­te Label­le, leder i TI, i en utta­lel­se på grup­pens nett­sted.

Jan Bor­gen etter­ly­ser mer mid­ler til poli­ti og kre­ver hand­ling fra poli­ti­ker­ne.

– Vi har lov­verk, etis­ke regel­verk, ruti­ner, til­syn, kon­troll­or­ga­ner. Nå må våre myn­dig­he­ter for alvor ta det i bruk.

TEMA

T

ranspar
ens

5 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen