Har du lest valgprogrammene? I så fall er du antagelig den eneste

Anders Johansen om å skrive så folk flest forstår. Om valgprogrammene, og leserne som ikke ­finnes

I senes­te num­mer av tids­skrif­tet Pro­sa har Johan­sen en opp­ly­sen­de artik­kel om reto­rik­ken i par­ti­enes valg­pro­gram­mer. Han skri­ver bl.a. føl­gen­de:

I løpet av vår­en har de poli­tis­ke par­ti­ene avholdt sine lands­mø­ter og ved­tatt sine pro­gram­mer. Nå er det opp til vel­ger­ne å set­te seg inn i dis­se doku­men­te­ne, og avgjø­re hvil­ket som er det mest for­nuf­ti­ge, og stem­me der­et­ter.
    Selv­føl­ge­lig er det ikke slik det går for seg i prak­sis. Tro­lig er det ikke en enes­te vel­ger som noen gang har fat­tet sin beslut­ning etter å ha lest gjen­nom alle parti­pro­gram­me­ne og sam­men­lig­net dem med hver­and­re. Alli­ke­vel fore­går alt som om det­te var van­lig. Pro­gram­me­ne er nok platt­for­mer for stor­tings­grup­pens arbeid, men fram­for alt er de hen­ven­del­ser til vel­ge­re som ennå ikke har klart å bestem­me seg. I ett og alt er de inn­ret­tet på å over­be­vi­se. Helst tar de fatt med de mest abs­trak­te hon­nør­ord og de enk­leste kjens­gjer­nin­ger, og påstår at alle kon­kre­te stand­punk­ter føl­ger av dem. En vel­ger som føler trang til å lese noe slikt, er vans­ke­lig å ten­ke seg, for han må være poli­tisk full­sten­dig blank, og sam­ti­dig glø­den­de inter­es­sert i poli­tikk. Man må fore­stil­le seg en lese­hest som er så tanke­løs at selv de mest inn­ly­sen­de påstan­der fore­kom­mer inter­es­san­te, og dess­uten så lite lære­nem at inter­es­sen hol­des ved like gjen­nom hundre­vis av sider. Den­ne vel­ge­ren, som nep­pe fin­nes, er model­le­ser for par­ti­enes valg­pro­gram­mer. Det var ham pro­gram­ko­mi­te­en had­de i tan­ke­ne mens den skrev. Det er ham den for­sø­ker å vin­ne. Hvor­dan argu­men­te­res det da?

Vel, hvis du vil vite hvor­dan det argu­men­te­res — eller ret­te­re ikke argu­men­te­res — i valg­pro­gram­me­ne, så må du kjø­pe senes­te num­mer av Pro­sa, eller gå til den elekt­ro­nis­ke utga­ven på tids­skrif­tets hjem­me­side.

TEMA

R

etorikk

104 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen