Nyhetsbrev uke 10

Blant temaene: Mediestøttemilliarder, stereotypier og retorisk analyse.

Vet du hvor mye pen­ger nors­ke medi­er årlig mot­tar i stat­lig støt­te? Vox Pub­li­ca har gått støtte­ord­nin­ge­ne etter i søm­me­ne, og i artik­ke­len Medie­støtte­mil­li­ar­de­ne, skre­vet av Nina Kval­heim, kan du lese om hva vi kom frem til. Rolf Hal­se har på sin side tatt for seg tv-seri­en 24, og hev­der at den mus­lims­ke ”next door neighbour”-terroristen har blitt en van­lig ste­reo­typi i ame­ri­kans­ke tv-seri­er.

Fak­ta først-blog­gen har blitt opp­da­tert med hele fem artik­ler siden sist. Olav Anders Øvre­bø har blant annet skre­vet om blog­ge­re som har gitt Jens Stol­ten­berg råd om nett­ba­sert kom­mu­ni­ka­sjon, og han har tatt for seg en rap­port laget for den dans­ke IT- og Tele­sty­rel­sen som viser at til­rette­leg­ging for gjen­bruk av offent­lig sek­tors data kan sti­mu­le­re til verdi­ska­ping for «hundre­vis av mil­lio­ner». Han har også sett på Post- og tele­til­sy­nets nye tje­nes­te finnsenderen.no, og han etter­ly­ser offent­lig­gjø­ring av data­ene tje­nes­ten byg­ger på.

”Hvor­for frem­står Lorent­zen og Ege­land dum­me?”, spør Jens Kjeld­sen i sitt sis­te inn­legg på reto­rikk­blog­gen. Her tar han for seg tv-pro­gram­met ”Hjerne­vask”, og viser hvor­dan en reto­risk ana­ly­se av pro­gram­met kan gi oss et svar på det­te spørs­må­let. Artik­ke­len er på kort tid blitt en av Vox Pub­li­cas mest les­te noen­sin­ne, så det­te er åpen­bart et tema som enga­sje­rer. Kjeld­sen ser den­ne gan­gen også på reto­rikk og munt­lig­het i sko­len, og trek­ker frem vik­tig­he­ten av å tre­ne barn og unge i reto­ris­ke fer­dig­he­ter.

Husk også å sjek­ke Agora­ka­len­de­ren for aktu­el­le arran­ge­men­ter om demo­kra­ti og ytrings­fri­het. Ons­dag 17. mars går den nien­de Euro­dok-fes­ti­va­len av sta­be­len på Fil­mens Hus i Oslo, og 16. — 18. april blir Rør­os­se­mi­na­ret: Fri­he­tens gren­ser arran­gert på Rør­os. Påmel­dings­frist for det­te semi­na­ret er 15. mars. For å få en full over­sikt over alle arran­ge­men­ter kan du besø­ke Agora­ka­len­de­ren, og du kan selv også enkelt bli med­lem av kalen­de­ren og leg­ge inn arran­ge­men­ter der.

Vox Pub­li­ca opp­da­te­rer også jevn­lig sin lenke­sam­ling «Aktu­el­le len­ker». Her kan man fin­ne mye inter­es­sant om inter­na­sjo­nal og norsk utvik­ling på våre tema­felt. Et par eksemp­ler fra de sis­te dage­ne: dn.se kan mel­de om at Lars Vil­ks Muham­med-kari­ka­tur nå pub­li­se­res i fle­re svens­ke aviser, og en glo­ba­le menings­må­ling viser, i føl­ge bbcnews.com, at fire av fem mener at nett-til­gang er en grunn­leg­gen­de ret­tig­het.

For å lese artik­le­ne:

Medie­støtte­mil­li­ar­de­ne
Hvert år bru­ker sta­ten fle­re mil­li­ar­der kro­ner på støt­te til medie­ne. Hvem er det som mot­tar dis­se pen­ge­ne, og hvor mye er det egent­lig snakk om? Av Nina Kval­heim

Mus­li­mer i 24: Fra bar­ba­ris­ke ter­ro­ris­ter til gode med­bor­ge­re
Den mus­lims­ke «next door neighbour»-terroristen har blitt en ny ste­reo­typi på TV. Av Rolf Hal­se

Fak­ta Først
Blog­ger-lob­by for åpne data hos Jens Stol­ten­berg

Stats­mi­nis­te­ren invi­ter­te blog­ge­re, fikk råd om offent­lig­gjø­ring av data og digi­tal for­valt­ning. Av Olav Anders Øvre­bø

Ny verdi­ska­ping for “hundre­vis av mil­lio­ner”
Stort øko­no­misk poten­si­al i fri­gi­vel­se av offent­lig sek­tors data, iføl­ge ny dansk rap­port. Av Olav Anders Øvre­bø

Hvor er data­ene bak finnsenderen.no?
Post- og tele­til­sy­net begyn­ner i feil ende med kart over mobil­mas­ter. Av Olav Anders Øvre­bø

Reto­rikk­blog­gen
Hjerne­vask: Hvor­for frem­står Lorent­zen og Ege­land dum­me?

Hvis ingen hører deg gi gode argu­men­ter, er det ingen som tror du har noen gode argu­men­ter. Av Jens Kjeld­sen

Den­ne artik­ke­len er også pub­li­sert på Dagbladet.no.

Reto­rikk og munt­lig frem­fø­ring i sko­len
Det er ikke mye som tyder på at nors­ke skole­ele­ver blir tre­net i å ta ordet og hol­de det. Eller ret­te­re, slik har det ikke vir­ket før nå. For noe er ved å end­re seg. Tre bøker om munt­lig­het og reto­rikk i sko­len tyder på det. Av Jens Kjeld­sen

Eller gå inn på www.voxpublica.no

Hil­sen Vox Pub­li­ca-redak­sjo­nen

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen