Soria Moria II: Tilrettelegging for gjenbruk, men hvor aktiv?

Regjeringens plattform åpner for mer gjenbruk av offentlig informasjon.

Reg­jer­ingspar­tiene la fram sin poli­tiske plat­tform for 2009–2013 i etter­mid­dag. I kapit­telet om forny­ing og utvikling av offentlig sek­tor er det noen for­mu­leringer som berør­er spørsmålet om fri­givelse og tilret­te­leg­ging av offentlig infor­masjon (jeg forut­set­ter at offentlige data inngår i informasjonsbegrepet):

IKT er et vik­tig red­skap i arbei­det med å fornye og effek­tivis­ere offentlig sek­tor. Vi skal satse videre på felles stan­dard­er for utvek­sling av data, felles infra­struk­tur som gir hel­hetlig kon­tak­t­flate for brukere og tilret­te­leg­ging for gjen­bruk av offentlige informasjonsressurser.

Dette er jo rel­a­tivt vagt, men tolket mest mulig pos­i­tivt åpn­er det i hvert fall for en mer offen­siv poli­tikk for å gjøre offentlig informasjon/data tilgjen­gelig. Den videre opplistin­gen bør også nevnes:

Reg­jerin­gen vil:

* at offentlig infor­masjon som hov­e­dregel bør være gratis tilgjen­gelig for alle i dig­i­tal form
* videre­føre og styrke arbei­det med elek­tro­n­isk ID og elek­tro­n­isk signatur
* forsvare prin­sip­pet om net­tnøy­tralitet på internett
* til­by flere dig­i­tale selv­bet­jen­ingst­jen­ester til innbyg­gere og næringsliv
* at offentlige IT-løs­ninger i større grad skal basere seg på åpne standarder 

Jeg er ikke i stand til å finne noe om Statens kartverk, jfr. det lille Twit­ter-skvulpet jeg skrev om her om dagen.

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

  1. For­mu­leringa “Reg­jerin­gen vil at offentlig infor­masjon som hov­e­dregel BØR være gratis tilgjen­gelig for alle i dig­i­tal form” er ikkje så for­lik­tande som vi hadde øns­ka. Skulle gjerne sett at for­mu­leringa blei endra til: “Reg­jerin­gen vil at offentlig infor­masjon som hov­e­dregel SKAL være gratis tilgjen­gelig for alle i dig­i­tal form”.

til toppen