Åpne data blir britisk valgkamptema

De konservative prøver å overgå Labour i løfter om frigivelse av offentlig sektors data.

Årets par­la­ments­valg i Stor­bri­tan­nia blir det førs­te «data­val­get», skri­ver Simon Rogers i The Guar­di­an. Utro­lig nok er det blitt tren­dy å snak­ke om data­kil­der. I går la de kon­ser­va­ti­ve fram et digi­talt mani­fest hvor målet er å over­gå Gor­don Browns arbei­der­par­ti i løf­ter om fri­gi­vel­se av data­kil­der (les hele mani­fes­tet neden­for). På de bri­tis­ke øyer er det rett og slett opp­stått hard kon­kur­ran­se om å gjø­re offent­lig sek­tors data til­gjen­ge­lig for videre­bruk.

Blant de kon­ser­va­ti­ves løf­ter:

  • Pub­li­se­re data­kil­der i sin hel­het på net­tet
  • Lov­fes­te ret­ten til til­gang til offent­lig sek­tors data
  • Pub­li­se­re data på lokalt nivå om kri­mi­na­li­tet, helse og utdan­ning
  • Pub­li­se­re mer infor­ma­sjon om offent­lig sek­tors kon­trak­ter med leve­ran­dø­rer

Tory­ene refe­re­rer i mani­fes­tet til nye bereg­nin­ger av øko­no­men Rufus Pol­lock som skal vise at data-fri­gi­vel­se etter de kon­ser­va­ti­ves pla­ner vil ska­pe øko­no­mis­ke ver­di­er for 6 mil­li­ar­der pund.

Sist uke skrev jeg om en dansk rap­port som også tok for seg spørs­må­let om verdi­ska­ping ved videre­bruk av data.

Con­ser­va­ti­ve Tech­no­lo­gy Mani­festo

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen