Taler i tall

Hva sier partilederne? Hvor ofte sier de det? Og hva kan vi lære av det?

VG har så smått beg­y­nt å utvikle en sys­tem­a­tisk til­gang i deres dekn­ing av poli­tisk retorikk. I mars pub­lis­erte de en sak om hvilke ord par­tiled­erne bruk­te i landsmøte­ta­l­ene 2008. Det skrev jeg om på retorikkbloggen 19. mars.

Nå har VG sett på tal­ene fra i år. Og denne gang har de også under­søkt hvem som mot­tar mest applaus. De utrop­er Erna Sol­berg til applaus-dron­nin­gen. Hun bruk­te i gjen­nom­snitt bare 58 ord for hver gang tilhør­erne slo hen­dene sam­men i støtte. Til sam­men­likn­ing ven­tet Lars Spon­heims tilhørere i gjen­nom­snitt hele 390 ord før de gav ham applaus. Han snakket i til­legg lengst av alle. I hvert fall i ord. Han bruk­te 11 413 ord. Til sam­men­likn­ing bruk­te Erna Sol­berg bare 4951 ord. Men de bruk­te omtrent like lang tid til å levere dem. Spon­heim talte i 65 min­ut­ter, Sol­berg i 60 min­ut­ter. En del av fork­larin­gen er tale­hastighet og pauser, en annen at Høyres landsmøt­edel­e­gater klap­pet mer enn Venstres.

Mest inter­es­sant er kan­skje ordene som par­tiled­erne bruk­er i deres taler. VG har vært så vennlige å låne meg deres opptellinger og jeg har dessuten laget mine egne. Ordtellinger er selvføl­gelig ikke analyser, men de kan hjelpe oss med å se ting vi ellers ikke ville ha oppdaget, og de kan støtte og svekke antagelser og resul­tater fra mer grundi­ge tekstanalyser.

Blant landsmøte­ta­l­ene i år var Siv Jensens den mest inter­es­sante. Hun gjorde sin tale på en annen måte i år. Den atskilte seg både fra de andre par­tiled­eres og hennes egne tidligere taler. Slik vari­asjon er vik­tig, for på landsmøtene høres det ofte ut som om par­tiled­eren gir samme tale som i fjor.

Men i år tok Siv Jensen utgangspunkt i per­son­lige hel­ter – som alle var kvin­ner. Gjen­nom fortellinger om disse enkelt­men­nesker, om deres utfor­dringer og bedrifter, deres liv og skjeb­ne, frem­met FrP-led­eren de verdier som hun og par­ti­et tror på. Det er et grep som vi især kjen­ner fra Ronald Rea­gan, som ofte i sine taler berettet om enkelt­per­son­er, van­lige men­nesker, og lot dem stå frem som for­bilder og rep­re­sen­tasjon­er av kon­ser­v­a­tive verdier.

FrP har alltid hatt en løs­ning­sori­en­tert retorikk. Det er ingen tvil om at FrP-medlem­mer mer enn noe andre snakker om prob­le­mer i det norske sam­fun­net og angriper alt det de er lei. ”Vi er lei av” var som bek­jent par­ti­ets første slagord. Men kri­tikken og bebrei­delsene blir som regel ful­gt opp med argu­men­tasjon for par­ti­ets egne løsninger.

Det støt­ter ordtellin­gen av Jensens landsmøte­tale. Hun bruk­er ordet «der­for» 46 ganger. Når folk angriper deg, lær­er du deg at du må forsvare, fork­lare og begrunne. Det gjør Jensen og FrP. De argu­menter­er med aktiv og fre­madret­tet språk­bruk. For eksem­pel bruk­er Siv Jensen ordet «prob­lem» 24 ganger, «der­for» 46 ganger, «gjøre»33 ganger og «gjør» 11 ganger. Disse ord-klyn­gene vis­er en form for men­tal argu­men­tasjons-struk­tur: Her er et prob­lem. Det må vi gjøre noe med. Der­for skal vi gjøre dette (som Frem­skrittspar­ti­et foreslår).

Erna Sol­berg holdt også en av sine bedre landsmøte-taler i år. Men stilen er en annen enn Siv Jensens. Selv om Sol­berg bruk­er mye «jeg», er tal­en likev­el preget av abstrak­ter. Hun bruk­er ordene «sam­fun­net» og «sam­funn» 12 og 17 ganger, «reg­jer­ing» og «reg­jerin­gen» 17 og 19 ganger og «rød­grønne» 7 ganger. Mens Siv Jensen snakket min­dre om sine poli­tiske mot­standere enn noen sinne tidligere, bruk­te Erna Sol­berg også i år tid på å snakke om reg­jerin­gen og de rød-grønne. Kri­tikk av mot­standeren, ful­gt av selvros, er som regel en sikker vei til applaus.

Jens Stoltenberg har tradis­jonelt vært en ganske ana­lytisk taler. Det er han fremde­les. Men sam­tidig vis­er ord­bruken at han har en slags kro­nol­o­gisk frem­drift i sine for­mu­leringer. Han bruk­er mye «gjør» og «gjort», «løftet» og «lovet». Han sier at «vi lovet noe, og så gjorde vi det». «De andre ga løfter som de ikke holdt». Argu­mentet er naturligvis at Norge nå er på den rik­tige stien, og den må vi fort­sette å gå på.

Kristin Halvors­en er på flere måter Stoltenbergs retoriske mot­set­ning. Hun er ikke fullt så ana­lytisk og hold­er seg heller ikke så mye til manus som Stoltenberg. Hennes retoriske kjen­netegn er naturlighet. Hun har en per­son­lig, avs­lap­pet stil. Ingen riv­er seg så mye løs fra manus som Kristin Halvors­en (med Spon­heim som et mulig unntak).

Mens Jens Stoltenberg byg­ger opp velfor­mulerte set­ninger, finner du ikke mye av det hos Halvors­en. Hun har en muntlig stil, preget av direk­te hen­ven­delser til tilhørene, innskudd og inn­fall og dagligdagse for­mu­leringer og ord. Som VG skriv­er bruk­te hun ordet ”utrolig” 23 ganger. Det ordet hadde hun antake­lig ikke skrevet så mange ganger i et manuskript. Men vi har et smalere ord­for­råd når vi snakker enn når vi skriv­er. I arbei­det med et manuskript har vi tid til å finne gode syn­onymer. Når vi taler fritt må vi ta det ordet som først fall­er oss inn. Det ene er flott og imponerende. Det andre er naturlig og autentisk.

TEMA

R

etorikk

104 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

2 KOMMENTARER

  1. Morten Veland says:

    La merke til at i par­tiled­er-debat­ten, bruk­te Erna ofte “jeg”, “jeg vil foran­dre”… Ville hun ikke tjent mer på å si “vi” i stede for? Eller er “jeg”-et en måte å holde på henne som den abso­lutte led­er i Høyre? 

    Hadde vært inter­es­sant å lese noe om den visuelle retorikken. Bet meg merke i at Erna hele tiden prøvde å smile når Jens og Kristin argu­menterte for noe, mens kama­rane skiftet over på Erna og Siv. Siv har alltid gjort det, men lur­er på hvor mye tid de bruk­er på å terpe inn hvilkne uttrykk de skal ha når mot­standeren argumenterer.

  2. Hei Morten,

    ja, det er rik­tig. Erna Sol­berg bruk­er ofte jeg. Det er en inter­es­sant obser­vasjon, for hennes retorikk i øvrig er ikke særlig per­son­lig. Hun sier ofte jeg i forbindelse med ord som “men­er”, alt­så “jeg men­er”. “Jeg” er bra, men jeg (øhh) men­er hun bruk­er det litt for mye. Jeg tror hun ville tjene på å si vi litt oftere. Jeg skaper karak­ter, vis­er at du har hold­ninger og men­er noe, men sam­tidig rom­mer det risikoen for å skape et skille mel­lom “jeg” og “dere”

    Jeg har skrevet litt om den visuelle — eller ret­tere non-ver­bale — retorikken i mitt sen­este innlegg.

til toppen