Med andres ord — politisk taleskrivning

I våre dager skriver politikere, sentralbanksjefer og Konger ikke selv de taler de holder. Det er en praksis med både fordeler og ulemper.

7. desem­ber holdt forskn­ing­spros­jek­tet Virk­somme ord og Retorikkpro­gram­met ved Uni­ver­sitetet i Bergen en stor kon­fer­anse om poli­tisk taleskrivn­ing. Mer enn 100 tilhørere var tilst­ede. Det er åpen­bart stor inter­esse for ver­di­en og kon­sekvensene av den økende prak­sis med å la andre utforme ordene dine.

”Kon­gen trenger hjelp”, skrev statsviter Carl-Erik Grim­stad i VG 5. jan­u­ar 2007. Han syntes at Kon­gens nyt­tårstale var den språk­lig dårlig­ste på mange år; fylt med tomt ordgy­teri, klis­jeer, meningsløse set­ninger og maniert patos. Slot­tet man­glet en god taleskriv­er, mente Grim­stad. Hjelp til å skrive taler har Kon­gen hatt i mange år. Og han er ikke den eneste. Den norske reg­jerin­gen har mer enn 120 råd­gi­vere og mange av disse bidrar til å skrive taler.

Mest utbredt er taleskrivn­ing i USA. Barack Oba­ma er antagelig ver­dens beste poli­tiske taler. Likev­el hjelper den bare 28 år gam­le Jon Favreau ham med å uttrykke sine tanker så over­be­visende som mulig. I offent­ligheten betrak­tes Favreau nærmest som et idol – gut­ten som på café for­mulerer ordene som påvirk­er en hel verden.

Slik åpen­het om taleskrivn­ing har det ikke alltid vært. I feb­ru­ar 1933 sit­ter Franklin Delano Roo­sevelt ved peisen og skriv­er set­nin­gene som skal bli det første han sier som pres­i­dent. Tiltre­delses­tal­en kom­mer til å inneholde noen av de mest kjente ord i USA: ”the only thing we have to fear is fear itself”.

Poli­tikere hold­er helst for seg selv at de ikke for­mulerer sine egne ord

Lin­je etter lin­je ned­felles og først klokken halv to om nat­ten set­ter Roo­sevelt sitt siste punk­tum. I dag lig­ger det hånd­skrevne manuskriptet i Roo­sevelt-museet. Her kan man se man­nens egne ret­telser og over­strekninger. Det finnes til og med et doku­ment med pres­i­den­tens under­skrift som ver­i­fis­er­er at dette virke­lig er orig­i­nal­manuskriptet til tal­en som ble holdt på Capitol.

Det er bare et prob­lem: Roo­sevelt skrev ikke tal­en selv. Han fant ikke på ordene om at ”det eneste vi har å fryk­te er fryk­ten selv”. Tal­en ble opprin­nelig utformet av taleskriv­er Ray­mond Mor­ley; sitatet kom fra ven­nen og råd­giv­eren Louis Howe. Den kom­mende pres­i­den­ten leste utkastet omhyggelig og skrev så nøyak­tig de samme ordene med sin egen hånd­skrift, slik at ingen skulle få vite at han hadde brukt en taleskriver.

Hva skal vi synes om dette? Hvis ikke Roo­sevelt først tenk­te ordene selv, er de da hans ord? Hans tanker? Hans poli­tikk? Slike spørsmål gjelder ikke bare amerikanske pres­i­den­ter. Fra Hel­las på Sokrates tid og til Norge i vår tid har talere fått skrive­føre men­nesker til å forme tanker og ord på sine vegne.

Når statsmin­is­ter Stoltenberg hold­er nyt­tårstal­en, når par­tiled­er Erna Sol­berg taler på Tor­gall­men­nin­gen, når hotelleier Pet­ter Stordalen opp­muntr­er sine ansat­te eller hold­er 1. mai-tale for Oslo Arbei­der­par­ti, da gjelder det samme som når sen­tral­banksje­fen eller Kon­gen hold­er tale: De har ikke formet ordene helt alene.

Det er ikke noe de skry­ter av. Poli­tikere hold­er helst for seg selv at de ikke for­mulerer sine egne ord. Og de som skriv­er tal­ene, tier høflig om hva de gjør. I det poli­tiske sys­temet blir man heller ikke ansatt som taleskriv­er, man er sekretær eller råd­giv­er, noen ganger infor­masjon­s­medar­bei­der eller pressesekretær.

Men hvor­for har vi egentlig taleskri­vere? Det beste ville vel være at poli­tikere skrev sine taler selv? For det første gir mange poli­tikere langt flere taler enn de rekker å skrive. For noen, særlig stat­sråder, er det ikke uvan­lig å holde opp mot 15 taler i løpet av en måned.

Tal­ene man­gler fas­thet og klarhet

Dessuten må man sikre seg at poli­tik­eren ikke sier noe som er uko­r­rekt, inkom­pe­tent eller som kan få uheldige juridiske kon­sekvenser. Ekspert­er kan sikre faglig pre­sisjon og holde poli­tik­eren innen­for departe­mentets ram­mer. Høyres Inge Løn­ning har visst engang brukt Kris­telig Folkepar­tis Jon Lil­letun som eksem­pel på vik­tigheten av at taleren hold­er seg til et for­beredt manuskript. Lil­letun var en hyggelig og gavmild per­son, rask til å love støtte til de svakeste, skal Løn­ning ha fork­lart, så når denne gode man­nen ”løftet blikket fra manuskriptet kostet det fort 50 millioner”.

Endelig brukes taleskri­vere for å få frem manuskripter som er velfor­mulerte, lev­ende og over­be­visende. Som regel legges det, dessverre, minst vekt på dette – spe­sielt i departe­mentene. Her foregår det gjerne på denne måten: Fra poli­tisk hold kom­mer en bestill­ing som sier hvem som skal tale, og hvor. Det føl­ger et notat om hva som bør være med i tal­en og hva som skal fremheves. Saks­be­han­dleren skriv­er et utkast som nor­malt går til flere per­son­er med ulik kom­petanse, før det endelig går via ledelsen til poli­tik­eren, som leg­ger siste hånd på verket.

Avhengig av hva stat­srå­den ønsker seg, kan utkastet være alt fra en rekke med stikko­rd, til noen sider med bak­grunns­ma­te­ri­ale eller en fer­dig utformet tale. Da Arbei­der­par­ti­ets Dag Ter­je Ander­sen var nærings- og han­delsmin­is­ter, bruk­te hans taleskri­vere mye tid på å utforme bilder til Pow­er­Point – med alt fra isb­jørn­er og økonomen Mil­ton Fried­man til ver­den­skart og malerier fra roman­tikken. Og selvføl­gelig: mass­er av punk­tlis­ter. Min­is­teren bruk­te så bildene på veg­gen som sitt manuskript.

Risikoen øker jo flere som er involvert

Par­tipoli­tik­eren har ikke det samme appa­rat av råd­gi­vere rundt seg. Her er det van­lig at man enten skriv­er tal­en selv eller i samar­beid med sin per­son­lige råd­giv­er. Jo vik­tigere sak­en og anled­nin­gen er, desto mer involvert er poli­tik­eren. For korte inn­legg i Stortinget er det ikke helt ualmin­nelig at rep­re­sen­tan­ten ser ordene for første gang når han eller hun går på talerstolen.

Tal­en det brukes mest tid på er antake­lig par­tiled­erens landsmøte­tale. Tidligere var det van­lig at par­tiled­eren skrev alt selv. Nå for­fattes landsmøte­tal­en i et samar­beid mel­lom taleren og en eller flere råd­gi­vere. Ofte utvikles tema, innhold og vin­kling i en sam­tale, deretter skriv­er poli­tik­eren selv eller råd­giverne et utkast, som så mot­tar en rekke tilbakemeldinger og går gjen­nom revisjon­er, før tal­en til sist blir fin­pus­set og for­beredt av par­tiled­eren. I store parti­er hen­der det at opp til 10–15 per­son­er har hatt fin­grene i manuskriptet underveis.

Det er alt­så fordel­er med å benytte taleskri­vere, men det er også ulem­per. Pros­essen har en ten­dens til å utvanne tone, stemme og bud­skap.

Tal­ene man­gler fas­thet og klarhet

, og talerens karak­ter blir uklar og utro­verdig. Den som skriv­er for andre er ofte mer for­sik­tig og diskret. Og det er vanske­lig å tre­ffe et annet men­neskes språk­stil pre­sist.

Risikoen øker jo flere som er involvert

, for da fødes tal­en ikke lengre av et men­neske med karak­ter, men av en ansik­tløs komité. Ronald Rea­gans taleskriv­er Peg­gy Noo­nan har sam­men­liknet det med å presse friske og farg­erike grønnsak­er gjen­nom en gam­meldags kjøt­tkvern, karak­teren forsvin­ner og du ender med en grå, utfly­tende og tek­sturløs seig masse.

En alvorlig risiko ved å adskille skriv­er og taler, er at man derved skiller taler og tanke, per­son og poli­tikk. War­ren G. Hard­ing, som var USAs 29 pres­i­dent, sa engang føl­gende etter at han hadde lest opp en pas­sas­je fra en tale han holdt: ”Jeg har aldri sett dette før. Jeg har ikke skrevet denne tal­en og jeg tror ikke på det jeg net­topp har lest”. Slik kom­mer vi ikke til å høre vår statsmin­is­ter si. Men det betyr ikke at han har skrevet tal­en selv.

TEMA

R

etorikk

104 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen