Dagspressen mot allmennkringkasterne på nett — også i Danmark

Debatten om allmennkringkasternes ekspansjon på internett går også i vårt naboland.

Et sen­tralt spørs­mål i dis­ku­sjo­ner om medie­støt­te er hva lisens­fi­nan­sier­te all­menn­kring­kas­te­re som NRK skal dri­ve med på inter­nett. Som vi har skre­vet om på den­ne blog­gen tid­li­ge­re ble det blant annet et tatt opp under medie­støtte­ut­val­gets høring nylig.

Kom­mer­si­el­le kon­kur­ren­ter i fle­re euro­pe­is­ke land har øns­ket å begren­se offent­lig finan­sier­te all­menn­kring­kas­te­res akti­vi­te­ter siden den­ne typen medie­in­sti­tu­sjo­ner først beve­get seg ut på net­tet midt på 1990-tal­let. Er det rime­lig at all­menn­kring­kas­te­re til­byr tje­nes­ter som lig­ner på nett­avi­ser? Eller skal de begren­ses for eksem­pel til kun å leg­ge ut eks­tra­stoff knyt­tet til radio- og tv-pro­gram?

Dis­ku­sjo­nen er også høy­ak­tu­ell i vårt nabo­land Dan­mark. I et inn­leggKom­mu­ni­ka­tion­sfo­rum skri­ver medie­fors­ker Niels Brüg­ger om debat­ten knyt­tet til DR. Han tar utgangs­punkt i dagens situa­sjon, med en bred poli­tisk enig­het om at DRs opp­drag også inklu­de­rer net­tet. Så går Brüg­ger his­to­risk til verks, og ser for seg hvor­dan dr.dk vil­le vært der­som kon­kur­ren­te­nes inn­ven­din­ger ble tatt til føl­ge. Og han har også et mer gene­relt poeng:

Man kan også anlægge en mere gene­rel medie­his­to­risk betragt­ning og træk­ke lin­jer­ne læn­ge­re til­ba­ge i tiden. Hvis argu­men­tet om, at der kun måt­te vises pro­gram­re­la­te­ret ind­hold i det nye medie, hav­de været anvendt, da tv var nyt og radio­en var det enes­te medie i DR, vil­le det have lydt nogen­lun­de sådan: Der må kun laves tv-udsen­del­ser i til­knyt­ning til en radio­ud­sen­del­se. Vi vil­le i givet fald have haft et noget andet fjern­syn i dag, end til­fæl­det er. Der er såle­des gode medie­his­to­ris­ke grun­de til ikke at begræn­se en ny medie­type til ude­luk­ken­de at være et bagud­skuen­de ved­hæng til de på et givet tids­punkt frem­hers­ken­de medi­er.

TEMA

A

llmennk
ringkas
ting

65 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

  1. […] pris Dags­pres­sen mot all­menn­kring­kas­ter­ne på nett — også i Dan­mark Debat­ten om all­menn­kring­kas­ter­nes eks­pan­sjon på inter­nett går også i vårt nabo­land. Av Hall­vard […]

til toppen