Åpne data blir britisk valgkamptema

De konservative prøver å overgå Labour i løfter om frigivelse av offentlig sektors data.

Årets par­la­mentsvalg i Storbri­tan­nia blir det første “dataval­get”, skriv­er Simon Rogers i The Guardian. Utrolig nok er det blitt trendy å snakke om datak­ilder. I går la de kon­ser­v­a­tive fram et dig­i­talt man­i­fest hvor målet er å overgå Gor­don Browns arbei­der­par­ti i løfter om fri­givelse av datak­ilder (les hele man­i­festet neden­for). På de britiske øyer er det rett og slett opp­stått hard konkur­ranse om å gjøre offentlig sek­tors data tilgjen­gelig for viderebruk.

Blant de kon­ser­v­a­tives løfter: 

  • Pub­lis­ere datak­ilder i sin hel­het på nettet
  • Lovfeste ret­ten til til­gang til offentlig sek­tors data
  • Pub­lis­ere data på lokalt nivå om krim­i­nalitet, helse og utdanning
  • Pub­lis­ere mer infor­masjon om offentlig sek­tors kon­trak­ter med leverandører

Toryene ref­er­erer i man­i­festet til nye bereg­ninger av økonomen Rufus Pol­lock som skal vise at data-fri­givelse etter de kon­ser­v­a­tives plan­er vil skape økonomiske verdier for 6 mil­liarder pund.

Sist uke skrev jeg om en dan­sk rap­port som også tok for seg spørsmålet om verdiskap­ing ved videre­bruk av data.

Con­ser­v­a­tive Tech­nol­o­gy Man­i­festo

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen