Historien om reklamesalg på NRKs nye medieplattformer

Grunnlaget for lisensinstitusjonens reklameinntekter ble lagt på 1990-tallet.

Som Olav Anders Øvre­bø skrev i et tidligere inn­legg her på bloggen, tas nå NRKs reklame­salg på net­tet opp i Medi­estøt­teut­val­gets drøftinger. I notatene til utval­gets første høringsmøte benyt­ter nem­lig flere tunge mediesel­skap anled­nin­gen til å si sin mening om kom­bi­nasjo­nen av lisens- og reklame­fi­nan­sier­ing på nrk.no.

Schib­st­ed kaller situ­asjo­nen ”en statssub­si­diert konkur­ran­sevrid­ning for norske net­tavis­ers del”. Edda Media men­er adgan­gen til reklame­salg er:

en ord­ning som man­gler legit­imitet, for­rykker konkur­ransen mel­lom aktørene og et uak­sept­abelt poli­tisk virkemid­del som stat­en tildel­er seg selv som medieeier, til ugun­st for andre medieak­tør­er. Edda Media men­er at ord­nin­gen med lisens­fi­nan­sier­ing forut­set­ter at enhver form for reklame­fi­nan­sier­ing av NRK, i enhver form for kanal NRK formi­dler i, må forbys.

Inn­spil­lene kom­mer omtrent sam­tidig som Høyre har gått ut med forslag om å stanse reklamesalget.

En kan få inntrykk av at dette er en helt ny prob­lem­still­ing. Det er det ikke.

For snart tre år siden drøftet NRKs eier i Kul­tur­de­parte­mentet sel­skapets kom­mer­sielle inntek­ter i en stort­ingsmeld­ing. Departe­mentet kom da til at lisensin­sti­tusjo­nen ikke lenger skulle få selge annonser på tekst-tv, men få fort­sette på nett.

For å forstå hvor­for NRK over­hodet beg­y­nte med reklame­salg på sine nye medieplat­tformer, må vi imi­dler­tid gå minst 15 år tilbake i tid:

Inntek­tene fra kringkast­ingsavgiften, rasjon­alis­er­ing og effek­tivis­er­ing av driften vil ikke alene kunne dekke NRKs frem­tidi­ge finan­sier­ings­be­hov til den tek­nol­o­giske omstill­in­gen til dig­i­tal pro­duk­sjon og dis­tribusjon og til oppret­telsen av NRK2. NRK vil der­for se seg om etter andre inntek­t­skilder og mulige forretningsområder.

Slik fork­larte NRK behovet for økt for­ret­ningsvirk­somhet i pla­nen NRKs mål og strate­gi 1996–2000. En ekspan­siv strate­gi var nød­vendig for å klare over­gan­gen til et dig­i­talt mediesys­tem. Bare myn­dighetene la til rette for utvidet sats­ing, ville inntek­tene komme. Og styres­mak­tene ful­gte opp:

Omdan­nin­gen til aksje­sel­skap [vil] innebære at Norsk rik­skringkast­ing kan etablere dat­tersel­skaper for ivare­takelse av marked­sret­tet virk­somhet, noe som vil gjøre det mulig å føre over­skudd fra slik virk­somhet til pro­gram­pro­duk­sjon m.v. Omdan­ning til aksje­sel­skap vil således i seg selv innebære en styrk­ing av all­mennkringkastin­gen i Norge (Ot prp nr 69 (1994–95), s. 4).

Så klart kan det sies. Med Arbei­der­par­ti­et i reg­jer­ing la Kul­tur­de­parte­mentet til grunn forut­set­nin­gen NRK bygget sin argu­men­tasjon på: Det var penger å tjene i den nye konkur­rans­esi­tu­asjo­nen. Disse pen­gene burde NRK ha mulighet til å få tak i.

En nød­vendig forut­set­ning kom på plass i 1996, da NRK ble et aksje­sel­skap. Som eget sel­skap stod NRK friere i forhold til kom­mer­sielle engas­je­ment. Det neste steget var oppret­telsen av dat­tersel­skapet NRK Aktivum i 1997. Aktivum skulle utvikle, omsette og fore­dle NRKs pro­gramvirk­somhet til nye marked­er, i nye for­mer og medi­er. Rent prak­tisk skulle alt­så sel­skapet skape de nye inntektene.

I 1999 gjen­tok Kul­tur­de­parte­mentet, nå under reg­jerin­gen Bon­de­vik, at en lib­er­alis­er­ing av mulighetene for for­ret­ningsmes­sig engas­je­ment på lang sikt skulle styrke all­mennkringkastin­gen. Man­glende tiltak ville på den annen side ”lett kunne føre til ei svekking av all­mennkringkastin­ga av di NRK vil tape i konkur­ransen om pro­grammedar­bei­darar og senderettar”, som departe­mentet for­mulerte det. Det samme gjaldt for spon­sorin­ntek­ter: ”Hvis NRK etter dette skulle få høyere inntek­ter fra spon­s­ing, vil dette bety at all­mennkringkastin­gen i Norge blir styr­ket”, slo daværende kul­turstat­sråd Åslaug Haga fast i Stortinget (pdf).

Sam­tidig kom også temaet reklame­salg opp. Spørsmålet var om NRK skulle få lov til å selge annonser på tekst-tv. Kul­turkomi­teen var delt. Ap og sen­trumspar­tiene, som sam­men utgjorde fler­tal­let, ville gi NRK større fri­heter. I innstill­in­gen påpek­te de at reklametil­la­telse ”vil være med på å styrke NRKs posisjon som en ledende all­mennkringkaster i årene framover”. NRK måtte kunne ”holde stand mot den vok­sende kom­mer­sielle kanalflo­ra som trenger seg på fra uten­ver­de­nen”, som Ola T. Lånke (KrF) sa det i Stortinget.

Høyre og SV gikk også inn for utvid­ede muligheter til for­ret­nings­drift, men var likev­el mer restrik­tive enn fler­tal­let. SV, ved Ågot Valle, advarte mot ”en utvikling der det å øke for­ret­nings­driften i seg sjøl ut fra et ensidig blikk på seer­tall blir et mål”. Og de to par­tiene utgjorde et min­dretall i spørsmålet om reklame på tekst-tv. Begrun­nelsen var, ifølge Høyres Trond Hel­le­land at ”jo mer kom­mer­sielt NRK er, jo min­dre grunn er det til å forsvare lisens­fi­nan­sierin­gen”. Det klare utgangspunk­tet var øns­ket om å skille NRK fra resten av markedet. Bare da kunne sel­skapets unike posisjon oppret­tholdes og forsvares.

Men Ap og sen­trumspar­tiene sikret alt­så fler­tall for reklame­salg på NRKs tekst-tv, og det er den åpnin­gen som lig­ger til grunn for dagens situ­asjon – drøye ti år senere.

TEMA

N

RK

96 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen