Krigen i Georgia og mediene

Vinneren av annenpremien i Ungdomskonkurransen Fritt Ord 2009 tar for seg mediedekningen av krigen i Georgia i fjor.

Sig­bjørn Auk­land, elev ved Stav­an­ger Kate­dral­sko­le, vant andre­pre­mi­en i Ung­doms­kon­kur­ran­sen Fritt Ord 2009 med bidra­get «Geor­gia — den kal­de kri­gens tund­ra». Pri­sen er på 8000 kro­ner og vin­ner­ne vil i til­legg få rei­se og opp­hold i Stras­bourg høs­ten 2009 eller vår­en 2010 for å besø­ke Men­neske­ret­tig­hets­dom­sto­len og Euro­pa­par­la­men­tet. Vox Pub­li­ca pre­sen­te­rer her utdrag av Auk­lands arbeid, hen­tet fra kon­klu­sjo­nen. Du kan også las­te ned bidra­get i sin hel­het (pdf, 0,5 MB).

Kamp­hand­lin­ge­ne som fant sted i Geor­gia august 2008, kan med førs­te øye­kast se ut til å være et resul­tat av Geor­gias angrep på Sør-Osse­tia. Det er jo for så vidt også sant, men årsa­ke­ne er mye mer kom­plek­se enn det. Ved å lese kapit­tel 1 kan man dan­ne seg et bil­de av hvor vri­en den­ne kon­flik­ten egent­lig er. Det er klart at ikke hele den nors­ke befolk­nin­gen kan lære seg kon­flik­tens lan­ge bak­grunn, selv om det abso­lutt had­de vært det bes­te. Det er nok grun­nen til at både Dag­bla­det og Vårt Land ned­prio­ri­te­rer å skri­ve om bak­grun­nen for kri­gen. Had­de de gjort det litt mer, had­de det nok vært en eller annen som kom på en lur løs­ning på pro­ble­met. Ut fra den kunn­ska­pen jeg har til­eg­net meg gjen­nom peri­oden vil jeg si at beg­ge avi­se­ne dek­ket saken til­strek­ke­lig. Beg­ge var raskt ute med nyhe­te­ne, og de var flin­ke til å opp­da­te­re. Etter hvert, da ten­ker jeg på etter 10. august, ble sær­lig Dag­bla­det flin­ke­re til å skri­ve artik­ler som gikk litt mer i dyb­den. Ingen av de to avi­se­ne dek­ket snik­skyt­ter­kri­gin­gen som pågikk mel­lom sør-oss­etis­ke og geor­gis­ke styr­ker og poli­ti helt i begyn­nel­sen av august. Beg­ge begyn­te, med så å si iden­tisk infor­ma­sjon, å skri­ve om kon­flik­ten den 7. og 8. august. Artik­le­ne var svært like på det­te tids­punk­tet, anta­ke­lig­vis for­di det var få jour­na­lis­ter i fel­ten på det tids­punk­tet. Etter den 10. august ble artik­le­ne mer for­skjel­li­ge, både i inn­hold og vink­ling. Dag­bla­det grei­de å hol­de seg nøy­tra­le og objek­ti­ve gjen­nom hele kri­gen. Vårt Land var hele tiden på Geor­gias side. De unn­gikk å skri­ve om saker som sat­te Geor­gia og Ves­ten i dår­lig lys, og var flin­ke til å kri­ti­se­re Russ­land. Dag­bla­det had­de også mye av den sam­me kri­tik­ken av Russ­land som Vårt Land had­de, men de kri­ti­ser­te også Geor­gia, sær­lig i for­bin­del­se med angre­pet på hoved­sta­den i Sør-Osse­tia, Tsk­h­in­va­li. Når det gjel­der meng­den artik­ler som ble pub­li­sert, var beg­ge flin­ke. Så flin­ke var de at de beg­ge begyn­te å repe­te­re seg selv og lage nye saker ut fra ting de alle­re­de had­de skre­vet.

Per­son­lig mener jeg at kon­flik­ten i Geor­gia abso­lutt bør kun­ne løses. For det førs­te må Ves­ten bli flin­ke­re til å respek­te­re Russ­land. Russ­land blir ledd av og får spy­di­ge kom­men­ta­rer til­s­lengt i media, svært ofte. Der­som Russ­land blir tatt inn i var­men, og det blir slutt på å hele tida se på lan­det som fiendt­lig, er vi på god vei. Jeg synes ikke at noen som helst skal hen­ges, men jeg synes Putin har et godt poeng når han sier at han vil hen­ge Saa­ka­sj­vi­li etter bal­le­ne. Hvor­for er det greit at USA drar til Irak og hen­ger Sad­dam Hus­sein? Det har vist seg i etter­tid at Sad­dam Hus­sein ikke utgjor­de noen reell fare for USA. Da har vel nes­ten Russ­land bed­re grunn­lag for å hen­ge noen som helst, etter­som nabo­lan­det Geor­gia går til krig mot en mino­ri­tet som lig­ger på lande­gren­sen. Poen­get mitt er at man­ge auto­ma­tisk ser på det USA gjør som det rik­tig, for­di vi ikke føler oss tru­et av det. Det er jo klart at Russ­land blir skep­tis­ke når de kan­skje får NATO i bak­går­den. Der­som den kal­de tonen for­svant, og USA og Russ­land kun­ne kom­me i sak­lig dia­log, had­de ting vært enk­le­re. Russ­land må ten­ke frem­over og ikke være bit­re over for­ti­den. Deres moti­ver for å hjel­pe utbry­ter­re­gio­ner er dis­ku­tab­le. Det er nok ikke bare for å hol­de Ves­ten borte, men også for å kun­ne være størst og mek­tigst blant man­ge små. Saa­ka­sj­vi­li bør gå av som pre­si­dent i Geor­gia. Han har mis­tet respekt blant befolk­nin­gen som led av kri­gen. Han bur­de for­ut­sett at Russ­land kom til å enga­sje­re seg så sterkt i kam­pe­ne som de gjor­de. Det kan hen­de at han tenk­te at USA vil­le hjel­pe mili­tært. Jeg tror ikke ver­ken Sør-Osse­tia eller Abkha­sia er i stand til å gjen­nom­føre demo­kra­tis­ke valg der­som de blir selv­sten­di­ge. Det er man­ge kri­mi­nel­le gjen­ger som bor i områ­det etter­som det er lite politi­kon­troll. Dis­se kri­mi­nel­le gjen­ge­ne dri­ver blant annet med orga­ni­sert tyve­ri og smug­ling. Geor­gia vil nok hel­ler ikke gi fra seg are­al, det vil­le vært et neder­lag. Det kan ten­kes at fol­ket kun­ne gitt fra seg områ­de­ne, men ingen pre­si­dent vil­le gitt det fra seg så len­ge mak­ten var hans. Der­for tror jeg det bes­te vil­le være å la dis­se regio­ne­ne ha eget poli­tisk sty­re, men uten mili­tær makt. Mili­tær makt til et så lite og anta­ke­lig­vis ude­mo­kra­tisk land, vil bare føre til vold. Det vil si at Geor­gia selv, med hjelp fra .inter­na­sjo­na­le styr­ker, må ta kon­troll over områ­de­ne der­som noe skal for­and­res. Det and­re alter­na­ti­vet er at de to områ­de­ne blir selv­sten­di­ge. Jeg har ikke tro på at rus­sis­ke styr­ker skal være i områ­det og pas­se på over leng­re tid, det vil nok bare føre til nye opp­tøy­er. Uan­sett vil Geor­gia tren­ge hjelp uten­fra for å løse pro­ble­me­ne, i hvert fall så len­ge rus­sis­ke styr­ker befin­ner seg på geor­gisk jord. Egent­lig tror jeg det kom­mer til å fort­set­te akku­rat som før, men Geor­gia kom­mer ikke til å prø­ve seg på nytt med det førs­te.

Medias dek­ning av Geor­gia saken synes jeg var god, hyp­pig opp­da­tert og infor­ma­tiv. Men for å for­stå kon­flik­ten bed­re trengs en god del kunn­skap. Ingen av avi­se­ne jeg stu­der­te kom med den­ne kunn­ska­pen. Dag­bla­det vis­te seg å være den mest nøy­tra­le av de to avi­se­ne, det er der­med den avi­sen jeg vil anbe­fa­le der­som du vil lese mer om kon­flik­ten.

Reto­rikk har vist seg å være det ster­kes­te våpen i den­ne kon­flik­ten.

TEMA

R

ussland

34 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

  1. Dek­nin­gen var helt elen­dig. Jeg har en kame­rat som er free­lance-jour­na­list som bor der borte, og gjen­nom han får man et helt annet inn­trykk.

til toppen