Muslimer i 24: Fra barbariske terrorister til gode medborgere

Den muslimske «next door neighbour»-terroristen har blitt en ny stereotypi på TV.

I fjor­årets sesong av den ame­ri­kans­ke TV-seri­en 24 ble den døen­de action­hel­ten Jack Bau­er til­gitt for sine syn­der av en imam. Det skul­le vise seg at det var kor­rup­te ame­ri­kans­ke lede­re som stod bak ter­ror­hand­lin­ge­ne den­ne seson­gen; de for­søk­te å pres­se mus­li­mer til å begå ter­ror slik at mus­li­me­ne skul­le få skyl­den. I år vil mus­li­mer igjen figu­re­re i 24, og det blir spen­nen­de å få et inn­blikk i hvor­dan de skild­res i det som tro­lig blir det avslut­ten­de kapit­te­let i TV-seri­en.

24 har gått sin sei­ers­gang på TV 2 i Nor­ge siden 2002, og nå er den åtten­de og sis­te plan­lag­te sesong av den popu­læ­re TV-seri­en klar til å bli vist på nors­ke TV-skjer­mer. Først­kom­men­de søn­dag 7. mars sen­des de tre førs­te epi­so­de­ne på TV 2, sju uker etter sesong­pre­mie­ren i USA. I årets sesong utspil­ler hand­lin­gen seg i New York i skyg­gen av fri­hets­gud­in­nen og FN-byg­nin­gen, hvor lede­ren av ’Den Islams­ke Repub­lik­ken Kamistan’, et fik­tivt land i Midt­østen, Omar Has­san (Anil Kapoor, kjent fra Slum­dog Mil­lionai­re), er på et freds­be­va­ren­de opp­drag i regi av FN. Her blir han imid­ler­tid utsatt for draps­for­søk av radi­ka­le mus­li­mer.

Jack Bau­er møter igjen mus­lims­ke ter­ro­ris­ter (foto: TV 2/Fox.com)

Det­te er etter all sann­syn­lig­het opp­tak­ten til det vel­prøv­de plot­tet i 24 om islams­ke ter­ro­ris­ters pla­ner om bru­ta­le angrep på USA for­søkt iverk­satt av uli­ke ter­ro­rist­cel­ler. Sli­ke soven­de cel­ler består av mus­li­mer som til­syne­la­ten­de lever ordi­næ­re liv i USA. Et vik­tig bidrag til fryk­ten som mus­lims­ke karak­te­rer i 24 ska­per, lig­ger i uviss­he­ten om det er van­li­ge mus­limsk-ame­ri­kans­ke bor­ge­re eller radi­kal-mus­lims­ke ’jiha­dis­ter’ man har med å gjø­re. Den mus­limsk-ame­ri­kans­ke ´next door neighbour´-terroristen har blitt en ny ste­reo­typi i ame­ri­kans­ke TV-seri­er, og 24 har levert et vesent­lig bidrag i å frem­me den­ne ste­reo­ty­pi­en.

Idet ter­ro­ris­te­ne ser ut til å lyk­kes med en ter­ror­ak­sjon møter de på Jack Bau­er; pro­ta­go­nis­ten som de fles­te av seri­ens hand­lingstrå­der spin­nes rundt. Bau­er er patrio­ten som har ofret sitt liv og sin fami­lie for å tje­ne pre­si­den­ten og nasjo­nen. Imid­ler­tid inne­har karak­te­ren påfal­len­de lik­hets­trekk med dem han for­sø­ker å bekjem­pe, som for eksem­pel at han er en som ikke skyr noen mid­ler for å nå sitt mål. En illust­ra­sjon på det­te i en av de førs­te seson­ge­ne er når Bau­er skal infil­tre­re en ban­de med hvi­te ame­ri­kans­ke skur­ker for å opp­nå kon­takt med de mus­lims­ke ter­ro­ris­te­ne. Bau­er går inn i et avhørs­rom hvor en mis­tenkt sit­ter som sene­re skal vit­ne mot en ban­de­le­der. Han dre­per vit­net for der­et­ter å be om en sag som skal bru­kes til å fjer­ne hodet. Den­ne kropps­de­len tar Bau­er så med til ban­de­le­de­ren det skul­le avleg­ges vit­nes­byrd mot. Gjen­nom den­ne hand­lin­gen øns­ker Bau­er å opp­nå deres til­lit slik at han kan infil­tre­re ban­den. Under debri­fin­gen av den mis­tenk­te får TV-seere vite hva som rett­fer­dig­gjor­de avret­tel­sen av vit­net. Man­nen er både er en barne­mis­hand­ler og draps­mann – så hvor­for bry seg?

Fra sesong 8 av 24-seri­en (foto: Fox.com)

Mus­li­mer fra Midt­østen kob­let med jihad har figu­rert i tre seson­ger av 24 hit­til. I for­kant av inn­spil­lin­gen til and­re sesong had­de USA gått til krig mot ter­ror. Pro­du­sen­te­ne var tro­lig påvir­ket av for­and­rin­gen i USAs fiende­bil­de, for nå var det ikke ser­bis­ke ter­ro­ris­ter som utgjor­de trus­se­len, men mus­lims­ke ’jiha­dis­ter’. Popu­la­ri­te­ten til TV-seri­en økte kraf­tig, og i USA var i det over­kant av 3 mil­lio­ner fle­re seere som fulg­te den­ne seson­gen, hvor det sen­tra­le plot­tet er at en ter­ro­rist­grup­pe fra Midt­østen vil deto­ne­re en atom­bom­be i Los Ange­les. Gary Ber­men, tid­li­ge­re pre­si­dent av Fox Enter­tain­ment (sel­ska­pet bak 24) for­klar­te den kraf­ti­ge øknin­gen i seer­tal­let med at TV-seri­en had­de en hel­dig timing i for­hold til 11. sep­tem­ber. Han beskrev det­te som at ”ter­ro­rism arrived at our doorstep”.

Den mest frem­tre­den­de mus­lims­ke ter­ro­ris­ten i 24 hit­til er Habib Mar­wan. I sesong 4 har Mar­wan skaf­fet seg et stort nett­verk av ter­ro­ris­ter rekrut­tert fra Midt­østen. Ter­ror­cel­le­ne igang­set­ter en rek­ke uli­ke angrep på USA og for­år­sa­ker blant annet ned­smelt­nin­gen av et kjerne­kraft­verk.

I en sene­re sesong er mus­li­men Abu Fay­ed den sen­tra­le ter­ro­ris­ten. I for­kant av det­te sjet­te døg­net har en ter­ro­rist­grup­pe ledet av Fay­ed stått bak en rek­ke selv­mords­bom­ber spredt i USA. I løpet av de førs­te time­ne av det­te døg­net lyk­kes ter­ro­rist­grup­pen i å deto­ne­re en atom­bom­be, en hand­ling som tar livet av fle­re tusen ame­ri­kans­ke sivi­le. Like­vel skal det vise seg at Fay­ed og hans med­sam­men­svor­ne egent­lig kun er spille­brik­ker i en sov­je­tisk eks-gene­rals kon­spi­ra­sjon for å øde­leg­ge USA. I 24 er mus­lims­ke ter­ro­ris­ter ofte mario­net­ter i et stør­re og mer avan­sert spill. Imid­ler­tid evner sjel­den dis­se karak­te­re­ne å sam­ar­bei­de pga. iboen­de svike­full­het og til­bøye­lig­he­ter til å ta irra­sjo­nel­le valg i pres­se­de situa­sjo­ner. Like­vel for­vol­der de over­ras­ken­de stor ska­de gjen­nom destruk­ti­ve og bar­ba­ris­ke hand­lin­ger. I til­legg er det påfal­len­de at det i de tre seson­ge­ne av 24 ikke gis for­kla­rin­ger på hvor­for radi­ka­le mus­li­mer angri­per USA med ter­ror — ver­ken deres poli­tis­ke eller sosia­le moti­ver blir gjort rede for.

24 og Fox Network Tele­vi­sion har blitt beskyldt for å frem­me et uny­an­sert bil­de av mus­li­mer gjen­nom å frem­stil­le dem som neg­a­ti­ve ste­reo­ty­pi­er. I USA har Fox iverk­satt til­tak for å imøte­kom­me kri­tik­ken. Eksem­pel­vis til­bød Fox annon­se­rin­ger til sesong 4 av 24 på for­skjel­li­ge loka­le tv-sta­sjo­ner, spon­set av en ame­ri­kansk-islamsk inter­esse­or­ga­ni­sa­sjon. Annon­se­rin­ge­ne viser skue­spil­ler Kie­fer Sut­her­land der han blant annet ber TV-seere om å unn­gå å ste­reo­ty­pi­se­re mus­li­mer.

Fra sesong 8 av 24-seri­en (foto: Fox.com)

Den øken­de kri­tik­ken fra mus­li­mer har i til­legg ført til at mus­lims­ke og ara­bisk-ame­ri­kans­ke skue­spil­le­re ikke vil ta rol­ler i TV-seri­en. Howard Gor­don, pro­du­sent og manus­for­fat­ter av 24, har kom­met med utta­lel­ser hvor han sier seg enig i kri­tik­ken. I for­bin­del­se med måten en mus­limsk fami­lie ble por­tret­tert på uttryk­te han i en panel­de­batt at de ble ’hånd­lan­ge­re for frykt’ og at det­te solg­te. Etter et møte med en mus­limsk inter­esse­or­ga­ni­sa­sjon bestem­te Gor­don seg for at han vil­le bli mer poli­tisk bevisst og prø­ve å job­be for å vise et mer nyan­sert bil­de av mus­li­mer i 24. Sce­ner fra for­ri­ge sesong, der blant annet Bau­er blir trøs­tet av en imam på sitt døds­leie, kan tyde på for­søk fra Gor­don og 24s side på å ret­te opp i måten mus­lims­ke karak­te­rer skild­res på. Iføl­ge Sut­her­land ble Jack Bau­ers syk­dom i den­ne seson­gen en stor mulig­het for at hoved­ka­rak­te­ren kun­ne ha et ’kom til Jesus’-øyeblikk hvor han måt­te kon­fron­te­re seg selv med alt han had­de gjort. Det util­sik­tet komis­ke ved sce­nen er at det er en imam som til­gir Bau­er, ikke en prest. 24 har ikke fra før gitt infor­ma­sjon som kan indi­ke­re at Jack Bau­er har kon­ver­tert til islam. Sce­nen skap­te der­for en del for­vir­ring blant fan­sen, og på nett­si­der hvor TV-seri­en dis­ku­te­res ble det nå spe­ku­lert i om Jack Bau­er vir­ke­lig var blitt mus­lim.

Det blir inter­es­sant å føl­ge TV 2s sen­din­ger av 24 den­ne vår­en og stu­de­re hvil­ken ret­ning frem­stil­lin­gen av mus­lims­ke karak­ter tar, nå som skue­spil­le­re både med og uten bak­grunn fra Midt­østen igjen skal fyl­le rol­le­ne som radi­ka­le, mus­lims­ke ter­ro­ris­ter. Spørs­må­let er om 24 pluk­ker opp trå­den fra tid­li­ge­re seson­ger og ser­ve­rer TV-seer­ne kari­ker­te skild­rin­ger av løgn­ak­ti­ge og blod­tørs­ti­ge ’jiha­dis­ter’, eller om TV-seri­en fort­set­ter der fjor­årets sesong slut­tet og teg­ner et bil­de av dem som snil­le, ærli­ge og vel­me­nen­de sam­funns­bor­ge­re. Et mer grunn­leg­gen­de, men betrak­te­lig vans­ke­li­ge­re spørs­mål å besva­re er hvor­dan vi som medie­bru­ke­re tar med oss inn­tryk­ke­ne TV-seri­er som 24 ska­per av grup­per i sam­fun­net når vi skal for­stå vik­ti­ge hen­del­ser i sam­ti­den, som for eksem­pel nors­ke mus­li­mers reak­sjo­ner på Dag­bla­dets pub­li­se­ring av en Muham­med-kari­ka­tur.

Artik­ke­len ble først pub­li­sert i Dag­bla­det i en kor­te­re ver­sjon.

TEMA

T

V 2

21 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen