EFTAs overvåkningsorgan avslutter NRK-sak

Blir "public value"-testen ny arena for kamp om NRKs oppdrag?

I 2003 send­te TV2 en kla­ge til EFTAs over­våk­nings­or­gan (ESA). TV2 men­te at NRK bruk­te lisens­mid­ler til å dum­pe annonse­pri­se­ne på tekst-tv og inter­nett. Det er ESAs opp­ga­ve å vur­de­re om Nor­ge over­hol­der for­plik­tel­se­ne i EØS-avta­len, blant annet når det gjel­der bruk av offent­li­ge mid­ler til medie­støt­te. I etter­kant av kla­gen begyn­te ESA å under­sø­ke orga­ni­se­rin­gen av NRK. Under­sø­kel­se­ne har ført til en rek­ke end­rin­ger i sty­rin­gen av lisen­s­in­sti­tu­sjo­nen, der NRK-pla­ka­ten (pdf) som ble fore­slått i 2007 kan­skje er den vik­tigs­te.

Nå, syv år etter ned opp­rin­ne­li­ge kla­gen, er ESA for­nøyd og har avslut­tet under­sø­kel­se­ne sine. I en presse­mel­ding peker ESA på noen sis­te end­rin­ger i regu­le­rin­gen av NRK. Sær­lig ett punkt er vik­tig:

Any sig­ni­fi­cant amend­ments of NRK’s pub­lic ser­vice task will be sub­ject to a new entrust­ment proce­dure, car­ried out prior to the inclu­sion of a new ser­vice. The assess­ment of each pro­po­sed new ser­vice will be based on veri­fi­ab­le natio­nal cri­te­ria in the form of an added pub­lic value test which will be devel­o­ped by the Nor­we­gi­an aut­hori­ties. The final deci­sion on whether to inclu­de a new ser­vice will take into account opi­nions of com­pe­tent inde­pen­dent natio­nal aut­hori­ties (such as the Media Aut­hority) and other obser­va­tions in a pub­lic con­sul­ta­tion.

Det­te er en beskri­vel­se av den såkal­te ”pub­lic value”-testen Kul­tur­de­par­te­men­tet fore­slo i fjor høst. Opp­leg­get inne­bæ­rer at alle pla­ner om vesent­li­ge end­rin­ger i NRKs til­bud skal gjen­nom en eks­tern vur­de­ring fore­tatt av Medie­til­sy­net. Pro­ses­sen skal også inklu­de­re inn­spill fra kon­kur­ren­ter og and­re inter­es­sen­ter. NRK kan bare set­te i gang selve tje­nes­ten hvis den­ne tes­ten ender med posi­tivt svar. De pri­va­te medie­sel­ska­pe­nes inn­spill i medie­støtte­de­bat­ten så langt kan tyde på at ”pub­lic value”-testen bli en vik­tig are­na for dis­ku­sjon om hva vi skal med NRK.

TEMA

N

RK

95 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen