Krigen i Georgia og mediene

Vinneren av annenpremien i Ungdomskonkurransen Fritt Ord 2009 tar for seg mediedekningen av krigen i Georgia i fjor.

Sig­b­jørn Auk­land, elev ved Sta­vanger Kat­e­dral­skole, vant andrepremien i Ung­dom­skonkur­ransen Fritt Ord 2009 med bidraget “Geor­gia — den kalde kri­gens tun­dra”. Prisen er på 8000 kro­ner og vin­nerne vil i til­legg få reise og opphold i Stras­bourg høsten 2009 eller våren 2010 for å besøke Men­neskerettighets­dom­stolen og Europa­parla­mentet. Vox Pub­li­ca pre­sen­ter­er her utdrag av Auk­lands arbeid, hen­tet fra kon­klusjo­nen. Du kan også laste ned bidraget i sin hel­het (pdf, 0,5 MB).

Kam­phan­dlin­gene som fant sted i Geor­gia august 2008, kan med første øyekast se ut til å være et resul­tat av Geor­gias angrep på Sør-Osse­tia. Det er jo for så vidt også sant, men årsak­ene er mye mer kom­plekse enn det. Ved å lese kapit­tel 1 kan man danne seg et bilde av hvor vrien denne kon­flik­ten egentlig er. Det er klart at ikke hele den norske befolknin­gen kan lære seg kon­flik­tens lange bak­grunn, selv om det abso­lutt hadde vært det beste. Det er nok grun­nen til at både Dag­bladet og Vårt Land ned­pri­or­iter­er å skrive om bak­grun­nen for kri­gen. Hadde de gjort det litt mer, hadde det nok vært en eller annen som kom på en lur løs­ning på prob­lemet. Ut fra den kunnskapen jeg har tileg­net meg gjen­nom peri­o­den vil jeg si at begge avisene dekket sak­en tilstrekke­lig. Begge var raskt ute med nyhetene, og de var flinke til å opp­datere. Etter hvert, da tenker jeg på etter 10. august, ble særlig Dag­bladet flink­ere til å skrive artik­ler som gikk litt mer i dyb­den. Ingen av de to avisene dekket snikskyt­terk­rigin­gen som pågikk mel­lom sør-ossetiske og geor­giske styrk­er og poli­ti helt i beg­yn­nelsen av august. Begge beg­y­nte, med så å si iden­tisk infor­masjon, å skrive om kon­flik­ten den 7. og 8. august. Artik­lene var svært like på dette tid­spunk­tet, antake­ligvis for­di det var få jour­nal­is­ter i fel­ten på det tid­spunk­tet. Etter den 10. august ble artik­lene mer forskjel­lige, både i innhold og vin­kling. Dag­bladet grei­de å holde seg nøy­trale og objek­tive gjen­nom hele kri­gen. Vårt Land var hele tiden på Geor­gias side. De unngikk å skrive om sak­er som sat­te Geor­gia og Vesten i dårlig lys, og var flinke til å kri­tis­ere Rus­s­land. Dag­bladet hadde også mye av den samme kri­tikken av Rus­s­land som Vårt Land hadde, men de kri­tis­erte også Geor­gia, særlig i forbindelse med angrepet på hov­ed­staden i Sør-Osse­tia, Tskhin­vali. Når det gjelder meng­den artik­ler som ble pub­lis­ert, var begge flinke. Så flinke var de at de begge beg­y­nte å repetere seg selv og lage nye sak­er ut fra ting de allerede hadde skrevet.

Per­son­lig men­er jeg at kon­flik­ten i Geor­gia abso­lutt bør kunne løs­es. For det første må Vesten bli flink­ere til å respek­tere Rus­s­land. Rus­s­land blir ledd av og får spy­di­ge kom­mentar­er tilslengt i media, svært ofte. Der­som Rus­s­land blir tatt inn i var­men, og det blir slutt på å hele tida se på lan­det som fiendtlig, er vi på god vei. Jeg synes ikke at noen som helst skal henges, men jeg synes Putin har et godt poeng når han sier at han vil henge Saakasjvili etter bal­lene. Hvor­for er det gre­it at USA drar til Irak og henger Sad­dam Hus­sein? Det har vist seg i etter­tid at Sad­dam Hus­sein ikke utgjorde noen reell fare for USA. Da har vel nesten Rus­s­land bedre grunnlag for å henge noen som helst, etter­som nabolan­det Geor­gia går til krig mot en minoritet som lig­ger på lan­de­grensen. Poenget mitt er at mange automa­tisk ser på det USA gjør som det rik­tig, for­di vi ikke føler oss truet av det. Det er jo klart at Rus­s­land blir skep­tiske når de kan­skje får NATO i bakgår­den. Der­som den kalde tonen forsvant, og USA og Rus­s­land kunne komme i sak­lig dia­log, hadde ting vært enklere. Rus­s­land må tenke fre­mover og ikke være bitre over for­tiden. Deres motiv­er for å hjelpe utbry­ter­re­gion­er er diskutable. Det er nok ikke bare for å holde Vesten borte, men også for å kunne være størst og mek­tigst blant mange små. Saakasjvili bør gå av som pres­i­dent i Geor­gia. Han har mis­tet respekt blant befolknin­gen som led av kri­gen. Han burde forut­sett at Rus­s­land kom til å engas­jere seg så sterkt i kam­p­ene som de gjorde. Det kan hende at han tenk­te at USA ville hjelpe mil­itært. Jeg tror ikke verken Sør-Osse­tia eller Abkha­sia er i stand til å gjen­nom­føre demokratiske valg der­som de blir selvs­tendi­ge. Det er mange krim­inelle gjenger som bor i området etter­som det er lite poli­tikon­troll. Disse krim­inelle gjen­gene dri­ver blant annet med organ­is­ert tyveri og smugling. Geor­gia vil nok heller ikke gi fra seg are­al, det ville vært et ned­er­lag. Det kan tenkes at folket kunne gitt fra seg områ­dene, men ingen pres­i­dent ville gitt det fra seg så lenge mak­ten var hans. Der­for tror jeg det beste ville være å la disse regionene ha eget poli­tisk styre, men uten mil­itær makt. Mil­itær makt til et så lite og antake­ligvis udemokratisk land, vil bare føre til vold. Det vil si at Geor­gia selv, med hjelp fra .inter­nasjonale styrk­er, må ta kon­troll over områ­dene der­som noe skal foran­dres. Det andre alter­na­tivet er at de to områ­dene blir selvs­tendi­ge. Jeg har ikke tro på at rus­siske styrk­er skal være i området og passe på over lengre tid, det vil nok bare føre til nye opp­tøy­er. Uansett vil Geor­gia trenge hjelp uten­fra for å løse prob­lemene, i hvert fall så lenge rus­siske styrk­er befinner seg på geor­gisk jord. Egentlig tror jeg det kom­mer til å fort­sette akku­rat som før, men Geor­gia kom­mer ikke til å prøve seg på nytt med det første.

Medias dekn­ing av Geor­gia sak­en synes jeg var god, hyp­pig opp­datert og infor­ma­tiv. Men for å forstå kon­flik­ten bedre trengs en god del kunnskap. Ingen av avisene jeg stud­erte kom med denne kunnskapen. Dag­bladet viste seg å være den mest nøy­trale av de to avisene, det er dermed den avisen jeg vil anbe­fale der­som du vil lese mer om konflikten.

Retorikk har vist seg å være det sterkeste våpen i denne konflikten.

TEMA

R

ussland

34 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

  1. Deknin­gen var helt elendig. Jeg har en kam­er­at som er free­lance-jour­nal­ist som bor der borte, og gjen­nom han får man et helt annet inntrykk.

til toppen