Hva skjedde med kinoen da fjernsynet kom?

Det har vært vanlig å anta at det dramatiske fallet i kinobesøk i 1960-årene skyldes fjernsynets ankomst. Ser vi på fallet i kinobesøket på lokalt nivå, blir denne forklaringsmodellen imidlertid problematisk.

I essaysam­lin­gen Loven vest for Pecos gir Kjar­tan Fløgstad oss et lite gløtt inn i friti­da og ute­liv­et til folk i ei vest­norsk indus­tribygd omkring 1960, alt­så før fjern­synet kom:

«Pub­likum? Ja, pub­likum møtte man­n­jam­nt opp. Ei tru­fast menighet av skif­tar­bei­darar, gym­nasi­as­tar, kjærast­par, yrkesskulegutar og andre ube­fes­ta indi­vider. Ja, i hel­gene kunne det vel til og med hen­da at eit og anna beste­bor­garpar duk­ka opp for å få med seg årets norske stor­film, som alltid var ein roman av ein viss Johan Falk­ber­get fil­ma­tis­ert av ein viss Arne Skouen, eller Fjols til fjells eller Far til fire i sneen med Lille Ole og store Ib Schøn­berg eller Qua Vadis eller var det Luther­fil­men som gjekk denne hel­ga eller kan­skje den norske stor­fil­men om Hans Nielsen Hauge? For dette var før fjern­synet kom og fly­t­ta dei levande bildene inn i salong­møble­mentet, og garan­tert berre i hel­gene, for når det blei vist film midt i veka, tirs­dag cow­boy, tors­dag krim­i­nal, var det berre kjernepub­likum som møtte opp, og gjekk igjen 90 min­ut­tar seinare med flotte rep­likkar om desse franske fil­mane som slut­tar akku­rat der dei skulle beg­yn­na.»[1]

Situ­asjo­nen var en helt annen bare ti år seinere. Fløgstad nevn­er jo at dette var før fjern­synet, for det er et vendepunkt i his­to­rien om kinoen når fjern­syn­sap­pa­ratene bæres inn i norske hjem. Etter at kong Olav åpnet de reg­ulære fjern­synssendin­gene 20. august 1960, var det stadig flere som skaf­fet seg fjern­syn. Ja, noen hadde alt skaf­fet seg fjern­syn før den off­isielle åpnin­gen for å se prøvesendin­gene med over­føring fra de olymp­iske vin­ter­lekene i Squaw Val­ley samme år. Og som­merolympiaden som ble fjern­synsover­ført fra Roma kort etter fjern­syn­såp­nin­gen la heller ingen dem­per på fjern­syns-lysten. De som ikke hadde fjern­syn selv, ben­ket seg hos naboer eller kjente, og folk ble så opp­tatt av å se på fjern­syn at de ikke fikk tid til å gå så mye på kino som de hadde gjort før. Folk ville visst heller se flim­rende, uskarpe og svarthvite bilder på en knøt­tliten skjerm i en fullt opplyst stue, sam­men med fam­i­lien, enn storslåtte farge­bilder i en mørk kinos­al sam­men med andre eventyrlystne.

Tal­lene lar det ikke være noen tvil om at kinobesøket sank drama­tisk mel­lom 1960 og 1970. I 1960 var hver nord­mann på kino nesten en gang i måne­den, eller tolv ganger i året i gjen­nom­snitt. Hvert år det neste tiåret er det, lan­det sett under ett, færre som går på kino enn året før. I 1970 gikk nord­menn på kino bare fire ganger i året. Kinobesøket ved lan­dets kino­er var halvert på bare ti år.

Antall kino­er og besøk i Norge 1926–1998. Kino­er inkl. både kom­mu­nale og pri­vate kino­er. Besøk omfat­ter også bygdekino­er. (kilde: SSB)

Og fjern­synet fikk skyl­da. Ut fra erfarin­gene fra andre land, var det ven­tet en nedgang i kinobesøket da fjern­synet åpnet i 1960. I Sverige hadde man erfart nedgan­gen. Fra 1957 var det reg­ulære fjern­synssendinger der, og i 1963 hadde 1,8 mil­lion­er svensker skaf­fet seg fjern­synslisens. I den samme peri­o­den var kinobesøket halvert fra 80 mil­lion­er til 40 mil­lion­er i året.[2]

Kinobesøket sank i alle land i tiåret etter at reg­ulære fjern­synssendinger startet. Og det er en åpen­bar tallmes­sig sam­men­heng mel­lom kinobesøket og spred­nin­gen av fjern­synet. Men sam­tidig er det for­bausende at få eller ingen har stilt spørsmål ved om ikke også andre fak­tor­er kan ha bidratt til nedgan­gen i kinobesøket. For sam­men­hen­gen mel­lom øknin­gen i antall fjern­synslisenser og nedgan­gen i antall kinobesøk, gir ingen grunnlag for å hevde at fjern­synet var den eneste fork­larin­gen på den påtake­lige atferd­sendrin­gen blant folk. Hvis vi ser til Dan­mark, var nedgan­gen i kinobesøket der langt lavere enn i Sverige og Norge, kun 25 pros­ent mel­lom 1953 og 1960.[3] Hvor­dan skal vi fork­lare det? For å si noe nærmere om årsaks­forhold må vi se nærmere på hva som fak­tisk skjed­de, og også under­søke andre mulige årsaker.

Film vs. fjernsyn

Det er litt over­rask­ende at sam­men­hen­gen er så klar. Kino og fjern­syn har rett nok likhet­strekk – begge formi­dler lev­ende bilder, begge er fritid­sak­tiviteter – men medi­ene er på mange vis også svært forskjel­lige. For­mat, bildek­valitet, innhold og ikke minst den sosiale sam­men­heng de inngår i, er svært forskjel­lig. Kinoen vis­er hov­ed­sake­lig helaftens fik­sjons­filmer i farg­er, med høy bildek­valitet på et stort ler­ret i en mørk sal med plass til flere hun­dre tilskuere. Alle er omgitt av fremmede.

Foto: Norsk Folke­mu­se­umcbnd

TV — attrak­tivt alter­na­tiv til kinofil­men? Her dom­mere i “Kvitt eller dobbelt”, 1966.

Fjern­synet hadde på 1960-tal­let et helt annet innhold enn kinoen, og ble brukt i en helt annen sam­men­heng. Fjern­synet viste direk­te­sendte debatt‑, opplysnings- og under­hold­ning­spro­gram­mer i svarthvitt, bildek­valiteten var dårlig på den lille flim­rende skjer­men, og mot­tak­er­forhold­ene kunne for­ringe kvaliteten ytterligere. Fjern­synet sto hjemme i en lys stue, der en hånd­full men­nesker som alle kjente hveran­dre, eller var i fam­i­lie, sam­let seg foran skjermen.

Kan det da være så enkelt at folk byt­tet ut det ene medi­et for det andre? Endret virke­lig folk sine prefer­anser for under­hold­ning, sine krav til kvalitet, og ikke minst sine sosiale van­er over natten?

“Besteborgarpar vs. ubefesta individer”

Fløgstad min­ner oss om et forhold som nok har betyd­ning for vendin­gen i kino­vanene. Folk er forskjel­lige. Mange hadde et regelmes­sig kinokon­sum, andre hadde et mer spo­radisk forhold til kinoen. “Beste­borg­er­par” hadde kino­van­er som stort sett begrenset seg til de kul­turelle stor­filmene, ifølge Fløgstad. Det er denne pub­likums­grup­pen som er mest troende til å erstat­te kinoen med annen under­hold­ning, først og fremst for­di de nok ikke hadde sterke bånd til kinoen. De bruk­te ikke kinoen som tre­ffest­ed, og var der kun for å se en aktuell film.

Vi vet dessuten at ny hjem­meelek­tron­ikk alltid sprer seg først blant pub­likums­grup­per som har råd til å betale den høye inngang­sprisen når teknolo­gien er ny. Det er først når prisene synker, at for­bruk­erelek­tron­ikken brer seg blant folk flest. «Beste­borg­er­par» var nok de som først hadde råd til å betale inngang­sprisen til fjern­synet, og hadde sam­tidig ingen sterke bånd til kinoen. Det virk­er sannsyn­lig at disse beste­borg­er­parene lett ville kunne slutte å gå på kino når de fikk et alter­na­tivt tilbud som pas­set deres van­er bedre.

Utviklin­gen i antall fjern­synslisenser i Norge. (Kilde: Norsk radio­his­torisk forening)

Den vik­tig­ste pub­likums­grup­pen for kinoen var nok det som Fløgstad kaller “ei tru­fast menighet av skif­tar­bei­darar, gym­nasi­as­tar, kjærast­par, yrkesskulegutar og andre ube­fes­ta indi­vider”. Dagens kinos­je­fer lik­er bedre beteg­nelsen ung­dom i alderen 15–24. Det kan diskuteres hvilken som er mest tre­f­fende, men den siste gjør det i hvert fall enklere å telle. Uansett er det ikke svært sannsyn­lig at denne grup­pen var blant de første som skaf­fet seg fjern­syn[4] i beg­yn­nelsen av 1960-årene. La oss foreløpig anta at fjern­synet ikke “ram­met” ung­dom­men før fam­i­lie, bek­jente eller naboer skaf­fet seg fjern­syn og ga dem til­gang til det nye mediet.

Tre faser

Den britiske forskeren John Spraos er en av de få som har under­søkt bak­grun­nen for fal­l­et i kinobesøket sys­tem­a­tisk. I 1962 ga han ut boken The Decline of Cin­e­ma om fal­l­et i kinobesøket i Storbri­tan­nia etter at antall fjern­synslisenser beg­y­nte å vokse i lan­det utover i 1950-årene. Selv om det hadde vært reg­ulære fjern­synssendinger der siden før kri­gen, var det nem­lig først etter kro­nin­gen av dron­ning Eliz­a­beth II, 2. juni 1953, at antall fjern­synslisenser virke­lig tok av. Spraos del­er utviklin­gen inn i tre fas­er.[5]

I den første fasen er det ifølge Spraos «beste­bor­garpar» som kjøper seg fjern­syn. For fam­i­li­er med rel­a­tivt høy hush­old­ningsin­ntekt var fjern­synet en min­dre økonomisk byrde enn for andre pub­likums­grup­per. Men at disse inntek­ts­grup­pene kjøpte seg fjern­syn, fikk min­dre betyd­ning for kinobesøket, hevder Spraos, for de gikk ikke så ofte på kino.

Det var stor vari­asjon i når lan­dets lokale kino­er fikk konkur­ranse fra fjernsynet

I den andre fasen, som Spraos tid­fester til årene etter ca 1955 i Storbri­tan­nia, er det arbei­derk­lassen som kjøper seg fjern­syn. Ikke bare er det arbei­derk­lassen som utgjør kinoenes vik­tig­ste pub­likum­stil­fang. De som kjøper fjern­syn først, er gjerne stor­fam­i­li­er med hjem­me­boende ung­dom­mer, der kinokon­sumet er høyt. Store fam­i­li­er med hjem­me­boende ung­dom­mer hadde gjerne en høy hush­old­ningsin­ntekt på grunn av barn som hadde beg­y­nt å tjene penger, og kunne dermed let­tere sam­le seg om å kjøpe et fjern­syn­sap­pa­rat. Alder­s­grup­pen 15–24 år utgjør tradis­jonelt kjernepub­likumet til kinoene, og fjern­synets inntog i denne alder­s­grup­pen var dermed særlig øde­leggende for kinoene.

Antall TV-lisenser fort­set­ter å vokse i den tred­je fasen, men først og fremt i grup­per av befolknin­gen som bruk­te kinoen lite. Det var for en stor del pen­sjon­is­ter og andre lavin­ntek­ts­grup­per som kjøpte fjern­syn i den tred­je fasen. For å fork­lare utviklin­gen av kinobesøket, er det andre fak­tor­er enn fjern­synet som blir vik­tige nå.

Lokale variasjoner

Kan vi finne tilsvarende fas­er i det norske kinobesøket etter at fjern­synssendin­gene startet? Hans Fredrik Dahl og Hen­rik G. Bas­tiansen som har skrevet om NRKs his­to­rie i tre volum­sterke bind, hop­per bukk over det sosiale aspek­tet ved utbre­delsen av fjern­synet når de del­er fjern­syn­skjøperne i tre grup­per: “de ivrig­ste først, deretter de mid­dels inter­esserte, til sist etternølerne”.[6] At disse for­fat­terne vel­ger å dele utviklin­gen i tre, han­dler vel mest om en akademisk vane (det meste kan deles i tre, hvis man vil), og beskriv­elsen kan vi neppe bruke til annet enn å klage over man­ge­len på en sosial fjern­syn­shis­to­rie i Norge. I man­gel av bedre, får vi gå ut fra at møn­steret Spraos har gjort rede for også gjelder i Norge, i hvert fall de største byene. Hvis dette er rett, og hvis det fak­tisk er en sam­men­heng mel­lom øknin­gen i fjern­synslisenser og nedgan­gen i kinobesøket, så burde de tre fasene avteg­ne seg i kino­s­ta­tis­tikken, slik at den andre fasen har den mest markante nedgan­gen i kinobesøket, mens den første og siste fasen ikke vis­er noen særlig nedgang.

Foto: Hen­rik Ørsted/Oslo Muse­umcba

Sosialt medi­um? Folk stim­ler til Saga kino i Oslo, 1965.

Men som vi har sett, er fal­l­et i kinobesøket i Norge en nærmest rett nedadgående lin­je mel­lom 1960 og 1970, og vis­er ingen vari­asjon­er mel­lom forskjel­lige fas­er. For Norge sett under ett er det alt­så ingen støtte for trefaseteorien.

Vi må imi­dler­tid huske på at fjern­synet ikke ble inn­ført over nat­ten, verken i Norge eller i andre land. Utbyg­gin­gen av sender­nett gikk etter måten fort, men det tok mer enn ti år før mesteparten av befolknin­gen her i lan­det hadde fått til­gang til fjern­synssig­naler. Har­ald Espeli opp­gir i Norsk telekom­mu­nikasjon­shis­to­rie at fjern­syn­snet­tet i 1970 besto av 39 hov­ed­sendere og 266 min­dre sendere og frekven­som­formere. Hov­ed­senderne dekket kun de mest tet­tbygde områ­dene, mens de min­dre senderne og frekven­som­formerne tok fjern­synssig­na­lene videre inn i daler og fjorder. I 1971 hadde 79 pros­ent av befolknin­gen mulighet til å følge NRKs sendinger.[7]

Bare Bergen med Ulriken-senderen, og den delen av Oslo og Øst­land­som­rådet som hadde sik­tlin­jer til Try­vann og Jon­sknuten ved Kongs­berg, kunne ta inn fjern­synssendinger ved åpnin­gen i 1960. Sta­vanger og Trond­heim fikk fjern­syn først året etter, og Kris­tiansand i 1962. Finn­mark ble bygd ut med sendere først i 1967, og sist kom nok fjern­synet til en rekke bygder i Sogn og Fjor­dane og Møre og Roms­dal. Selv i dag er det ikke full fjern­syns­dekn­ing i lan­det. Vi kan dermed slå fast at det var stor vari­asjon i når lan­dets lokale kino­er fikk konkur­ranse fra fjern­synet.[8] Hvis vi skal se en fasein­ndel­ing i kinobesøket må vi ta utgangspunkt i år null for den enkelte senderen.

De store byene

Ved inngan­gen til 1964 uttaler kinos­je­fen i Bergen, Osc. Both­n­er, seg om “det bemerkelsesverdi­ge forhold at den almin­nelige nedgang i kinoin­ntek­tene, bl.a. som følge av konkur­ransen med TV, for Bergens ved­k­om­mende først har gjort seg gjeldende i 1963”.[9] Da den “almin­nelige nedgan­gen” slo inn, hadde Bergen hatt fjern­synssendinger i to år allerede. Fra og med 1967 må vi kunne si at nedgan­gen er over for Bergens ved­k­om­mende. Dette året har kinobesøket i Bergen igjen sta­bilis­ert seg med et besøk som er omtrent 25 pros­ent lavere enn besøket i 1962. Nedgan­gen i Bergen slår alt­så inn flere år etter at fjern­synet intro­duseres, den var­er kor­tere enn vi er vant til å tro, og den er langt min­dre enn nedgan­gen i kinobesøket på lands­ba­sis, enn si i andre land.

Nedgan­gen var­er lenger i Oslo, men også her er nedgan­gen rel­a­tivt kortvarig

Hvis vi ser på Oslo, den desidert største kinobyen i Norge, så har denne byen en tilsvarende utvikling. Nedgan­gen starter først et par år etter at fjern­synssendin­gene åpnet, men her sta­bilis­er­er kinobesøket seg først i 1968, på et nivå som er 34 pros­ent lavere enn besøket i 1962. Nedgan­gen i kinobesøket er større i Oslo enn i Bergen, men heller ikke her i nærheten av den halverin­gen av besøket som vi ser i mange andre land og også på lands­ba­sis i Norge. Nedgan­gen var­er lenger i Oslo, men også her er nedgan­gen rel­a­tivt kortvarig.

Det ser dermed ut til at det kan være mulig å finne hold i teorien om fasein­ndel­ing i de to største byene i Norge, spe­sielt siden nedgan­gen i besøket startet så seint. Men utviklin­gen i stor­byene Bergen og Oslo åpn­er også flere nye spørsmål: Hvor­fra kom­mer nedgan­gen på lands­ba­sis i 1961 og 1962 hvis fjern­synet ikke har noen virkn­ing i denne tidlige fasen? Hvor­dan kan nedgan­gen på lands­ba­sis bli på nesten 50 pros­ent når det ser ut til at bare 25–35 pros­ent kan skyldes fjernsynet?

Kinoboble i 1950-årene?

For å ta det første først. Hvis vi skal stole på de rap­porterte besøk­stal­lene, så hadde kinoene et vold­somt oppsv­ing i Norge etter den annen ver­den­skrig. Fra et besøk på ca 15 mil­lion­er i året, mer enn doblet besøket seg frem mot midten av 1950-årene. I siste halvdel av dette tiåret lå kinobesøket mer eller min­dre sta­bilt omkring 35 mil­lion­er besøk­ende i året. Dette møn­steret med kraftig økn­ing i kinobesøket etter kri­gen, finner vi igjen i flere andre land, og begge våre naboland Dan­mark og Sverige har samme utvikling som Norge.

Besøksvek­sten ser ut til å være ful­gt av en sterk vekst i antall kino­er. Fra de 300 kinoene som er kjent i Norge før kri­gen, vok­ste antallet til nærmere 700 ved inngan­gen til 1960-tal­let. Det er vel sannsyn­lig at åpnin­gen av nye kino­er har sam­men­heng med den almin­nelige gjenopp­byg­gin­gen og vel­stand­sutviklin­gen etter kri­gen. Uansett hva som var årsak­en, så ser det ut til at utbyg­gin­gen var så sterk at kinoka­p­a­siteten snart overgikk behovet.

Et tred­je moment må også nevnes. Det stat­sei­de sel­skapet Norsk Bygdekino A/S ble etablert i 1948, og frem mot 1960 ekspan­derte det vold­somt. Målt i antall kinobesøk var bygdekinoen på det største, det vil si omkring 1960, på stør­relse med Bergen kino med 1,7 mil­lion­er besøk i året, men fordelt på nesten tusen spillest­ed­er. Bergen hadde til sam­men­lign­ing fem kinos­aler i 1960. Og så seint som i bygdekinoens årsmeld­ing for 1962, rap­porteres det om behov for flere spilledager rundt om i lan­det.[10]

Når kinout­byg­gin­gen nådde høy­den på slut­ten av 1950-årene, så var det med andre ord ikke gitt at utviklin­gen skulle fort­sette inn i him­me­len. Utviklin­gen frem mot 1960 kan like gjerne ha vært drevet av generell vel­stand­sutvikling og mod­erniser­ing, som av en økende etter­spørsel etter net­topp kinounder­hold­ning i befolknin­gen. En avskalling virk­er dermed ikke unaturlig fra omkring 1960.

Kinonedleggelser senker kinobesøket

Den 15. feb­ru­ar 1963 bren­ner Colos­se­um kino i Oslo. Colos­se­um svarte på den tiden for 11 pros­ent av de sam­lede bil­let­tin­ntek­tene til Oslos om lag 20 kino­er. Når én av 20 kino­er blir satt ut av funksjon, forsvin­ner nok ikke hele besøket. Folk kan tross alt finne andre kino­er innen­for aksept­able reiseav­s­tander. Men kap­a­siteten synker, både når det gjelder antall seter og antall ler­reter. Færre filmer kan vis­es på års­ba­sis, og det blir mer rift om bil­let­tene til gjen­værende seter. 

I Oslo var det nok verst at den desidert største pre­mierekinoen for amerikanske stor­filmer ble satt ut av spill i mer enn et år. Det kan også være et moment at Colos­se­um nok hadde et annet pub­likum enn andre kino­er i Oslo, og som i ulik grad var vil­lige til å erstat­te kinoen med en sen­trum­ski­no. Uansett var resul­tatet at kinobesøket sank med 9 pros­ent i Oslo i 1963. Det er min­dre enn tapet av Colos­se­um skulle tilsi, for kinobesøket steg ved de andre kinoene i Oslo dette året, siden disse kinoene nok absorberte en del av Colosseum-publikumet.

Foto: Ukjent/Oslo Muse­umcba

Colos­se­um kino bren­ner 15. feb­ru­ar 1963. En med­virk­ende årsak til fal­l­et i kinobesøket i byen på 60-tal­let, skriv­er artikkelforfatteren.

Jeg har ingen hold­epunk­ter for å si at nedgan­gen i kinobesøket i Oslo i 1963 bare skyldes tapet av Colos­se­um kino, men jeg vil i hvert fall strekke meg til å si at nedgan­gen i kinobesøket i 1960-årene nok fikk en “fly­ing start” da Norges største kino Colos­se­um ble satt ut av spill.

Tapet av Colos­se­um kino gir oss et glimt av en vik­tig årsak til nedgan­gen i kinobesøket i 1960-årene, som har vært min­dre drøftet. John Spraos så imi­dler­tid nærmere på denne fak­toren i Storbri­tan­nia. Ved siden av den klare tallmes­sige sam­men­hen­gen som han påviste mel­lom spred­nin­gen av fjern­synet og nedgan­gen i kinobesøket, viste han også at det var en sterk tallmes­sig sam­men­heng mel­lom ned­leggelser av kino­er og nedgang i kinobesøket. Fak­tisk var dette den eneste under­søk­te sam­men­hen­gen som hadde fork­lar­ingskraft i forhold til den fort­sat­te nedgan­gen i kinobesøket i den tred­je fasen i Storbri­tan­nia, da det først og fremst var pen­sjon­is­ter og lavin­ntek­ts­grup­per som fikk fjern­syn, grup­per som ikke bruk­te kinoen noe særlig i utgangspunktet.

Hvis bare 25–35 pros­ent av nedgan­gen i kinobesøket kan fork­lares med fjern­synet, kan da ned­leggelse av kino­er fork­lare resten av nedgan­gen i Norge?

Nedgang i private kinoer og kinoer på bygda

Om vi ser på de kom­mu­nale kinoene, er det vanske­lig å peke på kinoned­leggelser som senker besøket. I Oslo uttaler kin­odi­rek­tør Arnljot Engh i 1964 at det nok vil bli på tale å legge ned enkelte reprisekino­er.[11] Men antallet kom­mu­nale kinos­aler totalt sett holdt seg tem­melig sta­bilt på lands­ba­sis gjen­nom 1960-årene. Om vi der­i­mot ser på pri­vate kino­er og bygdekinoen, blir bildet et annet.

Som nevnt over var Norsk Bygdekino A/S Norges andre eller tred­je største kinobedrift i første halvdel av 1960-årene, i konkur­ranse med Bergen. Fra 1965 innskren­ket kinoen driften, etter fall i besøket året før. Fjern­synet var en farlig konkur­rent også for bygdekinoen, men det var utkantstrøk uten til­gang til fjern­synssig­naler, som først mis­tet forestill­in­gene. De per­ifere rutene som var tunge å bet­jene, ble kut­tet først, mens de sen­trale rutene ble beholdt.[12]

I 1969 hadde bygdekinoen bare 570 spillest­ed­er, antallet var nesten halvert, og besøket var under en halv mil­lion. Bygdekinoen hadde med andre ord en nedgang i besøket på over 70 pros­ent i løpet av tiåret. Og både antall spillest­ed­er og besøket fort­sat­te å synke utover i 1970-årene.[13]

De pri­vate, bofaste kinoene finner vi stort sett på min­dre sted­er, med to unntak for de mel­lom­store byene Aren­dal og Bodø. De pri­vate kinoene har ikke alltid vært like flinke til å rap­portere besøk­stall til KKL, så vi må ta tal­lene vi har med noen klyper salt. Hvis vi ser på de pri­vate kinoene under ett, med det nevnte for­be­hold­et, så var de kom­mu­nale kinoene sam­let lik 5–6 bergen­ski­no­er ved beg­yn­nelsen av 1960-årene. Besøket var i 1960 på 8,5 mil­lion­er, og det steg både i 1961 og 1962 til over 8,7 mil­lion­er, til tross for fjern­synet, eller kan­skje net­topp for­di disse kinoene for det meste lå uten­for ned­slags­fel­tet for fjernsynet.

Fem år seinere var besøket mer enn halvert, og det fort­sat­te å synke til 1970 da besøket var mer enn 60 pros­ent lavere enn i 1962. Mens antallet kom­mu­nale kino­er gjen­nom 1960-årene lå sta­bilt omkring 200, med ube­ty­delige vari­asjon­er, vis­er tall­ma­te­ri­alet at antallet pri­vate kino­er sank med minst 35 pros­ent, fra 385 i 1963 til 262 i 1970. Minst, for­di KKL som sam­let inn tall­ma­te­ri­alet, bemer­ket at svært mange kino­er ikke lev­erte opp­gave, slik at antallet i 1963 nok var nærmere 540 kino­er enn 385. Hvis dette tal­let er rik­tig, betyr det at om lag halv­parten av de pri­vate kinoene forsvant i løpet av noen år. Og antallet har fort­satt å falle til våre dager. I 1982 var tal­let ikke-kom­mu­nale kino­er 212, i 1999 var det 112.[14]

Mens prak­tisk talt ingen kom­mu­nale kino­er ble ned­lagt i 1960-årene, slik at denne fak­toren alt­så i prak­sis har hatt null virkn­ing for nedgan­gen i besøket på kom­mu­nale kino­er, ble mer enn halv­parten av både pri­vat­drevne kino­er og halv­parten av bygdekinoens spillest­ed­er ned­lagt i peri­o­den. Her er virknin­gen av ned­leggelser så katas­tro­fal at vi vil ha prob­le­mer med å skjelne fjern­synets betyd­ning gjen­nom tallene.

Mens de pri­vat­drevne kinoene og bygdekinoen sto for 10,4 mil­lion­er vs. 24 mil­lion­er besøk­ende i 1962, sto de for 4,1 mil­lion­er mot 15,5 mil­lion­er i 1969. Fra å utgjøre 30 pros­ent av besøket i 1962 sto de for 20 pros­ent av besøket i 1969.

Flere skjeletter i skapet?

I en artikkel i april­num­meret av Norsk film­blad i 1964 kri­tis­erte Elsa Bri­ta Mar­cussen kino­bran­sjen for et «impo­tent TV-hat».[15] Med støtte i en bok av bel­giske Leo Lun­ders, hevdet hun at en dypere kunnskap om det som skjed­de i under­hold­ningssek­toren måtte til for å forstå det som skjed­de i kinosek­toren. Film, kino og fjern­syn var bare ele­menter i vel­stand­søknin­gen som også omfat­ter høyere bolig­stan­dard, økn­ing i bil­parken, lengre ferier, større reisemu­ligheter, flere skoleår og utvid­ede studiemu­ligheter. Mope­d­er, motorsyk­ler, tran­sis­tor­ra­dio­er, LP-plater og «de langhårede lyd­fenomen­er som kaller seg ‘The Bea­t­les’,» var andre ele­menter i samtidsbildet.

Mar­cussen vis­er videre til Lun­ders’ argu­ment om at utviklin­gen i kinokon­sumet henger sam­men med vel­stand­sutviklin­gen. Det er inter­es­sant at Italia, som tidlig hadde fjern­synssendinger, men ikke den samme vel­stand­sutvikling som andre del­er av Europa, «helt til det siste har hatt et pos­i­tivt kino­bilde og en livlig nasjon­al produksjon».

Et tred­je moment Mar­cussen trekker frem, er at filmer tillatt for barn under 16 år hadde sun­ket siden midten av 1950-årene i mange europeiske land. Et dal­ende tilbud til en vik­tig pub­likums­gruppe må nød­vendigvis ha gjort kinoen min­dre attrak­tiv for aldersgruppen.

Jeg har ikke her tenkt å gå nærmere inn på disse andre fork­larin­gene, bare peke på at de finnes. Om det er mulig å finne noen klare tallmes­sige sam­men­henger mel­lom noen av disse sam­men­hen­gene og nedgan­gen i kinobesøket er et annet spørsmål. Spraos mente ikke det. De eneste hold­bare fork­larin­gene til nedgan­gen i kinobesøket som han fant, var fjern­synets utbre­delse på den ene siden og kin­odø­den på den andre. Men Spraos under­søk­te bare ett land, ikke større sam­men­henger på tvers av lan­de­grenser. For å fork­lare forskjel­lene mel­lom den lave nedgan­gen i kinobesøket i Dan­mark i forhold til Sverige og Norge, kan det være rik­tig å se på både topografi, boset­ningsmøn­stre og organ­is­erin­gen av kinovirk­somheten i landene.

Om vi skal trekke en foreløpig kon­klusjon av gjen­nom­gan­gen av årsak­ene til nedgan­gen i kinobesøket i Norge i 1960-årene, må det være at nedgan­gen ikke så enty­dig skyldtes utbre­delsen av fjern­synet som vi har vært vant til å tro. Kom­mu­nale kino­er ser ut til å ha klart seg rel­a­tivt gre­it gjen­nom 1960-årene, og noen av dem, kan­skje de som hadde en kreativ inn­fallsvinkel til utfor­drin­gene, og ikke bare la for dagen et «impo­tent TV-hat», klarte seg bedre enn andre. Det er inter­es­sant i denne sam­men­hen­gen at Bergen kino i den andre store nedgangspe­ri­o­den i 1980-årene, den som videoen fikk skylden for, ikke mis­tet pub­likum i det hele tatt.[16]

Kildereferanser

[1] Kjar­tan Fløgstad, 1981, Loven vest for Pecos, side 64.

[2] Se for eksem­pel Mari­na Gher­set­ti, 1996, Jak­ten på den försvin­nande pub­liken (Arbet­srap­port nr. 56, Insti­tu­tio­nen för jour­nal­is­tik och masskom­mu­nika­tion, Göte­borgs Uni­ver­sitet), side 7.

[3] Klaus Bruhn Jensen (red.), 1997, Dan­sk mediehis­to­rie 1880–1960 (Dan­sk mediehis­to­rie, 2), side 244.

[4] Kilde: Norsk radio­his­torisk foren­ing, http://www.nrhf.no/nrhf-lisens.html#Tvlisens, 5.01.2009.

[5] John Spraos, 1962, The decline of cin­e­ma. An econ­o­mist’s report, Lon­don, side 22.

[6] Hans Fredrik Dahl og Hen­rik G. Bas­tiansen, 1999, Over til Oslo. NRK som monopol 1945–1981 (NRKs his­to­rie 3), Oslo, side ???

[7] Har­ald Espeli, 2005, Det stats­domin­erte tel­eregimet (1920–1970) (Norsk telekom­mu­nikasjon­shis­to­rie 2), Oslo, side 389–390. Kjetil Jarl Halse og Helge Øst­bye, 2003, Norsk kringkast­ing­shis­to­rie, Oslo, side 139 hevder at tal­let i 1972 var 96 %. Dette er nok i overkant. Først i våre dager har vi hatt så høy fjern­syns­dekn­ing. Uansett må vi her til primærk­ilder for å finne bedre tall.

[8] Kilde: Norsk radio­his­torisk foren­ing, http://www.nrhf.no/nrhf-sendere-FM-TV-freq.html, 5.01.2009.

[9] Kinos­je­fene i «key cities» sum­mer­er opp 1963: Min­dre besøk – lavere inntek­ter, i Norsk film­blad 32 (1/1964), side 2–3 og 15.

[10] Mona Vaa­gan et al, 2000, Film på vei, bygdekinoen gjen­nom femti år (Norsk filmin­sti­tutts skrift­serie 15), Oslo, side 60.

[11] Kinos­je­fene i «key cities» sum­mer­er opp 1963, side 2.

[12] Vaa­gan, side 60.

[13] Vaa­gan, side 66–67.

[14] NOU 2001:5 Kino i en ny tid, side 23.

[15] Elsa Bri­ta Mar­cussen, 1964, Kinokrise, fritid og velferd, i Norsk film­blad nr. 4 1964, side 98–99.

[16] Geir Atle Ers­land, 1995, Kino, Bergen, side 51.

TEMA

M

ediehis
torie

27 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen