Soria Moria II: Tilrettelegging for gjenbruk, men hvor aktiv?

Regjeringens plattform åpner for mer gjenbruk av offentlig informasjon.

Regje­rings­par­ti­ene la fram sin poli­tis­ke platt­form for 2009–2013 i etter­mid­dag. I kapit­te­let om for­ny­ing og utvik­ling av offent­lig sek­tor er det noen for­mu­le­rin­ger som berø­rer spørs­må­let om fri­gi­vel­se og til­rette­leg­ging av offent­lig infor­ma­sjon (jeg for­ut­set­ter at offent­li­ge data inn­går i infor­ma­sjons­be­gre­pet):

IKT er et vik­tig red­skap i arbei­det med å for­nye og effek­ti­vi­se­re offent­lig sek­tor. Vi skal sat­se vide­re på fel­les stan­dar­der for utveks­ling av data, fel­les infra­struk­tur som gir hel­het­lig kon­takt­fla­te for bru­ke­re og til­rette­leg­ging for gjen­bruk av offent­li­ge infor­ma­sjons­res­sur­ser.

Det­te er jo rela­tivt vagt, men tol­ket mest mulig posi­tivt åpner det i hvert fall for en mer offen­siv poli­tikk for å gjø­re offent­lig informasjon/data til­gjen­ge­lig. Den vide­re opp­lis­tin­gen bør også nev­nes:

Regje­rin­gen vil:

* at offent­lig infor­ma­sjon som hoved­re­gel bør være gra­tis til­gjen­ge­lig for alle i digi­tal form
* videre­føre og styr­ke arbei­det med elekt­ro­nisk ID og elekt­ro­nisk sig­na­tur
* for­sva­re prin­sip­pet om nett­nøy­tra­li­tet på inter­nett
* til­by fle­re digi­ta­le selv­be­tje­nings­tje­nes­ter til inn­byg­ge­re og nærings­liv
* at offent­li­ge IT-løs­nin­ger i stør­re grad skal base­re seg på åpne stan­dar­der

Jeg er ikke i stand til å fin­ne noe om Sta­tens kart­verk, jfr. det lil­le Twit­ter-skvul­pet jeg skrev om her om dagen.

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

  1. For­mu­le­rin­ga «Regje­rin­gen vil at offent­lig infor­ma­sjon som hoved­re­gel BØR være gra­tis til­gjen­ge­lig for alle i digi­tal form» er ikkje så for­lik­tan­de som vi had­de øns­ka. Skul­le gjer­ne sett at for­mu­le­rin­ga blei end­ra til: «Regje­rin­gen vil at offent­lig infor­ma­sjon som hoved­re­gel SKAL være gra­tis til­gjen­ge­lig for alle i digi­tal form».

til toppen