Vil presse EU til mer data-åpenhet

Forkjempere for en åpnere offentlig sektor får presentere sine ideer for EU-ministre denne uken.

Offentlig sek­tor i de europeiske lan­dene må bli mer åpen. Borg­erne må få sjansen til å delta i forbedrin­gen av offentlige tjen­ester, særlig ved hjelp av dig­i­tale verktøy. 

En gruppe som arbei­der for reform av offentlig sek­tor i Europa har fått sjansen til å pre­sen­tere dette syn­spunk­tet på en kon­fer­anse for EU-min­istre i Malmö denne uken. Her vil de legge fram en “Erk­læring om åpen­het” i europeiske offentlige tjen­ester. Erk­lærin­gen byg­ger på tre prin­sip­per: Trans­parens, deltakelse og tilret­te­leg­ging. Videre­bruk av offentlig sek­tors data framheves slik:

Pub­lic insti­tu­tions should seek to act as plat­forms for pub­lic val­ue cre­ation. In par­tic­u­lar, gov­ern­ment data and gov­ern­ment ser­vices should be made avail­able in ways that oth­ers can eas­i­ly build on. Pub­lic organ­i­sa­tions should enable all cit­i­zens to solve their prob­lems for them­selves by pro­vid­ing tools, skills and resources. They should also treat cit­i­zens as own­ers of their own per­son­al data and enable them to mon­i­tor and con­trol how these data are shared. 

Her kan du se en pre­sen­tasjon av initiativet:

Bloggen til det tyske Open­Da­ta Net­work skriv­er om en annen EU-utvikling på fel­tet. På nok en EU-kon­fer­anse med sven­sk vert­skap, denne gang i Vis­by sist uke, ble for­mu­leringer om mer data-åpen­het i offentlig sek­tor tatt inn i slut­tkom­mu­ni­keet (pdf):

10. EU mem­ber states and com­mu­ni­ty insti­tu­tions should seek to make data freely acces­si­ble in open machine-read­able for­mats, for the ben­e­fit of entre­pre­neur­ship, research and transparency.

11. Access to and reuse of pub­lic sec­tor infor­ma­tion and data should be improved among EU Mem­ber States. The domains of data tar­get­ed by the Direc­tive on the re-use of pub­lic sec­tor infor­ma­tion should be enlarged.

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen