Ukens medienyheter: Nyhetslesing, netthets og ytringsfrihet

Mediemeldingen ferdigbehandles, Amnesty tar opp kampen mot netthets, The New York Times kutter politiske karikaturtegninger og Amedia presenterer nytt verktøy for annonsører. Dette er ukens medienyheter.

Infor­masjon­st­jen­esten medienorge vel­ger fortløpende ut medi­eny­heter fra det norske og inter­nasjonale nyhets­bildet. Her finner du alle nyhetssak­ene fra de siste sju dagene.

The New York Times kutter karikaturene

Fra og med 1. juli blir det slutt på poli­tiske karikaturteg­ninger i The New York Times. Bak­grun­nen er bråk rundt Patrick Chap­pattes karikaturteg­n­ing av Don­ald Trump og den israelske statsmin­is­teren Ben­jamin Netanyahu, som frem­stiller sist­nevnte som en blind­e­hund som holdes i bånd av Trump. Avisens faste teg­nere, Chap­pat­te og Heng Kim Song, mis­ter nå jobben. Flere, inklud­ert VGs avis­teg­n­er Roar Hagen, rea­ger­er sterkt på NY Times’ beslutning.

LES MER HOS KLASSEKAMPEN (12/06/2019)

Smarttelefonen viktigste kilde til nyheter

Smart­tele­fo­nen er nord­menns vik­tig­ste kilde til nyheter, og 84 pros­ent av befolknin­gen leser nyheter minst en gang daglig. Det kom­mer frem av rap­porten «Bruksmøn­stre for dig­i­tale nyheter» som er tilknyt­tet Reuters Insti­tutes årlige rap­port om dig­i­tale nyheter. Nord­menn har jevnt over høy tillit til nyhetsme­di­ene, og NRK lig­ger på topp. Norge er også lan­det som vis­er høyest betal­ingsvil­je når det kom­mer til nyheter.

LES MER HOS MEDIER24 (12/06/2019)

Mediemeldingen ferdigbehandlet

11. juni ble mediemeldin­gen behan­dlet i Stortinget. Oppo­sisjo­nen stilte flere kri­tiske spørsmål, og etterlyste tiltak for å hjelpe medi­ene til å tak­le utfor­drin­gene de møter fra sel­skap som Face­book og Google. Også forslaget om at et nytt medi­estøt­teråd skal håndtere medi­estøt­ten, fikk kri­tikk. Men hov­ed­punk­tene i meldin­gen ble ved­tatt: medi­estøt­ten skal sam­les i én ord­ning, den skal bevilges for fire år om gan­gen og forde­les av et medi­estøt­teråd; press­es­tøt­ten skal omforde­les slik at min­dre lokalavis­er får mer og NRK-lisensen erstattes av en per­son­lig bidrag over skatteseddelen.

LES MER HOS JOURNALISTEN (12/06/2019) 

Amnesty tar opp kampen mot netthets

Amnesty Inter­na­tion­al Norge ønsker å endre loven slik at per­son­er som pub­lis­er­er hate­fulle ytringer på nett kan holdes ans­varlig. Organ­isas­jo­nen ber også poli­tik­erne vur­dere å utvide redak­tørens ans­var for innhold­et som kom­mer frem i kom­men­tar­fel­tene. Amnesty vis­er til Sverige og deres lov om «elek­tro­n­iske opp­slagstavler». Ifølge loven har den ans­varlige for net­tfo­rumer ans­varet for å fjerne og hin­dre spred­ning av ytringer som bry­ter sven­sk lov. 

LES MER HOS JOURNALISTEN (12/06/2019)

Amedia med nytt verktøy for annonsørene

Ame­dia har lansert et verk­tøy som skal gi annon­sørene bedre innsikt i hvem som ser annon­sene. Verk­tøyet baser­er seg på innlog­gingssys­temet aID og sporing av trafikkda­ta, og kalles «kam­pan­je­doku­men­tasjon i annon­se­markedet». aID har i dag over 1,2 mil­lion­er reg­istr­erte brukere. 

LES MER HOS MEDIER24 (12/06/2019)

Rettssak om spillutbetalinger

Uten­landske spillsel­skaper har i lang tid vært i krig med norske myn­digheter på grunn av for­budet mot virk­somheten deres i Norge. For å stanse ulovlig spilling fikk Lot­ter­i­til­synet sper­ret kred­it­tko­rtinn­be­talinger fra uten­landske spillsel­skaper, men sel­skapene beg­y­nte da å bruke mel­lom­menn i utbe­talin­gen av pre­mier. Da også dette ble for­budt, gikk sel­skapet Enter­cash til sak mot stat­en – en sak som nå skal opp for retten.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (11/06/2019)

Boksalget ned – bokstrømming i været

Bran­sjes­ta­tis­tikken fra For­leg­ger­forenin­gen for 2018 vis­er en klar nedgang i bok­sal­get. Sal­get av skjønnlit­ter­atur falt mest, med en nedgang på 12 pros­ent. Totalt falt bok­sal­get med 6 pros­ent, eller rundt 350 mil­lion­er kro­ner i bereg­net utsal­gsver­di. Sam­tidig skyter bok­strøm­min­gen i været. Lyt­tin­gen økte med hele 82 pros­ent i 2018, men uten at de nye inntek­tene kom­penser­er for nedgan­gen for tryk­te bøker.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (DN+)
LES MER HOS BOK365
DU FINNER BRANSJESTATISTIKKEN HER (11/06/2019)

Google tjener stort på digitale nyheter

Reklamein­ntek­tene Google fikk fra dig­i­tale nyhetssider i 2018 skal ha vært omtrent like høye som total­in­ntek­tene for den dig­i­tale nyhetsin­dus­trien i USA. Det kom­mer frem av en rap­port rap­port fra bran­sje­or­gan­isas­jo­nen News Media Alliance. Google skal ha tjent hele 4,7 mil­liarder dol­lar på nyhets­markedet. Organ­isas­jo­nen anslår at mel­lom 16 og 40 pros­ent av Googles søk­ere­sul­tater er nyhetsinnhold. Enkelte sår tvil om tal­lenes troverdighet. 

LES MER HOS THE GUARDIAN (11/06/2019)

TEMA

G

oogle

41 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen