Få grafikkjobben gjort med Datawrapper

Effektivt verktøy gjør det til en lek å lage interaktiv grafikk.

Pre­sen­ta­sjo­nen av tall­ma­te­ria­le på nett har len­ge vært lite til­freds­stil­len­de, både sett fra en jour­na­lists og en bru­kers syns­vin­kel. Kort sagt: I nett­jour­na­lis­tik­kens to førs­te tiår har rege­len vært at tall og data enten bare ram­ses opp i teks­ten, eller de pre­sen­te­res som bilde­fi­ler. Ingen av dis­se vari­an­te­ne kom­mer i nær­he­ten av poten­sia­let som lig­ger i inter­ak­tiv visu­ali­se­ring.

Én løs­ning på det­te er å lage ori­gi­na­le, gjen­nom­ar­bei­de­de og vak­re inter­ak­ti­ve løs­nin­ger for data­pre­sen­ta­sjon. Jeg skal være den førs­te til å applau­de­re medi­er og pub­li­sis­ter som inves­te­rer det som trengs til et slikt løft (se: New York Times), men de fær­res­te redak­sjo­ner er i dag vil­li­ge eller i stand til å set­te av så sto­re res­sur­ser.

Det har med and­re ord len­ge vært et gap mel­lom «ingen inter­ak­tiv gra­fikk» og «ambi­siøs, dyr inter­ak­tiv gra­fikk», og det er her Data­wrap­per kom­mer inn. Verk­tøy­et er gra­tis og for­kor­ter vei­en fra tall­ma­te­ria­let til fer­dig inter­ak­tiv gra­fikk til noen få arbeids­steg:

  • Klargjøre/rydde i data­ene i et regne­ark
  • Kopiere data­ene inn i Data­wrap­per
  • Vel­ge type pre­sen­ta­sjon (kake­dia­gram, stolpe­dia­gram osv)
  • Jus­te­re far­ger, ska­la, beskri­ve data­ene
  • Pub­li­se­re gra­fik­ken til Data­wrap­pers ser­ver
  • Kopiere inn en iframe-kode­snutt i pub­li­se­rings­verk­tøy­et ditt
  • Din inter­ak­ti­ve gra­fikk er fer­dig

Her er et eksem­pel på en gra­fikk jeg har laget med Data­wrap­per (se man­ge fle­re eksemp­ler i nett­ma­ga­si­net Ener­gi og Kli­ma).

Verk­tøy­et utvik­les vide­re fort­lø­pen­de. Nylig ble det utvi­det med funk­sjo­na­li­tet for å lage enk­le kart, også det noe som har vært sårt sav­net.

Suk­ses­sen taler for seg og viser at Data­wrap­per fyl­ler et stort behov. I 2013 var antall vis­nin­ger av gra­fikk 45 mil­lio­ner, opp fra 2,5 mil­lio­ner i 2012. Gra­fikk laget med Data­wrap­per har begynt å duk­ke opp i sto­re medi­er som Wash­ing­ton Post, Spie­gel og Guar­di­an, så det er ikke bare de små aktø­re­ne som har nyt­te av det.

Mer bruk av inter­ak­tiv gra­fikk gjør artik­le­ne mer inter­es­san­te, men det har også en meget nyt­tig indi­rek­te effekt. Det tvin­ger en til å frem­heve et aspekt ved data­ene, og der­med til å for­hol­de seg mer kri­tisk til dem. Ved opp­ram­sing av tall i en tekst kan mønst­re skju­les, i visu­ali­sert form blir de tyde­li­ge.

Data­wrap­per ble lan­sert i 2011 og er utvik­let for tys­ke medi­ers orga­ni­sa­sjon for etter­ut­dan­ning (ABZV). Koden er åpen, og prof­fe bru­ke­re kan instal­le­re og kjø­re Data­wrap­per på sin egen ser­ver.

TEMA

J

ournali
stikk

132 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

  1. […] har begynt å duk­ke opp i sto­re medi­er som Wash­ing­ton Post, Spie­geog Guar­dian, så det er ikke bare de små aktø­rene som har nyt­te av det. I 2012 var det 2,5 vis­nin­ger av gra­fikk på nett. I 2013 var […]

til toppen