Hvor er dataene bak finnsenderen.no?

Post- og teletilsynet begynner i feil ende med kart over mobilmaster.

Post- og tele­til­sy­net pre­sen­ter­te for noen dager siden sin nye tje­nes­te kalt finnsenderen.no. Her er mobil­te­le­fo­ni-mas­ter plot­tet inn på nor­ges­kar­tet, og det er til­knyt­tet en strå­lingskalk­u­la­tor man kan bru­ke for å fin­ne ut om en er utsatt for far­lig strå­ling.

Det­te er en nyt­tig tje­nes­te, men den har også en vel­dig tyde­lig man­gel: Data­ene bak tje­nes­ten er ikke pub­li­sert. Der­med sten­ges mulig­he­ten for and­re aktø­rer — utvik­le­re, redak­sjo­ner, akti­vis­ter — til å bru­ke data­ene i and­re sam­men­hen­ger. For eksem­pel kan det være vel­dig inter­es­sant å sam­men­stil­le mobil­mast-data­ene med and­re miljø­data som offent­li­ge virk­som­he­ter pub­li­se­rer. En åpen­bar ide er å sam­le så man­ge kil­der for loka­le miljø­data som mulig og pre­sen­te­re dem i sam­men­heng.

Rekke­føl­gen bør være den mot­sat­te når offent­lig sek­tor vur­de­rer å gjø­re data til­gjen­ge­lig: Pub­li­ser først data­ene i «rått» for­mat, helst med et API hvis det er rele­vant. Vur­der der­et­ter om det er nød­ven­dig å bru­ke res­sur­ser på å lage egne nett-tje­nes­ter for å pre­sen­te­re data­ene. Kan­skje infor­ma­sjons­be­ho­vet blir godt iva­re­tatt av medie­ne, orga­ni­sa­sjo­ner og bedrif­ter?

Akku­rat den­ne saken om mobil­mas­ter og strå­ling har en spe­si­ell for­his­to­rie: NRK Brenn­punkt kjem­pet len­ge for å få utle­vert lis­ten over mobil­mas­ter, og klar­te det til slutt. Se NRKs kart. Det­te arbei­det kun­ne redak­sjo­nen alt­så vært spart for hvis Post- og tele­til­sy­net had­de gjort data­ene til­gjen­ge­lig tid­li­ge­re — og folk kun­ne fått infor­ma­sjo­nen om mas­te­ne før.

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

4 KOMMENTARER

 1. BIR (reno­va­sjons­sel­ska­pet i Ber­gen) har begynt i «rik­tig» ende. De har ingen API eller noe kart, men de lis­ter i alle fall ut alle(?) retur­punk­te­ne hvor ber­gen­se­re kan kas­te glass/metall/miljøfarlig avfall osv på web­si­den sin. I det­te til­fel­let var det nok, BT tok job­ben og lag­de kart-ver­sjo­nen:
  http://www.bt.no/forbruker/husoghjem/Her-kaster-du-bosset-1010706.html

  Man vil kun­ne påstå at den­ne data­en er helt sen­tral for at BIR skal få sam­let inn glass og metall, og der­med må deles på litt and­re pre­mis­ser enn annen hel­ve­is offent­lig data, men det bur­de ikke hind­re and­re (f.eks. pres­sen) til å gjen­bru­ke data­en.

  I BTs artik­kel sies de at BIR er i gang med arbei­det å lage en slik løs­ning selv. Det tren­ger de kan­skje ikke, BT har jo gjort job­ben for dem. En liten len­ke til BT vill spa­re dem tid og pen­ger. Om de er redd for reklamen/holdningene/… som BT måt­te ha, så kan de også opp­ford­re miljø­verns­or­ga­ni­sa­sjo­ner eller lik­nen­de til å bru­ke data­ene, og len­ke dem også.

  Jeg mener du er inne på noe helt sen­tralt her, og at eksemp­let med BT og BIR viser hvor­dan BIR kan (kun­ne?) spa­re arbeid på å kun dele data­en, mens BT nok også synes de kom greit ut av det­te med en fin og enkel kart­løs­ning som vil være nyt­tig for man­ge ber­gen­se­re i lang tid fram­over.

  Fokus på å dele data vi kan bru­ke, er impli­sitt mye vik­ti­ge­re for slutt­bru­ke­ren enn at BIR, post- og tele­til­sy­net, hvem-som-helst får logo­en sin på det sam­me goog­le-maps-kar­tet.

  Gjen­bruk­ba­re data er målet. De bes­te løs­nin­ge­ne har vi ikke sett enda, men uten data for­blir de uopp­da­ge­de.

 2. Data­ene på finnsenderen.no lig­ger helt åpent, stikk i strid med hva PT sier, og anses der­med også som frie. De er også pub­li­sert and­re ste­der, mel­lom annet av NRK. Noe av utford­rin­gen er at kva­li­te­ten er dår­lig, så det tar noe tid før man kan lage en god tje­nes­te. Mye manu­ell bear­bei­ding må til for å ret­te opp det­te, samt for å leg­ge til sta­sjo­ner som mang­ler.
  Jeg skal prø­ve å få til en api når lis­te­ne er blitt gode nok.

 3. Apro­pos BTs fine (og enk­le) avfallsk­art, så vil jeg også tip­se dere om en annen side jeg nett­opp kom over, Seatt­le My Neigh­bor­hood Map http://web1.seattle.gov/MNM/
  Her er alt­så kart kom­bi­nert med data for krim­sta­ti­stikk, info om offent­li­ge toa­lett, biblio­tek, sko­ler, brann­sta­sjo­ner. Mer om bak­grun­nen her http://blog.seattlepi.com/seattlepolitics/archives/195820.asp

  BT (eller Ber­gen kom­mu­ne) kan bare bret­te opp arme­ne og leg­ge til mer data til avfallsk­ar­tet:-)

 4. Post- og tele­til­sy­net (PT) er blant annet under­lagt sik­ker­hets­lo­ven. Når vi offent­lig­gjør opp­lys­nin­ger av den­ne typen, må vi gjø­re en såkalt ”verdi­vur­de­ring”.
  Bak­grun­nen for verdi­vur­de­rin­gen er i det­te til­fel­let øken­de fokus og inter­es­se i sam­fun­net for base­sta­sjo­ner, mobil­dek­ning eller man­gel på slik og usik­ker­het rundt om man utset­tes for helse­ska­de­lig strå­ling. Fle­re øns­ker seg en over­sikt over hvor base­sta­sjo­ne­ne er instal­lert, og PT har der­for til­gjenge­lig­gjort infor­ma­sjon som kan bru­kes i sam­funns­de­bat­ten. Når det gjel­der detalj­ni­vå­et på infor­ma­sjo­nen, og bak­grunns­da­ta­ene for tje­nes­ten, er dis­se fak­to­re­ne grun­dig vur­dert. Her må vi vur­de­re grad av detal­jer for at tje­nes­ten skal være bru­ker­venn­lig opp mot hen­syn til beskyt­tel­se av vik­tig infra­struk­tur.

  PT har i for­bin­del­se med verdi­vur­de­rin­gen også sam­men­lik­net vår tje­nes­te med and­re lands tje­nes­ter (Dan­mark, Sve­ri­ge (ned­lagt), Sveits og Stor­bri­tan­nia), og høs­tet erfa­rin­ger fra deres vur­de­ring av detal­jer og bak­grunns­data osv.
  Kon­klu­sjo­nen på verdi­vur­de­rin­gen er at vi kan offent­lig­gjø­re opp­lys­nin­ge­ne om sen­de­re for offent­lig mobil­tje­nes­ter i et kart hvor vi ikke opp­gir eksak­te posi­sjo­ner og hvor man ikke får opp­lys­nin­ge­ne før man har kom­met inn til et gitt zoom­nivå i kar­tet. Det­te for at befolk­nin­gen skal kun­ne få god og for­ståe­lig infor­ma­sjon om sen­de­re i sitt nær­om­rå­de. Sam­ti­dig skal det være vans­ke­lig å lage store/fullstendige over­sik­ter over alle sen­de­re i et stør­re område/hele lan­det.

  Hil­sen Eli­sa­beth Aar­s­æther, infor­ma­sjons­di­rek­tør Post- og tele­til­sy­net

til toppen