Få grafikkjobben gjort med Datawrapper

Effektivt verktøy gjør det til en lek å lage interaktiv grafikk.

Pre­sen­tasjo­nen av tall­ma­te­ri­ale på nett har lenge vært lite til­fredsstil­lende, både sett fra en jour­nal­ists og en bruk­ers synsvinkel. Kort sagt: I net­tjour­nal­is­tikkens to første tiår har rege­len vært at tall og data enten bare ram­ses opp i tek­sten, eller de pre­sen­teres som bilde­filer. Ingen av disse vari­antene kom­mer i nærheten av poten­sialet som lig­ger i inter­ak­tiv visualisering. 

Én løs­ning på dette er å lage orig­i­nale, gjen­no­mar­bei­d­ede og vakre inter­ak­tive løs­ninger for dat­ap­re­sen­tasjon. Jeg skal være den første til å applaud­ere medi­er og pub­li­sis­ter som invester­er det som trengs til et slikt løft (se: New York Times), men de fær­reste redak­sjon­er er i dag vil­lige eller i stand til å sette av så store ressurser.

Det har med andre ord lenge vært et gap mel­lom “ingen inter­ak­tiv grafikk” og “ambisiøs, dyr inter­ak­tiv grafikk”, og det er her Datawrap­per kom­mer inn. Verk­tøyet er gratis og forko­rter veien fra tall­ma­te­ri­alet til fer­dig inter­ak­tiv grafikk til noen få arbeidssteg:

  • Klargjøre/rydde i dataene i et regneark
  • Kopiere dataene inn i Datawrapper
  • Velge type pre­sen­tasjon (kake­di­a­gram, stol­pe­di­agram osv)
  • Jus­tere farg­er, skala, beskrive dataene
  • Pub­lis­ere grafikken til Datawrap­pers server
  • Kopiere inn en iframe-kodesnutt i pub­lis­er­ingsverk­tøyet ditt
  • Din inter­ak­tive grafikk er ferdig

Her er et eksem­pel på en grafikk jeg har laget med Datawrap­per (se mange flere eksem­pler i nettma­gasinet Ener­gi og Klima).

Verk­tøyet utvikles videre fortløpende. Nylig ble det utvidet med funksjon­alitet for å lage enkle kart, også det noe som har vært sårt savnet. 

Suk­sessen taler for seg og vis­er at Datawrap­per fyller et stort behov. I 2013 var antall vis­ninger av grafikk 45 mil­lion­er, opp fra 2,5 mil­lion­er i 2012. Grafikk laget med Datawrap­per har beg­y­nt å dukke opp i store medi­er som Wash­ing­ton Post, Spiegel og Guardian, så det er ikke bare de små aktørene som har nytte av det.

Mer bruk av inter­ak­tiv grafikk gjør artik­lene mer inter­es­sante, men det har også en meget nyt­tig indi­rek­te effekt. Det tvinger en til å fremheve et aspekt ved dataene, og dermed til å forholde seg mer kri­tisk til dem. Ved oppram­s­ing av tall i en tekst kan møn­stre skjules, i visu­alis­ert form blir de tydelige.

Datawrap­per ble lansert i 2011 og er utviklet for tyske mediers organ­isas­jon for etterut­dan­ning (ABZV). Koden er åpen, og proffe brukere kan installere og kjøre Datawrap­per på sin egen server.

TEMA

J

ournali
stikk

136 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

  1. […] har beg­y­nt å dukke opp i store medi­er som Wash­ing­ton Post, Spie­geog Guar­dian, så det er ikke bare de små aktø­rene som har nytte av det. I 2012 var det 2,5 vis­ninger av grafikk på nett. I 2013 var […]

til toppen