Aasrud: Hittil tydeligste IT-minister

Frigivelse av offentlig sektors data kan ordnes "med lover og forskrift".

Teknolo­girådet arrangerte i går et møte med forny­ingsmin­is­ter Rig­mor Aas­rud, der inter­esserte kunne stille spørsmål til stat­srå­den som har ans­varet for reg­jerin­gens IT-poli­tikk. Jeg var ikke til stede, men via Teknolo­girådets eget live-blogg-refer­at får vi likev­el innblikk i hva Aas­rud sa — og her er det selvsagt spe­sielt inter­es­sant å høre om hennes hold­ninger til fri­givelse av offentlig sek­tors data. Med litt velvil­je kan uttalelsene tolkes som at spørsmålet har krøpet noe høyere opp på dag­sor­de­nen i det siste. Aas­rud slår fast hov­ed­prin­sip­pet om at data skal kunne videre­brukes kost­nads­fritt, og åpn­er for å bruke lov og forskrift for å få motvil­lige etater til å gjøre sine datak­ilder tilgjengelig.

Her er fra den delen av refer­atet som omhan­dler offentlige data (min­i­malt redigert):

“Teknolo­girådet: Neste utfor­dr­er er August Flat­by fra Short­cut AS. De har blant annet laget Trafikan­ten for iPhone som Tore Ten­nøe bruk­er nesten daglig. Har Short­cut noen smarte tips til raskeste vei til suk­sess for IT-ministeren?

Spørsmål fra August Zait­zow Flat­by, daglig led­er i Short­cut AS: Vi ønsker at det offentlige satser på fri og ulisen­siert til­gang til offentlige data. Vi men­er at ube­grenset til­gang til offentlige data vil utløse verdier som i dag lig­ger innelåst i forskjel­lige fagsys­te­mer. For IKT-nærin­gen vil det være kri­tisk at offentlig­gjort data skal kunne utnyttes kom­mer­sielt. Offentlige data må være umod­i­fis­erte. Råda­ta. Skal være i maskin­les­bar form. Virk­somhetene skal kunne skrive pro­grammene som bidrar til verdiskap­nin­gen. Ofte når man offentlig­gjør data legges det begren­sninger på bruk­er. Trafikan­ten lar ikke noen bruke datas­trøm­men i kom­mer­siell øyemed. Det bør ikke være slike restrik­sjon­er på dataene. Grün­derbedrifter bør få tjene penger på slike data.

Aas­rud: Vi men­er at slike data bør være gratis. I noen til­feller må man se på pris­ing. I hov­ed­prin­sipp skal man kunne videre­bruke data.

Ten­nøe [Teknolo­girådets direk­tør]: Skal man kunne tjene penger på det man får gratis?

Aas­rud: Ja, og det går også i dag, men jeg må se nærmere på pengestrømmene. Det finnes mye data i dag som er tilgjen­gelig, men det er ikke så lett å finne fram. Det er også mye data som det offentlige etter hvert kan dig­i­talis­ere som det kan være åndsverk­sprob­lematikk knyt­tet til. Her er det vik­tig å jobbe med lov­givnin­gen. Grun­n­da­ta fra det offentlige er det let­tere å finne løs­ninger på.

Ten­nøe: Mange etater vil gjerne ha kon­troll på data selv. Vil du bruke pisk og gulrot?

Aas­rud: Det kan man ordne med lover og forskrift. Kan også være aktuelt med idekonkur­ranse for å få inn­spill til hvor­dan man kan bruke offentlige data til nye tjenester.

Flat­by: Hva med å bruke det i under­vis­ninssam­men­heng for å skape entu­si­asme for sta­tis­tikk og data­behan­dling? Mye mor­som­mere å jobbe med reelle data.

Aas­rud: Der­som vi lager en por­tal reg­n­er jeg med at skolev­er­ket og uni­ver­siteter og høyskol­er vil bruke det. Har ellers ikke tenkt så nøye på dette.”

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

  1. Vi (Short­cut) ønsker å gjøre et poeng av at offentlige data virke­lig skal kunne utnyttes kom­mer­sielt. Vivek Kun­dra, hjer­nen bak USAs data.gov, leg­ger vekt på net­topp dette; at fri til­gang til og ulisen­siert bruk av offentlig data skal fun­gere som grobunn for grün­derbedrifter som klar­er å tjene penger på bruk av rådataene. Det kan dreie seg om mash-ups, analyse og foredling av offentlig data fra ustruk­tur­ert råda­ta til pur infor­masjon. Alt dette er ren verdiskap­n­ing og bør kunne skje ubelem­ret av lisenser som forsøk­er å demme opp for kom­mer­siell bruk, som det vi f.eks. ser på data­grunnlaget fra Trafikan­ten (http://labs.trafikanten.no/lisens.php)

til toppen