Ungdomspriser om ytringsfrihet utdelt

Arbeider om Georgia-krigen og om berømte lederes bruk av metaforer ble prisbelønnet i Ungdomskonkurransen Fritt Ord 2009.

Juryen i Ung­dom­skonkur­ransen Fritt Ord 2009 delte i år ut bare en annen- og tred­jepris. Årsak­en er at vin­neren av førsteprisen ikke hadde anled­ning til å stille under prisut­delin­gen, noe som er en betingelse for å mot­ta prisen.

Andrepremien gikk til Sig­b­jørn Auk­land fra Sta­vanger Kat­e­dral­skole for bidraget “Geor­gia — den kalde kri­gens tun­dra,” en analyse av medi­enes dekn­ing av Georgia-konflikten.

Juryen begrun­net val­get slik:

Kan­di­dat­en gjør en analyse av medi­enes dekn­ing av kri­gen i Geor­gia i august 2008. Kan­di­dat­en har gjort en selvs­tendig innsam­ling av et omfat­tende kilde­ma­te­ri­ale fra net­tavisene til Dag­bladet og Vårt Land og som kan bel­yse den prob­lem­still­in­gen som er val­gt. Kan­di­dat­en begrun­ner naturlig nok sitt valg av net­tavis­er som studieob­jekt med at net­tavis­er i dag blir mer og mer benyt­tet. Frem­still­in­gen er sup­plert med kart, over­sikt over sen­trale per­son­er og organ­isas­jon­er som er nevnt i opp­gaven, og en rekke kilde­hen­vis­ninger. Arbei­det utmerk­er seg ved sitt omfang og detaljnivå. Det er utført et selvs­tendig forskn­ingsar­beid — med egen innhent­ing av krigsny­hetene ful­gt av analyse og kom­mentar­er til dem. Alt i alt er dette en sol­id opp­gave som vis­er kan­di­datens vil­je og evne til å gjen­nom­føre et eget forskn­ing­spros­jekt, fore­ta selvs­tendig innsam­ling av mate­ri­ale — og gi en ryd­dig frem­still­ing av resul­tatet. I kon­klusjo­nen har kan­di­dat­en en kri­tisk vur­der­ing av hva net­tavisene bringer av bak­grunnskunnskap om slike kon­flik­ter, hvilket synes svært berettiget. Opp­gaven pre­mieres med en 2. pris i ung­dom­skonkur­ransen “Fritt Ord”.

Tred­jepremien gikk til Mateen Leo Ram fra Inter­na­tion­al School of Sta­vanger. Han har skrevet opp­gaven “The path we choose to take in life…”, en analyse av metafor­bruk hos tre berømte ledere.

Juryens begrun­nelse:

Opp­gaven han­dler om metafor­er og bruken av dem. Kan­di­dat­en har val­gt seg ut tre per­son­er: perseren Shoghi Effen­di, amerikaneren Mar­tin Luther King og sørafrikaneren Nel­son Man­dela. Opp­gaven han­dler om hvor­dan disse tre bruk­te begrepene lys og mørke som metafor­er for godt og ondt i sine tek­ster og taler. Minst kjent er nok Sho­gi Effen­di (1897–1957), som prak­tis­erte Bahai-reli­gio­nen. Hans gen­erasjon opplevde både Første og Andre ver­den­skrig. Opp­gaven vis­er at Effen­di, King og Man­dela har mange likheter. Alle tre opplevde mørke og ond­skap, men de pek­te likev­el på lyset og god­hetens vei for å overkomme dem. Kan­di­dat­en skriv­er at de tre “have adressed many of the same issues, had the same good inten­tions, and used sev­er­al of the same metaphors to describe the prob­lems and their solu­tions. Their pur­pose has been the bet­ter­ment of the world…”.
Opp­gaven klar­er på en inter­es­sant måte å få frem likhetene i bud­skap mel­lom de tre; opp­gaven er vel­skrevet og har mange gode poenger. Den slut­ter med en tankevekkende avs­lut­ning: at vi i dag bør følge rådene som Effen­di, King og Man­dela pek­te på. Opp­gaven er en habil analyse av sitt emne, og juryen er av den mening at arbei­det skal belønnes med en 3. pris i årets Fritt Ord Konkurranse.

TEMA

U

ngdomsk
onkurra
nsen Fr
itt Ord

19 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen