Ukens medienyheter: Nyhetslesing, netthets og ytringsfrihet

Mediemeldingen ferdigbehandles, Amnesty tar opp kampen mot netthets, The New York Times kutter politiske karikaturtegninger og Amedia presenterer nytt verktøy for annonsører. Dette er ukens medienyheter.

Infor­ma­sjons­tje­nes­ten medie­nor­ge vel­ger fort­lø­pen­de ut medie­ny­he­ter fra det nors­ke og inter­na­sjo­na­le nyhets­bil­det. Her fin­ner du alle nyhets­sa­ke­ne fra de sis­te sju dage­ne.

The New York Times kutter karikaturene

Fra og med 1. juli blir det slutt på poli­tis­ke kari­ka­tur­teg­nin­ger i The New York Times. Bak­grun­nen er bråk rundt Pat­rick Chapp­at­tes kari­ka­tur­teg­ning av Donald Trump og den isra­els­ke stats­mi­nis­te­ren Ben­ja­min Netanyahu, som frem­stil­ler sist­nevn­te som en blinde­hund som hol­des i bånd av Trump. Avi­sens fas­te teg­ne­re, Chapp­at­te og Heng Kim Song, mis­ter nå job­ben. Fle­re, inklu­dert VGs avis­teg­ner Roar Hagen, rea­ge­rer sterkt på NY Times’ beslut­ning.

LES MER HOS KLASSEKAMPEN (12/06/2019)

Smarttelefonen viktigste kilde til nyheter

Smart­te­le­fo­nen er nord­menns vik­tigs­te kil­de til nyhe­ter, og 84 pro­sent av befolk­nin­gen leser nyhe­ter minst en gang dag­lig. Det kom­mer frem av rap­por­ten «Bruks­mønst­re for digi­ta­le nyhe­ter» som er til­knyt­tet Reu­ters Insti­tu­tes årli­ge rap­port om digi­ta­le nyhe­ter. Nord­menn har jevnt over høy til­lit til nyhets­me­die­ne, og NRK lig­ger på topp. Nor­ge er også lan­det som viser høy­est beta­lings­vil­je når det kom­mer til nyhe­ter.

LES MER HOS MEDIER24 (12/06/2019)

Mediemeldingen ferdigbehandlet

11. juni ble medie­mel­din­gen behand­let i Stor­tin­get. Oppo­si­sjo­nen stil­te fle­re kri­tis­ke spørs­mål, og etter­lys­te til­tak for å hjel­pe medie­ne til å tak­le utford­rin­ge­ne de møter fra sel­skap som Face­bo­ok og Goog­le. Også for­sla­get om at et nytt medie­støtte­råd skal hånd­te­re medie­støt­ten, fikk kri­tikk. Men hoved­punk­te­ne i mel­din­gen ble ved­tatt: medie­støt­ten skal sam­les i én ord­ning, den skal bevil­ges for fire år om gan­gen og for­de­les av et medie­støtte­råd; presse­støt­ten skal omfor­de­les slik at mind­re lokal­avi­ser får mer og NRK-lisen­sen erstat­tes av en per­son­lig bidrag over skatte­sed­de­len.

LES MER HOS JOURNALISTEN (12/06/2019) 

Amnesty tar opp kampen mot netthets

Amne­sty Inter­na­tio­nal Nor­ge øns­ker å end­re loven slik at per­soner som pub­li­se­rer hate­ful­le ytrin­ger på nett kan hol­des ansvar­lig. Orga­ni­sa­sjo­nen ber også poli­ti­ker­ne vur­de­re å utvi­de redak­tø­rens ansvar for inn­hol­det som kom­mer frem i kom­men­tar­fel­te­ne. Amne­sty viser til Sve­ri­ge og deres lov om «elekt­ro­nis­ke opp­slags­tav­ler». Iføl­ge loven har den ansvar­li­ge for nett­fo­ru­mer ansva­ret for å fjer­ne og hind­re spred­ning av ytrin­ger som bry­ter svensk lov. 

LES MER HOS JOURNALISTEN (12/06/2019)

Amedia med nytt verktøy for annonsørene

Ame­dia har lan­sert et verk­tøy som skal gi annon­sø­re­ne bed­re inn­sikt i hvem som ser annon­se­ne. Verk­tøy­et base­rer seg på inn­log­gings­sys­te­met aID og spo­ring av tra­fikk­data, og kal­les «kam­panje­do­ku­men­ta­sjon i annonse­mar­ke­det». aID har i dag over 1,2 mil­lio­ner regist­rer­te bru­ke­re. 

LES MER HOS MEDIER24 (12/06/2019)

Rettssak om spillutbetalinger

Uten­lands­ke spill­sel­ska­per har i lang tid vært i krig med nors­ke myn­dig­he­ter på grunn av for­bu­det mot virk­som­he­ten deres i Nor­ge. For å stan­se ulov­lig spil­ling fikk Lot­teri­til­sy­net sper­ret kreditt­kort­inn­be­ta­lin­ger fra uten­lands­ke spill­sel­ska­per, men sel­ska­pe­ne begyn­te da å bru­ke mel­lom­menn i utbe­ta­lin­gen av pre­mi­er. Da også det­te ble for­budt, gikk sel­ska­pet Enter­cash til sak mot sta­ten – en sak som nå skal opp for ret­ten.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (11/06/2019)

Boksalget ned – bokstrømming i været

Bran­sje­sta­ti­stik­ken fra For­leg­ger­for­enin­gen for 2018 viser en klar ned­gang i bok­sal­get. Sal­get av skjønn­lit­te­ra­tur falt mest, med en ned­gang på 12 pro­sent. Totalt falt bok­sal­get med 6 pro­sent, eller rundt 350 mil­lio­ner kro­ner i bereg­net utsalgs­ver­di. Sam­ti­dig sky­ter bok­strøm­min­gen i været. Lyt­tin­gen økte med hele 82 pro­sent i 2018, men uten at de nye inn­tek­te­ne kom­pen­se­rer for ned­gan­gen for tryk­te bøker.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (DN+)
LES MER HOS BOK365
DU FINNER BRANSJESTATISTIKKEN HER (11/06/2019)

Google tjener stort på digitale nyheter

Reklame­inn­tek­te­ne Goog­le fikk fra digi­ta­le nyhets­si­der i 2018 skal ha vært omtrent like høye som total­inn­tek­te­ne for den digi­ta­le nyhets­in­du­stri­en i USA. Det kom­mer frem av en rap­port rap­port fra bran­sje­or­ga­ni­sa­sjo­nen News Media Alli­an­ce. Goog­le skal ha tjent hele 4,7 mil­li­ar­der dol­lar på nyhets­mar­ke­det. Orga­ni­sa­sjo­nen anslår at mel­lom 16 og 40 pro­sent av Goog­les søke­re­sul­ta­ter er nyhets­inn­hold. Enkel­te sår tvil om tal­le­nes tro­ver­dig­het. 

LES MER HOS THE GUARDIAN (11/06/2019)

TEMA

G

oogle

41 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen