Kommuneansatte med munnkurv

Seks lærere kritiserte kommunens konsulentbruk i lokalavisen. Det endte med munnkurv og varsel om refs. Saken er langt fra enestående.

Kom­mu­nale pressere­gle­ment kan komme i kon­flikt med ytrings­fri­heten. Skal kom­mu­nale arbei­d­stakere la være å uttale seg kri­tisk til poli­tiske beslut­ninger? Eller bør de heller bli ansett som ekspert­er på de fagom­rå­dene de job­ber under, og dermed være en vik­tig bidragsyter i poli­tiske debat­ter? Vox Pub­li­ca har gjort en gjen­nom­gang av nyhetssak­er fra det siste året hvor kom­munalt ansat­te har fått munnkurv og blitt satt på plass av kom­muneledelsen på grunn av kri­tiske ytringer i media.

Ville bytte konsulenttjenester med etterutdanning av lærere

Askøy kom­mune har kut­tet i skole­bud­sjet­tene. Sam­tidig bruk­er kom­munen mil­lion­beløp på kon­sulent­tjen­ester og studi­etur­er til New Zealand. 30. desem­ber 2011 kri­tis­erte seks av lær­erne ved Kleppestø ung­domsskole kon­sulent­bruken i lokalavisen Askøyværin­gen. De mente pen­gene ville vært bedre utnyt­tet om de ble brukt på etterut­dan­ning, bli-kjent­tur­er for elevene eller min­dre undervisningsgrupper.

Uttalelsene førte til at lær­erne fikk munnkurv og varsel om refs. En av dem fikk også en såkalt merk­nad av rek­tor. Kom­munen mente lær­erne brøt kom­munens pressere­gle­ment og skadet kom­munens omdømme.

Kritiserte skolekutt

En tilsvarende sak dukket opp i Frogn kom­mune. 17. jan­u­ar 2012 kunne rek­tor ved Drøbak skole, Kristin Granne, fortelle lokalavisen Aker­shus Amt­sti­dende om kon­sekvensene av nylig ved­tat­te bud­sjet­tkutt. Blant annet fryk­tet hun færre still­inger og færre lær­ertimer på elevene.

— Jeg tror alle ser at et kutt på to mil­lion­er kro­ner er alvorlig, sa hun til avisen.

Grannes uttalelser fikk kom­munepoli­tik­er og for­mannskap­srep­re­sen­tant, Sig­b­jørn Odd­en, til å rea­gere. Han mente ifølge Aker­shus Amt­sti­dende at det er «uheldig når kom­munens ansat­te prob­lema­tis­er­er poli­tiske ved­tak i media som i artikke­len 17/1»:
— Dette er med på å skape kon­flikt mel­lom det admin­is­tra­tive og poli­tiske nivået i kom­munen og det blir fort en sam­men­bland­ing av roller. Vi hadde øns­ket at de viste litt mer selvkri­tikk i forhold til sin uttalelse i Amta 17/1, slik at det ikke etter­lates et inntrykk av at ved­tat­te bud­sjett har med­ført en alvorlig situ­asjon for sko­lene i Frogn.

Uttalte seg om rapport

Kris­tiansand kom­mune har inngått en avtale med stat­en som gir beløn­ningsmi­dler hvis kom­munen får færre til å kjøre bil. 20. jan­u­ar 2012 for­t­alte sam­ferd­sel­sråd­giv­er i by — og sam­funnsen­heten, Bjørne Jortveit, at kom­munen antake­ligvis ikke ville klare å opp­nå tilstrekke­lig nedgang i rush­trafikken. Uten stor nok trafikknedgang i rushti­den vil kom­munen kunne gå glipp av penger. Han viste til en rap­port som avs­lørte at bil­trafikken kun hadde gått ned med vel en pros­ent de siste årene.

Jortveits uttalelse fikk kom­munens ord­før­er til å reagere.
— Alle saks­be­han­dlere og ansat­te bør være klar over og tenke over regelver­ket vi har, uttalte ord­før­eren til Fædrelandsven­nen 27. jan­u­ar. Han mente sak­en var så betent at ord­før­er og råd­mann burde vært kon­tak­tet på forhånd.

Denne sak­en har ført til debatt om Kris­tiansand kom­munes pressere­gle­ment. Eva Kvel­land (V) er kri­tisk til kom­munens prak­sis. Les hennes kom­men­tar i Vox Pub­li­ca her.

Fikk munnkurv — 20 sa opp

Fam­i­liens hus har vært Øygar­den kom­munes prestis­je­pros­jekt. Insti­tusjo­nen er en sam­menslåing av flere kom­mu­nale helset­jen­ester som blant annet PPT-tjen­esten, barn­ev­er­net, helses­tasjo­nen og avdel­ing for psykisk helse. Daværende barne­m­i­nis­ter, Audun Lys­bakken, skrøt i 2011 av tiltaket. Under over­flat­en har det imi­dler­tid mur­ret. NRK melder at faglig uenighet ikke har vært akseptert og det skal ha eksis­tert et helse­farlig arbei­dsmiljø. Varslinger om kri­tikkverdi­ge forhold skal ha blitt ignorert.

Prob­lemene har ført til at til sam­men 20 medar­bei­dere har sagt opp sine still­inger. De ansat­te skal ha fått munnkurv. Det hele endte med at råd­man­nen sa opp sin still­ing på grunn av hånd­terin­gen av saken.

Kultursjef uttalte seg om kulturpolitikk

I feb­ru­ar 2011 uttalte fylkeskul­tursjef i Horda­land, Anna Elisa Try­ti, seg kri­tisk til planene om et lit­ter­aturhus i Bergen. Under en tale i bib­lioteket spurte Try­ti om byen virke­lig har bruk for et slikt hus. Selv øns­ket hun en annen beliggen­het og en annen organ­is­er­ing. Dette fikk poli­tikere i Bergen til å reagere.

— Ingen av mine byråkrater i Bergen kom­mune kunne kom­met med slike poli­tiske kom­mentar­er. Og hvis de hadde gjort det, ville det fått kon­sekvenser, uttalte kul­tur­byråd Har­ald V. Hove til Bergens Tidende 20. februar.

Ifølge Bergens Tidende 22. mars 2011 skal Try­ti ha blitt kalt inn på tep­pet etter uttalelsene.

Åpenhetsindeksen avslører

Norsk Presse­for­bund laget i 2011 en åpen­hetsin­deks. Alle lan­dets kom­muner ble målt og rangert etter hvor åpen de er for media, innbyg­gere og omver­den. Under­søkelsen avdekket blant annet at nesten syv av ti norske kom­muner ikke har pre­sis­ert i sitt regelverk av de ansat­te har full ytrings­fri­het. Les hele under­søkelsen her.

Kjen­ner du til lig­nende sak­er? Tips Vox Pub­li­ca om saken!

TEMA

Y

tringsf
rihet

64 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen