Har du lest valgprogrammene? I så fall er du antagelig den eneste

Anders Johansen om å skrive så folk flest forstår. Om valgprogrammene, og leserne som ikke ­finnes

I sen­este num­mer av tidsskriftet Prosa har Johansen en oppl­y­sende artikkel om retorikken i par­tienes val­gpro­gram­mer. Han skriv­er bl.a. følgende:

I løpet av våren har de poli­tiske par­tiene avholdt sine landsmøter og ved­tatt sine pro­gram­mer. Nå er det opp til vel­gerne å sette seg inn i disse doku­mentene, og avgjøre hvilket som er det mest for­nuftige, og stemme deretter.
    Selvføl­gelig er det ikke slik det går for seg i prak­sis. Trolig er det ikke en eneste vel­ger som noen gang har fat­tet sin beslut­ning etter å ha lest gjen­nom alle par­tipro­grammene og sam­men­lignet dem med hveran­dre. Allikev­el foregår alt som om dette var van­lig. Pro­grammene er nok plat­tformer for stort­ings­grup­pens arbeid, men fram­for alt er de hen­ven­delser til vel­gere som ennå ikke har klart å bestemme seg. I ett og alt er de innret­tet på å over­be­vise. Helst tar de fatt med de mest abstrak­te hon­nørord og de enk­leste kjens­g­jerninger, og påstår at alle konkrete stand­punk­ter føl­ger av dem. En vel­ger som føler trang til å lese noe slikt, er vanske­lig å tenke seg, for han må være poli­tisk full­s­tendig blank, og sam­tidig glø­dende inter­essert i poli­tikk. Man må forestille seg en lese­hest som er så tankeløs at selv de mest innl­y­sende pås­tander forekom­mer inter­es­sante, og dessuten så lite læren­em at inter­essen holdes ved like gjen­nom hundre­vis av sider. Denne vel­geren, som neppe finnes, er mod­elleser for par­tienes val­gpro­gram­mer. Det var ham pro­gramkomi­teen hadde i tankene mens den skrev. Det er ham den forsøk­er å vinne. Hvor­dan argu­menteres det da?

Vel, hvis du vil vite hvor­dan det argu­menteres — eller ret­tere ikke argu­menteres — i val­gpro­grammene, så må du kjøpe sen­este num­mer av Prosa, eller gå til den elek­tro­n­iske utgaven på tidsskriftets hjemme­side.

TEMA

R

etorikk

104 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen