Hvor er dataene bak finnsenderen.no?

Post- og teletilsynet begynner i feil ende med kart over mobilmaster.

Post- og teletil­synet pre­sen­terte for noen dager siden sin nye tjen­este kalt finnsenderen.no. Her er mobil­tele­foni-mas­ter plot­tet inn på norgeskartet, og det er tilknyt­tet en strålingskalku­la­tor man kan bruke for å finne ut om en er utsatt for farlig stråling.

Dette er en nyt­tig tjen­este, men den har også en veldig tydelig man­gel: Dataene bak tjen­esten er ikke pub­lis­ert. Dermed stenges muligheten for andre aktør­er — utviklere, redak­sjon­er, aktivis­ter — til å bruke dataene i andre sam­men­henger. For eksem­pel kan det være veldig inter­es­sant å sam­men­stille mobil­mast-dataene med andre miljø­da­ta som offentlige virk­somheter pub­lis­er­er. En åpen­bar ide er å sam­le så mange kilder for lokale miljø­da­ta som mulig og pre­sen­tere dem i sammenheng. 

Rekke­føl­gen bør være den mot­sat­te når offentlig sek­tor vur­der­er å gjøre data tilgjen­gelig: Pub­lis­er først dataene i “rått” for­mat, helst med et API hvis det er rel­e­vant. Vur­der deretter om det er nød­vendig å bruke ressurs­er på å lage egne nett-tjen­ester for å pre­sen­tere dataene. Kan­skje infor­masjons­be­hovet blir godt ivare­tatt av medi­ene, organ­isas­jon­er og bedrifter?

Akku­rat denne sak­en om mobil­mas­ter og stråling har en spe­siell forhis­to­rie: NRK Bren­npunkt kjem­pet lenge for å få utlev­ert lis­ten over mobil­mas­ter, og klarte det til slutt. Se NRKs kart. Dette arbei­det kunne redak­sjo­nen alt­så vært spart for hvis Post- og teletil­synet hadde gjort dataene tilgjen­gelig tidligere — og folk kunne fått infor­masjo­nen om mas­tene før.

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

4 KOMMENTARER

 1. BIR (ren­o­vasjon­s­sel­skapet i Bergen) har beg­y­nt i “rik­tig” ende. De har ingen API eller noe kart, men de lis­ter i alle fall ut alle(?) retur­punk­tene hvor bergensere kan kaste glass/metall/miljøfarlig avfall osv på web­si­den sin. I dette til­fel­let var det nok, BT tok jobben og lagde kart-versjonen:
  http://www.bt.no/forbruker/husoghjem/Her-kaster-du-bosset-1010706.html

  Man vil kunne påstå at denne dataen er helt sen­tral for at BIR skal få sam­let inn glass og met­all, og dermed må deles på litt andre pre­miss­er enn annen helveis offentlig data, men det burde ikke hin­dre andre (f.eks. pressen) til å gjen­bruke dataen.

  I BTs artikkel sies de at BIR er i gang med arbei­det å lage en slik løs­ning selv. Det trenger de kan­skje ikke, BT har jo gjort jobben for dem. En liten lenke til BT vill spare dem tid og penger. Om de er redd for reklamen/holdningene/… som BT måtte ha, så kan de også opp­for­dre miljøvern­sor­gan­isas­jon­er eller lik­nende til å bruke dataene, og lenke dem også. 

  Jeg men­er du er inne på noe helt sen­tralt her, og at eksem­plet med BT og BIR vis­er hvor­dan BIR kan (kunne?) spare arbeid på å kun dele dataen, mens BT nok også synes de kom gre­it ut av dette med en fin og enkel kartløs­ning som vil være nyt­tig for mange bergensere i lang tid framover.

  Fokus på å dele data vi kan bruke, er implisitt mye vik­tigere for slut­tbruk­eren enn at BIR, post- og teletil­synet, hvem-som-helst får logoen sin på det samme google-maps-kartet. 

  Gjen­bruk­bare data er målet. De beste løs­nin­gene har vi ikke sett enda, men uten data for­blir de uoppdagede.

 2. Dataene på finnsenderen.no lig­ger helt åpent, stikk i strid med hva PT sier, og ans­es dermed også som frie. De er også pub­lis­ert andre sted­er, mel­lom annet av NRK. Noe av utfor­drin­gen er at kvaliteten er dårlig, så det tar noe tid før man kan lage en god tjen­este. Mye manuell bear­bei­d­ing må til for å rette opp dette, samt for å legge til stasjon­er som mangler.
  Jeg skal prøve å få til en api når lis­tene er blitt gode nok.

 3. Apro­pos BTs fine (og enkle) avfall­skart, så vil jeg også tipse dere om en annen side jeg net­topp kom over, Seat­tle My Neigh­bor­hood Map http://web1.seattle.gov/MNM/
  Her er alt­så kart kom­bin­ert med data for krim­sta­tis­tikk, info om offentlige toalett, bib­liotek, skol­er, brannstasjon­er. Mer om bak­grun­nen her http://blog.seattlepi.com/seattlepolitics/archives/195820.asp

  BT (eller Bergen kom­mune) kan bare brette opp armene og legge til mer data til avfallskartet:-)

 4. Post- og teletil­synet (PT) er blant annet under­lagt sikker­het­sloven. Når vi offentlig­gjør opplysninger av denne typen, må vi gjøre en såkalt ”ver­di­vur­der­ing”.
  Bak­grun­nen for ver­di­vur­derin­gen er i dette til­fel­let økende fokus og inter­esse i sam­fun­net for bases­tasjon­er, mobildekn­ing eller man­gel på slik og usikker­het rundt om man utsettes for helseskadelig stråling. Flere ønsker seg en over­sikt over hvor bases­tasjonene er installert, og PT har der­for tilgjen­gelig­gjort infor­masjon som kan brukes i sam­funns­de­bat­ten. Når det gjelder detaljnivået på infor­masjo­nen, og bak­grunns­dataene for tjen­esten, er disse fak­torene grundig vur­dert. Her må vi vur­dere grad av detal­jer for at tjen­esten skal være bruk­er­vennlig opp mot hen­syn til beskyt­telse av vik­tig infrastruktur. 

  PT har i forbindelse med ver­di­vur­derin­gen også sam­men­liknet vår tjen­este med andre lands tjen­ester (Dan­mark, Sverige (ned­lagt), Sveits og Storbri­tan­nia), og høstet erfaringer fra deres vur­der­ing av detal­jer og bak­grunns­da­ta osv.
  Kon­klusjo­nen på ver­di­vur­derin­gen er at vi kan offentlig­gjøre opplysnin­gene om sendere for offentlig mobilt­jen­ester i et kart hvor vi ikke opp­gir eksak­te posisjon­er og hvor man ikke får opplysnin­gene før man har kom­met inn til et gitt zoom­nivå i kartet. Dette for at befolknin­gen skal kunne få god og forståelig infor­masjon om sendere i sitt nærom­råde. Sam­tidig skal det være vanske­lig å lage store/fullstendige over­sik­ter over alle sendere i et større område/hele landet.

  Hilsen Elis­a­beth Aarsæther, infor­masjons­di­rek­tør Post- og teletilsynet

til toppen