Data trekker flere lesere enn artikler

Texas Tribune får betalt for satsing på datadrevet journalistikk.

En serie nye, ambisiøse nettst­ed­er finan­siert av stif­telser og filantrop­er hør­er til de mest spen­nende jour­nal­is­tiske pros­jek­tene i USA de siste par årene. Mange av dem hen­ven­der seg til et region­alt pub­likum, som Texas Tri­bune, Cal­i­for­nia Watch og Min­nPost.

Texas Tri­bune er spe­sielt inter­es­sante for oss som er opp­tatt av datadrevet jour­nal­is­tikk. Tilret­te­leg­ging av datak­ilder er en pri­or­itert del av redak­sjo­nens arbeid, som det går fram av en grundig pro­fil i Colum­bia Jour­nal­ism Review. På Texas Tri­bunes data­side finner leseren mange ulike datasett om poli­tikk, økono­mi og sam­funn i Texas, primært basert på tilgjen­gelige data fra offentlig sek­tor. Redak­sjo­nen har laget visu­alis­eringer og gjort data­bas­er søkbare.

Resul­tatene er virke­lig opp­sik­tsvekkende. De første seks måne­dene etter opp­starten i fjor høst utgjorde det data-relaterte mate­ri­alet over en tred­jedel av side­vis­nin­gene, ifølge infor­masjon nettst­edet selv har pub­lis­ert. Data-pre­sen­tasjo­nen gener­erte over tre ganger så mye trafikk som enkeltartiklene.

For noen måned­er siden ref­er­erte vi en under­søkelse som viste at hele fire av ti amerikanske net­tbrukere siste år har besøkt nettst­ed­er som pub­lis­er­er offentlig sek­tors data. Texas Tri­bunes erfaringer synes å bekrefte trenden.

Er det så bare å kjøre på med datak­ilde-pros­jek­ter for norske redak­sjon­er? Ja — men det er nok også lurt å kikke grundig på hva slags data Texas Tri­bune fak­tisk pub­lis­er­er. En viss ten­dens er det nem­lig til å framheve datasett som kan minne en del om de norske skat­telis­tene. Dette er kilder der data knyttes til per­son­er, som en data­base der en finner ut hvor mye navn­gitte offentlige ansat­te (og lærere) tjen­er. Litt spe­sielt i norsk per­spek­tiv er en kom­plett data­base med navn, lovbrudd osv. på alle fan­gene i Texas’ fengsler.

Norske redak­sjon­er trenger ikke å bli for­t­alt en gang til at slike data trekker lesere. Men Texas Tri­bune har andre datasett også, med stor sam­funns­mes­sig rel­e­vans. Som infor­masjon om hvem som fyller topp-poli­tik­eres val­gkamp­kass­er, val­gre­sul­tater, demografisk utvikling, skol­erangeringer osv. Her skriv­er redak­sjo­nen om sine plan­er videre:

We’re plan­ning much, much more for this year and beyond, espe­cial­ly now that some elect­ed offi­cials are embrac­ing open data stan­dards and mak­ing more records avail­able to devel­op­ers online. We’re plan­ning to tack­le lob­by spend­ing, with visu­al­iza­tion, and make our cam­paign-finance apps more inter­ac­tive and incor­po­rat­ed into offi­cials’ direc­to­ry pages. Expect some ambi­tious projects relat­ed to the upcom­ing leg­isla­tive ses­sion. We hope to have about 7 mil­lion records avail­able to the pub­lic by year’s end.

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen