Data trekker flere lesere enn artikler

Texas Tribune får betalt for satsing på datadrevet journalistikk.

En serie nye, ambi­siø­se nett­ste­der finan­siert av stif­tel­ser og filan­tro­per hører til de mest spen­nen­de jour­na­lis­tis­ke pro­sjek­te­ne i USA de sis­te par åre­ne. Man­ge av dem hen­ven­der seg til et regio­nalt pub­li­kum, som Texas Tri­bu­ne, Cali­for­nia Watch og Minn­Post.

Texas Tri­bu­ne er spe­si­elt inter­es­san­te for oss som er opp­tatt av data­dre­vet jour­na­lis­tikk. Til­rette­leg­ging av data­kil­der er en prio­ri­tert del av redak­sjo­nens arbeid, som det går fram av en grun­dig pro­fil i Colum­bia Jour­na­lism Review. På Texas Tri­bu­nes data­side fin­ner lese­ren man­ge uli­ke data­sett om poli­tikk, øko­no­mi og sam­funn i Texas, pri­mært basert på til­gjen­ge­li­ge data fra offent­lig sek­tor. Redak­sjo­nen har laget visu­ali­se­rin­ger og gjort data­ba­ser søk­ba­re.

Resul­ta­te­ne er vir­ke­lig opp­sikts­vek­ken­de. De førs­te seks måne­de­ne etter opp­star­ten i fjor høst utgjor­de det data-rela­ter­te mate­ria­let over en tredje­del av side­vis­nin­ge­ne, iføl­ge infor­ma­sjon nett­ste­det selv har pub­li­sert. Data-pre­sen­ta­sjo­nen gene­rer­te over tre gan­ger så mye tra­fikk som enkelt­ar­tik­le­ne.

For noen måne­der siden refe­rer­te vi en under­sø­kel­se som vis­te at hele fire av ti ame­ri­kans­ke nett­bru­ke­re sis­te år har besøkt nett­ste­der som pub­li­se­rer offent­lig sek­tors data. Texas Tri­bu­nes erfa­rin­ger synes å bekref­te tren­den.

Er det så bare å kjø­re på med data­kil­de-pro­sjek­ter for nors­ke redak­sjo­ner? Ja — men det er nok også lurt å kik­ke grun­dig på hva slags data Texas Tri­bu­ne fak­tisk pub­li­se­rer. En viss tendens er det nem­lig til å fram­heve data­sett som kan min­ne en del om de nors­ke skatte­lis­te­ne. Det­te er kil­der der data knyt­tes til per­soner, som en data­base der en fin­ner ut hvor mye navn­git­te offent­li­ge ansat­te (og lære­re) tje­ner. Litt spe­si­elt i norsk per­spek­tiv er en kom­plett data­base med navn, lov­brudd osv. på alle fan­ge­ne i Texas’ fengs­ler.

Nors­ke redak­sjo­ner tren­ger ikke å bli for­talt en gang til at sli­ke data trek­ker lese­re. Men Texas Tri­bu­ne har and­re data­sett også, med stor sam­funns­mes­sig rele­vans. Som infor­ma­sjon om hvem som fyl­ler topp-poli­ti­ke­res valg­kamp­kas­ser, valg­re­sul­ta­ter, demo­gra­fisk utvik­ling, sko­le­ran­ge­rin­ger osv. Her skri­ver redak­sjo­nen om sine pla­ner vide­re:

We’­re plan­ning much, much more for this year and beyond, espec­ial­ly now that some elected offi­ci­als are emb­racing open data stan­dards and making more records avai­lab­le to devel­opers online. We’­re plan­ning to tack­le lob­by spen­ding, with visu­aliza­tion, and make our cam­paign-finan­ce apps more inte­rac­ti­ve and incor­po­rated into offi­ci­als’ direc­tory pages. Expect some ambitious pro­jects related to the upcoming legis­la­ti­ve ses­sion. We hope to have about 7 mil­lion records avai­lab­le to the pub­lic by year’s end.

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen