Fra Athens agora til et universitet nær deg

Retorikken vokser i Norge. Nå kan du ta en master i Oslo, og antagelig følger Bergen etter.

Hvor­for skal man ha et studi­um i retorikk? Slik er noen kan­skje fris­tet til å spørre når de hør­er at stu­den­ter nå kan ta mas­ter i retorikk i Norge. For det han­dler jo ikke om noe? På engel­sk lær­er man språk. På his­to­rie får vi vite hva som er skjedd i tidligere tider. Biolog gir oss viten om lev­ende organ­is­mer. Men retorikk?

Ifølge Pla­tons Sokrates har retorikk ikke noe emne og er der­for slett ikke noe fag. Det er en slags akademisk ver­sjon av det show som Jer­ry Sein­feld og George Costan­za en gang skapte. Som Costan­za begeistret utbrøt da han fikk ideen som ingen hadde tenkt på tidligere: ”Its a show about noth­ing!”

Jeg er ikke sikker på om Aris­tote­les ville ha forstått George Costan­zas begeistring. For ingent­ing han­dler om ingent­ing. Heller ikke retorikk. Aris­tote­les definer­er retorikken som evnen til i enhver sak å se hvilke muligheter vi har til å overtale.

Opp­gaven for retoriske studi­er er å under­søke dette. Det er nem­lig mulig å ”stud­ere årsak­ene til at folk lykkes – noen av ruti­ne, andre ved slum­pe­tr­e­ff. Og alle vil vel si seg enige i”, skriv­er Aris­tote­les, ”at dette er det et fag har til opp­gave”. Når man tenker over dette, forstår man hvor vik­tig det retoriske studi­et er.

Evnen til både å forstå kom­mu­nikasjon og til selv å kom­mu­nis­ere er sement og stein både når vi skaper bygninger og men­neske­lige relasjon­er. At vi i det hele tatt har sam­funn og samar­beid er en retorisk overvin­nelse av til­standen etter babel.

Retorikk i fagplaner og utdanning

Det ser ut til at også poli­tik­erne og utdan­nings­byråkrater har forstått dette. Da jeg – for laaang tid siden – beg­y­nte å arbei­de på Uni­ver­sitetet i Bergen, var det ikke mye som tydet på at norske skoleelever ble trenet i å ta ordet og holde det. Det kunne være en tærkrum­mende opplevelse å høre på stu­dent­p­re­sen­tasjon­er – ja egentlig på alle for­mer for pre­sen­tasjon­er, fra alle for­mer for mennesker.

Men nå er retorikk kom­met inn i skolenes lære­plan­er (se om dette i tidligere blog­ginn­legg). Inter­essen på uni­ver­siteter og høgskol­er har vokst jevnt de sen­este 15–20 år. Og nå har vi både i Oslo og Bergen uni­ver­sitet­sut­dan­ninger i retorikk. Oslo var først ut med en bach­e­lor i Retorikk og språk­lig kom­mu­nikasjon i 2002. Året etter kom et bach­e­lor­pro­gram i retorikk på Uni­ver­sitetet i Bergen. I øye­b­likket arbei­der vi i Bergen på å utvide dette pro­gram­met til en full femårig utdan­ning med MA.

Det har Oslo allerede fått til. Det er en stor bedrift å etablere et slikt tver­rviten­skapelig fag og det vil bli til gagn og glede for Uni­ver­sitetet i Oslo, for retorikkmiljøet i Norge og ikke minst – tør jeg si – for den norske offent­ligheten. For retorikkstu­di­ene i Oslo og Bergen vil bidra til å gi lan­det er mer viten om hvor­dan vi påvirk­er hveran­dre, og vil hjelpe oss til flere inter­es­sante, oppl­y­sende og effek­tive taler og tekster.

Etisk praksis, praktisk retorikk

Fak­tisk tror jeg også at vi vil få mer etiske retor­er og mer moral­sk etter­ret­telige taler. Ja, jeg vet godt at alt dette høres både pom­pøst og naivt ut. Men det er ingen tvil om at retorikkstudi­et gjør noe med stu­den­tene. Det har jeg selv erfart, både som stu­dent på insti­tutt for retorikk i Køben­havn og som led­er av Retorikkpro­gram­met i Bergen.

Flere av stu­den­tene beg­yn­ner med en vag forestill­ing om at de blir i stand til å over­be­vise alle om alt og alltid få vil­jen sin. Men de lær­er fort at retorikk både er en kun­st og en viten­skap. Det finnes viten­skapelige ret­ningslin­jer for påvirkn­ing. Men det finnes enda fler unntak. Man kan ikke lage opp­skrifter for over­talelse. Enhver situ­asjon, tale og men­neske er unik og må vur­deres på nytt. Jo mer stu­den­tene lær­er om retorikk, desto mer vet de om men­nes­kets essens — og om seg selv. For den retoriske evnen til å forstå og formi­dle er et vesen­strekk ved oss alle.

Retorikkut­dan­nin­gene i Skan­di­navia verd­set­ter erfar­ings­basert kunnskap. Vi søk­er å befruk­te teori med prak­sis og prak­sis med teori. Det gjelder Køben­havn, Öre­bro, Södertörn i Stock­holm. Og det gjelder Oslo og Bergen. Stu­den­tene skal ikke bare stud­ere taler. De skal også skrive og holde dem.

I det hele tatt så skjer det noe med retorikken i Norge og Skan­di­navia. Vi som forsker på retorikk har lenge vendt blikket mot USA — lan­det som har domin­ert forsknin­gen i mer enn et halvt århun­dre. Men nå reis­er amerikan­erne til Skan­di­navia – til Bergen og til Oslo. Og selv om Dan­mark og Sverige kan­skje ennå er litt større på retorisk forskn­ing er det antagelig ikke noen plass i ver­den hvor retorikken er i større vekst enn her i Norge.

At vi arbei­der på å lage en mas­ter i retorikk i Bergen og at det allerede er etablert en slik i Oslo er gode eksem­pler på dette.

TEMA

R

etorikk

104 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen