EFTAs overvåkningsorgan avslutter NRK-sak

Blir "public value"-testen ny arena for kamp om NRKs oppdrag?

I 2003 sendte TV2 en klage til EFTAs overvåkn­ing­sor­gan (ESA). TV2 mente at NRK bruk­te lisens­mi­dler til å dumpe annon­seprisene på tekst-tv og inter­nett. Det er ESAs opp­gave å vur­dere om Norge over­hold­er for­p­lik­telsene i EØS-avtal­en, blant annet når det gjelder bruk av offentlige midler til medi­estøtte. I etterkant av kla­gen beg­y­nte ESA å under­søke organ­is­erin­gen av NRK. Under­søkelsene har ført til en rekke endringer i styrin­gen av lisensin­sti­tusjo­nen, der NRK-plakat­en (pdf) som ble fores­lått i 2007 kan­skje er den viktigste.

Nå, syv år etter ned opprin­nelige kla­gen, er ESA fornøyd og har avs­lut­tet under­søkelsene sine. I en pressemeld­ing peker ESA på noen siste endringer i reg­u­lerin­gen av NRK. Særlig ett punkt er viktig:

Any sig­nif­i­cant amend­ments of NRK’s pub­lic ser­vice task will be sub­ject to a new entrust­ment pro­ce­dure, car­ried out pri­or to the inclu­sion of a new ser­vice. The assess­ment of each pro­posed new ser­vice will be based on ver­i­fi­able nation­al cri­te­ria in the form of an added pub­lic val­ue test which will be devel­oped by the Nor­we­gian author­i­ties. The final deci­sion on whether to include a new ser­vice will take into account opin­ions of com­pe­tent inde­pen­dent nation­al author­i­ties (such as the Media Author­i­ty) and oth­er obser­va­tions in a pub­lic consultation.

Dette er en beskriv­else av den såkalte ”pub­lic value”-testen Kul­tur­de­parte­mentet fores­lo i fjor høst. Opp­legget innebær­er at alle plan­er om vesentlige endringer i NRKs tilbud skal gjen­nom en ekstern vur­der­ing fore­tatt av Medi­etil­synet. Pros­essen skal også inklud­ere inn­spill fra konkur­renter og andre inter­essen­ter. NRK kan bare sette i gang selve tjen­esten hvis denne testen ender med pos­i­tivt svar. De pri­vate mediesel­skapenes inn­spill i medi­estøt­tede­bat­ten så langt kan tyde på at ”pub­lic value”-testen bli en vik­tig are­na for diskusjon om hva vi skal med NRK.

TEMA

N

RK

96 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen