Millioner til pressefrihet

Styrket av en tysk pris på 8 millioner kroner kan Reportere uten grenser slåss mer effektivt mot pressefrihetens fiender.

Repor­te­re uten gren­ser støt­ter jour­na­lis­ter og blog­ge­re som under­tryk­kes og trues, under­sø­ker hvor­dan det står til med pres­se- og ytrings­fri­het ver­den over og lager hånd­bø­ker og and­re res­sur­ser for jour­na­lis­ter og bor­ger­jour­na­lis­ter. De sis­te åre­ne har orga­ni­sa­sjo­nen fått mer opp­merk­som­het inter­na­sjo­nalt, og den­ne uken fikk akti­vis­te­ne en kraf­tig øko­no­misk dytt i ryg­gen. Tys­ke Roland Ber­gers pris for men­neske­verd for 2009 er til­delt Repor­te­re uten gren­ser, og pris­be­lø­pet er ikke snau­e­re enn 900.000 euro (ca. 8 mil­lio­ner kroner).

Vox Pub­li­ca var til ste­de da pri­sen ble gjort kjent i Ber­lin ons­dag. — Belø­pet til­sva­rer over en fjerde­del av Repor­te­re uten gren­sers årli­ge bud­sjett, sa orga­ni­sa­sjo­nens nest­le­der Her­vé Degui­ne. Repor­te­re uten gren­ser har hoved­kon­tor i Paris og nasjo­na­le for­enin­ger i ni land.

Pen­ge­ne kom­mer godt med. Roland Ber­ger Stift­ung, som deler ut pri­sen, har sam­men­stilt til­gjen­ge­lig mate­ria­le om pres­se- og ytrings­fri­he­tens kår i ver­den i dag (se sam­men­drag i pdf). Det er ikke lys­tig les­ning. Iføl­ge orga­ni­sa­sjo­nen Free­dom House mang­ler over 80 pro­sent av ver­dens befolk­ning til­gang til frie medi­er. Drap på, arresta­sjo­ner av og trus­ler mot jour­na­lis­ter har økt kraf­tig det sis­te tiåret, selv om den for­bed­re­de situa­sjo­nen i Irak bidro til at antall drap i 2008 falt for førs­te gang på man­ge år.

Statistikk drepte journalister

Sta­ti­stikk over drep­te jour­na­lis­ter det sis­te tiåret. Uli­ke kri­te­ri­er gir noe uli­ke tall (kil­de: Roland Ber­ger Stiftung)

– Belø­pet er så stort at man vir­ke­lig kan utret­te noe — det­te er ikke bare en utmer­kel­se. Til sam­men håper vi at det­te sen­der et sig­nal som de som er tru­et også får med seg, slik at de ser at de har økt mulig­het for å få støt­te, sa Tysk­lands tid­li­ge­re uten­riks­mi­nis­ter Josch­ka Fisch­er. Han er et av med­lem­me­ne i komi­te­en som valg­te ut pris­vin­ne­ren, sam­men med blant and­re freds­pris­vin­ner­ne Kofi Annan og Moham­med Yunus.

Sensur via nettkommentarer

Nett­sen­sur er et av områ­de­ne Repor­te­re uten gren­ser er sær­lig opp­tatt av, og de pub­li­ser­te for kort tid siden sin årli­ge over­sikt over «inter­netts fien­der». Nett­sen­su­ren til­tar mas­sivt, og man har mer­ket seg en ny trend med «del­ta­ken­de sen­sur» i auto­ri­tæ­re sta­ter, sa Astrid Frohloff, leder for orga­ni­sa­sjo­nens tys­ke for­ening.

– Myn­dig­he­te­ne bru­ker blant annet inn­lei­de jour­na­lis­ter til å påvir­ke opi­nio­nen ved del­ta­kel­se i fora på net­tet. Det fore­går de renes­te kom­men­tarslag. Det åpner nye mulig­he­ter for å utøve sen­sur, sa Frohloff.

Net­tets betyd­ning for presse­fri­he­ten kan også illust­re­res på and­re måter. Av jour­na­lis­ter som satt fengs­let i 2008 kom den størs­te ande­len, 45 pro­sent, fra nett­me­di­er. 42 pro­sent arbei­det i tryk­te medi­er. Iføl­ge Repor­te­re uten gren­ser steng­te myn­dig­he­ter i 2008 for førs­te gang fle­re blog­ger og nett­me­di­er enn tra­di­sjo­nel­le medier.

Undersøkelser og direkte støtte

Repor­te­re uten gren­ser vil bru­ke pris­pen­ge­ne på uli­ke pro­sjek­ter. Arbei­det med rese­arch om loka­le for­hold skal styr­kes. Eksem­pel­vis har orga­ni­sa­sjo­nen gjort under­sø­kel­ser i områ­der pre­get av væp­net kon­flikt i Den demo­kra­tis­ke repub­lik­ken Kon­go. Den tys­ke for­enin­gen har nå pla­ner om å under­sø­ke for­hol­de­ne i de rus­sis­ke pro­vin­se­ne grundigere.

Et annet hoved­om­rå­de er direk­te øko­no­misk og annen støt­te til true­de jour­na­lis­ter og deres fami­li­er. Her kan støt­ten for eksem­pel gis i form av dek­ning av advo­kat­ut­gif­ter, til­stede­væ­rel­se ved retts­mø­ter, støt­te til medi­sinsk behand­ling og hjelp til etter­lat­te. Repor­te­re uten gren­ser er involvert i støtte­ar­bei­det for den afghans­ke jour­na­lis­ten Say­ed Kam­bakhsh, sam­men med blant annet fle­re nors­ke orga­ni­sa­sjo­ner. Repre­sen­tan­ter for Repor­te­re uten gren­ser møt­te Kam­bakhsh i januar:

– Vi vil også bru­ke noe av mid­le­ne til økt støt­te til jour­na­lis­ter som må flyk­te. Det­te er ofte jour­na­lis­ter som arbei­der i bor­ger­krigs­lig­nen­de situa­sjo­ner der de fort risi­ke­rer å bli hat­ob­jek­ter, sa Frohloff.

Et annet ini­tia­tiv er opp­start av en eri­tre­isk radio­sta­sjon som skal sen­de fra Paris. Eri­trea er et av lan­de­ne i ver­den med minst ytrings­fri­het, iføl­ge Repor­te­re uten gren­sers egen årli­ge indeks. Vox Pub­li­ca har tid­li­ge­re skre­vet om den svens­ke jour­na­lis­ten Dawit Isaak, som frem­de­les sit­ter fengs­let i Eritrea.

Autoritære tendenser i Vesten?

Repor­te­re uten gren­ser kon­sen­tre­rer sitt arbeid om for­hol­de­ne i auto­ri­tæ­re sta­ter eller lov­løse områ­der. De sene­re åre­ne er det tatt fle­re kon­tro­ver­si­el­le poli­tis­ke ini­tia­ti­ver for ster­ke­re kon­troll av nett­yt­rin­ger og straff for nett­bru­ke­re også i Euro­pa. Vox Pub­li­ca spur­te Degui­ne om han er bekym­ret for om de vest­li­ge demo­kra­ti­ene er i ferd med å lære av auto­ri­tæ­re stater.

– Det er sta­dig en stor for­skjell på demo­kra­tis­ke land og under­tryk­ken­de land. Men inter­nett er et felt hvor reg­le­ne ikke er fast­satt ennå, svar­te han. Degui­ne vis­te til at Repor­te­re uten gren­ser del­tar i et arbeid for å få inter­na­sjo­na­le aktø­rer som Yahoo til å respek­te­re grunn­leg­gen­de ret­tig­he­ter i land som Kina, men uten at de må sten­ge sin virk­som­het der.

Roland Ber­ger-pri­sen er på totalt 1 mil­lion euro. Pri­sen for 2009 deler Repor­te­re uten gren­ser med den irans­ke men­neske­ret­tig­hets­ak­ti­vis­ten Shi­rin Eba­di, som ble til­delt 100.000 euro. Nærings­livs­man­nen Ber­ger har donert kapi­ta­len til stif­tel­sen, 50 mil­lio­ner euro, fra sin egen per­son­li­ge formue.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen