Ungdomspriser om ytringsfrihet utdelt

Arbeider om Georgia-krigen og om berømte lederes bruk av metaforer ble prisbelønnet i Ungdomskonkurransen Fritt Ord 2009.

Jury­en i Ung­doms­kon­kur­ran­sen Fritt Ord 2009 del­te i år ut bare en annen- og tredje­pris. Årsa­ken er at vin­ne­ren av første­pri­sen ikke had­de anled­ning til å stil­le under pris­ut­de­lin­gen, noe som er en betin­gel­se for å mot­ta pri­sen.

Andre­pre­mi­en gikk til Sig­bjørn Auk­land fra Stav­an­ger Kate­dral­sko­le for bidra­get «Geor­gia — den kal­de kri­gens tund­ra,» en ana­ly­se av medie­nes dek­ning av Geor­gia-kon­flik­ten.

Jury­en begrun­net val­get slik:

Kan­di­da­ten gjør en ana­ly­se av medie­nes dek­ning av kri­gen i Geor­gia i august 2008. Kan­di­da­ten har gjort en selv­sten­dig inn­sam­ling av et omfat­ten­de kilde­ma­te­ria­le fra nett­avi­se­ne til Dag­bla­det og Vårt Land og som kan bely­se den pro­blem­stil­lin­gen som er valgt. Kan­di­da­ten begrun­ner natur­lig nok sitt valg av nett­avi­ser som stu­die­ob­jekt med at nett­avi­ser i dag blir mer og mer benyt­tet. Frem­stil­lin­gen er sup­plert med kart, over­sikt over sen­tra­le per­soner og orga­ni­sa­sjo­ner som er nevnt i opp­ga­ven, og en rek­ke kilde­hen­vis­nin­ger. Arbei­det utmer­ker seg ved sitt omfang og detalj­nivå. Det er utført et selv­sten­dig forsk­nings­ar­beid — med egen inn­hen­ting av krigs­ny­he­te­ne fulgt av ana­ly­se og kom­men­ta­rer til dem. Alt i alt er det­te en solid opp­ga­ve som viser kan­di­da­tens vil­je og evne til å gjen­nom­føre et eget forsk­nings­pro­sjekt, fore­ta selv­sten­dig inn­sam­ling av mate­ria­le — og gi en ryd­dig frem­stil­ling av resul­ta­tet. I kon­klu­sjo­nen har kan­di­da­ten en kri­tisk vur­de­ring av hva nett­avi­se­ne brin­ger av bak­grunns­kunn­skap om sli­ke kon­flik­ter, hvil­ket synes svært beret­ti­get. Opp­ga­ven pre­mie­res med en 2. pris i ung­doms­kon­kur­ran­sen «Fritt Ord».

Tredje­pre­mi­en gikk til Mate­en Leo Ram fra Inter­na­tio­nal School of Stav­an­ger. Han har skre­vet opp­ga­ven «The path we choo­se to take in life…», en ana­ly­se av meta­fo­r­bruk hos tre berøm­te lede­re.

Jury­ens begrun­nel­se:

Opp­ga­ven hand­ler om meta­fo­rer og bru­ken av dem. Kan­di­da­ten har valgt seg ut tre per­soner: per­se­ren Shog­hi Effen­di, ame­ri­ka­ne­ren Mar­tin Luther King og sør­afri­ka­ne­ren Nel­son Man­dela. Opp­ga­ven hand­ler om hvor­dan dis­se tre bruk­te begre­pe­ne lys og mør­ke som meta­fo­rer for godt og ondt i sine teks­ter og taler. Minst kjent er nok Sho­gi Effen­di (1897–1957), som prak­ti­ser­te Bahai-reli­gio­nen. Hans gene­ra­sjon opp­lev­de både Førs­te og And­re ver­dens­krig. Opp­ga­ven viser at Effen­di, King og Man­dela har man­ge lik­he­ter. Alle tre opp­lev­de mør­ke og ond­skap, men de pek­te like­vel på lyset og god­he­tens vei for å over­kom­me dem. Kan­di­da­ten skri­ver at de tre «have adressed many of the same issues, had the same good inten­tions, and used seve­r­al of the same meta­p­hors to descri­be the pro­blems and their solu­tions. Their pur­pose has been the bet­ter­ment of the world…».
Opp­ga­ven kla­rer på en inter­es­sant måte å få frem lik­he­te­ne i bud­skap mel­lom de tre; opp­ga­ven er vel­skre­vet og har man­ge gode poen­ger. Den slut­ter med en tanke­vek­ken­de avslut­ning: at vi i dag bør føl­ge råde­ne som Effen­di, King og Man­dela pek­te på. Opp­ga­ven er en habil ana­ly­se av sitt emne, og jury­en er av den mening at arbei­det skal beløn­nes med en 3. pris i årets Fritt Ord Kon­kur­ran­se.

TEMA

U

ngdomsk
onkurra
nsen Fr
itt Ord

19 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen