Hva er nytten av offentlige data?

Bare harde fakta og tunge eksempler duger for å overbevise politikere om nytten av å frigi data.

Inter­essen for videre­bruk av offentlig sek­tors data har tilsynela­tende aldri vært større. Brit­er og amerikanere har gått foran med sine nasjonale og lokale datak­ilde­sam­linger. Men dette er bare beg­yn­nelsen. Skal det bli virke­lig dynamikk og fart over utviklin­gen, må fak­ta­grunnlaget bli bedre, sier John Sheri­dan, en av dem som har arbei­det fram den britiske data.gov.uk. Poli­tikere vil ikke ta tunge prin­sippbeslut­ninger om fri­givelse av datak­ilder uten å basere dem på “evi­dens” — et sol­id empirisk grunnlag. Løse anek­dot­er og opti­mistiske vyer hold­er ikke.

“Vi må arbei­de hardt med å sam­le inn empiri og bygge en evi­dens­base”, sa Sheri­dan under kon­fer­ansen “Offentlige Data i Spil” i Køben­havn sist tors­dag (hele kon­fer­ansen ble tatt opp på video; jeg vil opp­datere dette inn­legget når filene er ute).

Et eksem­pel på hva Sheri­dan men­er: Hva skjer med etter­spørse­len etter data fra offentlige virk­somheter når datasett frigis? Øker den kraftig? Å få fram eksem­pler må pri­or­iteres høyt framover, sa Sheridan.

Kon­fer­ansen i Køben­havn bidro net­topp til opp­byg­gin­gen av en eksem­pel­base. Det ble kåret tre spen­nende vin­nere av den danske idekonkur­ransen om videre­bruk av offentlige data. Og flere innledere og deltakere, særlig Peter Cor­bett fra amerikanske iStrat­e­gy­Labs formi­dlet inter­es­sante eksem­pler, både på konkret videre­bruk i form av tjen­ester og i form av ini­tia­tiv­er for å fri­gi data. Her er de jeg noterte i løpet av dagen, i upri­or­itert rekkefølge:

 • Code for Amer­i­ca: Et nytt ini­tia­tiv delvis inspir­ert av det frem­gangsrike Teach for Amer­i­ca. Flinke IT-utviklere skal rekrut­teres som stipen­di­ater og utplasseres i et år i byer som ønsker å forbedre sitt dig­i­tale tjen­estetil­bud. Det første året søkes det etter 25 stipen­di­ater og fem byer (se mer om ini­tia­tivet.)
 • It’s your par­la­ment: Helt ny tjen­este lansert denne uken. Gir over­sikt over stem­me­givn­ing i Europa­parla­mentet fordelt på enkel­trep­re­sen­tan­ter (for eksem­pel Eva Joly), par­ti­grup­per og tema. Siden er laget av danske Buhl & Ras­mussen, som også står bak Hvem stem­mer hvad, omtalt før her på bloggen.
 • Wash­ing­ton DCs datak­ilder: USAs hov­ed­stad var tidlig ute med å fri­gi data og har kan­skje den største av de lokale datakat­a­lo­gene. Til og med en nesten-live feed fra poli­ti­et med de siste innbrudd, over­fall og så videre. Idekonkur­ransen Apps for Democ­ra­cy sprang ut av et ønske fra byens teknologidi­rek­tør om å gjøre datak­ildene mer nyt­tige. Cor­bett pre­sen­terte noen av vin­nerne, og for­t­alte også at konkur­ransen inspir­erer til mer inno­vasjon; nye tjen­ester dukker gjerne opp i kjøl­van­net av en slik konkurranse.
 • I live at…: Med utgangspunkt i innbyg­gerens adresse pre­sen­teres skred­der­sy­dd infor­masjon om det lokale tjen­estetil­budet, krim­i­nalitets- og demografisk profil.
 • Arey­ousafedc er et “trussel-o-meter” bereg­net på mobil­bruk. Beveg deg rundt i byen og få kon­tin­uerlig opp­da­ter­ing av om du befinner deg i et farlig eller trygt område.
 • Sikker sjan­gling — nok en krim­i­nalitets­fokusert app­likasjon. Forteller deg hvor det er trygt å snu­ble rundt i bedugget til­stand når du for­later et av byens pop­ulære utesteder.
 • Park It Dc: Hjelper deg med å finne park­er­ingsplass og informer­er om hvor det er øde­lagte parkome­tre, med mer.

Cor­bett ga noen gode råd om hvor­dan idekonkur­ranser som Apps for Democ­ra­cy bør arran­geres: Gjør det enkelt og rimelig, styr unna de tunge og tid­krevende anbud­spros­essene. Hele pros­essen fra ide via utlysning til kåring tok to måned­er. Pris­sum­men var 20.000 dol­lar fordelt på mange små pris­er. Man fikk mye for pen­gene, for å si det sånn — noen av utviklerne som lev­erte inn app­likasjon­er hadde brukt hun­drevis av timer på arbei­det. Med hjelp fra Cor­bett & co har Wash­ing­ton nå holdt konkur­ransen to ganger. Resul­tatet er 47 app­likasjon­er for web, iPhone og Face­book. Ver­di­en av dette ans­lo Cor­bett til 2,3 mil­lion­er dol­lar, og spurte: Hva ville det kostet byen å hyre inn folk til å skape det samme resul­tatet ut av de offentlige dataene? Hele pros­essen og pre­miepot­ten har kostet byen 50.000 dol­lar totalt, ifølge Corbett.

Flere av tjen­estene og pro­grammene som ble lev­ert inn er lette, under­hold­ende greier, og kan­skje ikke noe som vil imponere en skep­tisk topp-poli­tik­er om nyt­ten av videre­bruk. Men som John Sheri­dan bemer­ket: Konkur­ranser (den britiske Show us a bet­ter way er nok et eksem­pel) er et godt virkemid­del for­di de får fram hun­drevis av ideer som en stat­sråd forstår at saks­be­han­dlerne ikke kun­net kom­met opp med selv. Og: De små, enkle app­likasjonene leg­ger grunnlaget for kom­mende, mer spen­nende løsninger.

Her er Cor­betts presentasjon:

Apps for Democ­ra­cy and Open Gov­ern­ment Data as Pre­sent­ed in Copen­hagen

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

9 KOMMENTARER

 1. Hei,

  Forny­ings­de­parte­mentet er helt enig i at det er vik­tig å løfte frem gode eksem­pler. Det vis­er jo alle de strålende app­likasjonene som har blitt pro­dusert i forbindelse med konkur­ransene dere nevn­er. Net­topp der­for job­ber vi med å få på plass en lig­nende konkur­ranse i Norge. Detal­jene i utlysnin­gen er ikke helt klare ennå, men de kom­mer snart!

  Sverre Andreas Lunde-Danbolt
  Førstekon­sulent i Fornyingsdepartementet

 2. Hei @slundedan
  Så bra! Men når skal vi vite mer om konkurransen?

 3. Dere kan jo forsøke online col­lab­o­ra­tion i utformin­gen av konkur­ransen også. 

  I FriB­it skrev vi en forsker­søk­nad til forskn­ingsrådet sam­men med mange andre. vi hadde ikke spe­sielt peil­ing på forsker­søk­nad­er, men resul­tatet ble svært bra. Vi bruk­te Google Docs til samhan­dling, og resul­tatet ble lagt ut som Norges første CC lisen­sierte og pub­lis­erte forsker­søk­nad (lig­ger på http://www.inweave.org).

  Vur­der å gjøre som Google i sin Android Chal­lenge, med å ha trin­nvis pre­mier. Ta også med at forsla­gene må være fritt lisen­sierte, blir det mye enklere å dri­ve videreutvikling. Man får da en stor kode­base man kan gjen­bruke til å lage helt nye tjenester!

  Masse man kan gjøre =)

 4. Du etterl­yser eksem­pler på bruk av offentlige data. Det har ikke skjedd så mye av dette i Norge, men når dataene kom­mer, så vil de nok bli brukt.

  Et eksem­pel er bruken av skat­telis­tene. (En bruk jeg forsåvidt ikke er helt enig i, men pressens bruk, både til kikker­for­mål og til analy­se­for­mål er ganske gode.)

  Et annet eksem­pel er da Skat­tee­tat­en for noen år siden la ut Lign­ingsABC på net­tet. Dette er ret­ningslin­jer for hvor­dan skat­tere­g­lene skal tolkes, og den boken som brukes mest på kon­torene. Der­for er til­gan­gen vik­tig. Ved at denne nå er på nett, kan alle lese i den (før måtte man kjøpe den tryk­te boken), og pressen (f.eks vi i Dine Penger) kan linke til de ulike reglene.

  Se også på Mak­t­basen til NRK — hvor­dan åpne data der er brukt for å sam­le info. 

  Hadde f.eks Lov­da­ta åpnet sine baser — kunne vi i pressen laget over­sik­ter over advokater i ret­ten, og hvor­dan de klar­er seg. Man kan ikke bare bruke dette som base for å sjekke om advok­tat­en er gode, men plukke ut advokater som vin­ner mye og se hvorfor. 

  Selvføl­gelig vil man også fort — og mye enklere enn i dag — analyser dommene og se om dom­sto­lene føl­ger opp lov­givers vilje.

 5. Carsten: Ja, vi har de eksem­p­lene du nevn­er og noen til (mange av dem omtalt her på bloggen), men jeg men­er vi trenger enda flere. Erfarin­gene fra USA, Storbri­tan­nia, Dan­mark mm. har over­be­vist meg om det. Vi i Vox Pub­li­ca/In­fo­me­dia-insti­tut­tet har ambisjon­er om å bidra til eksem­pel­sam­lin­gen. For tiden diskuter­er vi hvor­dan, men vi har plan­er om ett eller flere konkrete pros­jek­ter der vi lager løs­ninger basert på videre­bruk av data.

 6. Det er forskjell på å BRUKE og å SKAPE nye tjenester.

  Statens kartverks råda­ta for å lage egne kart vil slippe fri et enormt poten­siale for å SKAPE nye tjen­ester der geografisk infor­masjon inngår.

  I dette lig­ger alt­så noe ganske annet enn de begrensede og fer­dig­tygde løs­nin­gene som nylig ble lansert for begrenset online bruk. Disse kan sam­men­lik­nes med å BRUKE Google Maps på egen hjemmeside.

  Vi trenger kart­da­ta i mange andre sam­men­henger enn dette.

  I hel­sevesenet vil frie kart­da­ta kunne brukes til å skape øye­b­likkskart over epi­demiers spred­ning eller få over­sikt i katas­tro­feom­råder. Dette forut­set­ter at tjen­esten er tilgjen­gelig for helseper­son­ell også uten nett.

  I skolen kan frie kart­da­ta brukes til å plassere lokalhis­toriske sted­er rik­tig, og de kan kom­bineres med demografisk infor­masjon og mye annet.

  Der­som råda­ta for kart legges ut fritt vil vi få se langt mer spen­stige ting enn de to jeg nevnte nå, men DET MÅ GJØRES FØRST, så folk kan beg­ynne å eksperimentere.

 7. […] Haakon Meland Erik­sen om Hva er nyt­ten av offentlige data? […]

 8. Sverre: Her er en nys­tartet wiki om europeiske Apps for Democracy-konkurranser.

 9. Kjem­pein­ter­es­sant emne!

til toppen