Aasrud: Hittil tydeligste IT-minister

Frigivelse av offentlig sektors data kan ordnes "med lover og forskrift".

Tek­no­logi­rå­det arran­ger­te i går et møte med for­ny­ings­mi­nis­ter Rig­mor Aas­rud, der inter­es­ser­te kun­ne stil­le spørs­mål til stats­rå­den som har ansva­ret for regje­rin­gens IT-poli­tikk. Jeg var ikke til ste­de, men via Tek­no­logi­rå­dets eget live-blogg-refe­rat får vi like­vel inn­blikk i hva Aas­rud sa — og her er det selv­sagt spe­si­elt inter­es­sant å høre om hen­nes hold­nin­ger til fri­gi­vel­se av offent­lig sek­tors data. Med litt vel­vil­je kan utta­lel­se­ne tol­kes som at spørs­må­let har krø­pet noe høy­ere opp på dags­or­de­nen i det sis­te. Aas­rud slår fast hoved­prin­sip­pet om at data skal kun­ne videre­bru­kes kost­nads­fritt, og åpner for å bru­ke lov og for­skrift for å få mot­vil­li­ge eta­ter til å gjø­re sine data­kil­der til­gjen­ge­lig.

Her er fra den delen av refe­ra­tet som omhand­ler offent­li­ge data (mini­malt redi­gert):

«Tek­no­logi­rå­det: Nes­te utford­rer er August Flat­by fra Short­cut AS. De har blant annet laget Tra­fi­kan­ten for iPhone som Tore Tenn­øe bru­ker nes­ten dag­lig. Har Short­cut noen smar­te tips til ras­kes­te vei til suk­sess for IT-minis­te­ren?

Spørs­mål fra August Zaitzow Flat­by, dag­lig leder i Short­cut AS: Vi øns­ker at det offent­li­ge sat­ser på fri og uli­sen­siert til­gang til offent­li­ge data. Vi mener at ube­gren­set til­gang til offent­li­ge data vil utlø­se ver­di­er som i dag lig­ger inne­låst i for­skjel­li­ge fag­sys­te­mer. For IKT-nærin­gen vil det være kri­tisk at offent­lig­gjort data skal kun­ne utnyt­tes kom­mer­si­elt. Offent­li­ge data må være umo­di­fi­ser­te. Rådata. Skal være i maskin­les­bar form. Virk­som­he­te­ne skal kun­ne skri­ve pro­gram­me­ne som bidrar til verdi­skap­nin­gen. Ofte når man offent­lig­gjør data leg­ges det begrens­nin­ger på bru­ker. Tra­fi­kan­ten lar ikke noen bru­ke data­strøm­men i kom­mer­si­ell øye­med. Det bør ikke være sli­ke restrik­sjo­ner på data­ene. Grün­der­be­drif­ter bør få tje­ne pen­ger på sli­ke data.

Aas­rud: Vi mener at sli­ke data bør være gra­tis. I noen til­fel­ler må man se på pri­sing. I hoved­prin­sipp skal man kun­ne videre­bru­ke data.

Tenn­øe [Tek­no­logi­rå­dets direk­tør]: Skal man kun­ne tje­ne pen­ger på det man får gra­tis?

Aas­rud: Ja, og det går også i dag, men jeg må se nær­me­re på penge­strøm­me­ne. Det fin­nes mye data i dag som er til­gjen­ge­lig, men det er ikke så lett å fin­ne fram. Det er også mye data som det offent­li­ge etter hvert kan digi­ta­li­se­re som det kan være ånds­verks­pro­ble­ma­tikk knyt­tet til. Her er det vik­tig å job­be med lov­giv­nin­gen. Grunn­data fra det offent­li­ge er det let­te­re å fin­ne løs­nin­ger på.

Tenn­øe: Man­ge eta­ter vil gjer­ne ha kon­troll på data selv. Vil du bru­ke pisk og gul­rot?

Aas­rud: Det kan man ord­ne med lover og for­skrift. Kan også være aktu­elt med ide­kon­kur­ran­se for å få inn­spill til hvor­dan man kan bru­ke offent­li­ge data til nye tje­nes­ter.

Flat­by: Hva med å bru­ke det i under­vis­n­ins­sam­men­heng for å ska­pe entu­si­as­me for sta­ti­stikk og data­be­hand­ling? Mye mor­som­mere å job­be med reel­le data.

Aas­rud: Der­som vi lager en por­tal reg­ner jeg med at skole­ver­ket og uni­ver­si­te­ter og høy­sko­ler vil bru­ke det. Har ellers ikke tenkt så nøye på det­te.»

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

  1. Vi (Short­cut) øns­ker å gjø­re et poeng av at offent­li­ge data vir­ke­lig skal kun­ne utnyt­tes kom­mer­si­elt. Vivek Kund­ra, hjer­nen bak USAs data.gov, leg­ger vekt på nett­opp det­te; at fri til­gang til og uli­sen­siert bruk av offent­lig data skal fun­ge­re som gro­bunn for grün­der­be­drif­ter som kla­rer å tje­ne pen­ger på bruk av råda­ta­ene. Det kan dreie seg om mash-ups, ana­ly­se og for­ed­ling av offent­lig data fra ustruk­tu­rert rådata til pur infor­ma­sjon. Alt det­te er ren verdi­skap­ning og bør kun­ne skje ube­lem­ret av lisen­ser som for­sø­ker å dem­me opp for kom­mer­si­ell bruk, som det vi f.eks. ser på data­grunn­la­get fra Tra­fi­kan­ten (http://labs.trafikanten.no/lisens.php)

til toppen