Vil presse EU til mer data-åpenhet

Forkjempere for en åpnere offentlig sektor får presentere sine ideer for EU-ministre denne uken.

Offent­lig sek­tor i de euro­pe­is­ke lan­de­ne må bli mer åpen. Bor­ger­ne må få sjan­sen til å del­ta i for­bed­rin­gen av offent­li­ge tje­nes­ter, sær­lig ved hjelp av digi­ta­le verk­tøy.

En grup­pe som arbei­der for reform av offent­lig sek­tor i Euro­pa har fått sjan­sen til å pre­sen­te­re det­te syns­punk­tet på en kon­fe­ran­se for EU-minist­re i Mal­mö den­ne uken. Her vil de leg­ge fram en «Erklæ­ring om åpen­het» i euro­pe­is­ke offent­li­ge tje­nes­ter. Erklæ­rin­gen byg­ger på tre prin­sip­per: Trans­pa­rens, del­ta­kel­se og til­rette­leg­ging. Videre­bruk av offent­lig sek­tors data fram­he­ves slik:

Pub­lic insti­tu­tions should seek to act as plat­forms for pub­lic value crea­tion. In par­ti­cu­lar, govern­ment data and govern­ment ser­vices should be made avai­lab­le in ways that others can easi­ly build on. Pub­lic orga­ni­sa­tions should enab­le all citizens to sol­ve their pro­blems for them­sel­ves by pro­vi­ding tools, skills and resources. They should also treat citizens as owners of their own per­so­nal data and enab­le them to moni­tor and con­trol how these data are shared.

Her kan du se en pre­sen­ta­sjon av ini­tia­ti­vet:

Blog­gen til det tys­ke Open­Data Network skri­ver om en annen EU-utvik­ling på fel­tet. På nok en EU-kon­fe­ran­se med svensk vert­skap, den­ne gang i Vis­by sist uke, ble for­mu­le­rin­ger om mer data-åpen­het i offent­lig sek­tor tatt inn i slutt­kom­mu­ni­ke­et (pdf):

10. EU mem­ber sta­tes and com­mu­ni­ty insti­tu­tions should seek to make data free­ly acces­sib­le in open machi­ne-rea­dab­le for­mats, for the bene­fit of entre­preneurship, rese­arch and trans­pa­rency.

11. Access to and reu­se of pub­lic sec­tor infor­ma­tion and data should be improved among EU Mem­ber Sta­tes. The domains of data targe­ted by the Direc­ti­ve on the re-use of pub­lic sec­tor infor­ma­tion should be enlar­ged.

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen