Nyhetsbrev uke 10

Blant temaene: Mediestøttemilliarder, stereotypier og retorisk analyse.

Vet du hvor mye penger norske medi­er årlig mot­tar i statlig støtte? Vox Pub­li­ca har gått støt­te­ord­nin­gene etter i sømmene, og i artikke­len Medi­estøt­temil­liar­dene, skrevet av Nina Kval­heim, kan du lese om hva vi kom frem til. Rolf Halse har på sin side tatt for seg tv-serien 24, og hevder at den mus­limske ”next door neighbour”-terroristen har blitt en van­lig stereo­typi i amerikanske tv-serier.

Fak­ta først-bloggen har blitt opp­datert med hele fem artik­ler siden sist. Olav Anders Øvre­bø har blant annet skrevet om blog­gere som har gitt Jens Stoltenberg råd om net­tbasert kom­mu­nikasjon, og han har tatt for seg en rap­port laget for den danske IT- og Telestyrelsen som vis­er at tilret­te­leg­ging for gjen­bruk av offentlig sek­tors data kan stim­ulere til verdiskap­ing for “hun­drevis av mil­lion­er”. Han har også sett på Post- og teletil­synets nye tjen­este finnsenderen.no, og han etterl­yser offentlig­gjøring av dataene tjen­esten byg­ger på.

”Hvor­for frem­står Lorentzen og Ege­land dumme?”, spør Jens Kjeld­sen i sitt siste inn­legg på retorikkbloggen. Her tar han for seg tv-pro­gram­met ”Hjernevask”, og vis­er hvor­dan en retorisk analyse av pro­gram­met kan gi oss et svar på dette spørsmålet. Artikke­len er på kort tid blitt en av Vox Pub­li­cas mest leste noensinne, så dette er åpen­bart et tema som engas­jer­er. Kjeld­sen ser denne gan­gen også på retorikk og munt­lighet i skolen, og trekker frem vik­tigheten av å trene barn og unge i retoriske ferdigheter.

Husk også å sjekke Ago­rakalen­deren for aktuelle arrange­menter om demokrati og ytrings­fri­het. Ons­dag 17. mars går den niende Eurodok-fes­ti­valen av sta­be­len på Fil­mens Hus i Oslo, og 16. — 18. april blir Rørossem­inaret: Fri­hetens grenser arrangert på Røros. Påmeld­ings­frist for dette sem­i­naret er 15. mars. For å få en full over­sikt over alle arrange­menter kan du besøke Ago­rakalen­deren, og du kan selv også enkelt bli medlem av kalen­deren og legge inn arrange­menter der.

Vox Pub­li­ca opp­dater­er også jevn­lig sin lenke­sam­ling “Aktuelle lenker”. Her kan man finne mye inter­es­sant om inter­nasjon­al og norsk utvikling på våre temafelt. Et par eksem­pler fra de siste dagene: dn.se kan melde om at Lars Vilks Muhammed-karikatur nå pub­lis­eres i flere svenske avis­er, og en glob­ale meningsmåling vis­er, i følge bbcnews.com, at fire av fem men­er at nett-til­gang er en grunn­leggende rettighet.

For å lese artiklene:

Medi­estøt­temil­liar­dene
Hvert år bruk­er stat­en flere mil­liarder kro­ner på støtte til medi­ene. Hvem er det som mot­tar disse pen­gene, og hvor mye er det egentlig snakk om? Av Nina Kvalheim

Mus­limer i 24: Fra bar­bariske ter­ror­is­ter til gode medborgere
Den mus­limske «next door neighbour»-terroristen har blitt en ny stereo­typi på TV. Av Rolf Halse

Fak­ta Først
Blog­ger-lob­by for åpne data hos Jens Stoltenberg

Statsmin­is­teren inviterte blog­gere, fikk råd om offentlig­gjøring av data og dig­i­tal for­valt­ning. Av Olav Anders Øvrebø

Ny verdiskap­ing for “hun­drevis av millioner”
Stort økonomisk poten­sial i fri­givelse av offentlig sek­tors data, ifølge ny dan­sk rap­port. Av Olav Anders Øvrebø

Hvor er dataene bak finnsenderen.no?
Post- og teletil­synet beg­yn­ner i feil ende med kart over mobil­mas­ter. Av Olav Anders Øvrebø

Retorikkbloggen
Hjernevask: Hvor­for frem­står Lorentzen og Ege­land dumme?

Hvis ingen hør­er deg gi gode argu­menter, er det ingen som tror du har noen gode argu­menter. Av Jens Kjeldsen

Denne artikke­len er også pub­lis­ert på Dagbladet.no.

Retorikk og muntlig frem­føring i skolen
Det er ikke mye som tyder på at norske skoleelever blir trenet i å ta ordet og holde det. Eller ret­tere, slik har det ikke vir­ket før nå. For noe er ved å endre seg. Tre bøk­er om munt­lighet og retorikk i skolen tyder på det. Av Jens Kjeldsen

Eller gå inn på www.voxpublica.no

Hilsen Vox Publica-redaksjonen

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen