Ord som teller

Har partienes oppslutning hos velgerne en sammenheng med nettomtale av partier eller politiske saker?

Økonomer fores­lår å bruke telling av google-søk som et fram­pek på kom­mende sal­gstall av, for eksem­pel, bil­er. Kan vi gjøre noe lik­nende med poli­tiske partier?

Van­ligvis er det slik at sal­gstall kom­mer med en måneds etter­slep. Man vet der­for ikke hvor mye man har sol­gt av en vare i august før det nærmer seg okto­ber. Hal Var­i­an – økonomipro­fes­sor ved Berke­ley-uni­ver­sitetet og sam­tidig sjef­søkonom i Google – vis­er i samar­beid med sin Google-kol­le­ga Hyun­y­oung Choi at søk på nøkkelord kan gi økonomene en pekepinn på sal­gstal­lene allerede i samme måned.

De vis­er at ved å inklud­ere en net­telling av ordet ”Ford” vil man kunne bereg­ne sal­gstal­lene bedre enn ved å kun se på tidligere sal­gstall. Deres analyser (pdf-doku­ment) vis­er en pos­i­tiv sam­men­heng mel­lom antall søk på Ford og dette bilmer­kets sal­gstall. Det betyr grovt sett at sal­gstal­lene går opp når ordtellin­gen går opp, og ned når ordtellin­gen går ned.

En telle­maskin som denne virk­er spen­nende også for en statsviter. Det er mulig å ikke bare telle google-søk, men også nyhet­som­taler . Man kan stille seg mange hypoteser som man kan­skje kan komme nærmere å finne svar på. For eksem­pel: finnes det en sam­men­heng mel­lom et par­tis opp­slut­ning og omtale av par­ti­et på net­tet? Eller kan­skje av par­tiled­eren? Eventuelt, er det en sam­men­heng mel­lom omtale av val­gkamp­sak­er og opp­slut­ning av parti­er? I årets stort­ingsval­gkamp kan man tenke seg å se på ord­søk som for eksem­pel ”finan­skrise” eller ”hijab”, og koble disse til par­timålinger. Her er det nye spen­nende stoff for valgforskere.

Det finnes imi­dler­tid en del spørsmål en må stille seg før en set­ter i gang med en slik analyse. For det første, hva er det som blir reg­istr­ert i Google sin søke­mo­tor? Hvor­dan er utval­get av nettsider, er det et utvalg som rep­re­sen­ter­er virke­ligheten? En annen artikkel i Vox Pub­li­ca  av Dag Elge­sem og Lars Nyre har sett med kri­tisk lys på Googles dominerende rolle som søke­mo­tor, og lis­ter opp poten­sielle neg­a­tive kon­sekvenser av dette. Blant annet nevn­er de fryk­ten for at Google skal fun­gere som en slags port­vok­ter som fil­tr­erer hvilken infor­masjon vi som brukere arbei­der med. Kan­skje bør man sup­plere med andre infor­masjon­skilder enn Google. I alle fall bør man vite hva søke­tr­e­f­fet inneholder.

For det andre, så vidt jeg kunne reg­istrere var det ikke mulig å dele opp søke­tr­e­f­fene i pos­i­tive og neg­a­tive kat­e­gori­er. I poli­tikken er dette avgjørende. Det trengs ikke et skarpt poli­tisk hode for å forestille seg at både en skan­dale og en glad­sak slår ulikt ut på et par­tis opp­slut­ning, selv om begge gener­erer nettomtale.

Like fullt, dette temaet er etter min mening noe man bør arbei­de videre med.

 

Takk til Ole Jakob Bergfjord som tipset om artikke­len i The Economist.

TEMA

G

oogle

41 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

5 KOMMENTARER

 1. Hvis dette fun­ger­er, og blir en van­lig tilnærm­ing til opp­slut­ning om parti­er, merke­var­er, pro­duk­ter osv., kan du fort ende opp med en feed­back loop, og muligheter for å manip­ulere resultatet.

 2. Nå har jeg ikke sjekket URL-ene dine og om noen av dem bruk­er Google Trends, men man kan bruke det verk­tøyet til å se poten­sielle sam­men­henger i norsk poli­tikk.

 3. Sveinung says:

  Takk for inter­es­sante kom­mentar­er. Jeg tror det er vanske­lig å manip­ulere. Jeg tror ikke respon­den­ter eller vel­gere lar seg påvirke av hvor mye omtale et ord etter sigende skal ha hatt på nett. Omtal­en på nett er et symp­tom på inter­esse omkring partiet/valgkampsaken. Hvis man manip­ulerer symp­tomet tror jeg ikke det vil påvirke den fak­tiske inter­essen for par­ti­et eller temaet.

  Der­som man klar­er å manip­ulere et ord til å bli telt veldig ofte i Google sitt verk­tøy, vil man kan­skje klare å gjøre det vanske­ligere å finne sam­men­henger mel­lom dette ordet og par­tiopp­slut­ning. Men man klar­er ikke å endre partioppslutningen.

 4. Men la oss si at dette blir en utbredt måte å analy­sere par­tienes popularitet/oppmerksomhet på. F.eks. at tal­lene til stadighet dukker opp i avis­er og nyhetssendinger, slik meningsmålinger gjør. Og hvis det er slik du sier at dette fak­tisk gir verdi­full infor­masjon, så virk­er det ikke så usannsyn­lig at dette kan skje. (Verdi­full infor­masjon om poli­tikk er alltid inter­es­sant, spe­sielt når det er valg.)

  Da kan du få manip­u­lasjon og feedback-loops.

 5. Velkom­men etter, Sveinung ;-)

  Dette har jeg gjort i min tidligere jobb som råd­giv­er for Ven­stres stort­ings­gruppe, men da med tall på medieom­tale. De vis­er at det er en liten effekt av syn­lighet i media måne­den før meningsmålin­gene, og forskjellen mel­lom lavest syn­lighet og sterk­est syn­lighet for Ven­stre utgjør ca. 0.8 pros­ent­po­eng etter at andre forhold har blitt kon­trollert for.

  Jeg vur­derte også å bruke web­sta­tis­tikk, men det er min­dre støy i medi­es­ta­tis­tikken enn i web­sta­tis­tikken, så vi hadde større nytte av mediestatistikken.

  Mvh Stian

til toppen