Kommuneansatte med munnkurv

Seks lærere kritiserte kommunens konsulentbruk i lokalavisen. Det endte med munnkurv og varsel om refs. Saken er langt fra enestående.

Kom­mu­na­le presse­reg­le­ment kan kom­me i kon­flikt med ytrings­fri­he­ten. Skal kom­mu­na­le arbeids­ta­ke­re la være å utta­le seg kri­tisk til poli­tis­ke beslut­nin­ger? Eller bør de hel­ler bli ansett som eks­per­ter på de fag­om­rå­de­ne de job­ber under, og der­med være en vik­tig bidrags­yter i poli­tis­ke debat­ter? Vox Pub­li­ca har gjort en gjen­nom­gang av nyhets­sa­ker fra det sis­te året hvor kom­mu­nalt ansat­te har fått munn­kurv og blitt satt på plass av kom­mune­le­del­sen på grunn av kri­tis­ke ytrin­ger i media.

Ville bytte konsulenttjenester med etterutdanning av lærere

Ask­øy kom­mu­ne har kut­tet i skole­bud­sjet­te­ne. Sam­ti­dig bru­ker kom­mu­nen mil­lion­be­løp på kon­su­lent­tje­nes­ter og stu­die­tu­rer til New Zea­land. 30. desem­ber 2011 kri­ti­ser­te seks av lærer­ne ved Kleppe­stø ung­doms­sko­le kon­su­lent­bru­ken i lokal­avi­sen Ask­øy­væ­rin­gen. De men­te pen­ge­ne vil­le vært bed­re utnyt­tet om de ble brukt på etter­ut­dan­ning, bli-kjent­tu­rer for ele­ve­ne eller mind­re under­vis­nings­grup­per.

Utta­lel­se­ne før­te til at lærer­ne fikk munn­kurv og var­sel om refs. En av dem fikk også en såkalt merk­nad av rek­tor. Kom­mu­nen men­te lærer­ne brøt kom­mu­nens presse­reg­le­ment og ska­det kom­mu­nens omdøm­me.

Kritiserte skolekutt

En til­sva­ren­de sak duk­ket opp i Frogn kom­mu­ne. 17. janu­ar 2012 kun­ne rek­tor ved Drø­bak sko­le, Kris­tin Gran­ne, for­tel­le lokal­avi­sen Akers­hus Amts­ti­den­de om kon­se­kven­se­ne av nylig ved­tat­te bud­sjett­kutt. Blant annet fryk­tet hun fær­re stil­lin­ger og fær­re lærer­ti­mer på ele­ve­ne.

— Jeg tror alle ser at et kutt på to mil­lio­ner kro­ner er alvor­lig, sa hun til avi­sen.

Gran­nes utta­lel­ser fikk kom­mune­po­li­ti­ker og for­mann­skaps­re­pre­sen­tant, Sig­bjørn Odden, til å rea­ge­re. Han men­te iføl­ge Akers­hus Amts­ti­den­de at det er «uhel­dig når kom­mu­nens ansat­te pro­ble­ma­ti­se­rer poli­tis­ke ved­tak i media som i artik­ke­len 17/1»:
— Det­te er med på å ska­pe kon­flikt mel­lom det admi­ni­stra­ti­ve og poli­tis­ke nivå­et i kom­mu­nen og det blir fort en sam­men­blan­ding av rol­ler. Vi had­de øns­ket at de vis­te litt mer selv­kri­tikk i for­hold til sin utta­lel­se i Amta 17/1, slik at det ikke etter­la­tes et inn­trykk av at ved­tat­te bud­sjett har med­ført en alvor­lig situa­sjon for sko­le­ne i Frogn.

Uttalte seg om rapport

Kris­tian­sand kom­mu­ne har inn­gått en avta­le med sta­ten som gir beløn­nings­mid­ler hvis kom­mu­nen får fær­re til å kjø­re bil. 20. janu­ar 2012 for­tal­te sam­ferd­sels­råd­gi­ver i by — og sam­funns­en­he­ten, Bjør­ne Jor­tveit, at kom­mu­nen anta­ke­lig­vis ikke vil­le kla­re å opp­nå til­strek­ke­lig ned­gang i rush­tra­fik­ken. Uten stor nok tra­fikk­ned­gang i rush­ti­den vil kom­mu­nen kun­ne gå glipp av pen­ger. Han vis­te til en rap­port som avslør­te at bil­tra­fik­ken kun had­de gått ned med vel en pro­sent de sis­te åre­ne.

Jor­tveits utta­lel­se fikk kom­mu­nens ord­fø­rer til å rea­ge­re.
— Alle saks­be­hand­le­re og ansat­te bør være klar over og ten­ke over regel­ver­ket vi har, uttal­te ord­fø­re­ren til Fædre­lands­ven­nen 27. janu­ar. Han men­te saken var så betent at ord­fø­rer og råd­mann bur­de vært kon­tak­tet på for­hånd.

Den­ne saken har ført til debatt om Kris­tian­sand kom­mu­nes presse­reg­le­ment. Eva Kvel­land (V) er kri­tisk til kom­mu­nens prak­sis. Les hen­nes kom­men­tar i Vox Pub­li­ca her.

Fikk munnkurv — 20 sa opp

Fami­li­ens hus har vært Øygar­den kom­mu­nes pre­sti­sje­pro­sjekt. Insti­tu­sjo­nen er en sam­men­slå­ing av fle­re kom­mu­na­le helse­tje­nes­ter som blant annet PPT-tje­nes­ten, barne­ver­net, helse­sta­sjo­nen og avde­ling for psy­kisk helse. Davæ­ren­de barne­mi­nis­ter, Audun Lys­bak­ken, skrøt i 2011 av til­ta­ket. Under over­fla­ten har det imid­ler­tid mur­ret. NRK mel­der at fag­lig uenig­het ikke har vært aksep­tert og det skal ha eksis­tert et helse­far­lig arbeids­mil­jø. Vars­lin­ger om kri­tikk­ver­di­ge for­hold skal ha blitt igno­rert.

Pro­ble­me­ne har ført til at til sam­men 20 med­ar­bei­de­re har sagt opp sine stil­lin­ger. De ansat­te skal ha fått munn­kurv. Det hele end­te med at råd­man­nen sa opp sin stil­ling på grunn av hånd­te­rin­gen av saken.

Kultursjef uttalte seg om kulturpolitikk

I febru­ar 2011 uttal­te fyl­kes­kul­tur­sjef i Horda­land, Anna Eli­sa Try­ti, seg kri­tisk til pla­ne­ne om et lit­te­ra­tur­hus i Ber­gen. Under en tale i biblio­te­ket spur­te Try­ti om byen vir­ke­lig har bruk for et slikt hus. Selv øns­ket hun en annen belig­gen­het og en annen orga­ni­se­ring. Det­te fikk poli­ti­ke­re i Ber­gen til å rea­ge­re.

— Ingen av mine byrå­kra­ter i Ber­gen kom­mu­ne kun­ne kom­met med sli­ke poli­tis­ke kom­men­ta­rer. Og hvis de had­de gjort det, vil­le det fått kon­se­kven­ser, uttal­te kul­tur­by­råd Harald V. Hove til Ber­gens Tiden­de 20. febru­ar.

Iføl­ge Ber­gens Tiden­de 22. mars 2011 skal Try­ti ha blitt kalt inn på tep­pet etter utta­lel­se­ne.

Åpenhetsindeksen avslører

Norsk Presse­for­bund laget i 2011 en åpen­hets­in­deks. Alle lan­dets kom­mu­ner ble målt og ran­gert etter hvor åpen de er for media, inn­byg­ge­re og omver­den. Under­sø­kel­sen avdek­ket blant annet at nes­ten syv av ti nors­ke kom­mu­ner ikke har pre­si­sert i sitt regel­verk av de ansat­te har full ytrings­fri­het. Les hele under­sø­kel­sen her.

Kjen­ner du til lig­nen­de saker? Tips Vox Pub­li­ca om saken!

TEMA

Y

tringsf
rihet

63 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen