Muslimer i 24: Fra barbariske terrorister til gode medborgere

Den muslimske «next door neighbour»-terroristen har blitt en ny stereotypi på TV.

I fjorårets sesong av den amerikanske TV-serien 24 ble den døende action­hel­ten Jack Bauer tilgitt for sine syn­der av en imam. Det skulle vise seg at det var kor­rupte amerikanske ledere som stod bak ter­rorhan­dlin­gene denne sesongen; de forsøk­te å presse mus­limer til å begå ter­ror slik at mus­limene skulle få skylden. I år vil mus­limer igjen fig­urere i 24, og det blir spen­nende å få et innblikk i hvor­dan de skil­dres i det som trolig blir det avs­lut­tende kapit­telet i TV-serien.

24 har gått sin seiers­gang på TV 2 i Norge siden 2002, og nå er den åttende og siste plan­lagte sesong av den pop­ulære TV-serien klar til å bli vist på norske TV-skjer­mer. Førstk­om­mende søndag 7. mars sendes de tre første episo­dene på TV 2, sju uker etter sesong­premieren i USA. I årets sesong utspiller han­dlin­gen seg i New York i skyggen av fri­hets­gudin­nen og FN-bygnin­gen, hvor led­eren av ’Den Islamske Repub­likken Kamis­tan’, et fik­tivt land i Midtøsten, Omar Has­san (Anil Kapoor, kjent fra Slum­dog Mil­lion­aire), er på et freds­be­varende opp­drag i regi av FN. Her blir han imi­dler­tid utsatt for draps­forsøk av radikale mus­limer.

Jack Bauer møter igjen mus­limske ter­ror­is­ter (foto: TV 2/Fox.com)

Dette er etter all sannsyn­lighet opp­tak­ten til det vel­prøvde plot­tet i 24 om islamske ter­ror­is­ters plan­er om bru­tale angrep på USA forsøkt iverk­satt av ulike ter­ror­ist­celler. Slike sovende celler består av mus­limer som tilsynela­tende lever ordinære liv i USA. Et vik­tig bidrag til fryk­ten som mus­limske karak­ter­er i 24 skaper, lig­ger i uvis­sheten om det er van­lige mus­lim­sk-amerikanske borg­ere eller radikal-mus­limske ’jihadis­ter’ man har med å gjøre. Den mus­lim­sk-amerikanske ´next door neighbour´-terroristen har blitt en ny stereo­typi i amerikanske TV-serier, og 24 har lev­ert et vesentlig bidrag i å fremme denne stereotypien.

Idet ter­ror­is­tene ser ut til å lykkes med en ter­ro­rak­sjon møter de på Jack Bauer; pro­tag­o­nis­ten som de fleste av seriens han­dlingstråder spinnes rundt. Bauer er patri­oten som har ofret sitt liv og sin fam­i­lie for å tjene pres­i­den­ten og nasjo­nen. Imi­dler­tid innehar karak­teren påfal­l­ende likhet­strekk med dem han forsøk­er å bek­jempe, som for eksem­pel at han er en som ikke skyr noen midler for å nå sitt mål. En illus­trasjon på dette i en av de første sesongene er når Bauer skal infil­trere en bande med hvite amerikanske skurk­er for å opp­nå kon­takt med de mus­limske ter­ror­is­tene. Bauer går inn i et avhørsrom hvor en mis­tenkt sit­ter som senere skal vitne mot en ban­deled­er. Han dreper vit­net for deretter å be om en sag som skal brukes til å fjerne hodet. Denne kropps­de­len tar Bauer så med til ban­deled­eren det skulle avlegges vit­nes­byrd mot. Gjen­nom denne han­dlin­gen ønsker Bauer å opp­nå deres tillit slik at han kan infil­trere ban­den. Under debrifin­gen av den mis­tenk­te får TV-seere vite hva som ret­tfer­dig­gjorde avret­telsen av vit­net. Man­nen er både er en barne­m­is­han­dler og draps­mann – så hvor­for bry seg? 

Fra sesong 8 av 24-serien (foto: Fox.com)

Mus­limer fra Midtøsten koblet med jihad har fig­ur­ert i tre sesonger av 24 hit­til. I forkant av inn­spillin­gen til andre sesong hadde USA gått til krig mot ter­ror. Pro­dusen­tene var trolig påvir­ket av foran­drin­gen i USAs fien­de­bilde, for nå var det ikke ser­biske ter­ror­is­ter som utgjorde trusse­len, men mus­limske ’jihadis­ter’. Pop­u­lar­iteten til TV-serien økte kraftig, og i USA var i det overkant av 3 mil­lion­er flere seere som ful­gte denne sesongen, hvor det sen­trale plot­tet er at en ter­ror­ist­gruppe fra Midtøsten vil detonere en atom­bombe i Los Ange­les. Gary Bermen, tidligere pres­i­dent av Fox Enter­tain­ment (sel­skapet bak 24) fork­larte den kraftige øknin­gen i seer­tal­let med at TV-serien hadde en heldig tim­ing i forhold til 11. sep­tem­ber. Han beskrev dette som at ”ter­ror­ism arrived at our doorstep”. 

Den mest fremtre­dende mus­limske ter­ror­is­ten i 24 hit­til er Habib Mar­wan. I sesong 4 har Mar­wan skaf­fet seg et stort nettverk av ter­ror­is­ter rekrut­tert fra Midtøsten. Ter­ror­cel­lene igangset­ter en rekke ulike angrep på USA og forår­sak­er blant annet nedsmelt­nin­gen av et kjernekraftverk.

I en senere sesong er mus­li­men Abu Fayed den sen­trale ter­ror­is­ten. I forkant av dette sjette døgnet har en ter­ror­ist­gruppe ledet av Fayed stått bak en rekke selv­mords­bomber spredt i USA. I løpet av de første timene av dette døgnet lykkes ter­ror­ist­grup­pen i å detonere en atom­bombe, en han­dling som tar livet av flere tusen amerikanske sivile. Likev­el skal det vise seg at Fayed og hans med­sam­mensvorne egentlig kun er spille­brikker i en sov­jetisk eks-gen­er­als kon­spir­asjon for å øde­legge USA. I 24 er mus­limske ter­ror­is­ter ofte mar­i­onet­ter i et større og mer avansert spill. Imi­dler­tid evn­er sjelden disse karak­terene å samar­bei­de pga. iboende svike­full­het og tilbøye­ligheter til å ta irrasjonelle valg i pressede situ­asjon­er. Likev­el for­vold­er de over­rask­ende stor skade gjen­nom destruk­tive og bar­bariske han­dlinger. I til­legg er det påfal­l­ende at det i de tre sesongene av 24 ikke gis fork­laringer på hvor­for radikale mus­limer angriper USA med ter­ror — verken deres poli­tiske eller sosiale motiv­er blir gjort rede for. 

24 og Fox Net­work Tele­vi­sion har blitt beskyldt for å fremme et unyansert bilde av mus­limer gjen­nom å frem­stille dem som neg­a­tive stereo­typ­i­er. I USA har Fox iverk­satt tiltak for å imøtekomme kri­tikken. Eksem­pelvis tilbød Fox annon­seringer til sesong 4 av 24 på forskjel­lige lokale tv-stasjon­er, spon­set av en amerikan­sk-islam­sk inter­esse­or­gan­isas­jon. Annon­serin­gene vis­er skue­spiller Kiefer Suther­land der han blant annet ber TV-seere om å unngå å stereo­typis­ere muslimer. 

Fra sesong 8 av 24-serien (foto: Fox.com)

Den økende kri­tikken fra mus­limer har i til­legg ført til at mus­limske og ara­bisk-amerikanske skue­spillere ikke vil ta roller i TV-serien. Howard Gor­don, pro­dusent og manus­for­fat­ter av 24, har kom­met med uttalelser hvor han sier seg enig i kri­tikken. I forbindelse med måten en mus­lim­sk fam­i­lie ble portret­tert på uttryk­te han i en pan­elde­batt at de ble ’hånd­lan­gere for frykt’ og at dette sol­gte. Etter et møte med en mus­lim­sk inter­esse­or­gan­isas­jon bestemte Gor­don seg for at han ville bli mer poli­tisk bevisst og prøve å jobbe for å vise et mer nyansert bilde av mus­limer i 24. Scener fra for­rige sesong, der blant annet Bauer blir trøstet av en imam på sitt død­sleie, kan tyde på forsøk fra Gor­don og 24s side på å rette opp i måten mus­limske karak­ter­er skil­dres på. Ifølge Suther­land ble Jack Bauers syk­dom i denne sesongen en stor mulighet for at hov­ed­karak­teren kunne ha et ’kom til Jesus’-øyeblikk hvor han måtte kon­fron­tere seg selv med alt han hadde gjort. Det util­sik­tet komiske ved sce­nen er at det er en imam som tilgir Bauer, ikke en prest. 24 har ikke fra før gitt infor­masjon som kan indikere at Jack Bauer har kon­vert­ert til islam. Sce­nen skapte der­for en del forvir­ring blant fansen, og på nettsider hvor TV-serien diskuteres ble det nå spekulert i om Jack Bauer virke­lig var blitt muslim. 

Det blir inter­es­sant å følge TV 2s sendinger av 24 denne våren og stud­ere hvilken ret­ning frem­still­in­gen av mus­limske karak­ter tar, nå som skue­spillere både med og uten bak­grunn fra Midtøsten igjen skal fylle rol­lene som radikale, mus­limske ter­ror­is­ter. Spørsmålet er om 24 plukker opp trå­den fra tidligere sesonger og server­er TV-seerne karik­erte skildringer av løg­nak­tige og blodtørstige ’jihadis­ter’, eller om TV-serien fort­set­ter der fjorårets sesong slut­tet og teg­n­er et bilde av dem som snille, ærlige og velme­nende sam­funns­borg­ere. Et mer grunn­leggende, men betrak­telig vanske­ligere spørsmål å besvare er hvor­dan vi som mediebrukere tar med oss inntrykkene TV-serier som 24 skaper av grup­per i sam­fun­net når vi skal forstå vik­tige hen­delser i samti­den, som for eksem­pel norske mus­limers reak­sjon­er på Dag­bladets pub­lis­er­ing av en Muhammed-karikatur.

Artikke­len ble først pub­lis­ert i Dag­bladet i en kor­tere versjon.

TEMA

T

V 2

21 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen